Bài giảng Hệ thống máy tính - Chương 8: Hệ thống file

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
20
lượt xem
3
download

Bài giảng Hệ thống máy tính - Chương 8: Hệ thống file

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống máy tính - Chương 8 trình bày về hệ thống file. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống tệp, các phương pháp truy xuất tệp, cấu trúc thư mục, mount hệ thống tệp, chia sẻ tệp, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống máy tính - Chương 8: Hệ thống file

CHÖÔNG 8<br /> <br /> HEÄ THOÁNG FILE<br /> <br /> -1-<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Khái niệm hệ thống tệp<br /> Các phương pháp truy xuất tệp<br /> Cấu trúc thư mục<br /> Mount hệ thống tệp<br /> Chia sẻ tệp<br /> Cài đặt<br />  Cấu trúc<br />  Cấu trúc thư mục<br />  Cấp phát<br />  Quản lý không gian trống<br /> -2-<br /> <br /> Khái niệm hệ thống tệp<br /> Tổng quan<br /> Khái niệm tệp<br />  Thuộc tính tệp<br />  Các thao tác<br />  Các kiểu tệp<br />  Cấu trúc tệp<br /> <br /> <br /> <br /> -3-<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái niệm FS – tổng quan<br /> <br /> <br /> Phần của OS cung cấp<br /> –<br /> –<br /> <br /> <br /> <br /> File system (FS)<br /> Cách lưu trữ dữ liệu một cach bền vững, dễ<br /> truy xuất, có thể lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ<br /> (stockage device - SD)<br /> <br /> Gồm các phần riêng biệt<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Partition (các khu vực)<br /> Cấu trúc thư mục<br /> Tập các tệp<br /> -4-<br /> <br /> Khái niệm FS – Khái niệm tệp<br /> <br /> <br /> Tập thông tin trên 1 SD<br /> –<br /> <br /> <br /> <br /> Được tạo<br /> –<br /> –<br /> <br /> <br /> <br /> Dữ liệu chỉ có thể ghi lên SD ở dạng (hay được<br /> chứa) trong 1 tệp<br /> OS<br /> NSD<br /> <br /> Phân loại<br /> –<br /> <br /> Dựa trên kiểu dữ liệu mà tệp đang chứa<br /> -5-<br /> <br /> Khái niệm FS – Thuộc tính tệp<br /> <br /> <br /> Tên<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Định danh<br /> Duy nhất trong thư mục<br /> Độc lập với NSD<br /> <br /> <br /> <br /> Inode<br /> <br /> <br /> <br /> Kiểu<br /> <br /> <br /> <br /> Vị trí<br /> Kích thước<br /> Time/ Date, sở hữu chủ<br /> <br /> –<br /> <br /> –<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Số xác định tệp trong FS<br /> Dùng trong các hệ thống hỗ trợ nhiều kiểu FS<br /> <br /> -6-<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái niệm FS – Thao tác tệp<br /> Dùng các hàm của OS để gọi các hàm của<br /> hệ thống<br />  Các thao tác<br /> <br /> <br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> create, write, read, seek, delete,<br /> truncate<br /> open(Fi)<br /> close (Fi)<br /> <br /> -7-<br /> <br /> Khái niệm FS – Kiểu tệp<br /> <br /> <br /> Kiểu FS<br /> <br /> <br /> <br /> Kiểu tệp<br /> <br /> –<br /> <br /> Được cung cấp bởi OS<br /> <br /> –<br /> <br /> Tệp thường<br /> Thư mục<br /> Tệp chứa symbol device<br /> <br /> –<br /> <br /> Tệp khối (block device)<br /> <br /> –<br /> –<br /> <br />  Input/Output thông<br /> <br />  Truy<br /> <br /> tin qua các I/O device<br /> <br /> xuất trên block device (đĩa,..)<br /> -8-<br /> <br /> Khái niệm FS – Cấu trúc tệp<br /> <br /> <br /> Cấu trúc tệp<br /> –<br /> <br /> Tuần tự<br /> <br /> –<br /> <br /> Có cấu trúc<br /> <br /> –<br /> <br /> Cây<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tệp là dãy các byte<br /> Dãy mẫu tin có size cố định<br /> Thông tin tổ chức theo DOM<br /> <br /> Cấu trúc quản lý<br /> –<br /> –<br /> <br /> Open file table<br /> Per-process File Table<br /> <br /> <br /> Các tệp đang mở bởi 1 QT<br /> <br /> -9-<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các PP truy xuất<br /> Tuần tự<br /> Trực tiếp<br />  Các PP khác<br /> <br /> <br /> <br /> -10-<br /> <br /> Các PP truy xuất - Tuần tự<br /> <br /> -11-<br /> <br /> Cấu trúc thư mục<br /> Đơn cấp<br /> Hai cấp<br />  Cây<br />  Đồ thị không chu trình<br /> <br /> <br /> <br /> -12-<br /> <br /> 4<br /> <br /> Các PP truy xuất - Trực tiếp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Truy xuất theo mẫu tin/ khối dữ liệu<br /> Không theo thứ tự các khối<br /> Dùng cho các file có KT lớn<br /> –<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> -13-<br /> <br /> Các PP truy xuất - Các PP khác<br /> <br /> <br /> Mở rộng truy xuất trực tiếp<br />  Xây dựng chỉ mục các mẫu tin<br /> <br /> -14-<br /> <br /> Cấu trúc thư mục - Đơn cấp<br /> <br /> <br /> Các tập tin được chứa trong cùng 1 thư mục<br /> <br /> -15-<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản