intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
5
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị do ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ biên soạn gồm có 8 bài học với những nội dung cơ bản sau: Thông tin trong quản trị, giới thiệu về Hệ thống thông tin, hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, tổng quan tiến trình phát triển hệ thống thông tin, khởi tạo phát triển hệ thống thông tin, quản lý dự án hệ thống thông tin, chiến lược hệ thống thông tin, quản lý hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

9/11/2012<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ<br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ<br /> <br /> Vị trí, tính chất môn học<br /> 2<br /> <br /> Vị trí:<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Môn học Hệ thống thông tin quản<br /> trị thuộc nhóm các môn chuyên<br /> ngành được bố trí giảng dạy sau<br /> khi đã học xong các môn học cơ<br /> sở.<br /> <br /> Tính chất:<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chương trình môn học “Hệ thống<br /> thông tin quản trị” thể hiện cách<br /> tiếp cận của các nhà quản lý tới<br /> những hệ thống thông tin và<br /> những ứng dụng của nó trong các<br /> tổ chức kinh tế xã hội.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 3<br /> <br /> Sau khi học xong môn học này,<br /> người học có thể:<br /> ¨<br /> <br /> Về kiến thức:<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Trình bày được các vấn đề về thông tin trong<br /> công tác quản trị.<br /> Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ thống<br /> thông tin quản trị liên quan đến việc sử dụng và<br /> quản lí có hiệu quả hệ thống thông tin nhằm<br /> phục vụ các mục tiêu kinh doanh.<br /> Phân biệt được được các dạng hệ thống thông tin<br /> thông qua mô hình tổ chức.<br /> Phân tích được vai trò của hệ thống thông tin<br /> trong việc phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh<br /> của tổ chức<br /> Trình bày được về khái niệm, đặc điểm, mô hình,<br /> ứng dụng của từng loại hệ thống thông tin.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 4<br /> <br /> Sau khi học xong môn học này, người<br /> học có thể:<br /> ¨<br /> <br /> Về kiến thức:<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Trình bày được các phương pháp xây dựng<br /> và triển khai hệ thống thông tin trong<br /> doanh nghiệp.<br /> Phân tích các khía cạnh khả thi của việc phát<br /> triển hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.<br /> Giải thích các khía cạnh của chiến lược hệ<br /> thống thông tin trong doanh nghiệp.<br /> Áp dụng được các công cụ phân tích chiến lược<br /> để đề xuất chiến lược HTTT cho doanh nghiệp.<br /> Trình bày được các vấn đề liên quan đến công<br /> việc quản trị hệ thống thông tin trong một<br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 5<br /> <br /> Sau khi học xong môn học này,<br /> người học có thể:<br /> ¨<br /> <br /> Về kỹ năng:<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Có khả năng sử dụng một số hệ thống thông<br /> tin để hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức.<br /> Có khả năng tham gia vào trong các dự án<br /> phát triển hệ thống thông tin nhằm thực hiện<br /> đúng mục tiêu kinh doanh của tổ chức<br /> Phát hiện và phân tích các vấn đề về HT<br /> trong doanh nghiệp và trình bày cách thức<br /> giải quyết vấn đề đó theo xu hướng ứng dụng<br /> HTTT quản trị trong doanh nghiệp.<br /> Thảo luận theo cặp<br /> Làm việc theo nhóm<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 6<br /> <br /> Sau khi học xong môn học này,<br /> người học có thể:<br /> ¨<br /> <br /> Thái độ:<br /> ¤ Ý thức được tầm quan trọng của<br /> nhà quản lý trong việc ứng dụng<br /> thành HTTT.<br /> ¤ Ý thức được tầm quan trọng của<br /> việc bảo vệ tri thức kinh doanh<br /> thông qua các HTTT.<br /> ¤ Ý thức về đạo đức nghề nghiệp<br /> trong lĩnh vực hệ thống thông tin.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 7<br /> <br /> v<br /> v<br /> v<br /> v<br /> v<br /> v<br /> v<br /> v<br /> <br /> Thông tin trong quản trị<br /> Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp<br /> Tổng quan tiến trình phát triển hệ thống<br /> thông tin<br /> Khởi tạo phát triển hệ thống thông tin<br /> Quản lý dự án hệ thống thông tin<br /> Chiến lược hệ thống thông tin<br /> Quản lý hệ thống thông tin<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản lý - Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Phân bổ thời gian<br /> 8<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Dự giờ lý thuyết tại lớp<br /> <br /> : 30 tiết<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Thảo luận làm bài tập nhóm: 30 tiết<br /> <br /> Nhiệm vụ của sinh viên<br /> 9<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Đọc giáo trình và nghiên cứu các tài liệu<br /> bài giảng trước khi lên lớp.<br /> Tham dự đầy đủ các buổi học trên lớp và<br /> các buổi thực hành do giảng viên trực<br /> tiếp hướng dẫn.<br /> Thực hiện đầy đủ các bài tập thực hành<br /> được giao.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> 10<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Tài liệu và giáo trình chính:<br /> ¤ Slide bài giảng và Bài tập tình huống.<br /> ¤ Nguyễn Huỳnh Anh Vũ - Nguyễn Ngọc Đức, “Hệ<br /> thống thông tin quản trị”, Trường ĐH Ngân Hàng<br /> TP Hồ Chí Minh - 2011.<br /> Tài liệu tham khảo:<br /> ¤ Paul Bocij – Andrew Greasley – Simon Hickie ,<br /> “Business Information Systems”, 4th Edition,<br /> Prentice Hall, 2008.<br /> ¤ Stephen Haag – Maeve Cummings, “Management<br /> Information Systems for The Information Age”,<br /> 7th Edition, Mc Graw-Hill, 2008.<br /> <br /> Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên<br /> 11<br /> <br /> Kết quả học tập của sinh viên được đánh<br /> giá trên cơ sở kết quả của các bài kiểm tra<br /> trên lớp và kiểm tra cuối học phần theo tỷ<br /> lệ sau:<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Điểm quá trình<br /> Kiểm tra cuối học phần<br /> n<br /> n<br /> <br /> : 30%<br /> : 70%<br /> <br /> Trắc nghiệm + Tự luận<br /> không sử dụng tài liệu<br /> <br /> Nội dung chi tiết học phần<br /> 12<br /> <br /> Phần I:<br /> Tổng quan Hệ thống thông tin (20 tiết)<br /> Phần II:<br /> Phát triển Hệ thống thông tin (20 tiết)<br /> Phần III:<br /> Quản lý Hệ thống thông tin<br /> <br /> (20 tiết)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin<br /> 13<br /> <br /> Chương 1. (5 tiết)<br /> <br /> Thông tin trong quản trị<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Khái niệm dữ liệu và thông tin<br /> Thông tin trong môi trường doanh nghiệp<br /> Đề ra quyết định trong quản trị và nhu<br /> cầu thông tin<br /> Quản lý tri thức và khai thác thông tin<br /> trong doanh nghiệp<br /> <br /> Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin<br /> 14<br /> <br /> Chương 2. (5 tiết)<br /> <br /> Giới thiệu về Hệ thống thông tin<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Tổng quan về hệ thống<br /> Hệ thống thông tin quản trị<br /> Phân loại hệ thống thông tin quản trị<br /> Hệ thống thông tin và lợi thế cạnh tranh<br /> Hệ kinh doanh điện tử<br /> <br /> Phần I: Tổng quan Hệ thống Thông tin<br /> 15<br /> <br /> Chương 3. (5 tiết)<br /> Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Hệ thống thông tin doanh nghiệp<br /> Hệ thống thông tin tác nghiệp<br /> và Hệ thống thông tin quản lý<br /> Hệ thống thông tin cho các bộ phận<br /> chức năng<br /> <br /> Thảo luận nhóm (5 tiết)<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2