intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

0
334
lượt xem
28
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý Chương 4 Hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý thuộc bài giảng Hệ thống thông tin quản lý nêu các cấp ra quyết định của tổ chức, các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý & theo chức năng nghiệp vụ, các loại httt theo cấp quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Thái Kim Phụng

 1. CHƯƠNG 4 Hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý
 2. Nội Dung 1. CÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC 2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 3. CÁC LOẠI HTTT THEO CẤP QUẢN LÝ  Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS)  Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems - MIS)  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định – Decision Support System (DSS)  Hệ thống trợ giúp lãnh đạo (Executive Support System - ESS)  Hệ tự động văn phòng (Office Automation System - OAS)  Hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System - KWMS)  Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)  Hệ chuyên gia (Expert System - ES)
 3. CÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC - Người ra QĐ : Nhà quản lý cấp Lãnh đạo (Executive-level Managers) - HTTT : Tổng hợp những dữ liệu thống kê của tổ chức và dự đoán trong tương lai. - Mục tiêu : Cải tiến chiến lược và kế hoạch của tổ chức… Cấp Chiến lược (Excutive level) - Người ra QĐ : Nhà QL tầm trung và QL chức năng (Mid-level Managers and Function Managers) Cấp Chiến thuật - HTTT : Tự động hóa việc giám sát và kiểm soát những (Managerial level) hoạt động ở mức điều hành. - Mục tiêu : Cải tiến năng lực của tổ chức. - Người ra QĐ : Quản đốc (Foreman) hoặc Giám Cấp tác nghiệp sát (Supervisor) (Operational level) - HTTT : Tự động hóa những sự kiện và hoạt động lập đi lập lại hàng ngày. - Mục tiêu : Cải tiến năng lực của tổ chức. Mô hình các cấp quản lý và việc sử dụng hệ thống thông tin trong việc ra quyết định.
 4. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ
 5. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ  HT cấp tác nghiệp (Operational-level system): Giám sát các giao dịch & các hoạt động cơ bản của tổ chức  HT cấp chuyên gia & văn phòng (Knowledge-level system): hổ trợ chuyên gia & nhân viên văn phòng  HT cấp chiến thuật (management-level system): hỗ trợ giám sát, kiểm soát, ra quyết định & các hoạt động quản trị của nhà quản lý cấp trung  HT cấp chiến lược (strategic-level system): hỗ trợ các hoạt động lập kế hoạch dài hạn của nhà quản lý cấp cao
 6. CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ
 7. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ  Hệ xử lý giao dịch (Transaction Processing Systems - TPS)  Các hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems - MIS)  Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS)  Hệ thống trợ giúp lãnh đạo (Executive Support System - ESS)  Hệ tự động văn phòng (Office Automation System - OAS)  Hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System - KMS)  Hệ chuyên gia (Expert System - ES)
 8. Hệ thống xử lý giao dịch (Transactions Processing System, TPS)  Mục đích • TPS giúp cho tổ chức/doanh nghiệp thực hiện và/hoặc theo dõi những hoạt động hàng ngày (các giao dịch). • hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu giao dịch; có thể kiểm soát các quyết định được tạo ra như một phần trong giao dịch • Dùng ở cấp tác nghiệp • Tự động hóa các hoạt động xử lý thông tin lặp lại; gia tăng tốc độ xử lý, gia tăng độ chính xác; dạt hiệu suất lớn hơn  Các vấn đề TPS thường đặt ra • TPS (xây dựng từ năm 50s) giúp nhà quản lý  Xử lý các giao dịch tự động VD: Xử lý đơn hàng  Truy vấn các thông tin liên quan tới các giao dịch đã được xử lý VD: Khách hàng X có bao nhiêu đơn đặt hàng? Giá trị là bao nhiêu? Khách hàng X có mua hàng trong tháng tới (có đơn đặt hàng chưa)? Danh sách các khách hàng
 9. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Hệ TPS:  TPS trực tuyến (online) Nối trực tiếp giữa người điều hành và chương trình TPS. Hệ thống trực tuyến sẽ cho kết quả tức thời.  TPS theo lô (batch) Tất cả các giao dịch được tập hợp lại với nhau và được xử lý chung 1 lần.  Nhập liệu: • Thủ công • Bán tự động • tự động
 10. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Cấu trúc của TPS trực tuyến (on-line) Chöông trình TPS Caùc söï kieän/ Bieåu giao dòch Cô sôû döõ lieäu (forms) cuûa TPS Giao dieän Baùo caùo (reports) Ñònh kyø
 11. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Cấu trúc của TPS theo lô (batch) Tập tin Các sự kiện/ giao dịch giao dịch Giao diện Tập tin Chương trình giao dịch sắp xếp được sắp xếp Chương trình Cơ sở dữ liệu TPS của TPS Định kỳ
 12. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)  Ðặc diểm các thành phần của hệ thống TPS Thaønh phaàn Ñaëc ñieåm Ñoái töôïng söû Caùc nhaân vieân vaø caùc nhaø duïng quaûn lyù caáp thaáp (caùc taùc nghieäp) Döõ lieäu Caùc giao dòch haøng ngaøy (cuï theå, chi tieát) Thuû tuïc Coù caáu truùc vaø chuaån hoùa
 13. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS)
 14. Hệ thống xử lý giao dịch (tt) (Transactions Processing System, TPS) Các HT TPS
 15. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System, MIS)  Mục đích  Tạo ra các báo cáo thường xuyên hoặc theo yêu cầu dưới dạng tóm tắt về hiệu quả hoạt động nội bộ của tổ chức hoặc hiệu quả đóng góp của các đối tượng giao dịch (khách hàng và nhà cung cấp).  Vấn đề đặt ra  MIS phục vụ cho công tác quản lý (hoạch định, thực hiện và kiểm soát).  MIS chỉ quan tâm đến hiệu quả hoạt động của các đối tượng trong và ngoài tổ chức để có các biện pháp đối xử và phân bổ nguồn lực thích hợp.
 16. Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System, MIS)  Hệ thống thông tin quản lý (MIS) – cung cấp thông tin cho việc quản lý tổ chức  Lấy và tổng hợp dữ liệu từ TPS  Cho phép các nhà quản lý kiểm soát và điều khiển các tổ chức  Cung cấp những thông tin phản hồi chính xác  Cung cấp các báo cáo đặc biệt trên cơ sở đã được lập kế hoạch
 17. Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Cấu trúc chung của MIS Cô sôû döõ lieäu MIS Chöông trình MIS Cô sôû döõ lieäu Truy vaán cuûa TPS (queries) Bieåu (forms) Baùo caùo (reports) Nhaø quaûn lyù - Ñònh kyø caáp trung - Baát thöôøng (adhoc) - Ngoaïi leä
 18. Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Đặc điểm MIS  TPS Hỗ trợ cho trong xử lý và lưu trữ giao dịch  MIS sử dụng CSDL hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng trong tổ chức  MIS đủ mềm dẻo để có thể thích ứng được với những nhu cầu về thông tin của tổ chức  MIS tạo lớp vỏ an toàn cho HT và phân quyền cho việc truy nhập HT  MIS cung cấp thông tin theo thời gian cho các nhà QL, chủ yếu là các thông tin có cấu trúc
 19. Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS)  Đặc điểm các thành phần của MIS Thaønh phaàn Ñaëc ñieåm Ñoái töôïng söû Caùc nhaø QL caáp trung. Nhaø QL hôïp taùc duïng vôùi phaân tích vieân trong quaù trình xaây döïng MIS. Döõ lieäu Coù caáu truùc. Töø 2 nguoàn: (1) töø TPS, (2) töø nhaø quaûn lyù (keá hoaïch). Thuû tuïc Coù caáu truùc. Thoâng tin caàn taïo ra: (1) Baùo caùo toùm taét ñònh kyø, (2) Baùo caùo theo yeâu caàu, (3) Baùo caùo ngoaïi leä.
 20. Hệ thống thông tin quản lý (tt) (Management Information System, MIS) Ví dụ về HTTT quản lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2