intTypePromotion=1

Bài giảng Hình phạt - TS. Trần Thị Quang Vinh

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
95
lượt xem
20
download

Bài giảng Hình phạt - TS. Trần Thị Quang Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng hình phạt trình bày nội dung chủ yếu như: trách nhiệm hình sự và hình phạt, hệ thống hình phạt, quyết định hình phạt và miễn giảm trách nhiệm hình sự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hình phạt - TS. Trần Thị Quang Vinh

 1. HÌNH PHẠT TS. TRẦN THỊ QUANG VINH
 2. HÌNH PHẠT C. 12 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT C. 13 HỆ THỐNG HÌNH PHẠT C. 14 QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT C. 15 MIỄN GIẢM TNHS
 3. C.12 TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ HÌNH PHẠT I. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 1. Khái niệm TNHS 2. Cơ sở của TNHS II. HÌNH PHẠT 1. Khái niệm hình phạt 2. Mục đích của hình phạt
 4. I. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 1. Khái niệm TNHS 2. Cơ sở của TNHS  Định nghĩa TNHS là một dạng của trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý của việc phạm tội thể hiện ở trách nhiệm của người phạm tội trước Nhà nước phải chịu những tác động pháp lý bất lợi được quy định trong luật hình sự do Tòa án áp dụng theo một trình tự tố tụng nhất định.
 5. I. TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 1. Khái niệm TNHS 1. TNHS là hậu quả PL của việc thực hiện TP 2.TNHS là 1 dạng TNPLnghiêm khắc nhất Các đặc điểm 3. TNHS là TN cá nhân của TNHS của người PT trước NN 4. TNHS được xác định bằng trình tự đặc biệt 5. TNHS thể hiện trong bản án của TA
 6. QUÁ TRÌNH TỒN TẠI TNHS TP Điều tra, Chấp hành hình Chờ xóa Xóa án xảy ra xét xử phạt và các quyết án tích tích TP định khác của Tòa án TNHS TNHS được thực TNHS phát hiện chấm sinh dứt Chú ý: 1. TNHS phát sinh khi 1 TP được thực hiện 2. TNHS được thực hiện khi người PT chấp hành bản án (CH HP và các QĐ khác của TA) 3. TNHS chấm dứt khi người bị kết án được xóa án hoặc được miễn TNHS
 7. 2. Cơ sở của TNHS Tính tất yếu của hành vi Cơ sở triết học 1. Cơ sở của Tính tự do của hành vi TNHS Cơ sở pháp lý Cấu thành TP
 8. II. HÌNH PHẠT 1. Khái niệm hình phạt 1. Khái niệm hình phạt a. Bản chất của HP b. Định nghĩa và các đặc điểm của HP c. Mối quan hệ giữa HP và TNHS
 9. II. HÌNH PHẠT 1. Khái niệm hình phạt a. Bản chất của HP • Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho XH TP XH • Xã hội buộc sử dụng HP để chống là TP • Bản chất của HP là thủ đoạn HP tự vệ của XH chống lại TP
 10. II. HÌNH PHẠT 1. Khái niệm hình phạt b. Định nghĩa và các đặc điểm hình phạt “Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong BLHS và do TA quyết định” (Điều 26 BLHS).
 11. 1. Khái niệm hình phạt 1. Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất 2.Được quy định trong Các đặc điểm LHS của hình phạt 3.Do Tòa án áp dụng 4. Chỉ áp dụng đối với cá nhân người PT
 12. 2. Mục đích của hình phạt Trừng trị người PT PHÒNG NGỪA Cải tạo, giáo dục người phạm tội RIÊNG Ngăn ngừa họ MỤC ĐÍCH phạm tội mới CỦA HP Ngăn ngừa người không vững vàng PT PHÒNG NGỪA CHUNG Khuyến khích dân tích cực đ/t chống TP
 13. BÀI TẬP Ở NHÀ I. LÝ THUYẾT 1. Trách nhiệm hình sự là gì? Phân tích các đặc điểm của TNHS. Nêu rõ các hình thức thực hiện TNHS 2. Trình bày về cơ sở của TNHS 3. Hình phạt là gì? Phân tích các đặc điểm của hình phạt. 4. Trình bày về mục đích của hình phạt. Hiểu đúng vấn đề này có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn áp dụng PL II. TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (Trong slide tiếp theo)
 14. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN Nhận định sau đúng hay sai? Tại sao? 1. TNHS là một trong những dạng trách nhiệm pháp lý 2. Hình phaït laø moät trong nhöõng hình thöùc thöïc hieän traùch nhieäm hình söï. 3. TNHS được thực hiện vào thời điểm thực hiện tội phạm 4. TNHS chấm dứt khi người PT được miễn TNHS 5. Ngaên ngöøa ngöôøi bò keát aùn phaïm toäi môùi laø muïc ñích phoøng ngöøa chung cuûa hình phaït.
 15. C.13 HỆ THỐNG HÌNH PHẠT VÀ CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP A. HỆ THỐNG HÌNH PHẠT I. Khái niệm hệ thống HP II. Các loại hình phạt B. CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP I. Khái niệm biện pháp tư pháp II. Các loại biện pháp tư pháp
 16. I. Khái niệm hệ thống hình phạt Định nghĩa hệ thống HP Hệ thống hình phạt là một chỉnh thể bao gồm các hình phạt được quy định trong BLHS, có phương thức liên kết theo một trật tự nhất định phụ thuộc vào tính chất nghiêm khắc của từng loại hình phạt
 17. I. Khái niệm hệ thống HP Hình phạt chính 1. Là 1 chỉnh thể gồm Hình phạt bổ sung 2. Liên kết với nhau theo Các đặc điểm của phương thức nhẹ đến nặng hệ thống HP 3. Mang tính nhân đạo 4. Kết hợp nghiêm trị với khoan hồng
 18. I. Khái niệm hệ thống HP Hình phạt chính Là loại hình được áp dụng chính thức cho tội phạm và được TA tuyên một cách độc lập. Đối với một tội cụ thể thì chỉ được áp dụng một hình phạt chính.
 19. II. Các loại hình phạt Hình phạt chính gồm: 1. Cảnh cáo, 2. Phạt tiền* 3. Cải tạo không giam giữ, 4. Trục xuất* 5. Tù có thời hạn, 6. Tù chung thân, 7. Tử hình.
 20. I. Khái niệm hệ thống HP Hình phạt bổ sung: Là loại hình phạt không được tuyên độc lập mà chỉ được tuyên kèm với hình phạt chính. Đối với 1 tội phạm cụ thể có thể không áp dụng, có thể áp dụng một hay nhiều hình phạt bổ sung. Hình phạt bổ sung được quy định trong Phần các tội phạm dưới hình thức tùy nghi hoặc bắt buộc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2