intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI GIẢNG HỌC MÔN: CÁN CÂN THANH TOÁN

Chia sẻ: Pham Van Thao Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

124
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là bảng kết toán tổng hợp ghi chép có hệ thống tất cả các giao dịch của một nước với các nước khác trong một khoảng thời gian nhất định. • Kết cấu. Tài khoản vãng lai Tài khoản vốn Tài trợ chính thức Sai số thống kê TÀI KHỎAN VÃNG LAI – Xuất khẩu ròng hàng hoá và dịch vụ – Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu rò ng: thu nhập nhân tố chuyển vào trừ thu nhập nhân tố chuyển ra hoặc thu nhập từ yếu tố xuất khẩu trừ thu nhập từ yếu tố nhập khẩu – Chuyển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG HỌC MÔN: CÁN CÂN THANH TOÁN

 1. CÁN CÂN THANH TOÁN • Là bảng kết toán tổng hợp ghi chép có hệ thống tất cả các giao dịch của một nước với các nước khác trong một khoảng thời gian nhất định. • Kết cấu Tài khoản vãng lai – Tài khoản vốn – Tài trợ chính thức – Sai số thống kê – 1
 2. TÀI KHỎAN VÃNG LAI – Xuất khẩu ròng hàng hoá và dịch vụ – Thu nhập từ yếu tố xuất khẩu rò ng: thu nhập nhân tố chuyển vào trừ thu nhập nhân tố chuyển ra hoặc thu nhập từ yếu tố xuất khẩu trừ thu nhập từ yếu tố nhập khẩu – Chuyển nhượng ròng (chuyển giao ròng) là các khỏan giao dịch đơn phương, thường bao gồm các khoản quà tặng, chuyển tiền tư nhân, các khỏan đóng góp của tổ chức kinh tế, các khỏan viện trợ, xóa nợ. – Số dư tài khoản vãng lai 2
 3. TK VỐN – THANH TÓAN CHÍNH THỨC • Tài khoản vốn – Đầu tư ròng: đầu tư trực tiếp, danh mục đầu tư – Giao dịch tài chính ròng: trái phiếu, vay mượn – Số dư tài khoản vốn • Tài khoản thanh toán chính thức hay tài trợ chính thức: – Biến động dự trữ ngoại tệ chính thức 3
 4. CHI TIẾT TÀI KHỎAN VỐN (tnc) - Ñaàu tö tröïc tieáp bao goàm phần vốn góp, lôïi nhuaän taùi ñaàu tö vaø voán khaùc. - Ñaàu tö giaùn tieáp, chöùng khoaùn, caùc coâng cu ïnôï treân thò tröôøng tieàn teä, coâng cuï phaùi sinh coù theå trao ñoåi goàm hoaùn ñoåi tieàn teä vaø laõi suaát. - Vay nợ: bao gồm các khoản vay ngắn, trung và dài hạn của chính phủ và tư nhân 4
 5. CHI TIẾT TÀI KHOẢN DỰ TRỮ (tnc) • Taøi saûn döï tröõ bao goàm: Ngoaïi hoái (tieàn maët, tieàn gôûi, vaø chöùng khoaùn), vaøng döï tröõ quy thaønh tieàn, SDR vaø döï tröõ quoác gia taïi IMF. • Taøi saûn döï tröõ chòu söï kieåm soaùt cuûa Ngaân Haøng Trung Öông vaø coù theå söû duïng tröïc tieáp (taøi trôï cho thaâm huït thanh toaùn) hay giaùn tieáp (ñeå ñieàu chænh söï thaâm huït baèng caùch can thieäp treân thò tröôøng ngoaïi hoái nhaèm duy trì söï oån ñònh tyû giaù. 5
 6. LOÃI VAØ SAI SOÙT THOÁNG KEÂ • Loãi vaø sai soùt thoáng keâ: Loãi vaø sai soùt thoáng keâ phaûn aùnh nhöõng sai soùt trong tính toaùn vaø trong caùc giao dòch vì trong thöïc teá caùc taøi khoaûn thöôøng khoâng caân baèng do caùc döõ lieäu laáy töø caùc nguoàn khaùc nhau hay moät soá caùc haïng muïc haïch toaùn khoâng ñaày ñuû. 6
 7. HÀM CA & KA • Để đơn giản giả sử cán cân vãng lai chỉ gồm xuất khẩu ròng: CA = X-M. • Cán cân vốn: KA = Kao + Kam.r. Trong đó: KA là tài khỏan vốn Kao là cán cân thanh toán tự định; Kam là độ nhạy cảm của cán cân thanh tóan đối với lãi suất. – KA>o: cán cân vốn thặng dư – KA
 8. Ñöôøng BP • Ñöôøng bieåu dóeân taäp hôïp caùc phoái hôïp giöõa laõi suaát vaø saûn löôïng maø ôû ñoù caùn caân thanh toaùn caân baèng. • BP: CA + KA =0  X-M +KA = 0 X + KA = M • Ví dụ: cho X =100 • M = 30 + 0,2Y • KA = 10 +3r • 400 +15r = Y 8
 9. Hình thành đường BP M M = f(Y) Đường 45o M2 M1 Y1 Y2 KA +X Y 1 2 r KA + X = f(r) BP r2 K B r2 A r1 H r1 9 Y1 Y KA + X Y2
 10. HÌNH THÀNH BP • Tương ứng với lãi suất r1 có số lượng ngọai tệ vào ròng (KA +X)1; cán cân thanh toán cân bằng cho ta KA + X = M1; muốn đạt được mức nhập khẩu M1 phải đạt sản lượng Y1. Kết hợp r1 và Y1 cho điểm A trên BP. • Tương ứng với lãi suất r2 có số lượng ngọai tệ vào ròng (KA +X)2; cán cân thanh toán cân bằng cho ta KA + X = M2; muốn đạt được mức nhập khẩu M2 phải đạt sản lượng Y1 Y2. Kết hợp r2 và Y2 cho điểm B trên BP. 10
 11. MÔ TẢ BP • Từ cách hình thành đường BP cho thấy khi lãi suất tăng -> sản lượng tăng • Những điểm nằm phía trên BP như điểm K có cán cân thanh toán thặng dư (luồng vốn vào nhiều hơn vốn ra). • Những điểm nằm phía dưới BP như điểm H có cán cân thanh toán thâm hụt (luồng vốn vào ít hơn vốn ra). 11
 12. SỰ DỊCH CHUYỂN ĐƯỜNG BP • Cán cân thanh toán thặng dư: ngoại tệ ra giảm; ngoại tệ vào tăng -> BP dịch sang phải • Cán cân thanh toán thâm hụt: ngoại tệ ra tăng; ngọai tệ vào giảm -> BP dịch sang trái. 12
 13. TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là giá của đồng tiền một nước tính bằng tiền tệ một nước khác. • Tyû giaù hoái ñoaùi ñöôïc xaùc ñònh treân thò tröôøng ngoaïi hoái: thò tröôøng mua baùn ngoaïi teä/ thò tröôøng maø ôû ñoù ñoàng tieàn cuûa quoác gia naøy coù theå ñoåi laáy ñoàng tieàn quoác gia khaùc. 13
 14. CÁCH YẾT GIÁ Yết giá gián tiếp Yết giá trực tiếp • e: Giá của một đơn vị nội • E: Giá của một đơn vị tệ tính theo ngoại tệ ngoại tệ tính theo nội tệ • 1VND =0,0000667USD • 1USD = 15.000VND • Tỷ giá hối đoái tăng: • Tỷ giá hối đoái tăng: 1USD 1VND = 0,0001USD  = 20.000VND Nội tệ Nội tệ tăng giá  Ngoại tệ giảm giá  Ngoại tệ tăng giảm giá giá Để tránh nhầm lẫn người ta thường để cập đến giá trị nội tệ tăng hoặc giảm thay vì tỷ giá hối đoái giảm hay tăng 14
 15. THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐÓAI • Sự tăng giá (Appreciation): Tăng giá nội tệ là là sự tăng giá của nội tệ tính theo một loại ngoại tệ. • Sự giảm giá (Depreciation): sự giảm giá nội tệ là sự giảm giá của nội tệ tính theo một loại ngoại tệ. • Nâng giá (Revaluation): chính sách tỷ giá làm tăng giá trị nội tệ • Phá giá (Devaluation):chính sách tỷ giá làm giảm giá trị nội tệ 15
 16. QUY LUẬT CUNG CẦU Tỷ giá hối đoái • Khi tyû giaù (E- (VND/USD) VND/USD) taêng löôïng cung ngoaïi teä taêng vaølượng caàu S: Cung ngoaïi teä giaûm, vì: ngoaị tệ • => giaù trò noäi teä giaûm- > giaù haøng xuaát reû E hôn-> haøng xuaát ñöôïc nhieàu hôn -> löôïng cung ngoaïi teä taêng leân D: Cầu • =>giaù trò ngoaïi teä taêng ngoaị tệ -> giaù haøng nhaäp maéc hôn-> caàu haøng nhaäp Lượng giaûm xuoáng=> löôïng ngọai t caàu ngoaïi teä giaûm xuoáng. 16
 17. NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG -> CUNG NGOẠI TỆ Nhaân toá thay ñoåi (taêng) Höôùng thay ñoåi Thu nhaäp töø yeáu toá xuaát khaåu Taêng Thu nhaäp töø xuaát khaåu haøng Taêng hoaù Löôïng voán cho vay Giaûm Löôïng vieän trôï nhaän veà Taêng Kieàu hoái Taêng 17
 18. DỊCH CHUYỂN CUNG NGỌAI TỆ • Taêng thu nhaäp nhaân toá töø nöôùc E S1 ngoaøi -> Ñöôøng S2 cung ngoaïi teä dòch sang phaûi- > tyû giaù hoái E1 ñoaùi (E) giảm-> E2 ñoàng Việt Nam bò taêng giaù Cầu ngoaị tệ Lượng ngọai tệ (USD) 18
 19. E : 1USD = xVND • Xuaát khaåu cuûa Việt Nam sang Myõ taêng nhanh hôn nhaäp khaåu: NX-> Cung ñoàng ñoâ la taêng-> Ñöôøng cung ñoâ la dòch sang phaûi. Tyû giaù hoái ñoùai giaûm -> giaù trò noäi teä taêng. 19
 20. NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG -> CẨU NGỌAI TỆ Nhaân toá thay ñoåi (taêng) Höôùng thay ñoåi Löôïng ngoaïi teä caàn traû laõi taêng vay nöôùc ngoaøi Löôïng ngoaïi teä caàn ñeå nhaäp Tăng khaåu haøng hoaù Löôïng ngoaïi teä caàn ñeå traû Tăng tieàn vay Löôïng ngoaïi teä caàn ñeå cho Tăng nöôùc ngoaøi vay, döï tröõ, ñaàu cô, vieän trôï 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2