intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Lê Tuấn Lộc

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

88
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn học "Tài chính quốc tế - Chương 3: Cán cân thanh toán (The Balance of Payment – BOP)" cung cấp cho người học các kế thức: Một số khái niệm, kết cấu cán cân thanh toán, nguyên tắc bút toán kép BOP, thặng dư và thâm hụt BOP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 3 - TS. Lê Tuấn Lộc

 1. Chöông 3 : caùn caân thanh toaùn LOGO MOÂN HOÏC: (The Balance of Payment – BOP) TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 1 Moät soá khaùi nieäm 2 Keát caáu caùn caân thanh toaùn 3 Nguyeân taéc buùt toaùn keùp BOP 4 Thaëng dö vaø thaâm huït BOP 4 5 LOGO LOGO 1. Caùc khaùi nieäm LOGO Ví duï caùn caân thanh toaùn (Trieäu USD) Kyù hieäu Noäi dung Thu Chi Caùn caân Caùn caân Caùn caân thanh toaùn: boä phaän tích luyõ “BOP laø moät baûn baùo caùo thoáng keâ toång hôïp, ghi XK haøng hoaù 150 cheùp laïi giaù trò taát caû caùc giao dòch kinh teá giöõa TB NK haøng hoaù -200 ngöôøi cö truù vôùi ngöôøi khoâng cö truù trong moät Caùn caân thöông maïi -50 -50 thôøi gian nhaát ñònh” XK dòch vuï 120 Ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù: SE NK dòch vuï -160 -Bao goàm: caùc caù nhaân; caùc gia ñình; caùc coâng ty; CA Caùn caân dòch vuï -40 -90 caùc toå chöùc quoác teá … Thu töø thu nhaäp 20 -Ngöôøi cö truù phaûi hoäi tuï caùc ñieàu kieän: IC chi traû thu nhaäp -10 +Thôøi haïn cö truù töø 12 thaùng trôû leân Thu nhaäp 10 -80 Thu chuyeån giao vaõng lai 30 +Coù thu nhaäp töø quoác gia cö truù Tr Chi chuyeån giao vaõng lai -20 Chuyeån giao vaõng lai 10 -70 LOGO Ví duï caùn caân thanh toaùn (trieäu USD) LOGO 2. Keát caáu vaø caùc boä phaän cuûa BP Voán daøi haïn chaûy vaøo 140 KL Voán daøi haïn chaûy ra -50 Keát caáu BOP K Caùn caân voán daøi haïn 90 20 Voán ngaén haïn chaûy vaøo 20 KS Voán ngaén haïn chaûy ra -55 Caùn caân voán ngaén haïn -35 Caùn caân buø ñaép chính Caùn caân vaõng lai Caùn caân voán OM Loãi vaø sai soùt- OM 0 thöùc ( Official Finance CA (K) OB Caùn caân toång theå -15 Balance – OFB) OFB Caùn caân buø ñaép chính thöùc 15 NHTW baùn ngoaïi hoái 100 Caùn caân toång theå NHTW mua ngoaïi hoái -85 (Overall Balance-OB) Toång thu (+), chi (-) 580 -580 1
 2. Keát caáu caùn caân boä phaän Keát caáu caùn caân boä phaän LOGO LOGO (Caùn caân vaõng lai) Caùn caân voán (Capital Balance – K) CC chuyeån Chuyeån giao Caùn caân Caùn caân Caùn caân Caùn caân voán Caùn caân voán giao VL moät voán moät thöông maïi dòch vuï thu nhaäp daøi haïn (KL) ngaén haïn(KS) chieàu chieàu Toång hôïp -Caùc khoaûn -Ñaàu tö tröïc -Tín duïng Toång hôïp -Vieän trôï -Caùc khoaûn khoaûn thu thu vaø chi cho -Quaø taëng tieáp ngaén haïn khoaûn thu ngöôøi lao ñoäng vieän trôï kg vaø chi XNK -Hieän vaät -Ñaàu tö giaùn -Kinh doanh vaø chi XNK -Laõi vaø khoaûn hoaøn laïi haøng hoaù cho muïc tieáp (voán daøi ngoaïi hoái dòch vuï thanh toaùn ñích tieâu duøng -Khoaûn xoaù haïn) -Voán ñaàu cô töø ñaàu tö nôï CA = TB + SE + IC + Tr K =KL + KS + KTR LOGO Keát caáu caùn caân boä phaän LOGO Keát caáu caùn caân boä phaän Caùn caân cô baûn (Basic Balance – BB) Caùn caân buø ñaép chính thöùc (Official Financing -Caùn caân cô baûn = Caùn caân vaõng lai + Caùn caân balance – OFB): voán daøi haïn Hay: BB = CA + KL OFB = ∆ R + L + # -YÙ nghóa cuûa BB: phaûn aûnh laâu daøi söï oån ñònh neàn ∆R -Thay ñoåi döï tröõ ngoaïi hoái quoác gia kinh teá vaø tæ giaù hoái ñoái L -Tín duïng vôùi IMF vaø caùc ngaân haøng trung Caùn caân toång theå (Overall balance – OB) trung öông khaùc OB = CA + K + nhaàm laãn sai soùt (OM) # - Thay ñoåi döï tröõ cuûa caùc NHTW khaùc baèng Ñoàng tieàn cuûa quoác gia laäp caùn caân thanh toaùn LOGO Keát caáu caùn caân boä phaän LOGO 3. Nguyeân taéc buùt toaùn keùp cuûa BP Caùn caân buø ñaép chính thöùc (Official Financing “ Moãi moät giao dòch giöõa ngöôøi cö truù vaø khoâng cö balance – OFB): truù ñieàu ñöôïc ghi hai buùt toaùn coù giaù trò tuyeät ñoái baèng nhau nhö ngöôïc daáu” OFB = ∆ R + L + # Ví duï: doanh nghieäp VN xuaát khaåu sang Myõ trò giaù 100 trieäu USD vaø nhaäp khaåu maùy tính töø Myõ cuõng trò giaù 100 trieäu USD. Cán cân tổng thể + cán cân bù ñắp chính thức = 0 BOP cuûa Vieät Nam BOP cuûa Myõ Taøi khoaûn vaõng lai (tr. USD) Hay: Cán cân vãng lai + Cán cân vốn + Nhầm lẫn sai Sai sót + Cán cân bù ñắp chính thức = 0 -XK gaïo: + 100 tr. - NK gaïo: -100 -NK maùy tính: - 100 trieäu - XK maùy: +100 Hay: CA + K + OM + OFB = 0 2
 3. LOGO 3. Nguyeân taéc buùt toaùn keùp cuûa BP LOGO 3. Nguyeân taéc buùt toaùn keùp cuûa BP Xuaát khaåu haøng hoaù Nhaäp khaåu haøng hoaù Xuaát khaåu dòch vuï Nhaäp khaåu dòch vuï Caùc giao dòch Thu töø thu nhaäp Caùc giao dòch Chi cho thu nhaäp laøm phaùt sinh laøm phaùt sinh Thu töø chuyeån giao VL Chi töø chuyeån giao VL khoaûn thu (+) khoaûn chi (-) Giaûm tieàn gôûi Taêng tieàn gôûi Giaûm taøi saûn coù ôû nöôùc ngoaøi Taêng taøi saûn coù ôû nöôùc ngoaøi Taêng ñi vay Giaûm nôï vay Taêng taøi saûn nôï nöôùc ngoaøi Giaûm taøi saûn nôï nöôùc ngoaøi Giaûm döï tröõ quoác gia Taêng döõ tröõ quoác gia LOGO 3. Nguyeân taéc buùt toaùn keùp LOGO 3. Nguyeân taéc buùt toaùn keùp Caùc ví duï: Caùc ví duï: Ví duï 2:Vieät Nam xuaát khaåu sang Myõ trò giaù 100 Ví duï 2: Chính phuû Myõ taëng cho chính phuû Vieät trieäu USD, thanh toaùn baèng caùch ghi vaøo taøi Nam 100 tr. USD baèng caùch ghi coù vaøo taøi khoaûn khoaûn göûi cuûa Vieät Nam taïi ngaân haøng Myõ cuûa Boä taøi chính Vieät Nam ôû taïi Myõ BOP cuûa Vieät Nam BOP cuûa Myõ BOP cuûa Vieät Nam BOP cuûa Myõ Taøi khoaûn vaõng lai (tr. USD) Taøi khoaûn vaõng lai (tr. USD) Xuaát khaåu gaïo: +100 Nhaäp khaåu gaïo : -100 Thu chuyeån giao moät chieàu +100 Chi chuyeån giao 1 chieàu: -100 Taøi khoaûn voán: Taøi khoaûn voán: Taêng taøi saûn coù ( taêng soá dö Taêng taøi saûn nôï ( taêng soá dö Taêng taøi saûn coù ( taêng soá dö Taêng taøi saûn nôï ( taêng soá dö tieàn göûi nöôùc ngoaøi): -100 tieàn göûi töø nöôùc ngoaøi): +100 tieàn göûi nöôùc ngoaøi): -100 tieàn göûi nöôùc ngoaøi: +100 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP LOGO 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP LOGO (yù nghóa kinh teá cuûa caùn caân chính) Khaùi nieäm: Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân thöông maïi - “ BOP luoân ôû traïng thaùi caân baèng” TB = X – M -“ Thaâm huït hay thaëng dö BOP laø thaâm huït hay - Caùn caân thöông maïi thaëng dö khi: X-M>0 thaëng dö cuûa moät hay moät nhoùm caùc caùn caân boä - Caùn caân thöông maïi thaâm huït khi: X-M
 4. 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP LOGO (yù nghóa kinh teá cuûa caùn caân chính) LOGO (yù nghóa kinh teá cuûa caùn caân chính) Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân vaõng lai: Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân vaõng lai (tt): CA = X – M + SE + IC + TR -Caùn caân vaõng lai caân baèng khi: -Caùn caân vaõng lai thaëng dö khi: X - M + SE + IC + TR = 0 X-M + SE + IC + TR > 0 Toång thu cuûa ngöôøi cö truù töø ngöôøi kg cö truù lôùn hôn chi Toång thu baèng toång chi giöõa ngöôøi cö truù vaø kg hay taøi saûn roøng cuûa quoác gia taêng leân so vôùi phaàn coøn laïi cö truù. cuûa theá giôùi Do: BOP = X-M+SE+IC+TR+KL+KS+ ∆R = 0 - Caùn caân vaõng lai thaâm huït khi: X-M + SE + IC + TR 0 Töø (1) ta coù: K S + ∆R = 0 ⇔ K S = − ∆R Nguoàn voán ngaén chaûy vaøo vaø ñöôïc caân baèng b.1 Khaû naêng 1: ∆ R > 0 ; K S < 0 vôùi nguoàn voán daøi haïn chaûy ra khoâng toát vôùi NHTW caân ñoái nguoàn voán ngaén haïn baèng caùch neàn kinh teá baùn ngoaïi teä ñeå baûo veä tæ giaù khoâng cho giaûm giaù a.2 Khaû naêng 2: KL > 0 ; vaø KS < 0 b.2 Khaû naêng 2: ∆R < 0; K S > 0 Nguoàn voán chaûy vaøo caøng lôùn vaø ñöôïc caân baèng Nguoàn voán ngaén haïn chaûy vaøo taêng döï tröõ ngoaïi bôûi luoàng voán ngaén haïn chaûy ra toát cho neàn hoái kinh teá 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP 4. Thaëng dö vaø thaâm huït BOP LOGO (yù nghóa kinh teá cuûa caùn caân chính) LOGO (yù nghóa kinh teá cuûa caùn caân chính) Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân cô baûn: Thaëng dö vaø thaâm huït caùn caân toång theå BB = CA + K L = − ( K S + ∆ R ) BO = (X – M + SE + IC + TR + KL + KS) BO = - OFB -Khi CA < 0, nhöng CA + KL > 0 thì quoác gia khoâng - Neáu OB thaëng dö, noù cho bieát soá tieàn coù saün cuûa bò ruûi ro thanh khoaûn naøo moät quoác gia coù theå söû duïng ñeå taêng döï tröõ ngoaïi -Caùn caân cô baûn thaâm huït laø tín hieäu xaáu veà tình hoái traïng neàn kinh teá - Neáu OB thaâm huït, noù cho bieát soá tieàn quoác gia phaûi hoaøn traû baèng caùch giaûm döï tröõ ngoaïi hoái (Thaâm huït caùn caân toång theå coù theå giaûi quyeát: giaûm döï tröõ ngoaïi hoái, vay töø caùc ngaân haøng khaùc, taêng taøi saûn nôï cuûa NHTW) 4
 5. LOGO Caâu hoûi thaûo luaän 1. Vieäc phaù giaù ñoàng noäi teä aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caùn caân thương mại trong ngaén haïn vaø trong daøi haïn (trong tröôøng hôïp caùc quoác gia phaùt trieån vaø ñang phaùt trieån) 2. Coù khaû naêng moät quoác gia bò thaâm huït taøi khoaûn vaõng lai ñoàng thôøi laïi thaëng dö trong caùn caân thanh toaùn hay khoâng? Haõy giaûi thích caâu traû lôøi cuûa baïn, söû duïng caùc con soá giaû ñònh cho taøi khoaûn vaõng lai vaø taøi khoaûn voán 3. Taïi sao chính phuû laïi quan taâm ñeán moät khoaûn thaëng dö hay thaâm huït lôùn trong taøi khoaûn vaõng lai? LOGO LOGO Caâu hoûi thaûo luaän LOGO Caâu hoûi thaûo luaän Haïch toaùn caùc giao dòch sau ñaây vaøo caùn caân Haïch toaùn caùc giao dòch sau ñaây vaøo BOP cuûa Vieät thanh toaùn quoác teá cuûa Myõ vaø Anh: Nam Coâng ty Boeing cuûa Myõ xuaát khaåu maùy bay Vieät Nam xuaát khaåu haøng hoaù sang EU trò giaù Boeing trò giaù 80 tr. USD cho haõng haøng khoâng 100 tr. USD, ñoàng thôøi nhaäp khaåu haøng hoaù töø EU coù trò giaù 50 tr. USD. Soá tieàn coøn laïi traû nôï Anh. Thanh toaùn baèng caùch ghi nôï treân taøi cho Myõ khoaûn tieàn göûi cuûa haõng haøng khoâng Mỹ taïi Toång coâng ty daàu khí Vieät Nam phaùt haønh traùi ngaân haøng cuûa Anh. Tæ giaù: $1,6/£ phieáu quoác teá trò giaù 50 tr. USD. Soá tieàn treân ñöôïc nhaäp khaåu thieát bò laø 30 tr. USD, soá coøn laïi göûi ngaén haïn taïi Hoàng Coâng. Ngaân haøng ngoaïi thöông Vieät Nam vay cuûa ngaân haøng Citibank trò giaù 15 tr. thôøi haïn 1 naêm LOGO Caâu hoûi thaûo luaän Vieät Nam coù soá thaâm huït trong taøi khoaûn vaõng lai laø 1 tæ ñoâla vaø thaëng dö trong taøi khoaûn voán 500 tr. USD trong naêm 1997 Caùn caân thanh toaùn cuûa Vieät Nam laø bao nhieâu? Ñieàu gì ñaõ xaåy ra vôùi caùc taøi saûn của Vieät Nam Giaû söû NHTW khoâng mua cuõng khoâng baùn caùc taøi saûn cuûa Vieät Nam. Döï tröõ taøi saûn nöôùc ngoaøi cuûa NHTW trong naêm 1997 thay ñoåi nhö theá naøo? Söï can thieäp naøy theå hieän trong caùn caân thanh toaùn cuûa Vieät Nam nhö theá naøo? Caùn caân thanh toaùn nhö theá naøo neáu trong naêm treân NHTW nöôùc ngoaøi mua 600 tr. Ñoâla taøi saûn cuûa Vieät Nam. Vieäc mua naøy theå hieän trong taøi khoaûn caùn caân thanh toaùn nöôùc ngoaøi nhö theá naøo? 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2