intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Lê Tuấn Lộc

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

67
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng môn học "Tài chính quốc tế - Chương 2: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về thị trường ngoại hối, các loại tỷ giá, thị trường ngoại hối giao ngay, thị trường ngoại hối kỳ hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tài chính quốc tế: Chương 2 - TS. Lê Tuấn Lộc

 1. LOGO Chöông 2: THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI MOÂN HOÏC: TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 1 Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái 2 Caùc loaïi tæ giaù 3 Thò tröôøng ngoaïi hoái giao ngay 4 Thò tröôøng ngoaïi hoái kyø haïn LOGO 2 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái LOGO (The Foreign Exchange Market-FOREX) Khaùi nieäm thò tröôøng ngoaïi hối Khaùi nieäm ngoaïi hoái: “Ngoaïi hoái laø phöông tieän tieàn teä ñöôïc söû duïng “Nôi dieãn ra giao dòch ngoaïi teä goïi laø thò tröôøng ngoaïi trong thanh toaùn quoác teá” hoái” Giaáy tôø coù giaù trò ghi FOREX Nghóa baèng ngoaïi teä roäng Ngaân Interbank Non-Interbank Vaøng tieâu chuaån quoác teá haøng 85% 15% Ngoaïi hoái Noäi teä do ngöôøi kg cö truù giao naém giöõ dòch Nghóa 99% Bank -KH KH-KH heïp Ñoàng tieàn nöôùc ngoaøi 14% 1% 3 4 LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái Ñaëc ñieåm thò tröôøng ngoaïi hoái: Caùc chöùc naêng cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái Khoâng coù ñòa ñieåm cuï theå Giuùp thöïc hieän caùc giao dòch thöông maïi quoác teá Khoâng coù giôø nghæ Giuùp luaân chuyeån caùc khoaûn ñaàu tö quoác teá, tín Trung taâm cuûa Forex laø thò tröôøng lieân ngaân duïng quoác teá, caùc giao dòch taøi chính giöõa caùc haøng quoác gia Tæ giaù giao dòch thoáng nhaát vôùi nhau Cung caáp caùc coâng cuï baûo hieåm ruûi ro tæ giaù hoái Ñoàng tieàn giao dòch trung taâm laø USD ñoaùi: hôïp ñoàng kyø haïn, hoaùn ñoåi, quyeàn choïn, Thò tröôøng raát nhaïy caûm vôùi ñieàu kieän kinh teá, töông lai chính trò Laø nôi ñeå ngaân haøng trung öông can thieäp oån Caùc thò tröôøng ngoaïi hoái quan troïng: London, ñònh tæ giaù hoái ñoaùi New York, Tokyo, Singapore vaø Franfurt 5 6 1
 2. LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái Thaønh vieân Moái quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong FOREX cuûa FOREX Khaùch haøng Ngaân haøng NHTW mua leû: coâng trung öông ty ÑQG, nhaø ñaàu tö … KH mua KH mua NHTM NHTM baùn leû baùn leû Ngaân haøng Nhöõng thöông maïi nhaø moâi giôùi Moâi giôùi 7 8 LOGO 1.Toång quan veà thò tröôøng ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phaân loaïi FOREX Ñònh nghóa tæ giaù: FOREX Ñòa ñieåm giao Tính chaát nghieäp vuï: dòch “Tæ giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuûa moät ñoàng -Thò tröôøng giao ngay -Thò tröôøng kyø haïn -Giao dòch taäp tieàn ñöôïc bieåu thò baèng moät ñoàng tieàn trung -Thò tröôøng hoaùn ñoåi -Thò tröôøng töông lai -Giao dòch phi khaùc” -Thò tröôøng quyeàn choïn taäp trung (OTC) Ví duï: 1USD = 16200 VNÑ Quy moâ thò Phöông thöùc Tình traïng Tính chaát phaùp lyù 1EURO = 1,7 USD kinh doanh: tröôøng giao dòch -Thò tröôøng -Giao dòch -Thò tröôøng -Thò tröôøng noäi ñòa tröïc tieáp chính thöùc baùn buoân -Thò tröôøng -Giao dòch -Th/tröôøng -Thò tröôøng quoác teá qua moâi giôùi phi chính thöùc baùn leû 9 10 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Tæ giaù giao ngay (Spot exchange rate): Tæ giaù tieàn maët (Bank note rate): “laø tæ giaù thoaû thuaän vaø thanh toaùn ngay sau khi “laø tæ giaù aùp duïng cho caùc khoaûn giao dòch laø caùc kyù hôïp ñoàng (thöôøng laø 2 ngaøy sau khi kyù hôïp loaïi tieàn maët” ñoàng)” Ví duï: Ví duï: Tæ giaù chuyeån khoaûn (Transaction rate): Tæ giaù kyø haïn (Forward exchange rate): “laø tæ giaù aùp duïng cho caùc giao dòch mua baùn “laø tæ giaù thoaû thuaän ngaøy hoâm nay, nhöng vieäc ngoaïi teä laø caùc khoaûn tieàn gôûi taïi ngaân haøng” thanh toaùn xẩy ra sau 3 ngaøy laøm vieäc” Ví duï: Ví duï: 11 12 2
 3. LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Tæ giaù môû cöûa (Opening rate): Tæ giaù danh nghóa (Nominal exchange rate): “laø tæ giaù aùp duïng cho giao dòch ñaàu tieân trong ngaøy” “laø tæ leä trao ñổi giöõa hai ñoàng tieàn” Tæ giaù ñoùng cöûa (Closing rate): Tæ giaù thaät (Real exchange rate): “ laø tæ giaù aùp duïng cho giao dòch cuoái cuøng trong “laø tæ giaù phaûn aûnh töông quan söùc mua giöõa hai ngaøy” loaïi ñoàng tieàn trong tæ giaù” Tæ giaù chính thöùc (Official exchange rate): “laø tæ giaù do ngaân haøng trung öông coâng boá” Ví duï: Tæ giaù chôï ñen (Black market rate): “laø tæ giaù hình thaønh beân ngoaøi heä thoáng ngaân haøng” 13 14 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phöông phaùp yeát giaù Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Yeát giaù giaùn tieáp Tæ giaù cheùo (Crosed exchange rate): - Ñoàng noäi teä ñoùng vay troø laø ñoàng tieàn yeát giaù - Ñoàng ngoaïi teä ñoùng vai troø laø ñoàng tieàn ñònh “laø tæ giaù giöõa hai ñoàng tieàn suy ra töø ñoàng tieàn giaù thöù 3” 1 VND = 0,0001 kg gaïo Ví duï: E(USD/VND)=0,00009 E(VND/USD)= 16000 Löu yù: E(USD/EURO)=1,7 1. ðối với Mỹ, USD ñoùng vai troø laø ñoàng tieàn yeát giá (yết giá gián tiếp) vôùi haàu heát caùc ñoàng tieàn E(VND/EURO) = 16000 × 1,7 = 27200 khaùc ngoaïi tröø: GPB, IEP,AUD, NZD, EUR vaø UDR) 15 16 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phaân loaïi tæ giaù hoái ñoaùi: Phöông phaùp yeát giaù Tæ giaù coá ñònh (Fixed exchange rate): Yeát giaù tröïc tieáp: yeát giaù ngoaïi teä gioáng nhö yeát “laø tæ giaù do ngaân haøng trung öông coâng boá coá giaù haøng hoaù ñònh khoâng ñoåi” +Ví duï: Tæ giaù thaû noåi (Floanting exchange rate): - 1kg gaïo = 10.000 ñoàng “laø tæ giaù ñöôïc hình thaønh treân quan heä cung caàu P(G/VND) = 10.000 trong thò ngoaïi hoái” - 1 USD = 16.000 VND E(VND/USD)= 16.000  ngoaïi teä laø ñoàng yeát giaù noäi teä laø ñoàng tieàn ñònh giaù 17 18 3
 4. LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Phöông phaùp yeát gía Tæ giaù mua, tæ giaù baùn vaø cheânh leäch tæ giaù -1 USD = xK ; K laø ñoàng tieàn coøn laïi Tæ giaù mua (Bid rate) vaø tæ giaù baùn (Ask rate) 1 GBP - Ví duï: E(VND/USD) = (16200-16210) 1 IEP -16200 VND laø tæ giaù ngaân haøng mua 1USD 1 AUD - xUSD= -16210 VND laø tæ giaù ngaân haøng baùn 1 USD 1 NZD 1 EURO + Löu yù: 1 SDR -Mua vaøo baùn ra laø treân quan ñieåm ngaân haøng 2. Các nước Anh, New Zealand và Úc và EU dùng - Ñoàng tieàn mua baùn laø ñoàng tieàn yeát giaù phương pháp yết giá gián tiếp 3. Trên mọi thị trường chỉ có SDR luôn ñóng vai trò là ñồng yết giá 19 20 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Tæ giaù mua, tæ giaù baùn vaø cheânh leäch tæ giaù Tæ giaù mua, tæ giaù baùn vaø cheânh leäch tæ giaù Ñieåm tæ giaù: laø soá cuoái cuøng cuûa tæ giaù ñöôïc yeát Cheânh leäch tæ giaù mua vaøo baùn ra – Spread theo thoâng leä trong caùc giao dòch ngoaïi hoái •+ Spread tuyeät ñoái: •••+ví duï: Spread = ñieåm mua baùn – ñieåm mua E(VND/USD) = 16200 -16220 - 1USD = 16212VND 1 ñieåm nghóa laø 1 VND Spread = 16220-16200=20; töùc 20 ñieåm - 1USD = 0,7251EURO 1 ñieåm nghóa laø 0,0001 + Spread töông ñoái EURO Spread = (giaù baùn – giaù mua) × 100/giaù mua + löu yù: thoâng thöôøng caùc ñoàng tieàn nieâm yeát Spread = (16220-16200)x 100:16200=0,123% vôùi 4 chöõ soá thaäp phaân, neân soá thaäp phaân thöù 4 + Löu yù: Spread khoâng coá ñònh maø phuï thuoäc vaøo soá löôïng goïi laø ñieåm tæ giaù ngoaïi hoái, ñoàng tieàn giao dòch, phöông tieän giao dòch 21 22 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Tæ giaù cheùo (Cross rates) Tæ giaù cheùo (Cross rates) Khaùi nieäm: Tæ giaù cheùo ñôn giaûn: “tæ giaù giöõa hai ñoàng tieàn baát kyø ñöôïc xaùc ñònh bôûi “tæ giaù cheùo trong tröôøng hôïp khoâng toàn taïi ñoàng tieàn thöù 3 goïi laø tæ giaù cheùo” cheânh leäch tæ giaù mua vaø baùn goïi laø tæ giaù cheùo ñôn Ví duï: giaûn (hay spread = 0)” E(X/Z)=(a, b) vaø E(Y/Z) = (c, d) +Ví duï:  tæ giaù E(X/Y) goïi laø tæ giaù cheùo E(VND/USD)= 16000 + Löu yù: ñoàng USD thöôøng laø ñoàng tieàn trung taâm ñeå E(CHF/USD)= 0,72 tính tæ giaù cheùo  E(VND/CHF) = 16000/0,72 23 24 4
 5. LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Tæ giaù cheùo (Cross rates) Tæ giaù cheùo (Cross rates) Tæ giaù cheùo phöùc hôïp Tæ giaù cheùo phöùc hôïp +Ví duï: E(VND/USD)=(a, b) E(SGD/USD) = (c, d) +Ví duï: E(VND/USD)=(a, b) E(SGD/USD) = (c, d)  E(VND/SGD)= (x, y) tính x vaø y?  E(VND/SGD)= (x, y) tính x vaø y? +Giaû söû nhaø xuaát khaåu sang Singapor caàn chuyeån SGD +Giaû söû nhaø nhaäp khaåu caàn chuyeån VND sang SGD ñeå sang VND tính x? thanh toaùn cho ñoái taùc tính y? - böôùc 1: nhaø xuaát khaåu chuyeån SGD sang USD - böôùc 1: nhaø nhaäp khaåu chuyeån VND sang USD 1USD = d SGD (3) 1USD = b VND (1) - böôùc 2: nhaø XK chuyeån USD sang VND - böôùc 2: nhaø NK chuyeån USD sang SGD 1USD = a VND (4) 1USD = c SGD (2) Töø (3) vaø (4) d SGD = a VND hay 1 SGD= a/d VND Töø (1) vaø (2) b VND = c SGD 1SGD =b/c VND Hay x = a/d hay: y = b/c E(VND/SGD) = (a/d, b/c) 25 26 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái Tæ giaù cheùo (Cross rates) Kinh doanh cheânh leäch tæ giaù- Arbitrage Tæ giaù cheùo phöùc hôïp (tröôøng hôïp ñoàng tieàn trung “Taän duïng cheânh leäch giaù ñeå kinh doanh tìm lôïi gian vöøa ñoùng vai troø laø ñònh giaù vaø vai troø yeát giaù) nhuaän” - E(VND/USD) = (a, b) E(USD/GBP) = (c, d) Ví duï: - Tính E(VND/GBP) = (x, y)? -Ngaân haøng A: E(VND/USD) = 16.200-16.210 a. Tính y khi nhaø nhaäp khaåu mua GBP? -Ngaân haøng B: E(VND/USD) =16.212 -16.214 b. Tính x khi nhaø nhaäp khaåu baùn GBP?  Mua USD ôû ngaân haøng A baùn cho ngaân haøng B  Lôïi nhuaän thu ñöôïc treân moãi USD: 16.212 - 16.210 =2 VND 27 28 LOGO 2.Vaán ñeà cô baûn trong KD ngoaïi hoái LOGO Nghieäp vuï giao ngay Haønh vi ñaàu cô tæ giaù (Speculations) Khaùi nieäm: “Ñaàu cô laø haønh vi mua moät ñoàng tieàn ngaøy hoâm nay “Nghieäp vuï giao ngay laø vieäc mua baùn caùc ñoàng (Spot hay Forward) vaø baùn ñoàng tieàn naøy taïi moät thôøi tieàn khaùc nhau vaø giao dòch ñöôïc thöïc hieän ngay ñieåm nhaát ñònh trong töông lai nhaèm tìm kieám lôïi sau khi thoaû thuaän” nhuaän nhôø taän duïng cheânh leäch tæ giaù” Toå chöùc thò tröôøng Ví duï: -Bao goàm thò tröôøng baùn buoân vaø baùn leû - Hieän taïi: E(VND/USD) = 16.000 -Laø thò tröôøng phi taäp trung bao goàm: NHTM, -Töông lai: Et(VND/USD)= 17.000 coâng ty taøi chính, nhaø moâi giôùi vaø NHTW Thöïc hieän: -Thò tröôøng mang tính thanh khoaûn raát cao -Baùn ñoàng VND mua USD taïi thôøi ñieåm hieän taïi -Thò tröôøng ngoaïi hoái giao ngay coù hai caáp: Thò -Taïi thôøi ñieåm t, baùn USD mua VND tröôøng lieân ngaân haøng tröïc tieáp vaø lieân ngaân haøng -Lôïi nhuaän thu ñöôïc: giaùn tieáp (17.000-16.000)/16000× 100=6,25% 29 30 5
 6. LOGO Nghieäp vuï ngoaïi hoái kyø haïn LOGO Thò tröôøng ngoaïi hoái kyø haïn Caùc khaùi nieäm: Caùc khaùi nieäm Tæ giaù kyø haïn (F): laø tæ giaù thoaû thuaän ngaøy hoâm Hôïp ñoàng kyø haïn: nay laøm cô sôû cho vieäc trao ñoåi tieàn teä taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông lai “laø coâng cuï taøi chính ñeå mua hoaëc ñeå baùn moät soá löôïng tieàn nhaát ñònh, taïi moät tæ giaù nhaát ñònh, taïi Ñieåm kyø haïn (P): cheânh leäch giöõa tæ giaù kyø haïn vaø tæ giaù giao ngay goïi laø ñieåm kyø haïn (Forward moät thôøi ñieåm xaùc ñònh trong töông lai” Points) -Caùc tæ giaù kyø haïn ñöôïc caùc ngaân haøng aán ñònh vôùi Ρ = Ft − S ⇒ Ft = Ρ + S (1) thôøi haïn laø 1 thaùng, 3 thaùng, 9 thaùng vaø moät naêm - P> 0: ñieåm kyø haïn taêng (Forward Premium) -Ví duï: - P< 0: ñieåm kyø haïn giaûm (Forward Discount) F −S Theo tæ leä %: p = 100 % S 31 32 LOGO Thò tröôøng ngoaïi hoái kyø haïn LOGO Thò tröôøng ngoaïi hoái kyø haïn Phöông phaùp xaùc ñònh tæ giaù kyø haïn: Phöông phaùp xaùc ñònh tæ giaù kyø haïn Goïi: Theo quy taéc giaù trò thôøi gian cuûa tieàn teä: R -Möùc laõi suaát/naêm t -Thôøi haïn tính theo naêm FVT = PVT (1 + RT t ) Vaø F VC = P VC (1 + RC t ) PVT -Giaù trò hieän taïi cuûa ñoàng tieàn ñònh giaù FV PV (1+ RT t ) (1+ RT t) (2) Thay vaøo: Ft = T = T =S PVC -Giaù trò hieän taïi cuûa ñoàng tieàn yeát giaù FVC PVC (1+ RCt ) (1+ RCt) FVT -Giaù trò kyø haïn cuûa ñoàng tieàn ñònh giaù FV C -Giaù trò kyø haïn cuûa ñoàng tieàn yeát giaù (R T − R C ).t Bieán ñoåi ta ñöôïc: Ft = S + S Tæ giaù giao ngay: PV T (1 + R C t ) S = PV C Vì: RC vaø t ñieàu nhoû hôn 1, neân RC t laø soá raát nhoû Ft = S + S (RT − RC ).t FV T Ft = Neân ta coù: Tæ giaù kyø haïn: FV C 33 34 LOGO Thò tröôøng ngoaïi hoái kyø haïn LOGO Caùc giao dòch hoaùn ñoåi-Swap Phöông phaùp xaùc ñònh ñieåm kyø haïn Swap laø hình thöùc mua, baùn, vay hoaëc cho vay Töø (1) vaø (2) ta coù: ngoaïi teä theo hai höôùng ñoái ngöôïc nhau (R − RC ).t P=S T Ví duï: (1 + RCt ) -Nhaø ñaàu tö Vieät Nam mua traùi phieáu kho baïc Myõ RT > RC ⇒ P > 0 ñieåm kyø haïn gia taêng giaù 10.000 USD, S(VND/USD)=16.000. Ñeå giaûm RT < RC ⇒ P < 0 ñieåm kyø haïn khaáu tröø thieåu ruûi ro hoái ñoaùi, nhaø ñaàu tö mua kyø haïn VND F −S (R − RC ).t vôùi tæ giaù F(VND/USD)=15.900 trong 3 thaùng tôùi Bieåu dieãn baèng %: p = 100% = T 100% (3) ñeå giaûm thieåu ruûi ro hoái ñoaùi S (1 + RC .t ) -Nhaø ñaàu tö Vieät Nam vay töø ngaân haøng cuûa Myõ Neáu t =1 thì (3) töông ñöông: laø 10.000USD thôøi haïn 3 thaùng, ñoàng thôøi nhaø ñaàu p = RT − RC tö mua kyø haïn 10.000 USD sau 3 thaùng. 35 36 6
 7. LOGO Thò tröôøng tieàn teä töông lai LOGO Thò tröôøng tieàn teä töông lai Hôïp ñoàng tieàn teä töông lai laø thoaû thuaän giöõa hai Ví duï: moät ngöôøi mua hôïp ñoàng töông lai vaøo saùng ñoái taùc aán ñònh caùc ñieàu kieän trao ñoåi moät soá thöù 3 vaø keát thuùc vaøo thöù naêm, soá löôïng 125000 löôïng tieàn teä cuï theå, tæ giaù ñöôïc aán ñònh vaøo luùc franc Thuî Syõ vôùi giaù 1CHF =0,75$ thoaû thuaän hôïp ñoàng Thôøi gian Tæ giaù Thanh toaùn Ñaëc ñieåm cuûa hôïp ñoàng töông lai: -Saùng thöù 3 1F = 0,75$ Kyù quyõ Hôïp ñoàng ñöôïc tieâu chuaån hoaù -Chieàu thöù 3 1F = 0,755$ Anh ta nhaän: Ñöôïc thöïc hieän thoâng qua trung taâm giao dòch 125000(0,755-0,75)=625$ -Chieàu thöù 4 1F = 0,752 Anh ta chi: Ngöôøi tham gia hôïp ñoàng phaûi kyù quyõ vaø traû phí 125000(0,755-0,752)=375$ -Chieàu thöù 5 1F=0,740 Anh ta chi: Lôïi nhuaän vaø loã cuûa hôïp ñoàng thanh toaùn vaøo moãi 125000(0,752-0,740)=1500$ cuoái ngaøy theo söï bieán ñoäng cuûa tæ giaù Anh ta nhaän: 125000F vaø chi theâm : 125000× 0,74= 92500$ Toång chi: 92500+1500+375-625= 93750$ 37 38 LOGO Thò tröôøng tieàn teä töông lai LOGO Quyeàn choïn mua vaø baùn Quyeàn choïn (option) laø coâng cuï taøi chính mang laïi Öu ñieåm cuûa hôïp ñoàng töông lai cho ngöôøi sôû höõu noù quyeàn ñöôïc mua (call) hoaëc - Giaûm thieåu ruûi ro khoâng thöïc hieän hôïp ñoàng baùn (put)vaøo moät ngaøy ñònh saün vôùi moät giaù nhaát - Töï huyû hôïp ñoàng baát kyø luùc naøo ñònh nhöng khoâng coù nghóa vuï baét buoäc Baát lôïi: Löu yù: - Haïn cheá caùc ñoàng tieàn giao dòch - Ñeå sôû höõu ñöôïc quyeàn choïn mua hoaëc baùn thì - Soá tieàn quy ñònh khaét khe ngöôøi sôû höõu noù phaûi traû cho ngöôøi baùn hoaëc mua moät khoaûn phí thoaû thuaän - Giôùi haïn soá ngaøy giao dòch trong naêm - Option Myõ coù theå thöïc hieän baát kyø luùc naøo cho tröôùc ngaøy ñeán haïn, trong khi option Chaâu AÂu phaûi ñôïi ñeán ngaøy ñaùo haïn môùi thöïc hieän ñöôïc 39 40 LOGO Quyeàn choïn mua vaø baùn LOGO Quyeàn choïn mua vaø baùn Quyeàn choïn mua: Ví duï: quyeàn choïn mua Toång: 62500 CHF Lôïi nhuaän E(USD/CHF) = 0,64 Ví duï: nhaø nhaäp khaåu Myõ phaûi thanh toaùn cho ñoái Phí: 0,02% hay 1250$ taùc Chaâu AÂu 62500 CHF thôøi haïn 60 ngaøy. Nhaø 1875$ Giaù thöïc hieän nhaäp khaåu treân mua quyeàn choïn mua kieåu Chaâu 1250$ AÂu ñoàng CHF ñeå traû cho ñoái taùc vôùi tæ giaù Lôïi nhuaän 1SFr=0,64$ vôùi phí laø 0,02% toång giaù trò(1250$). 625$ 0,60 0,62$ 0,64$ 0,66$ 0,68$ 0,70$ Giaù giao -625$ Loã giôùi haïn ngay CHF -1250$ Giaù hoaø voán -1875$ 41 42 7
 8. LOGO Quyeàn choïn mua vaø baùn LOGO Quyeàn choïn mua vaø baùn Quyeàn choïn baùn Ví duï: quyeàn choïn baùn Toång: 62500 CHF E(USD/CHF) = 0,64 Ví duï: nhaø xuaát khaåu Myõ xuaát khaåu sang Chaâu Phí: 0,02% hay 1250$ AÂu, doanh soá thu ñöôïc laø 62500 CHF sau thôøi haïn 1875$ 60 ngaøy. Nhaø xuaát khaåu treân mua quyeàn choïn baùn Giaù hoaø voán 1250$ kieåu Chaâu AÂu ñoàng CHF vôùi tæ giaù 1CHF=0,64$, Giaù giao dòch Lợi nhuận phí choïn quyeàn laø 0,02% toång giaù trò(1250$). 625$ 0,60 0,62$ 0,64$ 0,66$ 0,68$ 0,70$ Giaù giao ngay CHF -625$ Loã giôùi haïn -1250$ -1875$ Lôïi nhuaän 43 44 Ño löôøng bieán ñoäng cuûa s t Ño löôøng bieán ñoäng cuûa LOGO LOGO tæ giaù hoái ñoaùi tæ giaù hoái ñoaùi Tæ leä phaàn traêm thay ñoåi trong giaù trò cuûa Tæ leä phaàn traêm thay ñoåi trong giaù trò cuûa moät moät ngoaïi teä ngoaïi teä s − s Ví duï: S(VND/USD) taêng töø 16.000 leân 16.500, tính S% = t t −1 s t −1 tæ leä thay ñoåi giaù VND vaø USD? -Tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm hieän taïi Ñoàng USD thể 16.500 − 16.000 s t hiện bằng VND S %($) = 100 = 3,21% 16.000 st −1 -Tæ giaù giao ngay taïi thôøi ñieåm tröôùc taêng giaù: 1 1 − S % -laø döông thì ñoàng ngoaïi teä leân giaù Ñoàng VND thể 16 . 500 16 . 000 100 = 3,03% hiện bằng USD S %(VND ) = 1 S % -laø aâm thì ñoàng ngoaïi teä giaûm giaù maát giaù: 16.000 45 46 LOGO Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïi hoái nhö sau:- Taïi New York E(USD/AUD) = (0,6734-0,6743) - Taïi Paris: E(USD/EURO) = (0,8978-0,8997) -Taïi Sydney: E(AUD/EURO) = (1,3364-1,3367) Tính tæ giaù cheùo E(AUD/EURO) theo thoâng soá thò tröôøng? Cô hoäi kinh doanh cheânh leäch tæ giaù nhö theá naøo? LOGO 48 8
 9. LOGO LOGO Moät coâng ty XNK cuûa Vieät Nam ñoàng thôøi cuøng Tæ giaù giao ngay S(VND/USD) = 16.000, laõi moät luùc nhaän ñöôïc 140 trieäu JPY töø XK haøng suaát cuûa ñoàng VND laø 9% moät naêm vaø laõi sang Nhaät vaø phaûi thanh toaùn 1,6 trieäu SGD tieàn suaát cuûa ñoàng USD laø 6% naêm haøng töø NK töø Singapore. Caùc thoâng soá treân thò tröôøng ngoaïi hoái: Xaùc ñònh tæ giaù kyø haïn cuûa VND vaø USD -Taïi Haø noäi: VND/USD = (13995-14007) Tính ñieåm kyø haïn theo daïng toång quaùt vaø -Taïi Frankfurt: SGD/USD = (1,7647-1,7653) daïng gaàn ñuùng -Taïi Tokyo: JPY/USD = (121,12 -121,34) -Tính: VND/SGD = (x,y); VND/JPY = (x,y); JPY/SGD = (x,y) Thu nhaäp cuoái cuøng cuûa coâng ty baèng VND? 49 50 LOGO GBP = 1,7575 HKD = 1,7575 SGD = 1,2525 SDR = 1,2323 EURO = 1,3434 CAD = 1,2828 51 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2