intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC mill 50

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:250

0
76
lượt xem
22
download

Bài giảng Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC mill 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ) Nội dung của cuốn tài liệu này không bao gồm tất cả các chức năng điều khiển của phần mềm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D mà tập trung vào giới thiệu các chức năng quan trọng một cách dễ hiểu và rõ ràng nhất để người học hiểu biết và học tập thành công. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hướng dẫn lập trình và vận hành máy phay CNC mill 50

häc viÖn kü thuËt qu©n sù<br /> khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT<br /> <br /> h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh<br /> <br /> m¸y phay cnc<br /> emco pc MILL 50<br /> <br /> Hµ Néi - 2010<br /> <br /> häc viÖn kü thuËt qu©n sù<br /> khoa hμng kh«ng vò trô - bé m«n CNTB vμ HKVT<br /> <br /> t¨ng quèc nam - trÇn anh vµng<br /> <br /> h−íng dÉn lËp tr×nh vµ vËn hµnh<br /> m¸y Phay cnc emco pc MILL 50<br /> (Tµi liÖu tham kh¶o dïng cho sinh viªn ngµnh C¬ ®iÖn tö)<br /> <br /> Tµi liÖu nµy ®−îc biªn dÞch tõ<br /> h−íng dÉn sö dông m¸y phay CNC EMCO PC MILL 50 vµ phÇn<br /> mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling<br /> thuéc PTN CAD/CAM - Häc viÖn KTQS<br /> theo Hîp ®ång x©y dùng bµi thÝ nghiÖm sè 129/H§GKCM<br /> <br /> Hµ Néi - 2010<br /> <br /> WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> <br /> Lêi nãi ®Çu<br /> PhÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D Milling lµ mét phÇn cña<br /> ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o EMCO trªn c¬ së m¸y vi tÝnh c¸ nh©n (PC).<br /> Môc ®Ých cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ häc tËp ®Ó vËn hµnh vµ lËp tr×nh cho bé ®iÒu<br /> khiÓn gèc trªn PC.<br /> C¸c m¸y phay dßng EMCO PC Mill cã thÓ ®iÒu khiÓn trùc tiÕp tõ PC b»ng phÇn<br /> mÒm EMCO WinNC dïng cho EMCO PC Mill.<br /> NÕu dïng thiÕt bÞ sè ho¸ hoÆc bµn phÝm ®iÒu khiÓn (lµ c¸c thiÕt bÞ phô trî) th× c¸c<br /> thao t¸c víi phÇn mÒm vµ ®iÒu khiÓn m¸y sÏ dÔ dµng h¬n vµ t−¬ng tù nh− trªn bé<br /> ®iÒu khiÓn gèc.<br /> §i kÌm theo cuèn tµi liÖu m« t¶ phÇn mÒm nµy cßn cã c¸c tµi liÖu sau:<br /> - Sæ tay h−íng dÉn.<br /> - Sæ tay h−íng dÉn ng−êi ®µo t¹o.<br /> - C¸c tµi liÖu tr×nh chiÕu.<br /> Néi dung cña cuèn tµi liÖu nµy kh«ng bao gåm tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn<br /> cña phÇn mÒm EMCO WinNC SINUMERIK 810D/840D mµ tËp trung vµo giíi<br /> thiÖu c¸c chøc n¨ng quan träng mét c¸ch dÔ hiÓu vµ râ rµng nhÊt ®Ó ng−êi häc<br /> hiÓu biÕt vµ häc tËp thµnh c«ng.<br /> TÊt c¶ c¸c ý kiÕn th¾c m¾c vµ gãp ý ®èi víi tµi liÖu nµy cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi:<br /> EMCO MAIER Gesellschaft m. b. H.<br /> Department Technical Documentation<br /> A-5400 Hallein, Austria<br /> <br /> 3<br /> <br /> WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay<br /> <br /> Môc lôc<br /> <br /> Môc lôc<br /> A: C¬ b¶n<br /> <br /> D: LËp tr×nh<br /> <br /> C¸c ®iÓm tham chiÕu cña m¸y phay EMCO ........... A1<br /> <br /> Danh môc lÖnh......................................................... D3<br /> Nhãm lÖnh G ....................................................... D3<br /> Nhãm lÖnh M ....................................................... D5<br /> C¸c chu tr×nh ....................................................... D6<br /> C¸c ký hiÖu viÕt t¾t .............................................. D7<br /> C¸c phÐp to¸n sè häc........................................ D11<br /> C¸c biÕn hÖ thèng ............................................. D12<br /> <br /> DÞch ®iÓm gèc (zero offset) ..................................... A2<br /> HÖ to¹ ®é ................................................................ A2<br /> HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh tuyÖt ®èi ........................... A2<br /> HÖ to¹ ®é khi lËp tr×nh t−¬ng ®èi ......................... A2<br /> D÷ liÖu dao .............................................................. A3<br /> <br /> B: M« t¶ bµn phÝm<br /> <br /> C¸c lÖnh ch¹y dao .................................................<br /> G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é §Ò c¸c) ...........<br /> G0, G1 Ch¹y dao th¼ng (to¹ ®é cùc).................<br /> ChÌn v¸t mÐp, gãc l−în.....................................<br /> G2, G3, CIP Ch¹y dao theo ®−êng trßn............<br /> G4 Thêi gian gia c«ng t¹i chç ............................<br /> G9, G60, G601, G602, G603 §Þnh vÞ chÝnh x¸c.<br /> G64, G641 ChÕ ®é biªn d¹ng (contour) ............<br /> G17, G18, G19 Lùa chän mÆt ph¼ng lµm viÖc...<br /> G25, G26 Giíi h¹n vïng lµm viÖc......................<br /> G25, G26 Giíi h¹n tèc ®é trôc chÝnh .................<br /> G33 C¾t ren .......................................................<br /> G331/G332 Ta-r« ren kh«ng bï bµn cÆp...........<br /> G63 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp...........................<br /> Bï b¸n kÝnh dao G40-G42, G450, G451 ...........<br /> C¸c phÐp dÞch ®iÓm kh«ng G53-G57,<br /> G500-G599, SUPA ............................................<br /> KÝch th−íc theo hÖ Inch G70, ............................<br /> KÝch th−íc theo hÖ Metric G71 ..........................<br /> To¹ ®é, dÞch ®iÓm kh«ng ...................................<br /> LËp tr×nh tèc ®é ch¹y dao: G94, G95.................<br /> To¹ ®é cùc G110 - G112 ...................................<br /> TiÕp cËn vµ lïi dao mÒm G140-G341,<br /> DISR, DISCL, FAD ............................................<br /> DISC..................................................................<br /> X¸c ®Þnh va ch¹m NORM, KONT ......................<br /> <br /> Bµn phÝm ®iÒu khiÓn vµ mµn h×nh hiÓn thÞ sè .......... B1<br /> Bµn phÝm ch÷ vµ sè ................................................. B2<br /> C¸c chøc n¨ng khi nhÊn shift kÐp ....................... B2<br /> C¸c phÝm chøc n¨ng ............................................... B3<br /> C¸c vïng trªn mµn h×nh .......................................... B4<br /> C¸c phÝm ®iÒu khiÓn m¸y ........................................ B6<br /> Bµn phÝm m¸y tÝnh .................................................. B8<br /> <br /> C: VËn hµnh<br /> VËn hµnh c¬ b¶n .....................................................<br /> Gäi menu c¬ b¶n.................................................<br /> Di chuyÓn trong cöa sæ .......................................<br /> Di chuyÓn trong c¸c th− môc ..............................<br /> So¹n th¶o ®Çu vµo / gi¸ trÞ ..................................<br /> ChÊp nhËn / Lo¹i bá gi¸ trÞ nhËp .........................<br /> C¸c thao t¸c víi phÝm chuét................................<br /> <br /> C1<br /> C1<br /> C1<br /> C2<br /> C2<br /> C3<br /> C3<br /> <br /> Kh¸i qu¸t vÒ c¸c Vïng VËn hµnh ............................ C4<br /> Vïng Gia c«ng (Machine) .......................................<br /> TiÕp cËn ®iÓm tham chiÕu...................................<br /> DÞch chuyÓn c¸c trôc b»ng tay ............................<br /> DÞch chuyÓn c¸c trôc theo gia sè ........................<br /> ChÕ ®é b¸n tù ®éng (MDA) .................................<br /> ChÕ ®é tù ®éng (AUTOMATIC) ...........................<br /> <br /> C5<br /> C6<br /> C6<br /> C7<br /> C8<br /> C8<br /> <br /> D30<br /> D32<br /> D33<br /> <br /> C¸c chu tr×nh khoan...............................................<br /> CYCLE81 Khoan chÝnh t©m...............................<br /> CYCLE82 Khoan lç bËc.....................................<br /> CYCLE83 Khoan lç s©u.....................................<br /> CYCLE84 Ta-r« cøng ........................................<br /> CYCLE840 Ta-r« ren cã bï m©m cÆp ...............<br /> CYCLE85 KhoÐt 1, CYCLE89 KhoÐt 5 ..............<br /> CYCLE86 KhoÐt 2 .............................................<br /> CYCLE87 KhoÐt 3 .............................................<br /> CYCLE88 KhoÐt 4 .............................................<br /> D·y lç th¼ng HOLES1, D·y lç trßn HOLES2 .....<br /> <br /> C23<br /> C23<br /> C23<br /> C24<br /> C25<br /> C26<br /> <br /> Vïng chuÈn ®o¸n (Diagnosis) ............................... C27<br /> HiÓn thÞ phiªn b¶n cña phÇn mÒm .................... C27<br /> Vïng Khëi ®éng (Start-up) .................................... C28<br /> <br /> 4<br /> <br /> D36<br /> D37<br /> D37<br /> D39<br /> D41<br /> D43<br /> D45<br /> D46<br /> D47<br /> D47<br /> D48<br /> <br /> C¸c chu tr×nh phay.................................................<br /> CYCLE71 Phay bÒ mÆt .....................................<br /> CYCLE72 Phay theo biªn d¹ng.........................<br /> CYCLE90 C¾t ren..............................................<br /> LONGHOLE - Chu tr×nh phay c¸c lç dµi s¾p<br /> xÕp trªn mét ®−êng trßn ....................................<br /> SLOT1 - chu tr×nh phay c¸c r·nh (th¼ng)<br /> s¾p xÕp theo m¶ng trßn.....................................<br /> SLOT2 - chu tr×nh phay c¸c r·nh trßn trªn<br /> mét ®−êng trßn ..................................................<br /> POCKET1 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt...........<br /> POCKET2 - chu tr×nh phay hèc trßn ..................<br /> POCKET3 - chu tr×nh phay hèc ch÷ nhËt...........<br /> POCKET4 - chu tr×nh phay hèc trßn ..................<br /> <br /> C16<br /> C17<br /> C19<br /> C19<br /> C21<br /> <br /> Vïng TiÖn Ých (Services) .......................................<br /> C¸c thiÕt lËp giao diÖn ......................................<br /> ThiÕt lËp æ ®Üa ...................................................<br /> §äc d÷ liÖu vµo .................................................<br /> Göi d÷ liÖu ra.....................................................<br /> Sao chÐp d÷ liÖu tõ bé nhí ®Öm .......................<br /> <br /> D25<br /> D25<br /> D25<br /> D27<br /> D28<br /> D29<br /> <br /> Gäi chu tr×nh .......................................................... D35<br /> <br /> Vïng Tham sè (Parameter)..................................... C9<br /> D÷ liÖu dao.......................................................... C9<br /> Tham sè R (tham sè sè häc)............................... C9<br /> Bé ®Õm ph«i (R90, R91) ................................... C10<br /> Thêi gian gia c«ng (R98, R99) .......................... C10<br /> D÷ liÖu thiÕt ®Æt ................................................. C11<br /> PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng ...................................... C13<br /> KÕt qu¶ chung cña phÐp dÞch ®iÓm kh«ng ........ C15<br /> Vïng Ch−¬ng tr×nh (Program) ...............................<br /> Qu¶n lý ch−¬ng tr×nh.........................................<br /> T¹o th− môc ph«i ..............................................<br /> T¹o lËp, so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh........................<br /> M« pháng ch−¬ng tr×nh .....................................<br /> <br /> D13<br /> D13<br /> D13<br /> D13<br /> D14<br /> D18<br /> D19<br /> D20<br /> D20<br /> D21<br /> D21<br /> D22<br /> D23<br /> D23<br /> D24<br /> <br /> D51<br /> D52<br /> D54<br /> D56<br /> D59<br /> D61<br /> D61<br /> D64<br /> D64<br /> D67<br /> D67<br /> <br /> WinNC SINUMERIK 810D / 840D - Gia c«ng Phay<br /> <br /> C¸c lÖnh vÒ hÖ to¹ ®é ........................................... D71<br /> PhÐp dÞch ®iÓm kh«ng (®iÓm gèc) hÖ to¹<br /> ®é: TRANS, ATRANS ...................................... D72<br /> PhÐp quay hÖ to¹ ®é: ROT, AROT .................. D73<br /> <br /> Môc lôc<br /> <br /> G: LËp tr×nh n©ng cao<br /> Tham biÕn vµ tham sè sè häc.................................. G1<br /> C¸c kiÓu tham biÕn.............................................. G1<br /> BiÕn hÖ thèng ...................................................... G1<br /> <br /> PhÐp thay ®æi tû lÖ hÖ to¹ ®é: SCALE, ASCALE ........... D74<br /> PhÐp ®èi xøng hÖ to¹ ®é: MIRROR, AMIRROR ............ D75<br /> <br /> Ch−¬ng tr×nh con .................................................. D77<br /> <br /> §Þnh nghÜa biÕn........................................................ G2<br /> BiÕn do ng−êi dïng ®Þnh nghÜa ............................ G2<br /> <br /> C¸c phÐp nh¶y trong ch−¬ng tr×nh ....................... D81<br /> C¸c phÐp nh¶y kh«ng ®iÒu kiÖn ....................... D81<br /> C¸c phÐp nh¶y cã ®iÒu kiÖn ............................. D81<br /> <br /> §Þnh nghÜa m¶ng...................................................... G3<br /> Khëi t¹o c¸c gi¸ trÞ cña m¶ng, SET .................... G4<br /> Khëi t¹o víi cïng mét gi¸ trÞ, REP ....................... G4<br /> <br /> LËp tr×nh c¸c th«ng b¸o, MSG ............................. D82<br /> <br /> C¸c phÐp to¸n/hµm sè häc ...................................... G7<br /> <br /> C¸c lÖnh vÒ trôc chÝnh ..........................................<br /> ChiÒu quay trôc chÝnh ......................................<br /> LËp tr×nh tèc ®é trôc chÝnh ................................<br /> §Þnh vÞ trôc chÝnh .............................................<br /> <br /> C¸c phÐp to¸n so s¸nh vµ logic............................... G8<br /> C¸c to¸n tö so s¸nh............................................. G8<br /> C¸c to¸n tö logic.................................................. G8<br /> C¸c to¸n tö Bit ..................................................... G8<br /> Møc ®é −u tiªn c¸c to¸n tö .................................. G9<br /> <br /> D83<br /> D83<br /> D83<br /> D83<br /> <br /> Trôc A (§Çu chia) ................................................ D85<br /> <br /> ChuyÓn ®æi kiÓu d÷ liÖu ........................................... G9<br /> §é dµi cña chuçi, STRLEN................................ G10<br /> <br /> TRACYL ............................................................... D86<br /> Tèi −u ho¸ tèc ®é ch¹y dao CFTCP, CFC, CFIN .. D88<br /> Tr¹ng th¸i c¬ b¶n (CFC) .................................. D88<br /> C¸c lÖnh M ...........................................................<br /> M00 Dõng ch−¬ng tr×nh ....................................<br /> M01 Dõng ch−¬ng tr×nh cã ®iÒu kiÖn ................<br /> M02 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ......................<br /> M03 BËt trôc chÝnh cïng chiÒu kim ®ång hå ....<br /> M04 BËt trôc chÝnh ng−îc chiÒu kim ®ång hå ..<br /> M05 T¾t trôc chÝnh phay ..................................<br /> M06 Thay dao ..................................................<br /> M08 BËt thiÕt bÞ lµm m¸t ..................................<br /> M09 T¾t thiÕt bÞ lµm m¸t ..................................<br /> M10 G¸ kÑp ®Çu ph©n ®é ................................<br /> M11 Gì bá ®Çu ph©n ®é ..................................<br /> M17 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh con ........................<br /> M25 Më thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp ........................<br /> M26 §ãng thiÕt bÞ kÑp / m©m cÆp ....................<br /> M27 Xoay ®Çu ph©n ®é ....................................<br /> M30 KÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh ......................<br /> M70 §Þnh vÞ trôc chÝnh .....................................<br /> M71 BËt thiÕt bÞ thæi phoi .................................<br /> M72 T¾t thiÕt bÞ thæi phoi ..................................<br /> <br /> C©u lÖnh CASE...................................................... G11<br /> CÊu tróc ®iÒu kiÖn ................................................. G12<br /> IF-ELSE-ENDIF ................................................. G12<br /> LÆp liªn tôc: LOOP ............................................ G12<br /> LÆp ®Õm ®−îc: FOR .......................................... G12<br /> LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i ®Çu vßng lÆp: WHILE ......... G13<br /> LÆp cã ®iÒu kiÖn t¹i cuèi vßng lÆp: REPEAT ..... G13<br /> Sù lång nhau ..................................................... G13<br /> Thêi gian ®¸p øng.............................................. G13<br /> C¸c ®iÒu kiÖn phô.............................................. G14<br /> Kh«ng hiÓn thÞ c©u lÖnh hiÖn thêi, DISPLOF,<br /> DISPLON........................................................... G15<br /> ThiÕt ®Æt chøc n¨ng chÆn ®¬n SBLOF, SBLON. G15<br /> <br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D89<br /> D90<br /> D90<br /> D90<br /> D90<br /> D90<br /> D90<br /> D90<br /> <br /> PhÐp dêi hÖ to¹ ®é (Frames) ................................. G16<br /> C¸c biÕn dêi hÖ to¹ ®é ®· ®Þnh nghÜa ................ G17<br /> Chøc n¨ng trôc to¹ ®é AXNAME, ISAXIS, AX ... G19<br /> <br /> H: Th«ng b¸o lçi<br /> C¶nh b¸o do thiÕt bÞ nhËp 3000 - 3999 ................... H2<br /> C¶nh b¸o do m¸y 6000 - 7999 ............................... H3<br /> C¶nh b¸o do ®iÒu khiÓn trôc 8000 - 9999 ............. H11<br /> <br /> LËp tr×nh biªn d¹ng tù do ..................................... D91<br /> <br /> C¸c c¶nh b¸o ®iÒu khiÓn ...................................... H15<br /> <br /> E: HiÖu chØnh dao / §o dao<br /> <br /> C¸c c¶nh b¸o chu tr×nh ........................................ H70<br /> <br /> HiÖu chØnh dao ........................................................ E1<br /> PhÐp lËp tr×nh gäi dao ......................................... E1<br /> Thay dao ............................................................. E1<br /> VÝ dô ................................................................... E1<br /> H−íng cña chiÒu dµi hiÖu chØnh .......................... E4<br /> Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao phay vµ dao khoan .. E4<br /> Gi¸ trÞ hiÖu chØnh cÇn thiÕt cho dao l¾p trªn ®Çu quay ..... E4<br /> <br /> §Çu quay víi bï phÇn phô .................................. E5<br /> PhÐp ®o dao ............................................................ E6<br /> <br /> F: Ch¹y ch−¬ng tr×nh<br /> C¸c ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt .......................................... F1<br /> Lùa chän ch−¬ng tr×nh ............................................. F2<br /> B¾t ®Çu ch−¬ng tr×nh, dõng ch−¬ng tr×nh ................ F3<br /> C¸c th«ng b¸o trong khi ch¹y ch−¬ng tr×nh ......... F3<br /> §iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh .......................................... F4<br /> T×m kiÕm c©u lÖnh ................................................... F5<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản