intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

249
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 là Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán, trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán, phân biệt được cơ chế quản lý tài chính giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1

2017 MỤC TIÊU  Giải thích được sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.  Nêu được nội dung công việc của từng phần hành kế toán.  Trình bày công tác tổ chức bộ máy kế toán và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng phần hành kế toán theo nội dung công tác kế toán  Phân biệt được cơ chế quản lý tài chính giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1 2 1 2 Khái niệm NỘI DUNG Khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp Phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhiệm vụ kế toán Tổ chức công tác kế toán Cơ quan hành chính Nội dung công việc kế toán Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính Đơn vị sự nghiệp 4 3 4 3 KHÁI NIỆM Phân biệt CQHC và ĐVSN Cơ quan hành chính • Là cơ quan công quyền trong bộ máy Nhà nước hoạt động nhằm duy trì quyền lực của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương Đơn vị sự nghiệp • Là những tổ chức được thành lập để thực hiện các hoạt động sự nghiệp nhằm duy trì và đảm bảo sự hoạt động bình thường của xã hội, mang tính chất phục vụ là chủ yếu, không vì mục tiêu lợi nhuận Đơn vị sự nghiệp • Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận của bộ máy Nhà nước • Chức năng quản lý Nhà nước đối với ngành, quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực • Thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của Nhà nước Cơ quan hành chính • Đơn vị sự nghiệp là những đơn vị trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền thành lập • Không có chức năng quản lý nhà nước. • Thực hiện hoạt động sự nghiệp, cung cấp dịch vụ công cho xã hội 5 5 VINHTT_OU 6 6 1 2017 PHÂN LOẠI ĐẶC ĐIỂM Hoạt động được trang trải từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp và từ các nguồn kinh phí khác do nhà nước quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Cơ quan hành chính Đơn vị sự nghiệp Chính phủ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Khả năng thu phí Các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp Khi kết thúc năm ngân sách đơn vị phải lập báo cáo quyết toán Lĩnh vực hoạt động UBND các cấp Hằng năm lập dự toán chi tiêu và phải tuân thủ theo dự toán đã được giao. Ví trí Mức tự đảm bảo chi 7 8 7 8 Tổ chức công tác kế toán Nhiệm vụ kế toán đơn vị HCSN  Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán  Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Tổ chức bộ máy kế toán  Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp Tổ chức công tác kế toán  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. 9 10 9 10 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán  Tổ chức theo hệ thống dọc, tương ứng với từng cấp ngân sách Đơn vị dự toán cấp I Đơn vị dự toán cấp II  Tổ chức theo đơn vị dự toán các cấp TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ Đơn vị dự toán cấp III CHI CỤC THUẾ 11 11 VINHTT_OU 12 12 2 2017 Tổ chức bộ máy kế toán tại đơn vị Tổ chức bộ máy kế toán Trưởng phòng kế toán Kế toán vốn bằng tiền Kế toán vật tư TSCĐ XDCB Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ Kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ Kế toán tổng hợp, BCTC Kế toán các Bộ phận khoản thu kế toán chi và chênh thanh lệch thu chi các hoạt toán động Các nhân viên kế toán ở các bộ phận trực thuộc 13 14 13 14 Tổ chức công tác kế toán Thường xuyên • • • • Hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Hình thức sổ kế toán Hệ thống BCTC Định kỳ • • • • • • Hệ thống chứng từ kế toán Tổ chức kiểm kê tài sản Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán Công khai tài chính Bảo quản – lưu trữ tài liệu Tiêu huỷ tài liệu Khôi phục tài liệu Chứng từ bắt buộc Chứng từ hướng dẫn • • • • • Phiếu thu Phiếu chi Biên lai thu tiền Giấy thanh toán tạm ứng Giấy rút dự toán ngân sách • …. • • • • Bảng chấm công Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Bảng tính phân bổ và khấu hao TSCĐ • Biên bản kiểm kê TSCĐ • …. 15 15 16 16 Hệ thống tài khoản kế toán Hình thức sổ kế toán  Loại 1: Tiền và vật tư Hình thức kế toán Nhật ký chung  Loại 2: Tài sản cố định  Loại 3: Thanh toán Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái  Loại 4: Nguồn kinh phí Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  Loại 5: Các khoản thu  Loại 6: Các khoản chi Hình thức kế toán trên máy vi tính  Loại 0: Tài khoản ngoài bảng 17 17 VINHTT_OU 18 18 3 2017 Hệ thống BCTC Hệ thống BCTC KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO STT Ký hiệu biểu Bảng cân đối tài khoản Quý, năm 6 02-SDKP/ĐVDT B02- H Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Quý, năm 7 05Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền ĐCSDTK/KBNN gửi tại KBNN 3 F02-1H Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Quý, năm 8 B03- H Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh 4 F02-2H Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Quý, năm 9 B04- H Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ Năm 5 01-SDKP/ĐVDT Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước Quý, năm 10 B05- H Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang Năm STT Ký hiệu biểu 1 B01- H 2 TÊN BIỂU BÁO CÁO 19 TÊN BIỂU BÁO CÁO Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước 19 Tháng, năm Quý, năm 20 Nội dung công việc kế toán • • • • Hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Hình thức sổ kế toán Hệ thống BCTC Kế toán vốn bằng tiền • • • • • • Định kỳ Quý, năm 20 Tổ chức công tác kế toán Thường xuyên KỲ HẠN LẬP BÁO CÁO Tổ chức kiểm kê tài sản Tổ chức kiểm tra tài chính – kế toán Công khai tài chính Bảo quản – lưu trữ tài liệu Tiêu huỷ tài liệu Khôi phục tài liệu Kế toán nguồn kinh phí, vốn, quỹ Kế toán vật tư – TSCĐ Kế toán thanh toán Kế toán các khoản thu Kế toán các khoản chi Kế toán xác định chênh lệch thu – chi 21 21 Lập BCTC và phân tích quyết toán 22 22 Các phương pháp quản lý tài chính Phương pháp Phương thu, chi pháp chênh lệch thu đủ chi đủ Phương pháp quản lý theo định mức THANK YOU Phương pháp tự chủ tự chịu trách nhiệm 23 24 23 VINHTT_OU 4

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2