intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - GV. Nguyễn Thị Bích Diệp

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

1.403
lượt xem
544
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp, hỗ trợ các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm được kiến thức môn học và vận dụng trong việc giải các dạng bài tập môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - GV. Nguyễn Thị Bích Diệp

 1. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Số tiết: 45 - Lý thuyết: 40 tiết - Bài tập: 5 tiết GV: Nguyễn Thị Bích Diệp Bộ môn: Tài chính Kế toán
 2. Tài liệu tham khảo - Giáo trình kế toán HCSN (các trường ĐH khối ngành kinh tế) - Chế độ kế toán HCSN theo QĐ 19/2006 - Mục lục ngân sách nhà nước - Luật ngân sách - ....
 3. Đối tượng áp dụng * Cơ quan NN, ĐVSN, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN bao gồm: - Các CQ, tổ chức có n.vụ thu, chi NSNN các cấp - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ - Toà án ND các cấp; Viện kiểm sát ND các cấp - Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang ND - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, HĐND, UBND các cấp. - Các tổ chức chính trị, chính trị - XH, tổ chức chính trị - XH nghề nghiệp - Các đơn vị quản lý quỹ dự trữ của NN, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, các tổ chức quản lý tài sản quốc gia
 4. - Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN - Các hội, liên hiệp hội, tổng hội, các tổ chức khác được NN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động * ĐVSN, tổ chức không sử dụng KP NSNN, bao gồm: - Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi - ĐVSN ngoài công lập; Tổ chức phi CP - Các hội, hiệp hội, tổng hội tự cân đối thu, chi - Các tổ chức XH, tổ chức XH- nghề nghiệp tự cân đối thu, chi - Các tổ chức khác
 5. Ch­¬ng 1 NhỮng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n ®¬n vÞ Hµnh chÝnh sù nghiÖp
 6. 1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp 1.1.1. Đơn vị hành chính sự nghiệp Cơ quan hành chính: Là đơn vị công quyền thực hiện chức năng QLNN:hệ thống Là đơn vị, cơ sở thuộc lĩnh Lập pháp, hành pháp, tư pháp vực phi SX vật chất bao gồm các cơ quan HC, quản lý kinh tế, các đơn vị sự nghiệp VH, YTế, GD, TT, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang... Hoạt động chủ yếu bằng nguồn kinh phí do NSNN cấp hoặc cấp trên cấp hoặc Đơn vị sự nghiệp: Là đơn vị dịch vụ công bằng các nguồn kinh phí khác không vì mục đích lợi nhuận nằm ở tất như thu phí, lệ phí, SXKD... cả các ngành VH, YT, GD, TT, nông lâm thủy lợi, mỏ địa chất ...
 7. 1.1.2. ĐÆc ®iÓm chung cña c¸c ĐV HCSN C¸c ®¬n vÞ HCSN do c¬ quan NN cã thÈm quyÒn cho phÐp thµnh lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng, thùc hiÖn chøc năng qu¶n lý NN hoÆc cung cÊp SP, DV c«ng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn KTXH hoÆc ®¶m b¶o an ninh quèc phßng. Cô thÓ: - Ho¹t ®éng b»ng kinh phÝ do NSNN cÊp - HoÆc tù trang tr¶i b»ng nguån thu sù nghiÖp.
 8. => ĐÆc ®iÓm nµy cã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¸c ĐV HCSN thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: - C¸c ĐV HCSN ph¶i tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®Ó phôc vô cho kiÓm so¸t vµ thanh quyÕt to¸n víi NS. - ĐÓ phôc vô cho viÖc tæng hîp sè liÖu vÒ c¸c kho¶n chi NS, c¸c kho¶n chi trong ®¬n vÞ HCSN ph¶i ®­îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ch­¬ng, môc phï hîp víi môc lôc NSNN.
 9. 1.1.3. Phân loại đơn vị HCSN 1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động: - SN ytế, - SN văn hóa - SN giáo dục 2. Căn cứ quan hệ với chủ sở hữu: - SN công lập - SN dân lập HC SN 3. Căn cứ khả năng tự trang trải chi phí: - ĐV tự đảm bảo toàn bộ chi phí, đảm bảo 1 phần - ĐVSN không có thu 4. Căn cứ theo phân cấp quản lý ngân sách: - ĐV dự toán cấp 1 - ĐV dự toán cấp 2 - ĐV dự toán cấp 3
 10. 1.1.4. Nguồn tài chính của ĐV HCSN • Ngân sách nhà nước cấp. - Chi thường xuyên: Chi cho người lao động, chi nghiệp vụ chuyên môn, chi duy trì CSVC ... - Chi không thường xuyên: Chi đầu tư XDCB, chi đề tài NCKH cấp Bộ, ngành, chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chi đột xuất ... • Thu sự nghiệp của đơn vị • Vay tín dụng, viện trợ, quà biếu
 11. 1.1.5. Các hình thức cấp phát kinh phí - CÊp ph¸t b»ng dù to¸n (giao dù to¸n) - CÊp ph¸t b»ng lÖnh chi tiÒn - CÊp ph¸t b»ng hiÖn vËt - CÊp ph¸t vèn ®Çu t­ XDCB - .... §¬n vÞ HCSN cßn ®­îc gäi lµ ®¬n vÞ dù to¸n
 12. 1.2. NhiÖm vô, yªu cÇu cña kÕ to¸n 1.2.1. KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN Lµ c«ng viÖc tæ chøc hÖ thèng th«ng tin b»ng sè liÖu ®Ó: - Qu¶n lý vµ kiÓm so¸t nguån kinh phÝ, tình hình sö dông, quyÕt to¸n kinh phÝ; - Tình hình qu¶n lý vµ sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n c«ng; - Tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu, chi. - Thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña NN ë ®¬n vÞ. KÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN lµ kÕ to¸n chÊp hµnh ng©n s¸ch, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó qu¶n lý qu¸ trình sö dông kinh phÝ, qu¶n lý mäi ho¹t ®éng thu chi, Nh»m ®¶m b¶o sö dông tiÕt kiÖm kinh phÝ, tăng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn vèn, vËt t­, tµi s¶n ë ®¬n vÞ.
 13. - Đèi t­îng ¸p dông kÕ to¸n HCSN bao gåm: + C¸c c¬ quan NN, + C¸c ĐVSN, + C¸c tæ chøc cã sö dông KP NSNN + C¸c tæ chøc kh«ng sö dông KP NSNN. KÕ to¸n HCSN chÞu sù ®iÒu chØnh cña luËt kÕ to¸n, c¸c văn b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn luËt kÕ to¸n trong lÜnh vùc kÕ to¸n nhµ n­íc vµ c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong ChÕ ®é kÕ to¸n HCSN.
 14. * Ph¹m vi ¸p dông hÖ thèng kÕ to¸n HCSN C¸c lo¹i ®¬n vÞ HCSN - Hµnh chÝnh thuÇn tuý - HCSN cã thu - Sù nghiÖp kinh tÕ - Tæ chøc ®oµn thÓ nghÒ nghiÖp XH
 15. 1.2.2. NhiÖm vô kÕ to¸n 1- Thu thËp, ph¶n ¸nh, xö lý vµ tæng hîp th«ng tin vÒ nguån kinh phÝ ®­îc cÊp, ®­îc tµi trî, ®­îc hình thµnh vµ tình hình sö dông c¸c kho¶n kinh phÝ, sö dông c¸c kho¶n thu ph¸t sinh ë ®¬n vÞ. 2- Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm so¸t tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu chi, tình hình thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc cña Nhµ n­íc. - KiÓm tra viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i vËt t­, tµi s¶n c«ng ë ®¬n vÞ - KiÓm tra tình hình chÊp hµnh kû luËt thu nép ng©n s¸ch, chÊp hµnh kû luËt thanh to¸n vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña Nhµ n­íc.
 16. 3- Theo dâi vµ kiÓm so¸t tình hình ph©n phèi kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp d­íi, tình hình chÊp hµnh dù to¸n thu, chi vµ quyÕt to¸n cña c¸c ®¬n vÞ cÊp d­íi. 4- LËp vµ nép ®óng h¹n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ c¬ quan tµi chÝnh theo quy ®Þnh, - Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc x©y dùng dù to¸n, x©y dùng c¸c ®Þnh møc chi tiªu. - Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån kinh phÝ, vèn, quü ë ®¬n vÞ.
 17. 1.2.3. Yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n vÞ HCSN - Ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn mäi kho¶n vèn, quü, kinh phÝ, tµi s¶n vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong ®¬n vÞ. - ChØ tiªu kÕ to¸n ph¶n ¸nh ph¶i thèng nhÊt víi dù to¸n vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - Sè liÖu trong BCTC ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu ®¶m b¶o cho c¸c nhµ qlý cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i gän nhÑ, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶.
 18. 1.3. Tæ chøc kÕ to¸n ë ®¬n vÞ HCSN 1.3.1. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Gåm c¸c néi dung: - Tæ chøc vËn dông chøng tõ kÕ to¸n vµ thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu. - Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n - Tæ chøc vËn dông chÕ ®é sæ kÕ to¸n - Tæ chøc c«ng t¸c kiÓm kª tµi s¶n vµ kiÓm tra tµi chÝnh kÕ to¸n
 19. 1.3.2. Nội dung c«ng t¸c kÕ to¸n ĐV HCSN 1. Kế toán vốn bằng tiền 2. Kế toán vật tư, tài sản Gồm các 3. Kế toán thanh toán nội dung 4. Kế toán các nguồn kinh phí vốn quỹ 5. Kế toán các khoản thu 6. Kế toán các khoản chi 7. Lập báo cáo tài chính và báo cáo Qtoán
 20. 1.4. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ HCSN HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ HCSN ¸p dông HTTKKT theo quyÕt ®Þnh sè 19/2006 QĐ/BTC ngµy 30/3/2006, thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ n­íc tõ ngµy 01/01/2006. Gåm: - 6 lo¹i tµi kho¶n trong B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n - 7 tµi kho¶n ngoµi B¶ng C©n ®èi tµi kho¶n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2