Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 8

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
65
lượt xem
24
download

Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định giá bán sản phẩm Định giá bán luôn phải đặt trong mối quan hệ cung cầu và sự thay đổi làm thay đổi cân bằnng, thay đổi giá bán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế tóan quản trị, Bài 8

 1. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH I C Ô   A Á U   I H  TEÁ   A Ø   A ITR O Ø   H IPH ÍÑ Ò N H   .  C K N   V V   C     G I Ù BA Ù N . A 1.C ô    caáu  nh eá  ki t ñònh  aù gi baùn. 2.V ait chiphít    roø     rong  ñònh  aù  gi baùn. I .C A Ù C   Ö Ô N G   A Ù P    H   I Ù   Ù N . I  PH PH TÍN G A BA 1.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  t quan  eåm      phöông  ñi chiphí( phaùp)t oaøn  boä. 2.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  t quan  eåm      phöông  ñi chiphí( phaùp) röï t c  teáp. i 3.Ñ ònh  aù    gi baùn heo  aù ao  t gi l ñoäng  gi nguyeân   i vaø  aù  vaätleäu  s duï öû  ng  4.Ñ ònh  aù    gi baùn rong  oäts t t m  oá röôøng  p  hôï ñaëc  eät bi . 5.Ñ ònh  aù    gi baùn aûn  s phaåm   ôùi m . 6.C aùc  eán öôï ñònh  aù.   chi l c  gi I I  Ö Ô N G   A Ù P  N H   I Ù   O Ä IBO Ä ( H U Y EÅ N   I .PH PH TÍ G A N   C NH Ö Ô Ï G ) N . 1 1.K haùini   nguyeân aéc      eäm vaø  t chung  ñònh  aù    gi noäiboä.
 2. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM   G A BA SA PH CÔ   AÁU  I H   C K N TEÁ  V A Ø   A I TR O Ø   H I PH Í TR O N G   Ò N H     V   C     Ñ G I Ù  ÙN A BA     ô    C caáu  nh eá  ki t ñònh  aù  gi baùn aûn  s phaåm   : - Ñ ònh  aù  gi baùn uoân  l phaûiñaêtt    rong  oáiquan  cung  m   heä  caàu  vaø  öït s  hay   ñoåicung  caàu aøm  hay    aù  l t ñoåigi caân  baèng,t  hay  ñoåigi baùn;   aù  - Ñ ònh  aù  gi baùn  phaûihöôùng    ñeán  uï teâu  oáiña  m c  i t   hoùa ôï  l i nhuaän,  ñöôøng doanh thu seõ ñaï ñöôï t c khoaûng caùch vôùi  ñöôøng     ôùn  chiphíl nhaát  .     ait chiphít   V  roø     rong  ñònh  aù  gi baùn aûn  s phaåm   : - C hiphíphaûn      aûnh  oät s yeáu  oá  m   oá  t khôûiñaàu    heå      cuït khi ñònh  aù; gi - C hiphígi     uùp nhaän  eát m öùc  aù  oáit eåu,m öùc  aù  bi   gi t   hi   gi caù  bi ; eät - C hi  phí uùp xaùc l  gi aäp ñöôï öùc gi c m aù t c teáp nhanh  röï i choùng. 2
 3. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH Í G A BA TH Q Ñ EÅ C     TO A Ø N   Ä BO - Q uan  eåm      oaøn  ( ñi chiphít boä phöông  phaùp oaøn     t boä): - Gi aù voán s aûn phaåm  bao goàm  toaøn boä chi  s  phí aûn  xuaát . - G i baùn  aù  ñöôï xaây  ng  reân  s coäng  heâm   a  c  döï t cô  ôû  t gi s s vôùigi voán  oá  o    aù  nhaèm  buø ñaép      chiphíbaùn  haøng,  chiphíquaûn yù      l doanh  eäp  l inhuaän  uï teâu. nghi vaø ôï  m c i Giaù  = C hiphí     + C hiphí x Tyû eä      l phaàn iteàn  baùn saûn  xuaát saûn  taêng t  heâm  heo  x  t cps xuaát Tyû eä  l C hiphí     + C hiphí + V oán  tñoäng      hoaï  phaàn i teàn  = BH Q LD N x  O I R taêng heâm t Toång      aûn  chiphís xuaát 3
 4. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH Í G A BA TH Q Ñ EÅ C     TO A Ø N   Ä BO PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Phöông phaùp oaøn  t boä) C H Æ   EÂ U TI Ñ ôn  vò Toång oá s   G I Ù   Ù N  I+ I    A BA [  I ] 2. 343 2. 000 343. I  hiphís .C    aûn  xuaát[ P  EÀ N ]  C N 1. 420 1. 000 420. 1. hiphínguyeân   i t c  C     vaätleäu röï teáp i 2. hiphínhaân  C     coâng röï teáp t c i 3. hiphís C    aûn xuaátchung   I .Phaàn i t I  teàn aêng heâm  65% ] t [ 923 923. 000 4
 5. V ÍD U Ï16     C aên  vaøo  oá i víduï8 cöù  s leäu      1. Tí nh tyû l eä phaàn teàn t i aêng t heâm  toaøn  coâng y heo  t t quan  eåm      oaøn  vôùi ñi chiphít boä    m öùc l i ôï nhuaän m uï ic teâu m ong m uoán l aø  1. 000ñ. 000. 2. Tí ñôn  aù  nh  gi baùn öøng oaï  aûn  t l is phaåm . 3. Laäp  eáu  aù  phi gi baùn  aûn  s phaåm   . A 4. C oâng  y    í t t döï tnh  aêng  aûn  öôï t s l ng  öøng  oaï  l i saûn  phaåm  eân  l 20% ,tnh  yû eä    í t l phaàn  i teàn  taêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  t vaø  nhaän xeùt veà    tnh lnh hoaï t í i t rong t röôøng hôï p naøy. ho   C bi , eát vôùi öùc  aêng s  m t aûn l ng  öôï naøy  eán  bi ñôn  vaø oång  vò  t ñònh    phíchöa hay  . t ñoåi 5
 6. V ÍD U Ï16     6
 7. V ÍD U Ï16     7
 8. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH ÍTR Ö Ï   G A BA TH Q Ñ EÅ C     C TI P EÁ - Q uan  eåm      röï teáp phöông  ñi chiphít c i ( phaùp röï teáp)   t c i : - G i voán  aûn  aù  s phaåm     chæ bao goàm   eán    aûn  bi phís xuaát  vìñònh    aûn    phís xuaátl chiphícô   aø      caáu  khoâng í vaøo  tnh  gi voán. aù  - G i baùn  aù  ñöôï xaây  ng  reân  s coäng  heâm   a  c  döï t cô  ôû  t gi s s vôùigi voán  oá  o    aù  nhaèm   ñaép  buø  ñònh  ,l inhuaän  phí ôï  mG ic i = Bi phí + Bi phí x Tyû eä  uï teâu. eán    aù  eán    l phaàn i teàn  baùn SX K D SX K D taêng t  heâm  heo  t bi phí eán    Tyû eä  l Ñ ònh    phí + Ñ ònh    + V oán  tñoäng  phí hoaï  phaàn i teàn  = SX BH , L Q x  O I R taêng heâm t Toång  eán    aûn  bi phís xuaátki doanh   nh  8
 9. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H IPH ÍTR Ö Ï   G A BA TH Q Ñ EÅ C     C TI P EÁ PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Phöông  phaùp röï teáp) t c i C hæ  i teâu Ñ ôn  vò Toång oá s G I Ù   Ù N  I   [ I A BA [ ]+ I ] 2. 244 2. 000 244. I  eán   aûn  .Bi phís xuaátki doanh    nh  1. 200 1. 000 200. [neàn] 1. eán   aûn  Bi phís xuaát 2. eán    Bi phíbaùn  haøng  3. eán    Bi phíquaûn yù  l doanh  eäp nghi I .Phaàn i t I  teàn aêng heâm  lnh  at t [i hoï ] 1. 044 1. 000 044. 9
 10. V Í D U Ï 17     C aên  vaøo  oá i víduï8 cöù  s leäu      1. Tí t l phaàn  i t nh  yû eä  teàn  aêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  heo  t t quan  eåm       ñi chiphí t c i vôùim öùc ôï  röï teáp    l inhuaän  uï teâu  ong  uoán aø  000. m c i m m l 1. 000ñ. 2. Tí ñôn  aù  nh  gi baùn öøng oaï  aûn  t l is phaåm . 3. Laäp  eáu  aù  phi gi baùn  aûn  s phaåm   . A 4. C oâng y   í t t döïtnh aêng  aûn öôï t s l ng öøng oaï  aûn  l is phaåm  eân  l 20% ,tnh yû   í t l phaàn  i t eä  teàn aêng  heâm   oaøn  t t coâng  y  nhaän  t vaø  xeùt veà  í lnh    tnh i hoaï  t trong  röôøng  p  t hôï naøy.C ho  eát    bi ,vôùi m öùc  aêng  aûn  öôï naøy  eán    t s l ng  bi ñôn  vaø oång  vò  t ñònh    phíchöa hay  . t ñoåi Tröôøng  p  hôï khaùc   : C oâng y  B    eán  aûn  t A döïki s xuaáts   aûn phaåm     A vôùit  i ñôn  aù   aøileäu  gi baùn  treân  hò  röôøng  t t 60ñ/ p,ñeå  aûn  s   s xuaát 50. s   000  aûn  phaåm   oãinaêm ,caàn  m     m oätl ng   öôï voán  ñaàu ö  000. t 2. 000ñ,chiphíbaùn        haøng  chiphíquaûn yù  vaø      l quaûn  yù  l doanh  nghieäp phaân  boå cho  aûn  s phaåm  haøng  naêm  700.000ñ  ( rong  t ñoù  eán    000ñ) yû eä  bi phí200. ,t l hoaøn  voán  ong  uoán  m m cuûa  coâng y  t 12% . Y eâu  caàu: 1. Tí chiphís nh      aûn  xuaátt   ñeå höï hi m oãis  oáiña  t c  eän    aûn phaåm   . A 2. D öïtnh,t   í   rong      aûn  chiphís xuaát m oãis     aûn  phaåm   40%       coù  chiphínguyeân  vaätleäu röï teáp,25%        i t c i   chiphínhaân  coâng röï teáp,20%   eán    aûn  t c i   bi phís xuaátchung.Ñ ònh  aù      gi baùn  baùn  aûn  s phaåm  heo  t phöông  phaùp röï teáp. t c i 3. Trong  ì t ng  i tnh  raï teâu  huï khoù  t   khaên, m oät khaùch      haøng ñeà  nghò  10 m ua  vôùigi 43ñ/ p    aù  s coâng y  neân höï hi hay  t coù  t c  eän  khoâng,gi  hí     aûit ch,chöùng 
 11. V ÍD U Ï17     11
 12. V ÍD U Ï17     12
 13. V ÍD U Ï17     13
 14. V ÍD U Ï17     14
 15. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   U A N   I M   H I PH Í TO A Ø N   Ä , G A BA TH Q Ñ EÅ C     BO   C H I PH Í TR Ö Ï   EÁ P     C TI - Thöôøng aùp  ng  duï cho  aûn  s phaåm   saûn  xuaáthaøng oaï.   l t - C hi phí neàn  ­ C H I PH Í SA Û N             X U A Á T hay BI N  PH Í aø boä  EÁ  l phaän  coá ñònh    khi xaây  ng  aù  döï gi phaûi ñaûm   baûo  V A Ø   Ñ Ö Ô Ï     C TH I T  LA Ä P  TH EO   TÖ Ø N G   EÁ SA Û N   A Å M . PH - Phaàn  i teàn  aêng  heâm     H I PH Í t t :C     N EÀ N  x  Û     TY LEÄ   A À N   EÀ N   PH TI TA ÊN G     TH EÂ M   l m oät boä  aø    phaän  lnh  hoaï  coù  t i t heå  ñi eàu  chæ nh t heo tnh hì ì nh s aûn xuaát   kinh doanh, uï i  m c teâu l i ôï nhuaän  doanh  nghi eäp  V A Ø   TH Ö Ô Ø N G   15 TH I T  LA Ä P  TH EO   N H O Ù M   EÁ
 16. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   G A N V LI SÖ D N - G i baùn  c  aù  ñöôï xaây  ng reân  s chiphíl ñoäng röï döï t cô  ôû     ao  t c  teáp  chiphínguyeân   i t c i s duï i vaø      vaätleäu röï teáp öû  ng. - Giaù baùn : i ao ñoäng + G i  G aù l aù nguyeân vaät i  leäu söû  duïng - G i l ñoäng   aù ao  :Bao goàm    phíl ñoäng röï teáp;phaàn  chi   ao  t c i   teàn  aêng  heâm   heo      ao  i t t t chi phí l ñoäng  röï teáp  phuï phí t c  i (     l ñoäng) ñeå  ao    buø ñaép cho     ao  chiphíl ñoäng  aùn  i     gi teáp,chi phíphuï vuïleân    c   i quan  ñeán boä phaän ao  l ñoäng vaø  öùc  m l i ôï nhuaän hoaøn voán m ong m uoán cuûa boä phaän l ao  ñoäng.   - G i nguyeân  aù  vaät leäu  öû  ng  Bao   i s duï :  goàm   aù  gi hoùa  ñôn  nguyeân vaät i  röï i  phaàn teàn t  leäu t c teáp; i aêng theâm  tnh  í t gi nguyeân i t c i ( heo  aù  leäu röï teáp phuïphínguyeân   i     vaätleäu  16 t c  i   röï teáp) ñeå buø  ñaép      chi phí vaän chuyeån,boác    dôõ,l   öu 
 17. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   A Ø   I Ù   G A BA TH G A LA Ñ V G A N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   BA Û N G   H I T  N H   V LI SÖ D N –  C EÁ TÍ G I Ù   EÁ   O A Ï H  baûng  A K H C [ 1] C hæ  i teâu G i l ñoäng aù ao  G i vaätt aù   ö Toång  Ñ ôn  vò Toång coäng Tyû eä l coäng (ñoàng/h) (ñoàng) % (ñoàng) 1. hi phí l ñoäng  t c  C     ao  röï ­ đ h­ A  / ­ teáp i ­Löông    coâng  nhaân  khí cô  ­ ­K PC Ñ , X H , Y T   BH BH ­ 2. i hoùa  G aù  ñôn  ua   ö m vaätt ­ ­ 100% 3. aùc oaï      C l ichiphíkhaùc ­ B  h­ ñ/ ­ X% ­Löông    quaûn yù  l dòch  vuï ­Löông    quaûn yù   ö l vaätt ­ Löông  nhaân  vi   eân  vaên  17 phoøng
 18. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   A Ø   I Ù   G A BA TH G A LA Ñ V G A N G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G   BA Û N G   N H   I Ù   V LI SÖ D N –  TÍ G A PH I U   Ò N H   I Ù   Ù N EÁ Ñ G A BA (Theo  aù ao  gi l ñoäng  gi nguyeân   i s duï  baûng  vaø  aù  vaätleäu  öû  ng)[ 2] Ñ ôn  vò Toång  oá s G I Ù   Ù N  I   [ I A BA [ ]+ I ] I  i l ñoäng  .G aù ao  1. hiphíl ñoäng röï teáp C    ao  t c i 2. Phuïphíl ñoäng     ao  3. öùc ôï  M l inhuaän ao  l ñoäng I .G i nguyeân   i I  aù  vaätleäu 1. hiphínguyeân   i t c i C     vaätleäu röï teáp 2. Phuïphínguyeân   i t c i     vaätleäu röï teáp 3. öùc ôï  M l inhuaän  nguyeân   i vaätleäu  18 t c i röï teáp
 19. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G G A N V LI SÖ D N - Thöôøng  aùp  ng  duï caùc  hoaï t ñoäng  coù  í dòch  tnh  vuï  a  ,gi coâng. - Phaàn neàn cuûa gi aù baùn – C H I  PH Í  LA O   Ñ O Ä N G   TR Ö Ï   TI P  &   C H I PH Í PH Í C EÁ       N G U Y EÂ N  V A Ä T LI U  TR Ö Ï  TI P ( I Ù   EÄ C EÁ G A V O Á N  H A Ø N G  H O Ù A ) – Laø phaàn coá ñònh  m öùc  aù  gi phaûi ñaûm     baûo  vaø  ñöôï xaây  ng  c  döï t c i t t röï teáp heo öøng  tñoäng. hoaï  - C aùc l i oaï phuï  phí ao ñoäng,  l  phuï  phí  nguyeân  vaätleäu röï teáp,l inhuaän aø   i t c i  ôï  l caùc  phaän  boä  lnh  i hoaï  t coù  heå  eàu  nh  t ñi chæ vaø coù  heå  t ñöôï c  xaây döï ng t heo t öøng hoaï ñoäng, oaøn doanh  t  t nghi  t eäp; uy nhi  tnh khaû t  nhaát aø xaây  eân, í hi  l t phaï    oaøn  heo  m vit doanh  eäp. nghi - C où t heå xaây döï ng gi aù t heo gi ôø m aùy vaø  nguyeân   i s duï vaätleäu öû  ng 19
 20. ÑÒ NH   I Ù  ÙN  ÛN  AÅM G A BA SA PH Ñ Ò N H   I Ù   Ù N   EO   I Ù   O   O Ä N G   G A BA TH G A LA Ñ V A Ø   I Ù   G U Y EÂ N   A Ä T  EÄ U   Û   U Ï G G A N V LI SÖ D N Q UY  Ì H   Ò NH   I Ù  TR N Ñ G A : - Ñ aàu  kyø  keá  hoaï öôùc  tnh  ch  í hoaï  t ñoäng,chiphívaø        xaây  ng  döï baûng chi  tnh gi eát í aù keá hoaï ch  [baûng  1] - Trong     höï hi dòch  , kyø,khit c  eän  vuï  caên cöù vaøo s oá gi ao ñoäng  ôø l t c teáp vaø vaät ö s röï i  t öû duï ng  t c  eá,l höï t  aäp  baûng  í gi t tnh  aù  heo  töøng dòch   Baûng  vuï[ 2] 20
Đồng bộ tài khoản