intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

719
lượt xem
320
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo, nhằm giúp các bạn nắm các kiến thức về hệ thống kế toán căn bản nhất. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

 1. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Chæång mäüt NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ HAÛCH TOAÏN TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY DÆÛNG CÅ BAÍN 1.1 Âàûc âiãøm cuía hoaût âäüng kinh doanh xáy dæûng cå baín âãún haûch toaïn kãú toaïn Xáy dæûng cå baín laì ngaình saín xuáút váût cháút quan troüng thuäüc lénh væûc cäng nghiãûp nhàòm taûo nãn cå såí haû táöng cho xaî häüi. Thäng thæåìng cäng taïc xáy dæûng cå baín do caïc âån vë nháûn tháöu tiãún haình. Âæïng trãn goïc âäü kãú toaïn taìi chênh thç hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp xáy dæûng cå baín coï nhæîng âàûc âiãøm cå baín sau: - Saín pháøm xáy làõp laì caïc cäng trçnh, caïc váût kiãún truïc âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng toaìn xaî häüi trong caïc lénh væûc dán duûng, cáöu âæåìng hoàûc thuíy låüi. Ngoaìi ra saín pháøm xáy dæûng cå baín coìn coï thãø laì caïc tæ liãûu lao âäüng âãø tiãúp tuûc quaï trçnh saín xuáút chàóng haûn caïc nhaì xæåíng, xê nghiãûp... Nhæîng saín pháøm naìy coï quy mä låïn, kãút cáúu phæïc taûp, thåìi gian saín xuáút daìi nhæng nãúu xeït tæìng saín pháøm thç ta laûi bàõt gàûp tênh âån chiãúc. Do váûy, viãûc täø chæïc quaín lyï vaì haûch toaïn nháút thiãút phaíi coï dæû toaïn thiãút kãú, thi cäng. - Saín pháøm xáy dæûng cå baín cäú âënh taûi nåi saín xuáút, âoìi hoíi âàût trãn mäüt khu væûc âëa lyï nháút âënh thæåìng âæåüc khaïch haìng choün træåïc, âãø thæûc hiãûn âæåüc quaï trçnh saín xuáút thç caïc nguäön nhán læûc, váût læûc ( maïy moïc thiãút bë, cäng cuû lao âäüng, nguyãn váût liãûu...) phaíi di chuyãøn thæåìng xuyãn theo âëa âiãøm thi cäng. Chênh vç âàûc thuì cuía saín pháøm xáy làõp nhæ váûy âaî laìm aính hæåíng âãún cå cáúu cuía caïc doanh nghiãûp xáy dæûng, bao gäöm nhiãöu âån vë nháûn tháöu raíi taïc khàõp nåi, taïch råìi våïi bäü pháûn kãú toaïn cuía âån vë chuí quaín. - Baín cháút cuía saín pháøm xáy dæûng cuìng våïi cå cáúu hoaût âäüng cuía caïc doanh nghiãûp xáy dæûng âaî dáùn âãún tçnh traûng mäùi håüp âäöng xáy dæûng thæåìng chiãúm gáön hãút thåìi læåüng trong nàm kãú toaïn cuía doanh nghiãûp . - Giaï tiãu thuû cuía saín pháøm xáy dæûng cå baín dæûa theo giaï dæû toaïn trãn cå såí âaî âiãöu chènh thãm pháön thæûc tãú phaït sinh ngoaìi dæû toaïn âæåüc duyãût hoàûc giaï thoía thuáûn våïi chuí âáöu tæ tæì træåïc; do váûy tênh haìng hoïa cuía saín pháøm xáy làõp thãø hiãûn khäng roî raìng. Táút nhiãn trong näüi dung män hoüc naìy seî chæa âãö cáûp âãún caïc doanh nghiãûp kinh doanh báút âäüng saín vaì nhaì åí. 1
 2. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Pháön låïn cäng viãûc theo håüp âäöng xáy dæûng cáön phaíi thæûc hiãûn làõp raïp nhiãöu loaûi váût liãûu nhiãöu bäü pháûn chi tiãút thuäüc nhæîng nguäön læûc khan hiãúm quan troüng, do váûy phaíi coï kãú hoaûch täø chæïc thi cäng cuû thãø âãø traïnh täúi âa sæû giaïn âoaûn trong thi cäng cäng trçnh. Sæû giaïn âoaûn cuía cäng trçnh aính hæåíng ráút låïn âãún khaí nàng quay voìng väún cuía doanh nghiãûp. - Täø chæïc saín xuáút trong caïc doanh nghiãûp xáy dæûng cå baín åí næåïc ta hiãûn nay, pháön låïn âãöu theo phæång thæïc khoaïn goün caïc cäng trçnh, caïc haûng muûc cäng trçnh âãún caïc âäüi, caïc xê nghiãûp xáy làõp trong näüi bäü doanh nghiãûp theo tæìng håüp âäöng xáy dæûng âáúu tháöu âæåüc.Trong giaï khoaïn goün bao gäöm caí tiãön nhán cäng, nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû thi cäng vaì caïc chi phê chung cuía bäü pháûn nháûn khoaïn. Tæì caïc âàûc âiãøm vãö hoaût âäüng kinh doanh vaì saín pháøm cuía ngaình xáy dæûng dáùn âãún nhæîng âiãøm khaïc biãût nháút âënh trong tæìng pháön haình cäng taïc kãú toaïn. Tuy nhiãn, vãö cå baín cäng taïc kãú toaïn cuía doanh nghiãûp xáy dæûng cå baín cuîng bao gäöm caïc pháön haình kãú toaïn tæång tæû nhæ caïc doanh nghiãûp cäng nghiãûp: kãú toaïn nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû; kãú toaïn lao âäüng tiãön læång; kãú toaïn taìi saín cäú âënh;kãú toaïn chi phê saín xuáút vaì giaï thaình saín pháøm... Nhæîng âiãøm khaïc biãût seî láön læåüt âæåüc giåïi thiãûu åí näüi dung cuía caïc chæång tiãúp theo. 1.2 Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn doanh nghiãûp xáy dæûng xáy làõp Theo nguyãn lyï kãú toaïn, thç kãú toaïn doanh nghiãûp xáy làõp cuîng chênh laì kãú toaïn cuía mäüt daûng doanh nghiãûp saín xuáút cäng nghiãûp, do váûy vãö cå baín hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn cuía doanh nghiãûp xáy làõp cuîng coï khaï nhiãöu taìi khoaín truìng våïi hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn thäúng nháút aïp duûng âäúi våïi caïc doanh nghiãûp saín xuáút kinh doanh thäng thæåìng. Tuy nhiãn âãø phuì håüp våïi âàûc thuì cuía caïc âäúi tæåüng haûch toaïn kãú toaïn trong doanh nghiãûp xáy làõp, ngaìy16/12/1998 Bäü Taìi chênh âaî ban haình hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn aïp duûng cho caïc doanh nghiãûp xáy làõp keìm theo Quyãút âënh säú 1864/1998/QÂ- BTC vãö viãûc “ Ban haình chãú âäü kãú toaïn aïp duûng cho caïc doanh nghiãûp xáy làõp”. Âãún ngaìy 09/10/2002 âãø hæåïng dáùn thæûc hiãûn kãú toaïn phuì håüp våïi caïc chuáøn mæûc kãú toaïn måïi, Bäü Taìi chênh âaî ban haình Thäng tæ 89/2002/TT-BTC, Thäng tæ naìy cuîng taûo nãn mäüt säú thay âäøi âaïng kãø trong hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn . 2
 3. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín HÃÛ THÄÚNG TAÌI KHOAÍN KÃÚ TOAÏN AÏP DUÛNG CHO DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP Âaî sæía âäøi bäø sung theo chãú âäü kãú toaïn keìm theo quyãút âënh 15/2006/QÂ-BTC ngaìy 20-3-2006 vaì caïc thäng tæ coï hiãûu læûc hiãûn haình . SÄÚ HIÃÛU TAÌI KHOAÍN TÃN TAÌI KHOAÍN GHI CHUÏ Cáúp 1 Cáúp 2 Cáúp 3 1 2 3 4 5 LOAÛI TAÌI KHOAÍN 1 TAÌI SAÍN LÆU ÂÄÜNG 111 Tiãön màût 1111 Tiãön Viãût Nam 1112 Ngoaûi tãû 1113 Vaìng baûc, kim khê quyï, âaï quyï 112 Tiãön gæíi ngán haìng 1121 Tiãön Viãût Nam 1122 Ngoaûi tãû 1123 Vaìng baûc, kim khê quyï, âaï quyï 113 Tiãön âang chuyãøn 1131 Tiãön Viãût Nam 1132 Ngoaûi tãû 121 Âáöu tæ chæïng khoaïn ngàõn haûn 1211 Cäø phiãúu 1212 Traïi phiãúu, tên phiãúu, kyì phiãúu 128 Âáöu tæ ngàõn haûn khaïc 1281 Tiãön gæíi coï kyì haûn 1288 Âáöu tæ ngàõn haûn khaïc 129 Dæû phoìng giaím giaï âáöu tæ ngàõn haûn 131 Phaíi thu khaïch haìng Chi tiãút theo âäúi tæåüng 133 Thuãú giaï trë gia tàng âæåüc kháúu træì 1331 Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì cuía haìng hoaï, dëch vuû 1332 Thuãú GTGT âæåüc kháúu træì cuía TSCÂ 136 Phaíi thu näüi bäü 1361 Väún kinh doanh åí caïc âån vë træûc thuäüc Duìng åí âån vë cáúp trãn 1362 Taûm æïng giaï trë khäúi læåüng xáy làõp 1368 Phaíi thu näüi bäü khaïc 138 Phaíi thu khaïc 3
 4. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 1381 Taìi saín thiãúu chåì xæí lyï 1385 Phaíi thu vbãö cäø pháön hoaï 1388 Phaíi thu khaïc 139 Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi 141 Taûm æïng Chi tiãút theo âäúi tæåüng 1411 Taûm æïng læång vaì caïc khoaín phuû cáúp theo læång 1412 Taûm æïng mua váût tæ, haìng hoïa 1413 Taûm æïng chi phê giao khoaïn xáy làõp näüi bäü 1418 Taûm æïng khaïc 142 Chi phê traí træåïc ngàõn haûn 144 Cáöm cäú, kyï cæåüc, kyï quyî ngàõn haûn 151 Haìng mua âang âi trãn âæåìng 152 Nguyãn liãûu, váût liãûu 1521 Nguyãn liãu, váût liãûu chênh 1522 Váût liãûu phuû Chi tiãút theo yãu cáöu quaín lyï maì coï thãø bäø 1523 Nhiãn liãûu sung taìi khoaín cúp 2 1524 Phuû tuìng thay thãú hoàûc cáúp 3 1526 Thiãút bë xáy dæûng cå baín 1528 Váût liãûu khaïc 153 Cäng cuû, duûng cuû 1531 Cäng cuû, duûng cuû 1532 Bao bç luán chuyãøn 1533 Âäö duìng cho thuã 154 Chi phê saín xuáút, kinh doanh dåí dang 1541 Xáy làõp 1542 Saín pháøm khaïc 1543 Dëch vuû 1544 Chi phê baío haình 155 Thaình pháøm 156 Haìng hoaï 1561 Giaï mua haìng hoaï 1562 Chi phê thu mua haìng hoaï 1567 Haìng hoaï báút âäüng saín 157 Haìng gæíi âi baïn 158 Haìng hoaï kho baío thuãú 159 Dæû phoìng giaím giaï haìng täön kho 1591 Dæû phoìng giaím giaï nguyãn váût liãûu, CC-DC 1592 Dæû phoìng giaím giaï thaình pháøm, haìng hoïa 161 Chi sæû nghiãûp 4
 5. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 1611 Chi sæû nghiãûp nàm træåïc 1612 Chi sæû nghiãûp nàm nay LOAÛI TAÌI KHOAÍN 2 TAÌI SAÍN CÄÚ ÂËNH 211 Taìi saín cäú âënh hæîu hçnh 211 Nhaì cæía, váût kiãún truïc 2112 Maïy moïc, thiãút bë 2113 Phæång tiãûn váûn taíi, truyãön dáùn 2114 Thiãút bë, duûng cuû quaín lyï 2115 Daìn giaïo, cäúp pha 2118 Taìi saín cäú âënh khaïc 212 Taìi saín cäú âënh thuã taìi chênh 213 Taìi saín cäú âënh vä hçnh 2131 Quyãön sæí duûng âáút 2132 Quyãön phaït haình 2133 Baín quyãön, bàòng saïng chãú 2134 Nhaîn hiãûu haìng hoaï 2135 Pháön mãöm maïy vi tênh 2136 Giáúy pheïp vaì giáúy pheïp nhæåüng quyãön 2138 Taìi saín cäú âënh vä hçnh khaïc 214 Hao moìn taìi saín cäú âënh 2141 Hao moìn taìi saín cäú âënh hæîu hçnh 2142 Hao moìn taìi saín cäú âënh thuã taìi chênh 2143 Hao moìn taìi saín cäú âënh vä hçnh 2147 Hao moìn baït âäüng saín 221 Âáöu tæ chæïng khoaïn daìi haûn 2211 Cäø phiãúu 2212 Traïi phiãúu 222 Goïp väún liãn doanh 228 Âáöu tæ daìi haûn khaïc 229 Dæû phoìng giaím giaï âáöu tæ daìi haûn 241 Xáy dæûng cå baín dåí dang 2411 Mua sàõm taìi saín cäú âënh 2412 Xáy dæûng cå baín 2413 Sæîa chæîa låïn taìi saín cäú âënh 242 Chi phê traí træåïc daìi haûn 244 Kyï quyî, kyï cæåüc daìi haûn LOAÛI TAÌI KHOAÍN 3 NÅÜ PHAÍI TRAÍ 311 Vay ngàõn haûn 5
 6. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 315 Nåü daìi haûn âãún haûn traí 3151 Nåü daìi haûn âãún haûn traí ngán haìng 3152 Nåü daìi haûn âãún haûn traí âäúi tæång khaïc 331 Phaíi traí ngæåìi baïn 3311 Phaíi traí cho âäúi tæåüng khaïc 3312 Phaíi traí cho bãn nháûn tháöu, nháûn tháöu phuû 333 Thuãú vaì caïc khoaín phaíi näüp Nhaì næåïc 3331 Thuãú giaï trë gia tàng 33311 Thuãú GTGT âáöu ra 33312 Thuãú GTGT haìng nháûp kháøu 3332 Thuãú tiãu thuû âàûc biãût 3333 Thuãú xuáút, nháûp kháøu 3334 Thuãú thu nháûp doanh nghiãûp 3335 Thu trãn väún 3336 Thuãú taìi nguyãn 3337 Thuãú nhaì âáút, tiãön thuã âáút 3338 Caïc loaûi thuãú khaïc 3339 Phê, lãû phê vaì caïc khoaín phaíi näüp khaïc 334 Phaíi traí cäng nhán viãn 3341 Phaíi traí cäng nhán viãn 3342 Phaíi traí lao âäüng thuã ngoaìi 335 Chi phê phaíi traí 3351 Trêch træåïc chi phê baío haình 3352 Chi phê phaíi traí 336 Phaíi traí näüi bäü 3362 Phaíi traí vãö khäúi læåüng xáy làõp nhán khoaïn näüi bäü 3368 Phaíi traí näüi bäü khaïc 337 Thanh toaïn theo tiãún âäü kãú hoaûch håüp âäöng xd 338 Phaíi traí, phaíi näüp khaïc 3381 Taìi saín thæìa chåì xæí lyï 3382 Kinh phê cäng âoaìn 3383 Baío hiãøm xaî häüi 3384 Baío hiãøm y tãú 3387 Doanh thu chæa thæûc hiãûn 3388 Phaíi traí, phaíi näüp khaïc 341 Vay daìi haûn 342 Nåü daìi haûn 343 Traïi phiãúu phaït haình 3431 Mãûnh giaï traïi phiãúu 3432 Chiãút kháúu traïi phiãúu 3433 Phuû träüi traïi phiãúu 6
 7. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 344 Nháûn kyï quyî, kyï cæåüc daìi haûn LOAÛI TAÌI KHOAÍN 4 NGUÄÖN VÄÚN CHUÍ SÅÍ HÆÎU 411 Nguäön väún kinh doanh 412 Chãnh lãûch âaïnh giaï laûi taìi saín 413 Chãnh lãûch tyí giaï 4131 Chãnh lãûch tyí giaï häúi âoaïi âaïnh giaï laûi cuäúi nàm TC 4132 Chãnh lãûch tyí giaï häúi âoaïi trong giai âoaûn ÂTXDCB 4133 Chãnh lãûch tyí giaï häúi âoaïi tæì chuyãøn âäøi baïo caïo TC 414 Quyî âáöu tæ phaït triãøn 4141 Quîy âáöu tæ phaït triãøn 4142 Quyî nghiãn cæïu khoa hoüc vaì âaìo taûo 415 Quyî dæû phoìng taìi chênh 416 Quyî dæû phoìng vãö tråü cáúp viãûc laìm 421 Låüi nhuáûn chæa phán phäúi 4211 Låüi nhuáûn nàm træåïc 4212 Låüi nhuáûn nàm nay 431 Quyî khen thæåíng, phuïc låüi 4311 Quyî khen thæåíng 4312 Quyî phuïc låüi 4313 Quyî phuïc låüi âaî hçnh thaình taìi saín cäú âënh 441 Nguäön väún âáöu tæ xáy dæûng cå baín 451 Quyî quaín lyï cáúp trãn Duìng choT.Cty,táûp âoaìn. 461 Nguäön kinh phê sæû nghiãûp 4611 Nguäön kinh phê sæû nghiãûp nàm træåïc 4612 Nguäön kinh phê sæû nghiãûp nàm nay 466 Nguäön kinh phê âaî hçnh thaình taìi saín cäú âënh LOAÛI TAÌI KHOAÍN 5 DOANH THU 511 Doanh thu baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû 5111 Doanh thu baïn haìng hoaï 5112 Doanh thu baïn caïc T.pháøm, SP XL hoaìn thaình Chi tiãút theo yãu 51121 Doanh thu ban saín pháøm xáy làõp cáöu quaín lyï 51122 Doanh thu baïn saín pháøm khaïc 5113 Doanh thu cung cáúp dëch vuû 5114 Doanh thu tråü cáúp, tråü giaï 512 Doanh thu näüi bäü 5121 Doanh thu baïn haìng hoïa 7
 8. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 5122 Doanh thu baïn caïc TP, SPXL hoaìn thaình 51221 Doanh thu baïn saín pháøm xáy làõp 51222 Doanh thu baïn saín pháøm khaïc 5123 Doanh thu cung cáúp dëch vuû 515 Doanh thu hoaût âäüng taìi chênh Chi tiãút theo hoaût âäüng 521 Chiãút kháúu thæång maûi 5211 Chiãút kháúu haìng hoaï 5212 Chiãút kháúu thaình pháøm 5213 Chiãút kháúu dëch vuû 531 Haìng baïn bë traí laûi 532 Giaím giaï haìng baïn LOAÛI TAÌI KHOAÍN 6 CHI PHÊ SAÍN XUÁÚT, KINH DOANH 621 Chi phê nguyãn liãûu, váût liãûu træûc tiãúp 622 Chi phê nhán cäng træûc tiãúp 623 Chi phê sæí duûng maïy thi cäng 6231 Chi phê nhán cäng 6232 Chi phê váût liãûu 6233 Chi phê duûng cuû saín xuáút 6234 Chi phê kháúu hao maïy thi cäng 6237 Chi phê dëch vuû mua ngoaìi 6238 Chi phê bàòng tiãön khaïc 627 Chi phê saín xuáút chung 6271 Chi phê nhán viãn phán xæåíng 6272 Chi phê váût liãûu 6273 Chi phê duûng cuû saín xuáút 6274 Chi phê kháúu hao TSCÂ 6277 Chi phê dëch vuû mua ngoaìi 6278 Chi phê bàòng tiãön khaïc 632 Giaï väún haìng baïn 635 Chi phê taìi chênh 641 Chi phê baïn haìng 6411 Chi phê nhán viãn 6412 Chi phê váût liãûu, bao bç 6413 Chi phê duûng cuû, âäö duìng 6414 Chi phê kháúu hao TSCÂ 6415 Chi phê baío haình 6417 Chi phê dëch vuû mua ngoaìi 8
 9. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1 2 3 4 5 6418 Chi phê khaïc bàòng tiãön 642 Chi phê quaín lyï doanh nghiãûp 6421 Chi phê nhán viãn quaín lyï 6422 Chi phê váût liãûu quaín lyï 6423 Chi phê âäö duìng vàn phoìng 6424 Chi phê kháúu hao TSCÂ 6425 Thuãú, phê vaì lãû phê 6426 Chi phê dæû phoìng 6427 Chi phê dëch vuû mua ngoaìi 6428 Chi phê bàòng tiãön khaïc LOAÛI TAÌI KHOAÍN 7 THU NHÁÛP HOAÛT ÂÄÜNG KHAÏC 711 Thu nháûp hoaût âäüng khaïc LOAÛI TAÌI KHOAÍN 8 CHI PHÊ HOAÛT ÂÄÜNG KHAÏC 811 Chi phê hoaût âäüng khaïc LOAÛI TAÌI KHOAÍN 9 XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH 911 Xaïc âënh kãút quaí kinh doanh LOAÛI TAÌI KHOAÍN 0 TAÌI KHOAÍN NGOAÛI BAÍNG 001 Taìi saín thuã ngoaìi 002 Váût tæ, haìng hoaï nháûn giæî häü, nháûn gia cäng 003 Haìng hoaï nháûn baïn häü, nháûn kyï gæíi 004 Nåü khoï âoìi âaî xæí lyï 005 Nguäön väún vay bàòng ngoaûi tãû 007 Ngoaûi tãû caïc loaûi 008 Haûn mæïc kinh phê 0081 Haûn mæïc kinh phê thuäüc ngán saïch TW 0082 Haûn mæïc kinh phê thuäüc ngán saïch ÂP 009 Nguäön väún kháúu hao cå baín 9
 10. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Chæång hai Kãú TOAÏN VÁÛT LIÃÛU VAÌ CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ LAO ÂÄÜNG TRONG DOANH NGHIÃÛP XÁY LÀÕP 2.1 Nhæîng váún âãö chung vãö váût liãûu xáy dæûng vaì cäng cuû duûng cuû lao âäüng trong cäng taïc kãú toaïn 2.1.1 Khaïi niãûm vaì âàûc âiãøm cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû lao âäüng Váût liãûu xáy dæûng laì nhæîng âäúi tæåüng lao âäüng thãø hiãûn dæåïi daûng váût cháút cuû thãø, do doanh nghiãûp xáy làõp mua ngoaìi hay tæû saín xuáút hoàûc nháûn cuía bãn giao tháöu cäng trçnh ( bãn A) duìng cho muûc âêch saín xuáút, kinh doanh xáy làõp, saín xuáút saín pháøm cäng nghiãûp , dëch vuû liãn quan âãún hoaût âäüng xáy làõp. Vç váûy váût liãûu xáy dæûng laì cå såí váût cháút cáúu thaình nãn saín pháøm xáy làõp hoàûc caïc lao vuû, dëch vuû xáy dæûng khaïc. Khi âæåüc xuáút duìng, váût liãûu chè tham gia mäüt láön vaìo tæìng cäng trçnh xáy làõp cuû thãø, mäüt dëch vuû xáy dæûng cuû thãø , khäng sæí duûng nhiãöu láön nhæ caïc loaûi cäng cuû duûng cu hoàûc taìi saín cäú âënh, chuïng bë tiãu hao toaìn bäü vaì thay âäøi hoaìn toaìn hçnh thaïi váût cháút ban âáöu. Vãö phæång diãûn kãú toaïn, giaï trë váût liãûu xáy dæûng xuáút duìng âæåüc chuyãøn hãút mäüt láön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh xáy dæûng cå baín trong kyì. Âãø mua sàõm váût liãûu sæí duûng træûc tiãúp hoàûc dæû træî cho saín xuáút kinh doanh xáy làõp doanh nghiãûp phaíi duìng väún luán chuyãøn mäüt láön maì doanh nghiãûp váù thæåìng hay goüi laì väún læu âäüng (nhæ træåïc âáy). Trong xáy dæûng cå baín, tiãön chi phê váût liãûu xáy dæûng thæåìng chiãúm tyí troüng tæì 70% âãún 75% giaï thaình xáy dæûng cäng trçnh. Do váûy, täø chæïc täút cäng taïc kãú toaïn váût liãûu coï taïc duûng vaì yï nghéa quan troüng trong viãûc quaín lyï chi phê tiãút kiãûm, hiãûu quaí vaì haû giaï thaình saín pháøm xáy dæûng cuîng nhæ tàng mæïc doanh låüi. Bãn caûnh váût liãûu, hoaût âäüng xáy làõp coìn phaíi thæåìng xuyãn sæí duûng âãún mäüt säú tæ liãûu saín xuáút khäng thuäüc âäúi tæåüng lao âäüng vaì cuîng khäng thuäüc taìi saín cäú âënh, âoï chênh laì cäng cuû duûng cuû lao âäüng. Cäng cuû duûng cuû trong xáy làõp laì nhæîng tæ liãûu lao âäüng khäng âuí tiãu chuáøn giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng quy âënh âäúi våïi taìi saín cäú âënh. Vç váûy cäng cuû duûng cuû âæåüc quaín lyï vaì kãú toaïn nhæ nguyãn liãûu, váût liãûu. 10
 11. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Nhæîng tæ liãûu lao âäüng khäng âuí tiãu chuáøn quy âënh laìm taìi saín cäú âënh gäöm : - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh nhæng thåìi gian sæí duûng khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh. - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh nhæng thåìi gian sæí duûng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh. - Laì tæ liãûu lao âäüng coï giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng khäng thoía maîn âiãöu kiãûn laìm taìi saín cäú âënh . - Ngoaìi ra coìn coï mäüt säú tæ liãûu lao âäüng âæåüc xãúp vaìo cäng cuû duûng cuû khäng phán biãût giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng. Theo quy âënh hiãûn haình, nhæîng tæ liãûu lao âäüng sau âáy khäng phán biãût tiãu chuáøn giaï trë vaì thåìi gian sæí duûng váùn haûch toaïn laì cäng cuû duûng cuû : . Caïc âaì giaïo, cäng cuû duûng cuû gaï làõp chuyãn duìng cho saín xuáút xáy làõp; . Caïc loail bao bç duìng âãø âæûng váût liãûu, haìng hoïa trong quaï trçnh thu mua, baío quaín vaì tiãu thuû saín pháøm, haìng hoïa; . Caïc loaûi bao bç baïn keìm theo haìng hoïa coï tênh tiãön riãng nhæng trong quaï trçnh baío quaín haìng hoïa váûn chuyãøn trãn âæåìng vaì dæû træî trong kho coï tênh giaï trë hao moìn âãø træì dáön giaï trë cuar bao bç; . Nhæîng duûng cuû, âäö nghãö bàòng thuíy tinh, saình, sæï; . Quáön aïo, giaìy deïp chuyãn duìng âãø laìm viãûc... 2.1.2 Yãu cáöu vãö quaín lyï vaì nguyãn tàõc haûch toaïn kãú toaïn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû lao âäüng Xuáút phaït tæì vë trê, vai troì cuía váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû trong hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh xáy dæûng cå baín âaî naíy sinh ra nhæîng yãu cáöu vãö quaín lyï vaì haûch toaïn kãú toaïn âäúi våïi váût liãûu cuîng nhæ cäng cuû duûng cuû : 2.1.2.1. Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû tæìng loaûi, theo tæìng âëa âiãøm Phaíi thæûc hiãûn kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû theo tæìng âëa âiãøm dæû træî, tæìng loaûi, tæìng nhoïm chi tiãút âãø dãù daìng kiãøm tra âäúi chiãúu, phaït chãnh lãûch, tàng cæåìng quaín lyï, baío vãû an toaìn, haûn chãú tháút thoaït caïc loaûi váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû. Theo yãu cáöu cuía nguyãn tàõc kãú toaïn chi tiãút, tæìng loaûi váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû cáön âæåüc quy æåïc maî hiãûu, quy caïch, âån vë tênh mäüt caïch cuû thãø. Trong khi quaín lyï váût liãûu, cäng cuû duûng cuû nháút thiãút phaíi phán loaûi chuïng theo nhæîng tiãu thæïc khoa hoüc, phuì håüp våïi tçnh hçnh thæûc tãú vaì yãu cáöu quaín lyï cuía âån vë. Nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút duìng cho saín xuáút kinh doanh xáy làõp phaíi âæåüc theo doîi vãö hiãûn váût vaì giaï trë trãn säø kãú toaïn chi tiãút theo nåi sæí duûng, tæìng 11
 12. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín cäng trçnh, tæìng haûng muûc cäng trçnh, theo âäúi tæåüng thuã vaì ngæåìi chëu traïch nhiãûm váût cháút âãø thuáûn låüi cho viãûc theo doîi vaì haûch toaïn chi phê saín xuáút, âënh giaï saín pháøm cäng trçnh. Âäúi våïi caïc loaûi cäng cuû duûng cuû coï giaï trë låïn, quyï hiãúm phaíi coï hçnh thæïc kãú toaïn vaì baío quaín âàûc biãût. 2.1.2.2. Giaï ghi haûch toaïn kãú toaïn cuía nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû phaíi tuán theo caïc nguyãn tàõc tênh giaï a. Giaï thæûc tãú cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû nháûp âæåüc xaïc âënh tuìy theo tæìng nguäön nháûp. + Mua ngoaìi: Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu mua ngoaìi duìng vaìo saín xuáút kinh doanh xáy làõp , bao gäöm: Giaï mua trãn hoaï âån Caïc khoaín Giaï thæûc Chi phê (kãø caí caïc loaûi thuãú giaím træì giaï tãú nháûp = + thu mua theo quy âënh) mua (nãúu coï) thæûc tãú Trong âoï: . Chi phê thu mua thæûc tãú bao gäöm: chi phê váûn chuyãøn; chi phê bäúc xãúp, baío quaín, phán loaûi; chi phê læu kho læu baîi; chi phê baío hiãøm phaït sinh tæì nåi mua vãö âãún kho cuía doanh nghiãûp; cäng taïc phê cuía caïn bäü thu mua; chi phê hao huût tæû nhiãn ( trong âënh mæïc)... . Caïc khoaín giaím giaï haìng mua laì caïc khoaín doanh nghiãûp âæåüc ngæåìi baïn giaím træì vaìo giaï mua do mua säú nhiãöu ( chiãút kháúu thæång maûi), haìng khäng âuïng cháút læåüng hoàûc máùu maî quy âënh ... . Khi tênh giaï nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû mua ngoaìi cáön chuï yï âãún thuãú giaï trë gia tàng. Âäúi våïi caïc doanh nghiãûp näüp thuãú theo phæång phaïp kháúu træì thç thuãú giaï trë gia tàng khäng tênh vaìo giaï trë cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû ; âäúi våïi doanh nghiãûp näüp thuãú theo phæång phaïp træûc tiãúp thuãú giaï trë gia tàng âæåüc tênh chung vaìo giaï trë cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû. . Ngoaìi ra trong giaï mua coìn coï thãø coï mäüt säú loaûi thuãú nhæ : thuãú nháûp kháøu, thuãú tiãu thuû âàûc biãût... + Nháûp laûi sau khi xuáút âi gia cäng chãú biãún: Chi phê Caïc chi phê Giaï thæûc tãú = Giaï xuáút âi + + gia cäng, sau khi gia cäng nháûp gia cäng, chãú biãún træåïc khi nháûp kho chãú biãún . Chi phê sau khi chãú biãún træåïc khi nháûp kho gäöm: chi phê váûn chuyãøn tæì kho doanh nghiãûp âãún nåi gia cäng chãú biãún vaì tæì nåi chãú biãún vãö laûi kho cáön nháûp sau khi gia cäng; caïc chi phê bäúc xãúp, baío quaín liãn quan khaïc trong quaï trçnh váûn chuyãøn trãn. 12
 13. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín + Nháûn goïp väún liãn doanh: Nguyãn giaï = Giaï do häüi âäöng âaïnh giaï + chi phê træåïc khi sæí duûng Giaï thoía thuáûn giæîa Caïc chi phê liãn quan Giaï thæûc tãú = caïc bãn goïp väún + tæì khi nháûn väún âãún nháûp liãn doanh khi nháûp kho + Caïc træåìng håüp nháûp kho khaïc cuîng xaïc âënh giaï nháûp kho tæång tæû nhæ trãn vaì luän phaíi váûn duûng nguyãn tàõc giaï phê. b. Giaï thæûc tãú cuía nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho âæåüc xaïc âënh theo mäüt trong caïc phæång phaïp sau: - Tênh theo giaï thæûc tãú nháûp træåïc xuáút træåïc ( FIFO) - Tênh theo giaï nháûp sau xuáút træåïc ( LIFO) - Tênh theo giaï thæûc tãú tæìng láön nháûp ( giaï âêch danh) - Tênh theo giaï bçnh quán gia quyãön taûi thåìi âiãøm xuáút kho (sau mäùi láön nháûp) - Tênh theo giaï bçnh quán cuäúi kyì træåïc ( âáöu kyì). Caïc doanh nghiãûp xáy làõp sau khi âaî læûa choün phæång phaïp tênh giaï thæûc tãú nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút kho phaíi aïp duûng nháút quaïn giæîa caïc kyì kãú toaïn, êt nháút phaíi trong mäüt niãn âäü kãú toaïn. * Vê duû minh hoüa vãö näüi dung, âàûc âiãøm tênh toaïn cuía tæìng phæång phaïp tênh giaï váût liãûu xuáút kho : Mäüt doanh nghiãûp xáy làõp coï tçnh hçnh sau nháûp xuáút vãö mäüt loaûi váût liãûu theïp Φ6 nhæ sau: - Nguyãn váût liãûu täön âáöu thaïng: 3000 kg; âån giaï: 4000 â/kg - Tçnh hçnh nháûp, xuáút trong thaïng: . Ngaìy 05: Nháûp 2000 kg; âån giaï : 4200â/kg . Ngaìy 07: Xuáút sæí duûng cho saín xuáút 2500 kg . Ngaìy 09: Nháûp 5000 kg; âån giaï : 4400â/kg . Ngaìy 15: Xuáút sæí duûng cho saín xuáút 1000 kg Yãu cáöu: Tênh giaï theïpΦ6 xuáút duìng theo caïc phæång phaïp hiãûn nay doanh nghiãûp xáy làõp âang aïp duûng . @ Phæång phaïp Nháûp træåïc - xuáút træåïc: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì váût liãûu xuáút ra âæåüc tênh theo thæï tæû giaï âaî nháûp vaìo træåïc vaì sau âoï láön læåüt âãún giaï cuía caïc láön nháûp tiãúp theo. Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho åí vê duû trãn ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: 13
 14. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Taûi ngaìy 07: Giaï theïp Φ6 nháûp træåïc tiãn chênh laì giaï cuía theïp Φ6 täön kho âáöu kyì, so saïnh læåüng haìng täön kho âáöu kyì (3000kg) våïi læåüng xuáút ra trong ngaìy 07 (2000kg) ta tháúy haìng täön kho âáöu kyì khi âaím baío âuí cung cáúp säú haìng xuáút ra láön naìy, do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2500 kg * 4000 â/kg = 10.000.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: Trong kho báy giåì giaï theïp Φ6 nháûp træåïc tiãn váùn laì giaï cuía 500 kg täön kho coìn laûi sau khi âaî xuáút åí nghiãûp vuû ngaìy 07. Nãúu so saïnh säú haìng täön kho (500 kg) våïi säú haìng cáön xuáút ra trong ngaìy 15 (1000 kg) ta tháúy ngoaìi säú täön kho ra coìn phaíi sæí duûng thãm 500 kg nháûp vaìo ngaìy 05, do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 500 kg * 4000 â/kg + 500 kg * 4200 â/kg = 4.100.000 âäöng @ Phæång phaïp Nháûp sau - xuáút træåïc: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì giaï váût liãûu xuáút ra âæåüc tênh theo thæï tæû giaï nháûp vaìo måïi nháút træåïc khi xuáút vaì sau âoï láön læåüt âãún giaï cuía caïc lä haìng måïi nháút coìn laûi tiãúp theo. Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Taûi ngaìy 07: Giaï theïp Φ6 nháûp vaìo måïi nháút træåïc ngaìy 07 chênh laì giaï cuía 2000 kg nháûp vaìo ngaìy 05, nhæng vãö khäúi læåüng váùn chæa âuí säú cáön xuáút (2500 kg), âäúi våïi 500 kg coìn thiãúu phaíi sæí duûng âãún giaï cuía lä haìng måïi nháút trong säú coìn laûi, trong træåìng håüp naìy kãú toaïn phaíi tênh giaï cuía haìng täön kho âáöu kyì. Do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2000 kg * 4200 â/kg + 500 kg * 4000 â/kg = 10.400.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: Giaï theïp Φ6 nháûp vaìo måïi nháút træåïc khi xuáút laì giaï cuía theïp Φ6 nháûp vaìo åí nghiãûp vuû ngaìy 09. Ta dãù daìng tháúy ngay khäúi læåüng cuía lä theïp Φ6 nháûp ngaìy 09 (5000 kg) dæ âaím baío cho khäúi læåüng cáön xuáút trong ngaìy 15 (1000 kg). Do váûy giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 1000 kg * 4400 â/kg = 4.400.000 âäöng @ Phæång phaïp giaï âêch danh: Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì váût liãûu xuáút ra thuäüc láön nháûp naìo thç láúy giaï nháûp kho cuía láön nháûp âoï laìm giaï xuáút kho. ÅÍ vê duû naìy giaí sæí giaï theïp Φ6 xuáút kho ngaìy 07 laì giaï âêch danh cuía theïp Φ6 täön kho vaì theïp Φ6 xuáút kho cuía ngaìy 15 laì giaï âêch danh cuía theïp Φ6 nháûp kho åí nghiãûp vuû ngaìy 09. Ta coï giaï trë xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Taûi ngaìy 07: giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 07 seî laì: 2500 kg * 4000 â/kg = 10.000.000 âäöng - Taûi ngaìy 15: giaï thæûc tãú xuáút kho ngaìy 15 seî laì: 14
 15. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín 1000 kg * 4400 â/kg = 4.400.000 âäöng @ Phæång phaïp giaï bçnh quán taûi thåìi âiãøm xuáút kho( sau mäùi láön nháûp): AÏp duûng phæång phaïp naìy, træåïc mäùi láön xuáút kho hoàûc sau mäùi láön nháûp, âån giaï váût liãûu laûi âæåüc xaïc âënh theo phæång phaïp bçnh quán gia quyãön nhæ sau: Giaï thæûc tãú váût liãûu täön kho sau mäùi láön nháûp Âån giaï bçnh quán = sau mäùi láön nháûp Säú læåüng thæûc tãú váût liãûu täön kho sau mäùi láön nháûp Giaï trë váût liãûu mäùi láön xuáút âæåüc càn cæï vaìo âån giaï bçnh quán sau mäùi láön nháûp træåïc khi xuáút - goüi tàõt laì giaï bçnh quán træåïc khi xuáút : Trë giaï váût liãûu Säú læåüng váût liãûu Âån giaï bçnh quán xuáút duìng = xuáút duìng x træåïc khi xuáút Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï giaï trë theïp Φ6 xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 nhæ sau: - Ngaìy 07: âån giaï bçnh quán theïp Φ6 træåïc khi xuáút kho chênh laì âån giaï bçnh quán sau láön nháûp åí ngaìy 05: Âån giaï bçnh quán 3000 x 4.000 + 2000 x 4.200 sau láön nháûp = = 4.080 ngaìy 05 3000 + 2000 Trë giaï váût liãûu xuáút ngaìy 07: 2500 kg * 4080 â/kg = 10.200.000 âäöng - Ngaìy 15: âån giaï bçnh quán theïp Φ6 træåïc khi xuáút kho chênh laì âån giaï bçnh quán sau láön nháûp åí ngaìy 09, âãø tênh âån giaï theïp Φ6 sau láön nháûp kho naìy,træåïc hãút ta cáön xaïc âënh giaï trë thæûc tãú theïp Φ6 täön kho sau láön nháûp ngaìy 09, gäöm giaï trë theïp Φ6 täön kho sau khi xuáút vaìo ngaìy 07 cäüng våïi giaï trë theïp Φ6 nháûp kho vaìo ngaìy 09 Âån giaï bçnh quán 2500 x 4.080 + 5000 x 4.400 sau láön nháûp = = 4293,33 ngaìy 09 2500 + 5000 Trë giaï váût liãûu xuáút ngaìy 15: 1000 kg * 4293,33 â/kg = 4.293.330 âäöng @ Phæång phaïp giaï bçnh cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì): Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp naìy laì vaìo cuäúi mäùi kyì kãú toaïn, kãú toaïn phaíi xaïc âënh âån giaï bçnh quán cuía nguyãn váût liãûu täön kho âãø laìm âån giaï xuáút kho cho kyì sau, vç váûy âån giaï naìy coìn goüi laì âån giaï bçnh quán âáöu kyì. Cäng thæïc tênh nhæ sau: 15
 16. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Âån giaï bçnh quán Giaï thæûc tãú váût liãûu täön cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì naìy) cuäúi kyì træåïc = ( âáöu kyì naìy) Säú læåüng thæûc tãú váût liãûu täön cuäúi kyì træåïc( âáöu kyì naìy) Giaï trë váût liãûu xuáút kho tæìng láön trong kyì âæåüc xaïc âënh nhæ sau: Trë giaï váût liãûu Säú læåüng váût liãûu Âån giaï bçnh quán cuäúi xuáút mäùi láön = xuáút mäùi láön x kyì træåïc ( âáöu kyì naìy) Càn cæï vaìo taìi liãûu âaî cho ta coï âån giaï theïp Φ6 xuáút kho vaìo caïc ngaìy 07 vaì 15 âãöu laì âån giaï bçnh quán cuäúi kyì træåïc ( âáöu kyì naìy), âån giaï naìy âaî cho åí haìng theïp Φ6 täön kho âáöu kyì : 4000â/kg: Trë giaï váût liãûu xuáút: Ngaìy 07: 2.500 x 4.000 = 10.000.000 âäöng Ngaìy 15: 1.000 x 4.000 = 4.000.000 âäöng 2.1.2.3 Giaï haûch toaïn Âãø giaím nheû khäúi læåüng cäng taïc kãú toaïn, doanh nghiãûp coï thãø sæí duûng giaï kãú hoaûch hoàûc mäüt loaûi giaï äøn âënh trong kyì kãú toaïn (goüi laì giaï haûch toaïn) âãø theo doîi tçnh hçnh nháûp xuáút nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû thç cuäúi kyì kãú toaïn tênh laûi giaï thæûc tãú cuía säú nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû âaî xuáút kho trong kyì, trãn cå såí âoï kãú toaïn tiãún haình âiãöu chènh giaï haûch toaïn cuía nguyãn váût liãûu hoàûc cäng cuû duûng cuû vãö giaï thæûc tãú xuáút kho theo cäng thæïc sau: Giaï thæûc tãú cuía Giaï haûch toaïn cuía Hãû säú chãnh lãûch váût liãûu, cäng cuû váût liãûu, cäng cuû giæîa giaï thæûc tãú duûng cuû xuáút kho = duûng cuû xuáút kho x våïi giaï haûch toaïn trong kyì : Trong âoï trong kyì Giaï thæûc tãú cuía váût Giaï thæûc tãú cuía váût liãûu, cäng cuû duûng cuû + liãûu, cäng cuû duûng cuû Hãû säú chãnh lãûch täön kho âáöu kyì nháûp kho trong kyì giæîa giaï thæûc tãú våïi giaï haûch toaïn cuía = nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû Giaï haûch toaïn cuía Giaï haûch toaïn cuía váût liãûu, cäng cuû + váût liãûu, cäng cuû duûng cuû täön kho duûng cuû nháûp kho âáöu kyì trong kyì 16
 17. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín c. Âäúi våïi nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû xuáút duìng vaìo hoaût âäüng xáy làõp coï giaï trë quaï låïn, liãn quan âãún nhiãöu cäng trçnh, hoàûc phuûc vuû nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh coï thãø aïp duûng phæång phaïp phán bäø hai láön hoàûc phán bäø dáön.Trong mäüt säú træåìng håüp coï thãø sæí duûng âënh mæïc tiãu hao âãø phán bäø dáön. d. Quaín lyï vaì haûch toaïn kãú toaïn nguyãn váût liãûu, cäng cuû duûng cuû phaíi âaím baío cung cáúp âáöy âuí këp thåìi nhæîng thäng tin täøng håüp vãö caí hiãûn váût láùn giaï trë cuía tæìng loaûi nguyãn váût liãûu hay cäng cuû duûng cuû ( coìn goüi laì tæìng danh âiãøm) 2.1.3 Phán loaûi nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû 2.1.3.1 Phán loaûi nguyãn váût liãûu Trong doanh nghiãûp xáy làõp váût liãûu coï ráút nhiãöu loaûi våïi nguäön gäúc ráút khaïc nhau, do âoï âãø âaím baío haûch toaïn càût cheî vaì hiãûu quaí nguyãn váût liãûu kãú toaïn cáön phaíi phán loaûi nguyãn váût liãûu mäüt caïch håüp lyï theo nhæîng tiãu thæïc nháút âënh do cäng taïc quaín lyï yãu cáöu. a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn : * Nguyãn liãûu,váût liãûu chênh: laì nhæîng loaûi nguyãn liãûu, váût liãûu khi tham gia vaìo quaï trçnh saín xuáút, noï cáúu thaình nãn thæûc thãø váût cháút chênh cuía saín pháøm xáy làõp, saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng. Khaïi niãûm nguyãn liãûu, váût liãûu chênh phuû thuäüc vaì gàõn liãön våïi tæìng loaûi hçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, noï coï thãø bao gäöm caí baïn thaình pháøm mua ngoaìi våïi muûc âêch tiãúp tuûc saín xuáút, chãú taûo caïc saín pháøm xáy dæûng cå baín. Chàóng haûn: - Caït xáy dæûng : Caït xáy, caït âuïc,caït tä... - Âaï xáy dæûng : âaï häüc, âaï dàm nghiãön caïc loaûi ... - Caïc loaûi gaûch ngoïi: gaûch theí, gaûch äúng, ngoïi låüp... - Xi màng, theïp, gäù, bã täng âuïc sàôn, caïc loaûi váût liãûu khaïc - ... * Váût liãûu phuû: laì nhæîng loaûi váût liãûu khi tham gia vaìo quaï trçnh xáy dæûng cäng trçnh hoàûc saín xuáút caïc saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng, khäng cáúu thaình thæûc thãø chênh cuía saín pháøm maì noï coï thãø kãút håüp våïi nguyãn váût liãûu chênh laìm thay âäøi maìu sàõc, hçnh daïng bãn ngoaìi cuía saín pháøm, hoàûc taûo âiãöu kiãûn cho quaï trçnh thi cäng cäng trçnh thæûc hiãûn âæåüc bçnh thæåìng...Vê duû nhæ: - Caïc loaûi kênh trang trê - Vaïn eïp, formica, ximili - Giáúy daïn, giáúy âãö can, coït eïp - Sån caïc loaûi vaì bäüt treït - Keo chäúng tháúm 17
 18. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Caïc loaûi phuû gia : xàng , dáöu hoía, nhåït ( khäng sæí duûng vaìo viãûc cung cáúp nàng læåüng) * Nhiãn liãûu: laì nhæîng loaûi váût liãûu duìng âãø cung cáúp nàng læåüng cho quaï trçnh thi cäng cäng trçnh hoàûc saín xuáút caïc saín pháøm cäng nghiãûp xáy dæûng . Nhiãn liãûu coï thãø täön taûi dæåïi daûng ràõn, loíng vaì khê: - Xàng, dáöu: khi chuïng âæåüc sæí duûng âãø thàõp saïng hoàûc chaûy maïy; - Than caïc loaûi: than âaï, than cuíi, than täø ong... - Caïc cháút âäút khaïc: ga, cuíi... * Phuû tuìng thay thãú: laì nhæîng loaûi váût tæ duìng âãø sæía chæîa, thay thãú maïy moïc thiãút bë thi cäng cäng trçnh, caïc phæång tiãûn váûn taíi vaì caïc duûng cuû thi cäng khaïc * Váût liãûu vaì thiãút bë xáy dæûng cå baín: laì nhæîng váût liãûu thiãút bë, cäng cuû, khê cuû vaì váût kãút cáúu sæí duûng âãø làõp âàût caïc cäng trçnh xáy dæûng cå baín . b. Theo nguäön gäúc xuáút xæï : * Nguyãn váût liãûu saín xuáút trong næåïc: gäöm nguyãn váût liãûu mua ngoaìi vaì nguyãn váût liãûu tæû chãú * Nguyãn váût liãûu nháûp kháøu c. Theo hçnh thaïi biãøu hiãûn : * Váût liãûu ràõn: caït saûn, sàõt theïp... * Váût liãûu loíng: xàng, dáöu, caïc loaûi hoïa cháút... * Váût liãûu khê: håi, ga... 2.1.3.2 Phán loaûi cäng cuû duûng cuû a. Theo näüi dung kinh tãú kãút håüp våïi quy âënh cuía chãú âäü kãú toaïn : * Cäng cuû duûng cuû : bao gäöm caïc cäng cuû, duûng cuû sæí duûng cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp xáy làõp : caïc âaì giaïo, cäng cuû, duûng cuû gaï làõp... * Bao bç luán chuyãøn: laì caïc loaûi bao bç sæí duûng nhiãöu láön cho nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh hoàûc nhiãöu cäng trçnh . Giaï trë cuía bao bç luán chuyãøn seî âæåüc træì dáön vaìo chi phê saín xuáút caïc cäng trçnh hoàûc tæìng chu kyì saín xuáút kinh doanh . * Âäö duìng cho thuã: laì caïc loaûi cäng cuû, duûng cuû maì doanh nghiãûp xáy làõp chuyãn sæí duûng âãø cho thuã. b. Theo mæïc âäü luán chuyãøn giaï trë : * Cäng cuû, duûng cuû luán chuyãøn mäüt láön: thæåìng laì nhæîng loaûi cäng cuû, duûng cuû giaï trë khaï nhoí nãn khäng nháút thiãút phaíi phán bäø nhiãöu láön, vê duû: (?) hoàûc chè xuáút duìng mäüt láön cho mäüt chu kyì saín xuáút kinh doanh . Âäúi våïi loaûi cäng cuû duûng cuû naìy, toaìn bäü giaï trë xuáút duìng âæåüc tênh vaìo cho mäüt chu kyì saín xuáút kinh doanh. 18
 19. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín * Cäng cuû,duûng cuû phán bäø hai láön: do tênh cháút vãö thåìi gian sæí duûng vaì giaï trë cuía mäüt säú cäng cuû, duûng cuû maì chuïng thæåìng âæåüc kãú toaïn phán bäø hai láön. Nghéa laì, giaï trë xuáút duìng cuía chuïng âæåüc chia âãöu laìm hai vaì tênh vaìo hai chu kyì saín xuáút kinh doanh näúi tiãúp nhau. * Cäng cuû, duûng cuû phán bäø nhiãöu láön: laì nhæîng cäng cuû, duûng cuû coï giaï trë quaï låïn vaì phuûc vuû cho nhiãöu chu kyì saín xuáút kinh doanh. Giaï trë xuáút duìng cuía chuïng âæåüc chia thaình nhiãöu pháön tæång æïng våïi säú chu kyì saín xuáút kinh doanh tham gia phuûc vuû vaì âæåüc tênh dáön tæìng pháön vaìo tæìng chu kyì saín xuáút kinh doanh . 2.2 Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû, duûng cuû Trong näüi dung naìy, thç nguyãn váût liãûu vaì cäng cuû duûng cuû âãöu coï tênh cháút kãú toaïn nhæ nhau : âãöu laì haìng täön kho, dæû træî cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, cho nãn kãú toaïn chi tiãút váût liãûu vaì cäng cuû, duûng cuû âãöu tæång tæû nhau. Sau âáy chè trçnh baìy cuû thãø kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu, tæì âoï coï thãø váûn duûng cho kãú toaïn chi tiãút cäng cuû, duûng cuû. Váût liãûu trong doanh nghiãûp xáy dæûng cå baín coï khaï nhiãöu chuíng loaûi våïi cäng duûng khaïc biãût nhau, mäùi chuíng loaûi laûi bao gäöm nhiãöu thæång hiãûu, máùu maî vaì giaï caí âa daûng phong phuï. Âäúi våïi mäùi cäng trçnh xáy dæûng cå baín thç loaûi váût liãûu chênh hay phuû âãöu coï vë trê, vai troì hãút sæïc quan troüng khäng thãø thiãúu âæåüc.Chênh vç váûy, kãú toaïn nguyãn váût liãûu phaíi âaím baío theo doîi chi tiãút tçnh hçnh biãún âäüng tàng giaím cuía tæìng loaûi nguyãn váût liãûu caí vãö giaï trë láùn hiãûn váût theo tæìng kho dæû træî ; tæìng âëa âiãøm, tæìng cäng trçnh sæí duûng ; tæìng âäúi tæåüng chëu traïch nhiãûm váût cháút. Hiãûn nay kãú toaïn nguyãn váût liãûu thæåìng aïp duûng mäüt trong ba phæång phaïp kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu sau: 2.2.1 Phæång phaïp theí song song: Kãú toaïn chi tiãút nguyãn váût liãûu vaì caïc loaûi haìng täön kho theo phæång phaïp theí song song khaï âån giaín vaì âæåüc aïp duûng khaï phäø biãún åí næåïc ta tæì træåïc âãún nay. Näüi dung cäng viãûc cuû thãø cuía phæång phaïp naìy nhæ sau: * Taûi kho: thuí kho måí säø kho hoàûc theí kho âãø ghi cheïp säú læåüng nháûp, xuáút, täön tæìng loaûi váût tæ, haìng hoïa .Theí kho âæåüc måí riãng cho tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa vaì chè duìng âãø theo doîi vãö hiãûn váût ( læåüng). Haìng ngaìy, càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp kho, xuáút kho thuí kho ghi säú læåüng thæûc nháûp, thæûc xuáút vaìo caïc theí kho liãn quan vaì cuäúi mäùi ngaìy phaíi tênh ra säú täön trãn tæìng theí kho .Mäùi chæïng tæì, ghi mäüt doìng vaìo theí kho. Thuí kho phaíi thæåìng xuyãn âäúi chiãúu säú täön trãn theí kho våïi säú læåüng thæûc tãú trong kho âãø âaím baío khåïp âuïng giæîa säú liãûu trãn säø kãú toaïn våïi thæûc tãú hiãûn váût.Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3 âãún 5 ngaìy) sau khi ghi xong theí kho, thuí kho phaíi chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì nháûp, xuáút kho vãö phong 19
 20. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín kãú toaïn. Cuäúi thaïng, thuí kho cáön phaíi tênh täøng cäüng säú nháûp, xuáút vaì täön kho vãö màût læåüng theo tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa. * Taûi phoìng kãú toaïn : Kãú toaïn váût tæ, haìng hoïa måí theí kãú toaïn chi tiãút cho tæìng danh âiãøm váût tæ, haìng hoïa tæång æïng våïi caïc theí kho âæåüc måí taûi kho, chè khaïc laì noï theo doîi caí vãö hiãûn váût (læåüng) láùn giaï trë. Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì ( 3 âãún 5 ngaìy) nháûn âæåüc chæïng tæì nháûp, xuáút kho do thuí kho chuyãøn âãún, kãú toaïn váût tæ phaíi kiãøm tra, âäúi chiãúu chæïng tæì nháûp, xuáút kho våïi caïc chæïng tæì liãn quan ( nhæ: hoïa âån mua haìng, håüp âäöng váûn chuyãøn, phiãúu mua haìng...) vaì ghi âån giaï haûch toaïn vaì tênh ra thaình tiãön trãn tæìng chæïng tæì . Càn cæï vaìo caïc chæïng tæì âaî tênh thaình tiãön, kãú toaïn ghi láön læåüt tæìng nghiãûp vuû nháûp, xuáút vaìo caïc theí kãú toaïn chi tiãút váût tæ, haìng hoïa nhæ theí kho cuía thuí kho. Cuäúi thaïng kãú toaïn tiãún haình cäüng theí kãú toaïn chi tiãút, tênh ra täøng nháûp, xuáút vaì täön cuía tæìng danh âiãøm váût tæ, âäúi chiãúu våïi theí kho cuía thuí kho. Tiãúp theo càn cæï vaìo theí kãú toaïn chi tiãút âãø láûp baíng täøng håüp nháûp, xuáút, täön vãö màût giaï trë cuía tæìng loaûi váût tæ. Säú liãûu cuía baíng naìy âæåüc âäúi chiãúu våïi säú liãûu cuía kãú toaïn täøng håüp nháûp, xuáút, täön . Phæång phaïp theí song song laì phæång phaïp âån giaín dãù thæûc hiãûn, nhæng chè nãn aïp duûng trong âiãöu kiãûn quy mä hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp khäng låïn làõm.AÏp duûng phæång phaïp naìy täún khaï nhiãöu cäng sæïc do ghi cheïp truìng làõp. Máùu theí kho: THEÍ KHO Ngaìy láûp theí : .. .. .. Tåì säú : ... ... ... Tãn, nhaîn hiãûu, quy caïch váût tæ: Âån vë tênh : Maî säú : . Chæïng tæì Ngaìy Säú læåüng Kyï xaïc STT Säú Ngaìy, Diãùn giaíi nháûp, nháûn cuía Nháûp Xuáút Täön hiãûu thaïng xuáút kãú toaïn A B C D E 1 2 3 4 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2