Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

80
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương 2 Kế toán nguồn hình thành và chi phí các loại kinh phí nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm giúp sinh viên hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toàn nguồn kinh phí hoạt động, hiểu được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán kinh phí dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 2 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

 1. 3/19/2014 CH NG 2 TOÁN NGU N HÌNH THÀNH VÀ CHI CÁC LO I KINH PHÍ 1 C TIÊU Hi u c n i dung, nguyên t c và quy trình toán ngu n kinh phí ho t ng. Hi u c n i dung, nguyên t c và quy trình toán ngu n kinh phí d án Hi u c n i dung, nguyên t c và quy trình toán ngu n kinh phí theo n t hàng. Hi u c n i dung, nguyên t c và quy trình toán ngu n kinh phí u t xây d ng c b n. Hi u c n i dung, nguyên t c và quy trình toán chi phí qu n lý. 2 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG Ngu n hình thành và n i dung chi kinh phí ho t ng Nguyên t c k toán toán chi ti t toán t ng h p 3 1
 2. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGU N HÌNH THÀNH Ngu n kinh phí ho ng là ngu n kinh phí c dùng th c hi n nhi m v chính tr , duy trì b máy ho ng theo ch c n ng c a c quan, n v , t ch c 4 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGU N HÌNH THÀNH NSNN c p hàng n m Các kho n thu h i phí và óng góp c a các h i viên sung các kho n thu phí, l phí, thu s nghi p và các kho n thu khác t i d n v HCSN theo quy nh sung t ch nh l ch thu l n h n chi Ti p nh n vi n tr Các kho n c bi u t ng, tài tr 5 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG I DUNG CHI HO T NG Chi ho t ng th ng xuyên theo ch c n ng, nhi m v Chi ho t ng th ng xuyên ph c v cho công tác thu phí và l phí Chi không th ng xuyên 6 2
 3. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGUYÊN T C H CH TOÁN TK 461 Chi ti t theo t ng ngu n hình thành ng úng m ích, n i dung, tiêu chu n, nh c, trong ph m vi d toán chi ti t theo dõi ngu n t ch và ch a t ch quan qu n lý c p trên: ph n ánh s KP cc p a b n thân n v và s KP mà n v pd i nh c khi BCQT c p d c duy t 7 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGUYÊN T C H CH TOÁN TK 461 Cu i k , ph i làm th c quy t toán, s KP s ng ch a h c x lý theo quy nh Cu i ngày 31/12, k t chuy n t TK4612 sang TK 4611 8 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG NGUYÊN T C H CH TOÁN TK 661 toán chi ti t theo t ng ngu n ch toán th ng nh t v i d toán, các kho n chi th c hi úng quy nh và quy ch chi tiêu n i b ch toán các kho n chi thu c kinh phí hàng n m Cu i ngày 31/12, k t chuy n t TK6612 sang TK 6611 9 3
 4. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG TOÁN CHI TI T Gi ngh thanh toán t ng Gi y n p tr KP Gi y rút d toán NS -S theo dõi d toán (S41-H) - S theo dõi ngu n KP (S42-H) -S ng h p ngu n KP (S43-H) - S chi ti t chi ho ng (S61-H) - S chi ti t các tài kho n (S33-H) nh chi ti n Các ch ng t 10 khác TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG TK 461 - S kinh phí ã nh n c a Ngân - S kinh phí n p l i Ngân sách sách Nhà n c Nhà n c ho c n p l i cho c p - S kinh phí nh c do vi n trên tr , tài tr . - K t chuy n s chi ho t ng (S - Các kho n thu khác theo qui chi th ng xuyên và s chi không nh c a ch tài chính. th ng xuyên) ã c phê duy t - S kinh phí ã nh n c a c p quy t toán v i ngu n kinh phí trên; ho t ng; - S kinh phí b sung t t qu - Các kho n c phép ghi gi m ho ng s n xu t, kinh doanh ngu n kinh phí. và các kho n thu theo qui nh a ch tài chính. - S kinh phí c c p tr c cho n m sau (n u có). - Ngu n kinh phí ho t ng hi n còn ho c ã chi nh ng ch a 11 c quy t toán TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG TK 661 - Các kho n c phép - Chi ho t ng th c t ghi gi m chi và nh ng phát sinh nv; kho n ã chi không c duy t y. - K t chuy n s chi ho t ng v i ngu n kinh phí khi báo cáo quy t toán c duy t y. Các kho n chi ho t ng ch a c quy t toán ho c quy t toán ch a c duy t y 12 4
 5. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG TK 008 - D toán chi ho t ng - Rút d toán chi ho t c giao ng ra s d ng - S d toán u ch nh - S n p khôi ph c d trong n m (t ng ghi toán (ghi -) ng +, gi m ghi âm -) toán chi ho t ng còn l i ch a rút 13 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG 461 (chi ti t) 111,112,152,153 331 211 466 661 T 111,112,152,153 T ghi Có TK 008 14 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG 461 (chi ti t) 336 111,152,153,331,661 T ghi Có TK 008 5111 5211 111,152,153,211,331,661 5212 15 5
 6. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ HO T NG 341 461 (chi ti t) 5118 421 111,112 4611 661 16 Ví d 1. Nh n quy t nh giao d toán kinh phí ho t ng th ng xuyên: 1.440.000 2. Rút d toán kinh phí ho t ng v qu ti n m t: 320.000 3. Rút d toán kinh phí ho t ng tr ti n mua v t t nh p kho: 16.000 4. Rút d toán kinh phí ho t ng mua d ng c dùng tr c ti p cho v n phòng: 144.000 5. Rút d toán kinh phí ho t ng c p cho n v c p d i: 192.000 6. Nh n kh i l ng s a ch a l n khu nhà v n phòng do nhà th u bàn giao s d ng cho chuyên môn s nghi p: 12.800 7. Rút d toán kinh phí ho t ng thanh toán ti n cho nhà th u s a ch a l n 12.800 8. T ng s ti n l ng ph i tr viên ch c: 160.000 9. Trích và tr vào l ng 24% BHXH; 4,5% BHYT; 2%BHTN và 2% KPC 10. Rút d toán kinh phí ho t ng mua TSC HH ã bàn giao cho s d ng theo giá mua: 288.000, chi phí v n chuy n b ng ti n m t: 3.600 11. Xu t kho v t li u cho ho t ng th ng xuyên: 16.000 12. Chi d ch v n n c cho ho t ng là: 120.400, trong ó chi b ng d toán kinh phí ho t d ng: 87.200, còn l i chi b ng ti n m t: 33.200. 13. Duy t chi cho c p d i theo s kinh phí c p phat n m tài chính. 14. Cu i n m, k t chuy n ngu n và chi ho t ng 17 duy t quy t toán ch TOÁN CHI HO T NG 152,153 661 (chi ti t) DCLB: N TK 005 312,331 334,332 111,112,336 461 T ghi Có TK 008 211 466 18 6
 7. 3/19/2014 TOÁN CHI HO T NG 2413 661 (chi ti t) 111,112 643 3118 335,3113 6611 334,431 461 T ghi Có TK 004 334, 431 TK 004 T ghi Có TK 004 19 Ví d 1 Tài li u t i n v s nghi p có thu X trong n m tài chính N có tình hình kinh phí ho t ng và chi tiêu kinh phí nh sau ( vt: 1.000 ): I. S d ngày 1/12/N: - 461: 1.053.000 (46121SN: 270.000; 46121 NS: 783.000) - 661 1.053.000 (66121SN: 270.000; 66121 NS: 783.000) - Các tài kho n khác có s d h p lý II. Các nghi p v tháng 12/N. 1. Rút d toán kinh phí ho t ng chuy n sang TKTGKB: 1.350.000 2. B sung KP ho t ng t ngu n thu SN ã có ch ng t ghi thu, ghi chi: 6.075.000 3. Nh n c p phát kinh phí ho t ng b ng l nh chi ti n là: 33.750 20 Ví d 1 4. T p h p chi ho t ng th ng xuyên. - L ng cho viên ch c: 675.000 - L ng cho lao ng h p ng: 202.500 - Các kho n ph i n p theo l ng: 148.500 - Ph c p khác cho lao ng tính vào chi s nghi p: 4.455.000 - H c b ng ph i tr cho SV theo quy t nh là: 1.890.000 trong ó chi ngu n NS: 270.000, - Chi n n c b ng TGKB 27.000, chi n p n tho i b ng ti n m t 20.250 tính vào ngu n s nghi p - Xu t d ng c lâu b n cho ho t ng th ng xuyên 10.800 tính vào ngu n s nghi p - Mua máy vi tính v n phòng cho ho t ng th ng xuyên: 63.450 ch a tr ti n, ã bàn giao s d ng. TSC tính vào ngu n ngân sách 5. Cu i niên , k t chuy n ngu n và chi ho t ng ch duy t quy t toán 21 7
 8. 3/19/2014 Ví d 2 1/ Báo cáo s chênh l ch thu chi th ng xuyên n v xác nh là 50.000.000 2/ S thu nh p t ng thêm ph i tr cho CB-VC là 20.000.000 3/ Trích qu phát tri n s nghi p 10.000.000; qu khen th ng: 5.000.000; qu phúc l i: 5.000.000 t ng thu- ti t ki m chi 4/ Chuy n kho n t TGKB thanh toán qua th ATM thu nh p ng thêm 20.000.000. NH ã xác nh n 5/ Cu i n m, quy t toán duy t s th c t chênh l ch thu chi là 60.000.000 6/ Xu t qu ti n m t chi phúc l i 5.000.000. K t chuy n chi phúc l i vào qu phúc l i 22 TOÁN TI T KI M CHI VÀ CHÊNH L CH THU – CHI HO T NG TH NG XUYÊN ti t ki m chi toán chi th ng Th c chi kinh thu c ngu n NS = xuyên NS c p h ng - phí th ng p chi th ng m (k xuyên thu c xuyên sung) NS c p Chênh l ch thu ng s phí, l phí ng s th c chi thu c phí, l = và ngu n khác th c - chi phí, l phí phí và ngu n thu và ngu n khác khác 23 Nh n thông tri duy t quy t toán Tr ng h p s chênh l ch thu l n h n chi th c t cao h n s nv xác nh và kinh phí chi thu nh p t ng thêm (theo ch quy nh) cao h n s kinh phí ã chi tr thu nh p t ng thêm cho ng i lao ng, n v c ti p t c chi tr thu nh p t ng thêm theo ch quy nh 24 8
 9. 3/19/2014 Nh n thông tri duy t quy t toán Tr ng h p s chênh l ch thu l n h n chi th c t th p h n s nv xác nh và s ã thanh toán thu nh p t ng thêm cho ng i lao ng l n h n s c chi tr thu nh p t ng thêm (theo ch quy nh) thì s chi v n v ph i s ng Qu phòng nh thu nh p (n u có) bù p, tr ng p sau khi dùng Qu phòng nh thu nh p bù p v n còn thi u h t thì tr vào chênh l ch thu, chi dành chi tr thu nh p t ng thêm c a n m sau; Tr ng h p n m sau không có chênh l ch thu n h n chi , thì tr vào Qu ti n l ng c nv. 25 Nh n thông tri duy t quy t toán Riêng c quan Hành chính nhà n c, khi quy t toán c a c quan c c p có th m quy n phê duy t s kinh phí ti t ki m th p h n s quan th c hi n ch ch xác nh, thì thu h i b ng cách tr vào kinh phí ti t ki m n m ti p theo c a quan. 26 Nguyên t c h ch toán Ch ch toán vào Tài kho n 004 “Chênh l ch thu, chi ho ng th ng xuyên” s chênh l ch thu và chi c a ho ng th ng xuyên do n v ng thu, ti t ki m chi i v i các lo i kinh phí c giao khoán chi hành chính ho c giao t ch tài chính trong các c quan hành chính và n v nghi p công l p theo quy nh c a ch tài chính; 27 9
 10. 3/19/2014 toán chi ti t Ch ng t toán toán chi ti t • B ng thanh toán • S chi ti t các tài TNTT (C02b-HD) kho n (S33-H) • Báo cáo s ti t ki m chi và chênh l ch thu chi TX • … 28 TK 004 - S chênh l ch thu l n h n chi c a ho t ng th ng xuyên do t ng thu, ti t ki m - Khi trích qu ho c chi chi n v m xác nh trong n m (hàng tr thu nh p t ng thêm tháng ho c quý theo quy nh c a ch theo quy nh c a ch tài chính); tài chính (t m trích trong - S chênh l ch thu l n h n chi c a ho t m và sau khi quy t ng th ng xuyên theo quy t toán c toán c duy t theo quy p có th m quy n phê duy t cao h n s nh c a ch tài n v t m xác nh trong n m; chính). - S chênh l ch thu l n h n chi c a ho t ng th ng xuyên theo quy t toán c p có th m quy n phê duy t th p h n s n v t m xác nh trong n m (ghi âm). chênh l ch thu l n h n chi c a ho t ng TX ch a s d ng còn l i cu i k .29 h ch toán 1.Trong n m, c n TK 004” CL thu, vào s ng thu, chi ho ng th ng ti t ki m chi các xuyên”. lo i kinh phí . 2.Trong n m, khi TK 661 n v m trích và Có TK 431 chi tr thu nh p Có TK 334 ng thêm t CL ng th i: Có TK 004 Thu>chi 30 10
 11. 3/19/2014 h ch toán 3.Khi báo cáo quy t toán c nv c c p có th m quy n phê duy t CL Thu>chi cao h n s nv ã xác CL thu>chi nh ns nv m nh trong n m. xác nh trong n m 004 (Ph n CL t ng so v i s 004 (ghi âm _Ph n m xác nh trong n m) CL gi m so v i s nv ã t m xác nh trong nv c trích l p qu và tr m) thu nh p t ng thêm( ph n CL ng so v i s m trích). TK 661 – Chi ho ng ( Có TK 431 – Các qu Có TK 334 – Ph i tr CC,VC ng th i Có 004 31 Ví d 2 1/ Báo cáo s chênh l ch thu chi th ng xuyên n v xác nh là 50.000.000 2/ S thu nh p t ng thêm ph i tr cho CB-VC là 20.000.000 3/ Trích qu phát tri n s nghi p 10.000.000; qu khen th ng: 5.000.000; qu phúc l i: 5.000.000 t ng thu- ti t ki m chi 4/ Chuy n kho n t TGKB thanh toán qua th ATM thu nh p ng thêm 20.000.000. NH ã xác nh n 5/ Cu i n m, quy t toán duy t s th c t chênh l ch thu chi là 60.000.000 6/ Xu t qu ti n m t chi phúc l i 5.000.000. K t chuy n chi phúc l i vào qu phúc l i 32 TOÁN NGU N KINH PHÍ D ÁN quan, n v , t ch c ngoài ch c n ng nhi m chính tr do Nhà n c giao, nh k , còn th c hi n các d án, ch ng trình, tài, m c tiêu mà Nhà n c giao cho t ng ngành Ngu n kinh phí d án s ng chi cho các n i dung sau ây: - Chi qu n lý d án - Chi th c hi n d án 33 11
 12. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ D ÁN Nguyên t c k toán toán chi ti t toán t ng h p: TK 009 ; TK 462; TK 662 i dung và k t c u các TK t ng t ngu n kinh phí ho t ng 34 Ví d i n v s nghi p X có d án A &B th c hi n trong 2 n m. Trong k có tình hình nh sau: 1/ Nh n d toán chi d án do c p trên giao 500.000.000 . Trong ó: - D án A: 300.000.000 - D án B: 200.000.000 2/ Rút d toán chi d án mua d ng c s d ng cho b ph n qu n lý d án A: 10.000.000 ; d án B: 20.000.000 3/ Rút d toán chi d án thanh toán l ng và ph c p qua th ATM cho CB-VC th c hi n d án A 80.000.000 ; d án B: 100.000.000 . n v ã nh n ch ng t xác nh n c a ngân hàng 4/ Rút d toán chi d án nh p qu ti n m t : 60.000.000 . Trong ó d án A 30.000.000 ; d án B: 30.000.000 35 Ví d 5/ Chi ti n m t khoán công tác phí CB-VC th c hi n d án A: 20.000.000 ; d án B: 10.000.000 6/ Rút d toán chi d án mua TSC HH, giá trên hóa n: 60.000.000 ; Chi phí v n chuy n tr b ng ti n m t 1.000.000 . TSC s d ng cho d án A 7/ Rút d toán chi d án tr ti n thuê nhà làm tr s th c hi n án B: 5.000.000 8/ Thuê ngoài chuyên gia th c hi n d án A: 30.000.000 ; kh u tr thu thu nh p cá nhân 3.000.000 9/ Rút d toán chi d án thanh toán l ng cho chuyên gia thuê ngoài qua th ATM và n p thu thu nh p cá nhân. n v ã có xác nh n c a NH 10/ Tr c p BHXH ph i tr cho CB-VC d án B: 8.000.000 Yêu c u: nh kho n các nghi p v kinh t phát sinh 36 12
 13. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ THEO N T HÀNG Là lo i kinh phí không th ng xuyên ch phát sinh n v mà Nhà n t hàng. Ngu n kinh phí theo t hàng do NSNN c p, p trên c p trên c toán c duy t theo kh i l ng th c hi n và n giá c a Nhà n c 37 TOÁN NGU N KINH PHÍ THEO N T HÀNG TK 465, TK 635 ch ng cho nh ng n v c NSNN c p phát kinh phí th c hi t hàng c c quan có th m quy n phê duy t TK 465, TK 635 c theo dõi và h ch toán chi ti t theo M c l c NSNN và theo t ng ngu n kinh phí ngân sách c p theo t ng t hàng c a Nhà n c Cu i k toán, khi hoàn thành t hàng, n ph i làm th c quy t toán tình hình ti p nh n và ng ngu n kinh phí Nhà n t hàng v i c quan c p trên và c quan tài chính theo quy nh 38 TOÁN NGU N KINH PHÍ THEO N T HÀNG Chi th c hi t hàng c a Nhà n c quy nh là các kho n chi th c t th c hi n kh i l ng s n ph m, công vi c theo t hàng c a Nhà n c Ph i m chi ti t theo dõi s chi th c t phát sinh theo t ng t hàng theo niên toán và theo c l c ngân sách Chi ph m b o th ng nh t v i công tác l p d toán và kh úng gi a k toán t ng h p v i k toán chi ti t, gi a s toán v i ch ng t và báo cáo tài chính 39 13
 14. 3/19/2014 toán chi ti t theo dõi d Gi y n p tr kinh phí toán (m u S41-H) S41- - S theo dõi ngu n kinh Gi y rút d toán ngân sách phí(m u S42-H) S42- kiêm l nh ti n m t - S t ng h p ngu n kinh phí Các ch ng t khác (m u S43-H) S43- có liên quan - S chi ti t chi ho t ng (S61- H) (S61- 40 toán t ng h p TK 465 - Kh i l ng hoàn thành n t hàng c nghi m thu thanh toán Ti p nh n ngu n kinh phí - t chuy n KP theo H theo n t hàng ã c p trong k cho các n v p d i (C p trên ghi) - S kinh phí theo n t hàng không s d ng h t p i do không hoàn thành kh i ng Ngu n kinh phí theo n t hàng c a NN hi n còn ch a c 41 t toán quy toán t ng h p TK 635 Chi phí th c t phát sinh t chuy n chi phí th c th c hi n kh i l ng c a kh i l ng, công n ph m, công vi c vi c hoàn thành theo n t hàng vào TK theo n t hàng 511 khi c nghi m thu thanh toán Chi phí th c t c a kh i ng s n ph m, công vi c hoàn thành theo H c a NN ch a c t chuy n 42 14
 15. 3/19/2014 TOÁN NGU N KINH PHÍ THEO H C A NN 341 465 (chi ti t) 111,112,152,153 241,331,635 111,112 T ghi Có TK 008 211 466 635 T 5112 336 T ghi Có TK 008 111,112,152,153 341 43 TOÁN CHI THEO H C A NHÀ N C 152,153 635 (chi ti t) 111,112 DCLB: N TK 005 312,331 5112 334,332 111,112,336 465 T ghi Có TK 008 44 Ví d Cho tài li u t i môt n v hành chính s nghi p có thu nh sau ( vt: 1.000 , các tài kho n khác có s p lý) 1. Nh n kinh phí Nhà n c t hàng b ng l nh chi ti n 150.000 2. T p h p chi phí th c hi n n t hàng th c t phát sinh: - Giá tr v t li u xu t kho s d ng cho n t hàng 65.000 - Giá tr v t li u mua ngoài ch a tr dùng tr c ti p cho n t hàng 25.000 - Các kho n ph i tr công nhân viên 20.000 - Trích BHXH, BHYT, KPC và BHTN theo t quy nh - Thanh toán t m ng cho nhân viên th c hi n n t hàng 4.000 - Chi phí khác phát sinh b ng ti n m t 3.200, b ng chuy n kho n 4.000 45 15
 16. 3/19/2014 Ví d 3. Mua m t TSC a vào s d ng th c hi n n t hàng theo nguyên giá 15.000. Ti n mua ch a thanh toán. 4. Hoàn thành n t hàng c nghi m thu theo giá thanh toán 150.000 5. K t chuy n chi phí th c t th c hi n n t hàng xác nh chênh l ch thu chi 6. Trích l p qu c quan t chênh l ch thu l n h n chi theo n t hàng c a Nhà n c trong ó qu khen th ng 5.000, qu phúc l i 1.000, thu nh p t ng thêm: 3.200 Yêu c u: nh kho n các nghi p v trên. 46 TOÁN NGU N KP UT XDCB TK 441 ch ng n v có ho ng u t XDCB Ngu n kinh phí u t XDCB c dùng mua s m TSC , xây d ng các công trình c Nhà n c phê duy t. Công tác u t XDCB ph i tôn tr ng và ch p hành các qui nh c a Lu t xây d ng và các th ut xây d ng c n. Ngu n kinh phí u t XDCB ph c theo dõi cho ng công trình, t ng h ng m c công trình, theo n i dung kinh phí u t XDCB và ph i theo dõi s kinh phí nh c t khi kh i công n khi công trình hoàn thành bàn giao a vào s 47 ng. TOÁN NGU N KP UT XDCB Toàn b các kho n ti n, hàng vi n tr không hoàn i ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi NS thì không c ghi t ng ngu n kinh phí. ng th i, n v không c quy t toán các kho n chi t các kho n ti n, hàng vi n tr khi n v ch a có ch ng t ghi thu, ghi chi NS. Khi công tác u t XDCB hoàn thành, n v ph i ti n hành bàn giao a công trình vào s ng và làm th c quy t toán v n, ng th i ph i ghi gi m ngu n kinh phí u t XDCB và t ng ngu n kinh phí ã hình thành TSC . 48 16
 17. 3/19/2014 toán chi ti t nh chi ti n chi ti t Gi y rút d toán các tài kho n ngân sách (S33- (S33-H) Ch ng t có liên quan 49 toán chi ti t nh chi ti n chi ti t Gi y rút d toán các tài kho n ngân sách (S33- (S33-H) Ch ng t có liên quan 50 TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ CHUNG Chi phí qu n lý chung là chi phí liên quan n các ho ng hành chính s nghi p, ho ng s n xu t, kinh doanh, ho ng theo t hàng, ho ng xây d ng c n và các ho ng khác. Tài kho n 642 ch ng các n v có phát sinh các kho n chi phí qu n lý chung liên quan n các ho ng HCSN, ho ng SXKD và các ho t ng khác mà khi phát sinh chi phí không th xác nh c th , rõ ràng cho t ng i t ng s ng nên không h ch toán ngay vào các i t ng ch u chi phí; 51 17
 18. 3/19/2014 TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ CHUNG Tài kho n 642 ph c h ch toán chi ti t theo ng n i dung chi phí theo yêu c u qu n lý c a nv; Cu i k , k toán ti n hành tính toán, k t chuy n và phân b chi phí qu n lý chung vào các tài kho n p h p chi phí (TK 631, TK 635, TK 661…) có liên quan theo tiêu th c phù h p; Không s ng TK 642 trong tr ng h p các kho n chi phí qu n lý phát sinh xác nh c cho ng i t ng s ng và h ch toán tr c ti p vào i t ng ch u chi phí. 52 toán chi ti t ng phân b chi phí qu n lý chung chi phí qu n lý chung Ch ng t có liên quan (m u S73-H) S73- 53 TK 642 Các kho n ghi gi m Các chi phí qu n lý chi phí qu n lý chung; chung phát sinh t chuy n và phân b trong k . chi phí qu n lý chung vào bên N các TK có liên quan 631, 635, 661, 662, 241. Không có s d cu i k 54 18
 19. 3/19/2014 TOÁN CHI PHÍ QU N LÝ CHUNG 152,153 642 DCLB: N TK 005 111,112 631,661,662,… 334,332 331 55 Ví d nv nghi p có thu, trong k có các nghi p v sau ây: 1/ T p h p chi phí qu n lý chung: - Ti n l ng ph i tr cho CB-VC: 100 tri u - Trích 18% BHXH; 3% BHYT; 2% KPC ; 1% BHTN - Xu t kho v t li u 5 tri u; d ng c lâu b n 10 tri u - Chi phí d ch v mua ngoài tr ng ti n m t 22 tri u - Chi phí khác b ng TGKB bao g m c thu VAT: 11 tri u 2/ Kh u tr thu thu nh p cá nhân: 5 tri u và 8%BHXH;1,5%BHYT; 1%BHTN 3/ Rút ti n g i kho b c chuy n kho n qua NH thanh toán l ng qua th ATM theo s th c tr , NH ã xác nh n. 4/ Cu i k , k t chuy n chi phí qu n lý chung phân b 50% vào chi s nghi p; 30% vào chi d án; 20% vào chi theo t hàng Yêu c u: nh kho n 56 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2