Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

117
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 1 Tổng quan về kế toán cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nằm trong bài giảng kế toán đơn vị sự nghiệp nhằm trình bày về đặc điểm của đơn vị sự nghiệp, phân loại các đơn vị sự nghiệp và sự khác biệt giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, thành phần kế toán đơn vị sự nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp: Chương 1 - ThS. Phan Thị Thúy Ngọc

  1. 3/19/2014 c tiêu i dung ch ng 1 Ch ng 1 • Hi mc n v nghi p; phân lo i các n v nghi p và s khác bi t gi a c • Khái ni m, c m n v hành chính s nghi p NG QUAN V K TOÁN C QUAN HÀNH CHÍNH quan hành chính và n v nghi p • Phân lo i c quan hành chính và n v s nghi p VÀ NV S NGHI P CÔNG L P • Hi c n i dung công vi c c a t ng ph n hành • Nhi m v k toán toán. • N i dung công vi c k toán • Hi c t ch c b máy k toán và n i dung t • T ch c công tác k toán ch c công tác k toán. • Quy ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính • Hi c quy ch qu n lý tài chính, tài s n áp ng cho c quan hành chính và n v nghi p 1 2 3 1
  2. 3/19/2014 Khái ni m c m khác bi t gi a CQHC và n v SN quan hành chính n v s nghi p • Ho ng c trang tr i t ngu n kinh phí ngân • C quan hành chính nhà nv nghi p là nh ng c là m t b ph n c a n v tr c thu c c quan • Là c quan công quy n • Là nh ng t ch c sách nhà n c c p ho c c p trên c p và t các máy Nhà n c hành chính Nhà n c, do trong b máy Nhà n c thành l th c hi n ngu n kinh phí khác do nhà n c quy nh nh m • Ch c n ng qu n lý Nhà quan hành chính nhà ho ng nh m duy trì các ho ng s nghi p th c hi n nhi m v ng và Nhà n c giao. i v i ngành, qu n c có th m quy n thành quy n l c c a b máy nh m duy trì và m lý Nhà n c các d ch v p • H ng n m l p d toán chi tiêu và ph i tuân th công thu c ngành, l nh • Không có ch c n ng qu n nhà n c t Trung ng o s ho ng bình theo d toán c giao. c, lý nhà n c. a ph ng th ng c a xã h i, Khi k t thúc n m ngân sách n v ph i l p báo • Th c hi i di n ch • Th c hi n ho ng s mang tính ch t ph c v u ph n v n c a Nhà nghi p, cung c p d ch v cáo quy t toán là ch u, không vì c t i doanh nghi p có công cho xã h i, n c a Nhà n c c tiêu l i nhu n 4 5 6 2
  3. 3/19/2014 Phân lo i Nhi m v k toán n v HCSN Nhi m v k toán n v HCSN • C quan hành chính nhà n c • Thu th p, x lý thông tin, s li u k toán – Chính ph toán n v HCSN là công vi c t ch c h th ng • Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài chính, các – Các B , c quan ngang B thông tin b ng s li qu n lý và ki m soát ngu n ngh a v thu, n p, thanh toán n ; ki m tra vi c qu n – UBND các c p kinh phí, tình hình s ng, quy t toán kinh phí, tình lý, s ng tài s n và ngu n hình thành tài s n; – Các c quan chuyên môn c a UBND các c p hình qu n lý và s ng các lo i v t t , tài s n công, • Phân tích thông tin, s li u k toán; tham m u, n v s nghi p: tình hình ch p hành d toán thu, chi và th c hi n các xu t các gi i pháp tiêu chu n, nh m c và quy ch chi tiêu n i b i – Ví trí nv. • Cung c p thông tin, s li u k toán theo quy nh – L nh v c ho t ng a pháp lu t. – Kh n ng thu phí –M ct m b o chi u t phát tri n 7 8 9 3
  4. 3/19/2014 i dung công vi c k toán n v HCSN ch c công tác k toán c m t ch c b máy k toán • K toán v n b ng ti n • K toán v t t – TSC ch c b HQGTPHCM ch c theo h th ng • K toán thanh toán máy k toán và c, t ng ng v i t ng • K toán ngu n kinh phí, v n, qu ng i làm k toán p ngân sách • K toán các kho n thu HBK; HXHNV… ch c theo n v • K toán các kho n chi ch c công toán các c p • K toán xác nh chênh l ch thu – chi tác k toán • L p BCTC và phân tích quy t toán Các trung tâm 10 11 12 4
  5. 3/19/2014 ch c b máy k toán ch c h th ng ch ng t k toán ch c công tác k toán Toán Tr ng i dung CTKT (Ph trách tài chính k toán) • H th ng ch ng t k toán • H th ng tài kho n k toán • Tên và s hi u • Hình th c s k toán • Ngày, tháng, n m l p Toán V n Toán V t T Toán Ngu n Toán T ng ng Ti n Tài S n Kinh Phí p • H th ng BCTC • Tên, a ch n v ho c cá nhân l p ch ng t • T ch c ki m kê tài s n • Tên, a ch n v ho c cá nhân nh n ch ng t • T ch c ki m tra tài chính – k toán • N i dung, nghi p v kinh t phát sinh ph n k toán ph n k toán: • S ng, n giá và s ti n c a NVKT, tài chính ghi thanh toán – Các kho n thu. • Công khai tài chính ng s ; t ng s ti n c a ch ng t toán dùng – Các kho n chi • B o qu n – l u tr tài li u thu, chi ghi b ng s và b ng ch • Tiêu hu tài li u • Ch ký, h và tên c a ng i l p, ng i duy t và Các nhân viên k toán các ph n tr c thu c nh ng ng i có liên quan • Khôi ph c tài li u 13 14 15 5
  6. 3/19/2014 ch c h th ng ch ng t k toán th ng m u CTKT p CTKT u CTKT - M i NVKT u ph i l p ch ng t . Ch ng t ch lao ng TSC ti n l ng p 1 l n cho 1 NVKT phát sinh t bu c Biên lai thu ti n, - N i dung ph i rõ ràng, trung th c phi u thu, phi u chi,... - Ch vi t rõ ràng, không t y xóa, không vi t t t - S ti n vi t b ng ch ph i kh úng v i s ti n vi t b ng s Phi u xu t kho, phi u - Ch ng t ph i l liên qui nh ng d n ti n t tt nh p kho,... - Ch ng t p nhi u liên ph c l p 1 l n b ng máy tính, máy ch ho c vi t l ng b ng gi y than 16 17 18 6
  7. 3/19/2014 Ký CTKT Luân chuy n CTKT Ki m tra CTKT - M i ch ng t toán ph i có ch ký theo ch c p, ti p nh n, danh quy nh trên ch ng t lý CTKT Tính chính xác - L u tr - Ch ký ph i ký b ng bút bi ho c bút m c, không a thông tin - B o qu n c ký b ng m , b ng bút chì, d u kh c s n ch ký Tính rõ ràng, trung th c, y - Các ch ng t toán dùng chi ti n, chuy n ti n a các ch tiêu, các y u t KT ki m tra & ký ch ng t ph i ký theo t ng liên. ho c trình Th tr ng ký duy t - Phân lo i - Ch ký trên ch ng t toán c a m t ng i ph i -S px p th ng nh t và gi ng v i ch ký ng ký; nh kho n - Ghi s k toán - Tính h p pháp - Tr ng h n v HCSN ch a b nhi m K toán a NVKT tr ng thì ng c giao nhi m v ph trách k toán i chi u ph i ký thay ch ký K toán tr ng 19 20 21 7
  8. 3/19/2014 th ng tài kho n k toán ch c hình th c k toán ch c h th ng báo cáo tài chính • Lo i 1: Ti n và v t t • Lo i 2: Tài s n c nh • Hình th ck toán Nh t ký chung BCTC n v d toán c p I, II: 3 bi u • Lo i 3: Thanh toán • Hình th ck toán Nh t ký – S cái BCTC n v d toán c p III: • Lo i 4: Ngu n kinh phí • Hình th ck toán Ch ng t ghi s - 6 bi u chính • Lo i 5: Các kho n thu • Hình th ck toán trên máy vi tính - 5 ph bi u • Lo i 6: Các kho n chi Lo i 0: Tài kho n ngoài b ng 22 23 24 8
  9. 3/19/2014 ch c ki m kê tài s n • Ki m kê tài s n là vi c cân, ong, o, m s ng; xác Các vi c khác nh n và ánh giá ch t l ng, giá tr a tài s n, ngu n n hi n có t i th m ki m kê ki m tra, i chi u i s li u trong s toán. ch c ki m tra tài chính - k toán • Ki m kê tài s n trong các tr ng h p: Công khai tài chính Cu i k toán n m o qu n - l u tr tài li u k toán Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, gi i th , ch m d t ho t Tiêu h y tài li u k toán ng, phá s n ho c bán, khoán, cho thuê doanh nghi p; Khôi ph c tài li u k toán Chuy i hình th c s u doanh nghi p; y ra ho ho n, l t ánh giá l i tài s n theo quy nh c a c quan NN 25 26 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2