intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này có nội dung trình bày: những vấn đề chung về báo cáo kế toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính; phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán; phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 6: Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  1. 07/05/2018 Kế toán các khoản phải thu nội bộ Chương 6 Báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 111, 112 136 111, 112, 152, 152 6.1. Những vấn đề chung về báo cáo kế toán 431 336 6.2. Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 6.3. Phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán 6.4. Phương pháp lập và trình bày báo cáo kế toán quản trị Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 145 Kế toán các khoản phải trả nội bộ 111,112 336 6.1. Những vấn đề chung về báo cáo kế toán 111,112 6.1.1 Khái niệm và bản chất của BCKT . 431 6.1.2. Phân loại BCKT 136 337 6.1.3 Mục đích của lập BCKT Nội dung của hệ thống BCKT 6.1.4 Bộ môn Kế toán quản trị - Trường Đại học Thương Mại 146 37
  2. 07/05/2018 6.1.1. Khái niệm và bản chất báo cáo kế toán 6.1.2. Phân loại báo cáo kế toán • Theo phạm vi cung cấp thông tin của báo cáo Báo cáo kế toán là sản phẩm của kế toán, phản ánh kết - Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán (Báo cáo kế toán quả hoạt động của đơn vị kế toán theo các chỉ tiêu kinh bắt buộc ) tế tài chính nhất định để đáp ứng cho việc ra các quyết - Báo cáo quản trị (Báo cáo kế toán không bắt buộc ) định kinh tế phù hợp • Theo mức độ tổng hợp, chi tiết của thông tin cung cấp: - Báo cáo tổng hợp - Báo cáo chi tiết 6.1.3. Mục đích của lập báo cáo kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Là bảng tổng hợp thông tin về TS, kết quả hoạt động, tình hình sử dụng kinh phí NSNN tại đơn vị • Tổng hợp tình hình về TS, kết quả hoạt động, các luồng tiền, KP ngân sách của NN đã sử dụng trong kỳ Là công cụ kiểm tra, giám sát của kế toán . cơ quan quản lý NN • Cung cấp thông tin kinh tế tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình, thực trạng hoạt động của đơn vị Là phương tiện giúp nhà quản lý ra quyết định điều hành hoạt • Cung cấp thông tin chi tiết về tình hình hoạt động của động đơn vị đơn vị làm cơ sở cho việc ra quyết định quản lý BẢN CHẤT CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN ĐVHCSN 38
  3. 07/05/2018 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính Hệ thống báo cáo kế toán trong đơn vị hành - Phải căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán chính sự nghiệp - Lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy - Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán : định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán - Phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ - Báo cáo tài chính trưởng của đơn vị kế toán - Báo cáo quyết toán ngân sách - Phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm theo - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB quy định của Luật Kế toán - Báo cáo quản trị: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt Báo cáo động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt kết quả động tài chính, ngân sách của đơn vị hoạt động Báo cáo tình hình Báo cáo tài chính LCTT 6.2.2.Phương 6.2. pháp lập và Phương Báo Nguyên trình bày BCTC pháp lập cáo tài tắc lập chính Thuyết minh báo cáo tài chính 39
  4. 07/05/2018 Báo cáo quyết toán dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng Trách nhiệm của đơn vị kế toán nguồn kinh phí NSNN của đơn vị HCSN, được trình bày chi tiết theo mục lục NSNN để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và Cơ quan Tài chính, cơ quan có thẩm quyền khác Cơ quan Thống kê KBNN đồng cấp ĐV cấp dưới ĐV cấp trên Kiểm tra 6.3. Nguyên tắc Báo Phương lập và trình cáo pháp lập và bày trình bày quyết Cơ quan Tài chính, Lập BCTC toán Cơ quan Thống kê, tổng hợp, báo KBNN đồng cấp cáo quyết toán Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán Trách nhiệm của các cơ quan Tài chính, KBNN, Thuế • Nguyên tắc lập báo cáo • Kiểm tra Tình hình * Đối tượng lập báo cáo Đối với báo cáo quyết toán 1 • Đối chiếu sử dụng - Đơn vị HCSN sử dụng nguồn khác: Số liệu quyết toán kinh phí, NSNN phải lập báo cáo bao gồm số thu, chi từ nguồn quản lý quyết toán ngân sách đối • Điều chỉnh số liệu khác không thuộc ngân sách nhà 2 sử dụng với phần kinh phí do NSNN nước mà đơn vị đã thực hiện từ TS và - Đơn vị HCSN phát sinh • Cung cấp đầu năm đến hết ngày 31/12 thu, chi các khoản thu, chi từ nguồn 3 • Khai thác hàng năm. NSNN khác, nếu có quy định phải quyết toán thì phải lập báo cáo quyết toán đối với các nguồn này. 40
  5. 07/05/2018 Phương pháp lập và trình bày báo cáo quyết toán Kỳ hạn lập báo cáo ĐV HCSN - Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động ( B01-BCQT) có sử dụng Năm - Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí NSNN được khấu trừ, để lại (F01-01/BCQT) - Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (F01- Các đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt 02/BCQT) động phải lập BCTC tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp - Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, nhập, chấm dứt hoạt động thanh tra, tài chính (B02/BCQT) - Thuyết minh báo cáo quyết toán (B03/BCQT) Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của - Đối với đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung kiểm toán, thanh tra, tài chính ương, thời hạn nộp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thống kê đồng cấp chậm nhất vào Thuyết minh báo cáo quyết toán cuối ngày 01 tháng 10 năm sau - Đối với các đơn vị dự toán cấp II, cấp cơ sở (III): do đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể 41
  6. 07/05/2018 Báo cáo kế toán quản trị cung cấp thông tin phục vụ việc điều hành hoạt động trong hiện tại và tương lai của đơn vị Báo cáo định hướng hoạt động 6.4. Báo cáo chi Báo cáo Báo tiết tình hình chứng minh cáo hoạt động quyết định Nguyên tắc Phương pháp quản trị lập và trình kế lập và trình bày báo cáo toán bày báo cáo Các loại báo quản cáo kế toán trị quản trị 6.4.1. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo 6.4.2. Phương pháp lập và trình bày báo cáo - Báo cáo chi tiết tình hình hoạt động: Báo cáo chi tiết doanh • Báo cáo xây dựng phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin thu, chi phí hoạt động; Báo cáo kiểm soát chi hoạt động theo phục vụ quản lý nội bộ của từng đơn vị cụ thể. nhóm mục chi; Báo cáo phân tích biến động doanh thu, chi phí • Các chỉ tiêu trong báo cáo cần phải được thiết kế phù hợp theo bộ phận;… với các chỉ tiêu của kế hoạch, dự toán và báo cáo tài chính - Báo cáo định hướng hoạt động: phản ánh các thông tin về doanh thu, thu nhập, chi phí, chênh lệch thu chi, tài sản, nguồn nhưng có thể thay đổi theo yêu cầu quản lý của các cấp. vốn • Thời gian lập báo cáo phụ thuộc vào yêu cầu của người - Báo cáo chứng minh quyết định quản trị: báo cáo phân tích, so quản lý các cấp trong đơn vị. sánh các phương án hoạt động; Báo cáo phân tích năng lực kinh tế của tài sản; Báo cáo phân tích giá trị, kết cấu dòng tiền,… 42
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2