intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh doanh bảo hiểm - TS. Nguyễn Thị Minh An

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:137

170
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh An. Nội dung môn học là một số vấn đề chung về kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm con người,bảo hiểm phi lợi nhuận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh bảo hiểm - TS. Nguyễn Thị Minh An

 1. Gi¶ng viªn: TS . Ng uyÔn ThÞ Minh An §T: 0913234349 E-Mail: anntm@ptit.e du.vn minhanptit@yaho o .c o m Hà Nội, 2010
 2. GIỚI THIỆU MÔN HỌC NỘI DUNG Một số vấn đề chung về kinh doanh bảo hiểm Bảo hiểm thương mại Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm con người Bảo hiểm phi lợi nhuận
 3. giíi thiÖu m«n häc ®¸nh g i¸  Chuyªn c Çn: 10% Th¶o luËn nhãm: 10% KiÓm tra g i÷a m«n: 10% Thi hÕt m«n: 70%
 4. giíi thiÖu m«n häc tµi liÖu tham kh¶o 1. Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2. Luật của Quốc hội số 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 4 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động của quốc hội khoá xi, kỳ họp thứ 10 số 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 4. Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 5. Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008
 5. giíi thiÖu m«n häc tµi liÖu tham kh¶o 6.Luật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về kinh doanh bảo hiểm 7.PGS. TS. Nguyễn Văn Định - Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân – 2008 8. PGS. TS. Nguyễn Văn Định - Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân – 2009 10.Trang web: http://luatvietnam.vn
 6. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM 1 TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM 2 THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 3 DOANH NGHiỆP BẢO HIỂM 4 KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM
 7. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm Bản chất của bảo hiểm Các loại bảo hiểm cơ bản Vai trò kinh tế xã hội của bảo hiểm
 8. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA BẢO HIỂM Nhóm các biện pháp kiểm soát rủi ro Tránh né rủi ro Ngăn ngừa tổn thất Giảm thiểu rủi ro Nhóm các biện pháp tài trợ rủi ro Chấp nhận rủi ro Bảo hiểm
 9. BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM Khái niệm Dưới góc độ tài chính Dưới góc độ pháp lý Dưới góc độ kinh doanh bảo hiểm Bản chất của bảo hiểm Là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm quốc nội giữa những người tham gia bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu về tài chính phát sinh khi rủi ro hay sự kiện bảo hiểm xảy ra với đối tượng bảo hiểm
 10. BẢN CHẤT CỦA BẢO HIỂM CÁC KHÍA CẠNH Rủi ro và sự tồn tại của rủi ro là nguồn gốc của BH Cơ chế chuyển giao rủi ro Phí bảo hiểm Việc san sẻ rủi ro Là hoạt động dịch vụ tài chính
 11. CÁC LOẠI BẢO HIỂM CƠ BẢN  Bảo hiểm thương mại  Bảo hiểm thương mại  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự  Bảo hiểm con người  Bảo hiểm phi lợi nhuận  Bảo hiểm xã hội  Bảo hiểm y tế  Bảo hiểm thất nghiệp
 12. THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Khái niệm về thị trường bảo hiểm Thị trường bao gồm toàn bộ các hoạt động trao đổi hàng hoá được diễn ra trong sự thống nhất hữu cơ với các mối quan hệ do chúng phát sinh gắn liền với một không gian nhất định Thị trường hàng hóa Thị trường sức lao động Thị trường dịch vụ Thị trường bảo hiểm là nơi mua và bán các sản phẩm bảo hiểm
 13. THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Thị trường bảo hiểm gồm: Người mua - Khách hàng Người bán Các tổ chức trung gian
 14. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Theo đối tượng bảo hiểm Thị trường bảo hiểm tài sản Thị trường BH trách nhiệm dân sự Thị trường bảo hiểm con người
 15. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Theo lĩnh vực hoạt động Thị trường bảo hiểm nhân thọ Thị trường BH phi nhân thọ
 16. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Theo khách hàng tham gia Thị trường BH dành cho cá nhân Thị trường BH dành cho tổ chức
 17. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Phân loại thị trường kết hợp Theo địa lý Theo nhân khẩu học Theo tâm lý người tiêu dùng Theo hành vi người tiêu dùng
 18. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM Cung, cầu về các loại sản phẩm luôn biến động Giá cả sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố Cạnh tranh và liên kết diễn ra liên tục Thị phần các doanh nghiệp luôn thay đổi
 19. DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM Khái niệm và phân loại doanh nghiệp BH Mô hình tổ chức của DN BH Điều kiện thành lập và nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm
 20. KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Kênh phân phối là sự kết hợp hữu cơ giữa nhà sản xuất và những trung gian để tổ chức vận động hàng hóa hợp lý nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng Kênh phân phối sản phẩm Đặc điểm của Kênh phân phối dịch vụ kênh phân phối BH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2