intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 2 - Thị trường quốc tế

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
8
download

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 2 - Thị trường quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 2 - Thị trường quốc tế của TS. Nguyễn Minh Đức cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường cầu nội địa, đường cung nội địa, cân bằng thị trường, thị trường quốc tế,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 2 - Thị trường quốc tế

KINH T QU C T (NÂNG CAO)<br /> Chương 2: Th trư ng qu c t<br /> <br /> TS NGUY N MINH Đ C<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đư ng c u n i đ a<br /> l<br /> <br /> Vì sao đư ng c u có<br /> đ d c đi xu ng?<br /> <br /> Substitute effect<br /> Income effect<br /> <br /> P<br /> <br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> D<br /> <br /> 100<br /> <br /> Các y u t nào làm<br /> d ch chuy n đư ng c u?<br /> <br /> l<br /> <br /> 200<br /> <br /> 300<br /> <br /> Q<br /> <br /> Đường cầu nội địa<br /> (Domestic demand)<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đư ng c u n i đ a<br /> l<br /> <br /> Các y u t nào làm d ch<br /> chuy n đư ng c u?<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> <br /> Th hi u ngư i tiêu dùng<br /> Lư ng ngư i mua ti m năng<br /> S mong đ i v giá<br /> Thu nh p ngư i tiêu dùng<br /> Giá c a hàng hóa liên quan<br /> <br /> P<br /> <br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> D<br /> <br /> 100<br /> <br /> 200<br /> <br /> 300<br /> <br /> D’<br /> <br /> Q<br /> <br /> Đường cầu nội địa<br /> (Domestic demand)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đư ng cung n i đ a<br /> Vì sao đư ng cung<br /> có đ d c đi lên?<br /> <br /> l<br /> <br /> P<br /> S<br /> <br /> Năng su t biên gi m d n<br /> c a các y u t s n xu t<br /> Giá s n ph m tăng thúc đ y<br /> s n lư ng tăng<br /> <br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> D<br /> <br /> 100<br /> <br /> Các y u t nào làm<br /> d ch chuy n đư ng cung?<br /> <br /> l<br /> <br /> Q<br /> <br /> 300<br /> <br /> 200<br /> <br /> Đường cung nội địa<br /> (Domestic supply)<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đư ng cung n i đ a<br /> l<br /> <br /> Các y u t nào làm d ch<br /> chuy n đư ng cung?<br /> l<br /> l<br /> l<br /> l<br /> <br /> K thu t<br /> S lư ng ngư i s n xu t<br /> S mong đ i v giá c a<br /> nhà s n xu t<br /> Giá c a các y u t đ u vào<br /> <br /> P<br /> S’<br /> <br /> S<br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> 100<br /> <br /> 200<br /> <br /> Q<br /> <br /> 300<br /> <br /> Đường cung nội địa<br /> (Domestic supply)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 5<br /> <br /> Cân b ng th trư ng<br /> l<br /> <br /> Cân b ng th trư ng<br /> x y ra khi nào?<br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> m<br /> s x<br /> m<br /> s x<br /> <br /> c giá 15, hi n tư ng gì<br /> y ra?<br /> c giá 5, hi n tư ng gì<br /> y ra?<br /> <br /> P<br /> S<br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> D<br /> <br /> 100<br /> <br /> 200<br /> <br /> 300<br /> <br /> Q<br /> <br /> Cân bằng thị trường<br /> (market equilibrium)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Th trư ng qu c t<br /> Mô hình thương m i gi a 2 qu c gia<br /> S1<br /> <br /> P (USD)<br /> <br /> P (10.000 đồng)<br /> <br /> 15<br /> <br /> Khan hiếm<br /> <br /> S2<br /> <br /> Thặng dư<br /> <br /> 18<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9<br /> D1<br /> <br /> D2<br /> 100<br /> <br /> 300<br /> <br /> 200<br /> <br /> 100<br /> <br /> Q (áo)<br /> <br /> 200<br /> <br /> 300<br /> <br /> Q (áo)<br /> <br /> Thị trường Việt Nam<br /> <br /> Thị trường Hoa Kỳ<br /> Tỷ giá 18000 đồng/USD<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 7<br /> <br /> Đư ng c u nh p kh u và<br /> đư ng cung xu t kh u<br /> P (USD)<br /> <br /> P (10.000 đồng)<br /> <br /> 15<br /> <br /> ES<br /> 18<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9<br /> ED<br /> <br /> Q<br /> <br /> 200<br /> <br /> Q<br /> <br /> 200<br /> <br /> Đường cầu nhập khNu<br /> (Excess demand)<br /> <br /> Đường cung xuất khNu<br /> (Excess supply)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 8<br /> <br /> Cân b ng th trư ng th gi i<br /> (International market equilibrium)<br /> P (US$)<br /> 15<br /> <br /> ES<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> ED<br /> <br /> 200<br /> <br /> Q<br /> <br /> Cân bằng thị trường thế giới<br /> (International market equilibrium)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> S di chuy n c a đư ng cung xu t kh u<br /> Khi<br /> t giá<br /> VND/<br /> USD<br /> gi m<br /> <br /> ES’<br /> <br /> P (US$)<br /> 15<br /> <br /> ES<br /> <br /> 12,5<br /> 10<br /> <br /> ED<br /> <br /> 100<br /> <br /> 200<br /> <br /> Q<br /> <br /> Cân bằng thị trường thế giới<br /> (International market equilibrium)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 10<br /> <br /> S di chuy n c a đư ng c u nh p kh u<br /> P (US$)<br /> 15<br /> <br /> ES<br /> <br /> 12,5<br /> 10<br /> <br /> ED<br /> <br /> 200 300<br /> <br /> ED’<br /> <br /> Q (áo)<br /> <br /> Cân bằng thị trường thế giới<br /> (International market equilibrium)<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 11<br /> <br /> Cân b ng thương m i (BOT)<br /> <br /> l<br /> <br /> # cán cân thương m i<br /> BOT = X – M<br /> = Px*Qx – Pm*Qm<br /> Thâm h t thương m i: X < M<br /> <br /> l<br /> <br /> Th ng dư thương m i: X > M<br /> <br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> VD: Gi a Vi t Nam và Trung Qu c<br /> VD: Gi a Trung Qu c và M<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản