Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
119
lượt xem
41
download

Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4: Lý thuyết tạo hình bề mặt gia công, trình bày các kiến thức cơ bản sau: các dạng bề mặt gia công thường gặp, các chuyển động của máy công cụ trong quá trình gia công. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy: Chương 4 - Trương Quốc Thanh

  1. Chöông 4: LYÙ THUYEÁT TAÏO HÌNH BEÀ MAËT GIA COÂNG 1. Caùc daïng beà maët gia coâng thöôøng gaëp 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï trong quaù trình gia coâng GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 1
  2. 1. Caùc daïng beà maët gia coâng thöôøng gaëp a. Maët troøn xoay: caùc loaïi beà maët hình thaønh do moät ñöôøng sinh chuyeån ñoäng töông ñoái vôùi moät ñöôøng chuaån GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 2
  3. 1. Caùc daïng beà maët gia coâng thöôøng gaëp b. Maët phaúng: caùc daïng maët phaúng ñöôïc taïo thaønh bôûi ñöôøng sinh laø ñöôøng thaúng, ñöôøng cong hoaëc ñöôøng gaáp khuùc chuyeån ñoäng töông ñoái treân ñöôøng thaúng. GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 3
  4. 1. Caùc daïng beà maët gia coâng thöôøng gaëp c. Maët ñaëc bieät: caùc daïng maët truï, maët noùn khoâng troøn xoay, maët cam, thaân khai,caùnh turbin, maùi cheøo,… GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 4
  5. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï Nhöõng chuyeån ñoäng caàn thieát ñeå taïo neân nhöõng ñöôøng sinh vaø ñöôøng chuaån goïi laø chuyeån ñoäng taïo hình cuûa maùy caét kim loaïi. GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 5
  6. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï Khi gia coâng chi tieát treân maùy coù theå caùc caùc daïng chuyeån ñoäng sau: - Chuyeån ñoäng taïo hình - Chuyeån ñoäng aên dao - Chuyeån ñoäng phaân ñoä - Chuyeån ñoäng vi sai - Chuyeån ñoäng phuï,… GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 6
  7. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï a. Chuyeån ñoäng taïo hình Ñònh nghóa: chuyeån ñoäng taïo hình bao goàm moïi chuyeån ñoäng giöõa dao vaø phoâi tröïc tieáp taïo neân beà maët gia coâng. Ñaây laø chuyeån ñoäng cô baûn nhaát. Trong maùy caét kim loaïi, caùc chuyeån ñoäng taïo hình thöôøng goàm chuyeån ñoäng quay troøn vaø chuyeån ñoäng thaúng. Vaän toác caùc chuyeån ñoäng naøy quan heä vôùi nhau theo 1 tæ leä nhaát ñònh GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 7
  8. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï b. Chuyeån ñoäng aên dao Nhôø coù chuyeån ñoäng aên dao maø coù theå gia coâng heát chieàu saâu caét yeâu caàu. Ví duï: chuyeån ñoäng laán dao ngang cuûa tieän, maøi,… GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 8
  9. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï c. Chuyeån ñoäng phaân ñoä Nhôø coù chuyeån ñoäng naøy maø beà maët ñöôïc hình thaønh treân caùc chi tieát cuøng loaïi ñöôïc boá trí theo thöù töï chính xaùc. Coù theå thöïc hieän phaân ñoä giaùn ñoaïn (Ví duï: tieän ren nhieàu ñaàu moái, gia coâng baùnh raêng baèng phöông phaùp ñònh hình,…) hoaëc phaân ñoä lieân tuïc (gia coâng baùnh raêng baèng phöông phaùp bao hình) GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 9
  10. 2. Caùc chuyeån ñoäng cuûa maùy coâng cuï d. Chuyeån ñoäng phuï Caùc chuyeån ñoäng tham gia vaøo vieäc thöïc hieän di ñoäng caùc boä phaän maùy khaùc nhau, keïp, thaùo dao caét, keïp, thaùo phoâi, töï ñoäng chaïy dao ra, vaøo nhanh,… GV: TRÖÔNG QUOÁC THANH 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản