intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ

Chia sẻ: Phung Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

95
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ Bài giảng Kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ. Mã số: 24145. Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án. Tác giả: ThS. Ong Mộc Quý. Nguồn gốc: Trường Đại học Nông lâm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ

 1. Ñeà cöông KYÕ THUAÄT NUOÂI Noäi dung Thôøi gian döï kieán THUÛY SAÛN NÖÔÙC LÔÏ (Tieát) -Moät soá khaùi nieäm chung 1 -Artemia 2 GVGD: ThS Ong Moäc Quyù -Toâm bieån (Penaeus sp.) +Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm bieån 6 +Kyõ thuaät nuoâi toâm bieån 6 Toâm nöôùc ngoït (Macrobranchium sp.) +Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng toâm nöôùc ngoït 3 +Kyõ thuaät nuoâi toâm nöôùc ngoït 3 -Cua bieån (Scylla sp.) +Kyõ thuaät saûn xuaát gioáng cua bieån 3 +Kyõ thuaät nuoâi cua bieån 3 12/30/2009 1 12/30/2009 2 - Seminar 3 Seminar Thang ñieåm • Nhöõng chuyeân ñeà quan taâm • Test 10% • Seminar 10% • Thi cuoái khoaù 80% 12/30/2009 3 12/30/2009 4 1
 2. m Nhaät trieàu Th y tri u (Tide) Nöôùc roøng Nöôùc lôùn 0 6 12 18 24 6 12/30/2009 5 12/30/2009 Giôø 6 m Baùn nhaät trieàu Th y tri u 0 6 12 18 24 6 12/30/2009 Giôø 7 12/30/2009 8 2
 3. Spring tide, neap tide 12/30/2009 9 12/30/2009 10 m CHU KYØ NAÊM • Xuaân phaân 21/03 • Haï chí 23/06 • Thu phaân 23/09 • Ñoâng chí 22/12 – Ñöôøng chí tuyeán 66:23:27 1 15 30 Ngaøy 12/30/2009 11 12/30/2009 12 3
 4. CHU KYØ NAÊM m VUØNG TRIEÀU • Vuøng treân trieàu: khoâng bao giôø ngaäp – Vuøng trieàu cao: möùc nöôùc lôùn cuûa thuûy trieàu nhò phaân vaø nhò chí – Vuøng trieàu trung: möùc nöôùc lôùn vaø roøng cuûa thuûy trieàu nhò phaân – Vuøng trieàu thaáp: möùc nöôùc roøng cuûa thuûy trieàu nhò chí vaø nöôùc roøng cuûa thuûy trieàu nhò phaân • Vuøng döôùi trieàu: luoân ngaäp nöôùc 22/12 26/03 22/06 23/09 22/12 Ngaøy 12/30/2009 13 12/30/2009 14 VUØNG TRIEÀU SINH VAÄT CHÆ THÒ Vuøng treân trieàu: khoâng ngaäp nöôùc Vuøng cao trieàu: luùa, döøa, caây aên traùi ñoàng baèng, chaø laø, giaù, raùng… Vuøng treân trieàu: khoâng ngaäp nöôùc Vuøng trung trieàu: ñöôùc, suù veït, baàn, maí daàm, oâ roâ, coùc Vuøng cao trieàu keøn, ngheâu, haøu Vuøng trung trieàu Vuøng trieàu thaáp: maém, ngheâu luïa, soø huyeát Vuøng trieàu thaáp Vuøng döôùi trieàu: luoân ngaäp nöôùc: soø loâng, doøm xanh, moû vòt, rong bieån, coû bieån Vuøng döôùi trieàu: luoân ngaäp nöôùc 12/30/2009 15 12/30/2009 16 4
 5. Maët thuûy chuaån (A) vaø 0m haûi ñoà (B) m A B 12/30/2009 17 12/30/2009 18 Nhaät trieàu khoâng ñeàu bieân ñoä 1-2m Nhaät trieàu, bieân ñoä 3-4m Baùn nhaät trieàu bieân ñoä raát nhoû 12/30/2009 19 12/30/2009 20 5
 6. Nhaät trieàu khoâng ñeàu bieân ñoä
 7. Moät soá vaán ñeà coát loõi trong saûn xuaát Moät soá vaán ñeà coát loõi trong saûn xuaát gioáng gioáng • Chaát löôïng • Chaát löôïng - Phuï thuoäc vaøo chaát löôïng cuûa boá meï, tröùng vaø öông nuoâi aáu. • Soá löôïng - Con gioáng coù chaát löôïng xaáu seõ daån ñeán keát quaû: tæ leä soáng thaáp, taêng tröôûng chaäm • Availability vaø deã caûm nhieãm vôùi beänh. 12/30/2009 25 12/30/2009 26 Moät soá vaán ñeà coát loõi trong saûn xuaát Moät soá vaán ñeà coát loõi trong saûn xuaát gioáng gioáng • Soá löôïng • Availability – Neáu saûn löôïng taêng leân 10%, thì soá löôïng gioáng cuõng seõ taêng leân toái thieåu laø 10%. – Muøa vuï sinh saûn – Laøm nhö theá naøo ñeå taêng soá löôïng: – Nguoàn boá meï • Caûi thieän nguoàn boá meï. – Laøm nhö theá naøo ñeå chuû ñoäng saûn xuaát quanh naêm: • Taêng cöôøng heä thoáng nuoâi thaâm canh. • Kieåm soaùt söï taùi thaønh thuïc • Söû duïng ñieàu kieän moâi tröôøng hoaëc hormon ñeå kieãm soaùt. • Choïn loaøi coù theå sinh saûn nhieàu laàn trong naêm. – Soá löôïng thöôøng coù xu höôùng nghòch vôùi chaát löôïng. 12/30/2009 27 12/30/2009 28 7
 8. Nguoàn gioáng cung caáp cho nuoâi troàng Moät soá vaán ñeà veà con gioáng hoang daïi • Con gioáng töï nhieân • Tính coù saún • Con gioáng nhaân taïo • Ña daïng kieåu gen • Kích côû khoâng ñoàng ñeàu • Khoù kieåm soaùt beänh • Kho taùch rieâng nhöõng con gioáng nhö mong muoán 12/30/2009 29 12/30/2009 30 Giôùi thieäu Artemia Brine shrimp • Artemia laø nguoàn thöùc aên töôi soáng. • Artemia coù khaû naêng toàn taïi trong moät khoaûng raát roäng cuûa nhieät ñoä (6-35 0C) vaø caùc thaønh phaàn khaùc nhau cuûa caùc ion (chloride, sulphate, carbonate..). Ngaønh : Arthropoda • Cô theå chuùng coù söï thích öùng raát cao vôùi ñoä maën cao, Lôùp : Crustacea • Artemia laø loaøi coù khaû naêng ñieàu hoaø aùp suaát cao nhaát trong Lôùp phuï : Branchiopoda vöông quoác ñoäng vaät. Boä : Anostraca • Chuùng coù khaû naêng toång hôïp moät loaïi saéc toá hoâ haáp (haemoglobin) raát coù hieäu quaû trong moâi tröôøng coù haøm Hoï : Artemiidae löôïng oxy thaáp ôû ñoä maën cao. Gioáng : Artemia, Leach 1919 • Chuùng coù khaû naêng saûn xuaát tröùng nghæ trong ñieàu kieän moâi tröôøng baát lôïi ñeán söï toàn taïi cuûa chuûng quaàn; • Artemia chæ cheát khi moâi tröôøng ñaõ baõo hoøa veà noàng ñoä muoái (250 ppt hoaëc hôn). 12/30/2009 31 12/30/2009 32 8
 9. ARTEMIA female brine shrimp male brine shrimp 1 cm 12/30/2009 33 12/30/2009 34 Ñaëc ñieåm sinh hoïc Doøng löôõng tính (bisexual/zygogenetic : töùc laø trong quaàn theå coù nhöõng caù theå caùi vaø caù theå ñöïc) cuûa Artemia coù 6 loaøi gaàn guõi ñaõ ñöôïc ghi nhaän: • Artemia salina ôû Anh quoác • Artemia tunisiana ôû Chaâu Aâu • Artemia franciscana ôû Chaâu Myõ • Artemia persimilis ôû Argentina • Artemia urmiana ôû Iran • Artemia monica ôû Myõ. Buoàng tröùng Doøng (strain) ñôn tính (trong chuûng quaàn chæ coù toaøn con caùi - tröùng khoâng caàn söï thuï tinh) ñöôïc tìm thaáy ôû Chaâu AÂu vaø Chaâu AÙ. 12/30/2009 35 12/30/2009 36 9
 10. Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc Life cycle of brine shrimp Artemia 100-300 nauplii every 15-36 giôø ÑK thuaän lôïi OVOVIVIPAROUS REPRODUCTION 4-5 days during (under optimal conditions) 8-14 ngaøy ñeû con several months adult Döï tröõ trong dry 24h ±14 days Artemia ÑK baát lôïi nhieàu naêm sinh khoái cysts nauplius500% weight increase Ñeû tröùng (cyst) 0.4mm 10mm OVIPAROUS REPRODUCTION (under sub-optimal conditions) Xöû lyù, baûo quaûn 100-300 cysts every 4-5 days 12/30/2009 Söû duïng töôi 37 12/30/2009 38 Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc cysts shell gland eggs in ovary 12/30/2009 39 12/30/2009 40 10
 11. Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc floating Artemia cysts 12/30/2009 41 12/30/2009 42 beach harvest of Artemia cysts Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc 12/30/2009 43 12/30/2009 44 11
 12. Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc • Giai ñoaïn aáu truøng ñaàu tieân (coøn goïi laø instar I), khoaûng 380-500µ chieàu daøi, coù maøu ñoû nhaït (do löôïng noaõn hoaøng döï tröõ) vaø coù ba caëp phuï boä: • - Raâu A1 coù chöùc naêng caûm giaùc • - Raâu A2 coù chöùc naêng di chuyeån vaø loïc thöùc aên • - Haøm coù chöùc naêng laáy thöùc aên • Ngoaøi ra, coøn coù moät maét ñôn naèm giöõa hai raâu A1 ôû vuøng ñaàu. Maët buïng cuûa artemia coù moät tuùi lôùn ñoùng vai troø nhaän thöùc aên ñöôïc loïc vaøo mieäng. ÔÛ giai ñoaïn naøy, con vaät khoâng laáy thöùc aên töø ngoaøi vì mieäng vaø haäu moân coøn ñoùng kín. 12/30/2009 45 12/30/2009 46 Ñaëc ñieåm sinh hoïc Ñaëc ñieåm sinh hoïc • Artemia tröôûng thaønh coù kích thöôùc khoaûng 10mm chieàu daøi (ôû doøng “löôõng tính”) vaø 20mm (ôû doøng “ñôn tính”). Khi keát caëp, con ñöïc seõ giöõ laáy con caùi nhôø vaøo caùi moùc cuûa raâu A2 vaø caùc chaân bôi cuoái cuøng. Trong tö theá naøy, hai con vaät coù theå bôi loäi bình thöôøng trong thôøi gian khaù laâu. • Tröùng ñöôïc thuï tinh seõ phaùt trieån thaønh aáu truøng Nauplius vaø ñöôïc con caùi phoùng thích tröïc tieáp ra moâi tröôøng nöôùc. Hình thöùc naøy ñöôïc goïi laø ñeû con (ovoviviparous). • Trong tröôøng hôïp moâi tröôøng baát lôïi (haøm löôïng Oxy thaáp, ñoä maën cao treân 150 ppt....), tuyeán voû (naèm trong buoàng aáp) trôû neân hoaït ñoäng vaø moät saûn phaãm maøu naâu (haematine) ñöôïc tieát ra bao boïc laáy phoâi vaø phoâi luùc naøy chæ phaùt trieån ñeán giai ñoaïn gastrula vaø ngöøng taïi ñoù. Luùc naøy con caùi seõ ñeû ra tröùng nghæ (cyst). Hình thöùc sinh saûn naøy goïi laø ñeû tröùng (oviparous). 12/30/2009 47 12/30/2009 48 12
 13. Cyst Cyst Voû tröùng nghæ caáu taïo goàm coù ba phaàn: • Khi phoâi phaùt trieån ñeán giai ñoaïn gastrula, quaù trình trao ñoåi • - Maøng chorion : laø moät lôùp maøng cöùng cuûa lipoprotein keát hôïp vôùi chaát coù theå bò ngöøng laïi hoaøn toaøn neáu haøm löôïng nöôùc döôùi chitin vaø haematine (haematin laø saûn phaåm phuï cuûa haemoglobin) vaø haøm löôïng haematine seõ quyeát ñònh ñoái vôùi maøu saéc cuûa voû (töø xaùm 10%. Khi haøm löôïng nöôùc treân 10%, vôùi söï taùc ñoäng cuûa nhaït tôùi ñaäm). Chöùc naêng chính cuûa lôùp maøng naøy laø baõo veä phoâi choáng oxygen vaø aùnh saùng, heä thoáng enzym ñaëc hieäu öùc cheá söï laïi caùc taùc ñoäng cô hoïc vaø cuûa tia saùng maët trôøi. Lôùp maøng naøy coù theå trao ñoåi chaát seõ bò phaù huûy bôûi söï hình thaønh cuûa moät goác töï ñöôïc “gôõ boû” hoaøn toøan bôûi caùc taùc nhaân oxy hoùa maïnh nhö hypochlorite (trong söï taåy voû tröùng : decapsulation). do (free radical) • - Lôùp maøng ngoaøi (outer cuticular membrane) ngaên chaën söï ngaám • Khi ñöôïc aáp trong moâi tröôøng nöôùc bieån, tröùng nghæ seõ vaøo cuûa caùc phaàn töû coù kích thöôùc lôùn hôn kích thöôùc phaân töû CO2 (laø maøng nhieàu lôùp coù chöùc naêng loïc ñaëc bieät hoaït ñoäng nhö moät haøng raøo tröông nöôùc vaø phoàng leân. Caùc tröùng naøy haáp tröông nöôùc baõo veä) raát nhanh, trong 1 giôø aáp, theå tích cuûa tröùng coù theå taêng • - Lôùp maøng phoâi (embryonic cuticle) : lôùp naøy coù ñoä trong suoát vaø 100%. Ngay khi tröùng tröông nöôùc ñaày ñuû (taêng 140% theå co giaõn cao, ngaên caùch phoâi vôùi lôùp maøng trong (inner cuticular tích so vôùi ban ñaàu) tröùng seõ baét ñaàu quaù trình trao ñoåi chaát membrane, noù ñöôïc hình thaønh lôùp maøng nôû trong quaù trình aáp tröùng). neáu aùnh saùng ñaày ñuû. Neáu aùnh saùng khoâng ñaày ñuû, quaù trình nôû seõ bò chaäm laïi hoaëc khoâng xaûy ra. 12/30/2009 49 12/30/2009 50 Cyst Thoâng soá veà nguoàn Nauplius Artemia • Tröùng nghæ (vôùi haøm löôïng nöôùc töø 2-5%) coù khaû naêng chòu • _______________________________________________________________ ñöïng raát cao vôùi söï bieán ñoåi cuûa nhieät ñoä. Khaû naêng nôû • Nguoàn cyst Chieàu daøi Troïng löôïng khoâ khoâng bò aûnh höôûng trong khoaûng nhieät ñoä töø aâm 273 ñeán • ____________________________________(µm)_____________(µg)_________ 60oC. Tröùng ñaõ tröông nöôùc ñaày ñuû thì khaû naêng chòu ñöïng • San Francisco Bay (SFB) 428 1.63 • Macau, Brazil (BRAZIL) 447 1.74 cuûa noù giaûm ñi raát ñaùng keå: • Great Salt Lake (GSL) 486 2.42 • - Phoâi seõ cheát ôû khoaûng nhieät ñoä döôùi aâm 18oC vaø treân • Shark Bay, Australia (AUSTR) 458 2.47 40oC. • Chaplin Lake, Canada (CAN) 475 2.04 • - Söï trao ñoåi chaát seõ ngöøng laïi, nhöng khoâng laøm cheát • Buenos Aires, Argentina (ARG) 431 1.72 phoâi, trong khoaûng nhieät ñoä aâm 18 ñeán +4oC vaø töø 32 ñeán • Lavalduc, France (FRANCE) 509 3.08 40oC. • Tientsin, PR China (CHINA) 515 3.09 • Margherita di Savoia, Italia (ITALY) 517 3.33 • - Söï trao ñoåi chaát xaûy ra bình thöôøng ôû nhieät ñoä töø 4- • Reference Artemia Cyst (RAC) 448 1.78 32oC, vaø thôøi gian nôû seõ ñöôïc ruùt ngaén laïi neáu nhieät ñoä caøng • ________________________________________________________________ taêng trong khoaûng nhieät thích hôïp naøy. 12/30/2009 51 12/30/2009 52 13
 14. Söï khöû voû tröùng (Decapsulation) Söï khöû voû tröùng (Decapsulation) Lôùp maøu naâu vaø cöùng cuûa voû tröùng (maøng chorion) coù Cho tröùng tröông nöôùc: ÔÛ haàu heát caùc doøng Artemia söï tröông theå ñöôïc “gôõ boû” maø khoâng coù aûnh höôûng ñeán söï nöôùc hoaøn toaøn thöôøng xaûy ra sau 2 giôø ngaâm trong nöôùc soáng soùt cuûa phoâi baèng caùch ngaâm caùc tröùng ñoù vaøo bieån hoaëc nöôùc ngoït ôû 250C. Ngay sau khi tröùng tröông dung dòch hypochlorite. Quùa trình naøy goïi laø khöû nöôùc hoaøn toaøn, tröùng ñöôïc laáy qua löôùi loïc 125µ vaø röûa voû, vaø bao goàm caùc böôùc lieân tuïc nhö sau: saïch ñeå loaïi chaát baån, vaét nheï ñeå loaïi bôùt nöôùc tröôùc khi chuùng ñöôïc ñöa vaøo dung dòch hypochlorite. Nhöõng tröùng chöa ñöôïc xöû lyù ngay coù theå toàn tröõ ôû nhieät ñoä 0-4 0C trong Cho Xöû lyù Röûa vaø laøm söû duïng tröïc vaøi giôø. tröùng vôùi dung maát hoaït tieáp, cho nôû, tröông dòch khöû tính cuûa hoaëc khöû nöôùc nöôùc voû Chlorine ñeå toàn tröõ Xöû lyù trong dung dòch khöû voû: Hai nguoàn hypochlorite coù theå ñöôïc söû duïng: (1) Thuoác taåy daïng daïng loûng (Javel - NaOCl) (2) Boät taåy (Chlorine - Ca(OCl)2) 12/30/2009 53 12/30/2009 54 Söï khöû voû tröùng (Decapsulation) Söï khöû voû tröùng (Decapsulation) Treân cô sôû caùc thí nghieäm ñöôïc laäp laïi nhieàu laàn, ñeå khöû voû Röûa vaø khöû hoaït tính Chlorine : Ngay khi lôùp chorion ñöôïc khöû 1 g tröùng caàn 0.5 g hoaït chaát trong 14 ml dung dòch khöû voû. hoaøn toaøn (kieåm tra döôùi kính hieån vi, hoaëc khoâng thaáy söï Ñeå phaûn öùng coù theå tieán haønh toát, caàn naâng pH dung dòch thay ñoåi maøu saéc hoaëc söï taêng nhieät ñoä xaûy ra) tröùng ñöôïc leân vaøo khoaûng 10. Ñoái vôùi NaOCl, thì 0.15 g NaOH ñöôïc laáy ra vaø röûa nhieàu laàn vôùi nöôùc qua löôùi 120 µ sao cho theâm vaøo (hoaëc 0.33 ml cuûa dung dòch NaOH 40%); ñoái vôùi khoâng coøn muøi chorine. Ca(OCl)2 thì 0.67 g Na2CO3 hoaëc 0.4 g CaO. Dung dòch khöû Nhöõng phaàn chlorine coøn baùm laïi treân treân coù theå ñöôïc khöû voû ñöôïc chuaån bò tröôùc vôùi nöôùc bieån ñöôïc laøm laïnh ôû 15-20 baèng HCl hoaëc acid acetic 0.1N; hay hieäu quaû hôn laø trong 0C ñeå traùnh nhieät ñoä taêng treân 400C. Na2S2O3 0.1% khi ngaâm tröùng vaøo ñoù trong vaøi phuùt. Sau khi dung dòch khöû voû ñaõ saûn saøng, tröùng Artemia ñöôïc Söï toàn taïi cuûa chlorine coù theå ñöôïc phaùt hieän khi cho vaøi cho vaøo vaø khuaáy ñaûo nheï nhaøng trong thôøi gian töø 5-15 tröùng vaøo thuoác thöû iodine vaø tinh boät (goàm tinh boät, KI, phuùt. Caùc tröùng seõ chuyeån töø maøu naâu sang maøu xaùm nhaït H2SO4), luùc ñoù thuoác thöû seõ chuyeån sang maøu xanh. (trong Ca(OCl)2 ) hoaëc maøu cam (trong NaOCl). 12/30/2009 55 12/30/2009 56 14
 15. Söï laøm giaøu chaát dinh döôõng Söï söû duïng caùc tröùng khöû voû (enrichment) cuûa Nauplius Caùc tröùng ñöôïc khöû voû coù theå ñöôïc: • Ñeå thöïc hieän ñieàu naøy; taûo bieån, caùc loaïi thöùc aên vi nang • cho nôû, khöû nöôùc vaø toàn tröû hoaëc cho aên tröïc tieáp. (microencapsulated diet) naám men, hoaëc caùc daïng dung dòch ñaõ ñöôïc caùc nhaø nghieân cöùu Anh, Phaùp, Nhaät , Bæ söû duïng. • Söï cho aên tröïc tieáp caùc tröùng naøy thì coù nhieàu lôïi ích ñoái vôùi vaät nuoâi coù kích thöôùc nhoû vì kích thöôùc mieáng moài ñaõ nhoû hôn raâùt nhieàu. Ví duï ôû • Phöông phaùp chung ñöôïc aùp duïng laø sau khi cho nôû vaø taùch Nauplii, doøng SFB, tröùng khöû voû coù ñöôøng kính 210µ trong khi Nauplii môùi nôû coù chuùng ñöôïc nuoâi trong moâi tröôøng giaøu dinh döôõng ñaõ löïa choïn trong 72 kích thöôùc 428 µ, khi so saùnh veà theå tích thì tröùng khöû voû coù theå tích nhoû giôø. hôn 50%. Tuy nhieân, do söï maát ñi cuûa lôùp chorion, tröùng trôû neân naëng hôn vaø chìm xuoáng, khi cho aên caàn phaûi coù söï khuaáy ñaûo (suïc khí) ñeå • ÔÛ ñaây, chuùng ta khoâng chuù yù ñeán thaønh phaàn cuûa moâi tröôøng nuoâi giöõ tröùng lô löõng trong nöôùc. Nauplii maø chæ quan taâm ñeán caùc yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán quaù trình naøy nhö: nhieät ñoä, söï suïc khí, tuoåi aáu truøng, ñoä oån ñònh cuûa moâi tröôøng.... • Neáu caàn toàn tröû laïi tröùng ñaõ khöû voû, coù theå giöõ trong dung dòch nöôùc Muïc ñích cuûa vaán ñeà naøy laø laøm sao ñaït ñöôïc möùc laøm giaøu dinh döôõng muoái NaCl baûo hoøa (330g/l), luùc naøy haøm löôïng nöôùc trong tröùng coøn cao nhaát trong moät thôøi gian ngaén nhaát . khoaûng 16-20%, trong ñieàu kieän naøy coù theå toàn tröû vaøi thaùng, neáu caàn baûo quaûn laâu hôn, caàn ngaâm tröùng trong dung dòch MgCl baûo hoaø • Vaø moät ñieàu cuõng caàn quan taâm khaùc laø laøm sao chuyeån Nauplii môùi nôû (1670g/l). luùc ñoù haøm löôïng nöôùc trong tröùng coøn döôùi 10%. vaøo moâi tröôøng dinh döôõng ngay tröôùc khi chuùng chuyeån sang gia ñoaïn instar II. 12/30/2009 57 12/30/2009 58 Enrichment Enrichment BIOENCAPSULATION nutrients HUFAs phospholipids, vitamins, pigments, free amino acids 12/30/2009 59 12/30/2009 60 enrichment of Artemia metanauplii with lipid & vitamin C emulsion 15
 16. Enrichment Söï söû duïng Artemia tröôûng thaønh • Sau khi laøm giaøu dinh döôõng trong moâi tröôøng thöùc • Vaät nuoâi nöôùc ngoït vaø nöôùc maën ñeàu coù theå söû duïng tröïc aên coù cô sôû laø daàu caù, Artemia khoâng nhöõng coù tieáp Artemia tröôûng thaønh sau khi röûa thaät kyõ nöôùc maën baùm chöùa cao hôn veà acid beùo caàn thieát 20:5w3 maø coøn ôû caùc chaân bôi. caõ 22:6w3, maø caùc loaïi naøy thöôøng khoâng thaáùy coù trong Nauplius Artemia. • Do Artemia coù khaû naêng ñeàu hoøa aùp suaát thaåm thaáu cao (hypo-osmoregulator), dòch cô theå chuùng luoân ôû ñoä muoái 9 • AÙp duïng kyõ thuaät naøy, nhieàu thaønh phaàn khaùc coù ppt maëc duø chuùng ñöôïc thu ôû ao 180 ppt. theå thoâng qua Artemia ñeå vaøo cô theå vaät nuoâi, ví duï nhö Vitamine, pigment, amino acid, prophylactics, • Khi chuyeån tröïc tieáp Artemia vaøo nöôùc ngoït, chuùng coøn khaû therapeutic, hormone.... Taát caû caùc yeáu toá naøy seõ coù naêng bôi trong 5 giôø roài môùi cheát so söï maát caân baèng veà aùp aûnh höôûng toát, khoâng nhöõng veà tæ leä soáng maø coøn suaát thaåm thaáu (osmoregulatory stress). veà ñieàu kieän sinh lyù, kích thöôùc cuûa vaät nuoâi 12/30/2009 61 12/30/2009 62 K thu t nuoâi Artemia 30ppt 50-100ppt 150ppt Nöôùc bieån 250ppt 200ppt Muoái keát tinh seasonal salt work in the Philippines 12/30/2009 63 12/30/2009 64 16
 17. Kyõ thuaät nuoâi artemia • Tham khaûo qui trình cuûa tröôøng ÑH Traø Vinh daily harvest of Artemia cysts from seasonal salt pond in Thailand 12/30/2009 65 12/30/2009 66 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2