intTypePromotion=3

Bài giảng Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
245
lượt xem
65
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 35: Các nước Anh, Pháp, Mỹ và sự bành trướng thuộc địa

 1. - NHÓM 1: Trình bày những thành tựu khoa học mà con ngƣời đạt đƣợc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trong lĩnh vực vật lí? - NHÓM 2: Trình bày những thành tựu khoa học mà con ngƣời đạt đƣợc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trong lĩnh vực hoá học và sinh học? - NHÓM 3: Trình bày những phát minh khoa học đƣợc ứng dụng vào sản xuất vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ?
 2. TT LĨNH VỰC THÀNH TỰU NỔI BẬT KHOA HỌC KĨ THUẬT 1 VẬT LÍ + Phát minh về điện của các nhà bác học nhƣ Mai-cơn Pha-ra-đây ( Anh), G.Ôm (Đức).. + Phát hiện về phóng xạ của Hăng-ri Bec-cơ- ren (Pháp), Pi- e Quy - ri và Ma-ri Quy - ri → đặt nền tảng cho việc tìm kiếm nguồn năng lƣợng hạt nhân. + Rơ -dơ - pho (Anh) có bƣớc tiến trong tìm hiểu cấu trúc vật chất. + Phát minh của V. Rơn-ghen (Đức) về tia X năm 1895 → ứng dụng quan trọng trong Y học.
 3. TT LĨNH VỰC THÀNH TỰU NỔI BẬT KHOA HỌC KĨ THUẬT 2 HOÁ HỌC + Men-đê-lê-ép (Nga) đặt cơ sơ cho sự phân hạng các nguyên tố hóa học. + Học thuyết Đác-uyn(Anh) sự tiến hóa và di truyền 3 SINH HỌC .+ Lu-I Pa-xtơ (Pháp) phát hiện vi trùng và tìm ra vắcxin chống bệnh chó dại… + Páp-lôp(Nga) nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp ở động vật và ngƣời.
 4. TT LĨNH VỰC THÀNH TỰU NỔI BẬT KHOA HỌC KĨ THUẬT 4 PHÁT MINH + Kỹ thật luyện kim sử dụng lò Bét-xme và lò Mác-tanh, ỨNG DỤNG Tuốc bin phát điện → cung cấp điện năng. TRONG SẢN XUẤT + Dầu hỏa đƣợc khai thác để thắp sáng và cung cấp nguồn nhiên liệu cho GTVT. + Công nghiệp hóa học ra đời. + Phát minh ra điện tín (giữa thế kỷ XIX) giúp cho liên lạc ngày càng xa và nhanh
 5. BÀI 35 TIẾT 44 CÁC NƯỚC ANH PHÁP ĐỨC MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƯỚNG THUỘC ĐỊA
 6. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA TIẾT 44 TIẾT 45 I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI II. CÁC NƢỚC ĐỨC VÀ MĨ CUỐI THẾ THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX 1. Nƣớc Anh 1. Nƣớc Đức 2. Nƣớc Pháp 2. Nƣớc Mĩ NỘI DUNG CẦN NĂM QUA BÀI HỌC: * Tình hình kinh tế chính trị nƣớc Anh * Giải thích vì sao nói chủ nghĩa đế quốc Anh là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”
 7. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI Sản lượng than = 3 lần THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Đức + Mĩ 1. Nƣớc Anh 13 a. Tình hình kinh tế 12 Anh * Công nghiệp: Đức - Đầu thập niên 70 – XIX: Công Mĩ nghiệp Anh đứng đầu thế giới. 75 + Sản lƣợng than của Anh gấp 3 lần Đức và Mĩ Sản lượng gang Anh = 4 (Mĩ) + 5 (Đức) + Sản lƣợng gang gấp 4 lần Mĩ, gần 5 lần Đức. 250 200 Anh 150 100 Đức 50 Mĩ 0 Anh Đức Mĩ
 8. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Sản lượng kim loại lớn hơn 3 1. Nƣớc Anh nước Pháp + Đức + Mĩ a. Tình hình kinh tế * Công nghiệp: 14 - Đầu thập niên 70 – XIX: Anh đứng đầu thế giới. Anh + Xuất khẩu kim loại lớn hơn 3 nƣớc 13 Đức Pháp, Đức, Mĩ gộp lại 58 Mĩ 15 Pháp
 9. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Vị trí nền công 1. Nƣớc Anh nghiệp Anh a. Tình hình kinh tế trên thế giới * Công nghiệp: vào cuối thập kỉ 70 - XIX? - Đầu thập niên 70 – XIX: - Cuối thập niên 70 – XIX: Mất địa vị độ tôn, bị Mĩ, Đức vƣợt qua. + Nguyên nhân: - Máy móc xuất hiện sớm đã cũ và lạc hậu. - Việc hiện đại hoá tốn kém ĐẦU MÁY XE LỬA CHẠY - Đầu tƣ và cƣớp đoạt ở thuộc địa BẰNG XƢỞNG DỆT HƠI ĐẦU NƢỚC TIÊN Ở ANH thu đƣợc nhiều lợi nhuận hơn. ĐẦU MÁY XE LỬA CHẠY BẰNG HƠI NƢỚC
 10. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ Những nhà băng lớn nhất KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX của Anh tập chung ở Luân 1. Nƣớc Anh Đôn và cho vay khắp thế a. Tình hình kinh tế giới. Năm 1913: 27 ngân * Công nghiệp: hàng tập chung trong tay số - Đầu thập niên 70 – XIX: vốn 85% tổng số vốn tư bản - Cuối thập niên 70 – XIX: trong nước. 5 ngân hàng - Tuy nhiên Anh vẫn đứng đầu về tài chiếm 40% số vốn tư bản chính, xuất khẩu tƣ bản, thƣơng mại, hải quân, thuộc địa. nước Anh. - Quá trình tập chung tƣ bản mạnh mẽ → ra đời công ty độc quyền TRANH BIẾM HOẠ QUÁ TRÌNH → Anh chuyển sang giai đoạn đế quốc TẬP CHUNG TƢ BẢN chủ nghĩa.
 11. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Tình hình 1. Nƣớc Anh nông nghiệp a. Tình hình kinh tế Thể thập nƣớc Anh chế * Công nghiệp: kỉ 60 -chính trị 70 của * Nông nghiệp: thế của nƣớc kỉ XIX? Khủng hoảng trầm trọng, Anh phải Anh? nhập khẩu lƣơng thực. b. Tình hình chính trị: * Thể chế chính trị: - Theo chế độ đại nghị do hai đảng thay nhau cầm quyền: Đảng tự do và Đảng bảo thủ. - Song đều bảo vệ quyền lợi của giai cấp tƣ sản.
 12. TIẾT 44 BÀI 35 CÁC NƢỚC ANH, PHÁP, ĐỨC, MĨ VÀ SỰ BÀNH TRƢỚNG THUỘC ĐỊA I. CÁC NƢỚC ANH VÀ PHÁP CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX Chính sách 1. Nƣớc Anh đối ngoại a. Tình hình kinh tế nƣớc Anh ? * Công nghiệp: * Nông nghiệp: b. Tình hình chính trị: - Thể chế chính trị: - Chính sách đối ngoại: Tăng cƣờng mở rộng thuộc địa ở châu Á và châu Phi. - Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh: “chủ nghĩa đế quốc thực dân.”
 13. CỦNG CỐ S¶n lîng thÐp 1800 - 1900 Năm 1800 1900 Tỉ lệ gia tăng (Triệu tấn) (Triệu tấn) (%) Nước Anh 1,3 4,9 377 Mĩ 1,2 10,2 850 Đức 0,7 6,4 910 Qua quan sát và kiến thức vừa học em hãy trình bày kinh tế nƣớc Anh cuối XIX đầu thế kỉ XX?
 14. TROØ CHÔI OÂ CHÖÕ 1 Đ Ạ I N G H Ị 2 T H ÖÏ C D AÂ N 3 T Ư S Ả N 4 N Ư Ơ C A N H 5 V Ô S Ả N Nước có nền công nghiệp đứng đầu Châu Âu CảChủ hai đảng Thểnghĩa tự vàodothập chế chính đế và trị quốc bảo niên của Anh thủ 70 đều cónước đặc –điểmbảo Anh: XX? vệđộ…? làchế quyền CNĐQ ? lợi của Đây là giai cấp khônggiaicó cấptư này? liệu sản xuất và bị tư sản bóc lột?
 15. CẢNH BÓC LỘT NÔ LỆ Ở THUỘC ĐỊA
 16. Sản lượng than = 3 lần Sản lượng kim loại lớn hơn 3 Đức + Mĩ nước Pháp + Đức + Mĩ 13 14 12 Anh Anh Đức 13 Đức Mĩ 58 Mĩ 75 15 Pháp Sản lượng gang Anh = 4 (Mĩ) + 5 (Đức) Vị trí nền công 250 nghiệp Anh 200 Anh trên thế giới 150 vào đầu thập 100 Đức 50 kỉ 70 - XIX? 0 Mĩ Anh Đức Mĩ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản