intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 37: Mác – Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Nangthothubon_vn20 Nangthothubon_vn20 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
26
lượt xem
0
download

Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 37: Mác – Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 37: Mác – Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học thông tin về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen; tổ chức đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử lớp 10 - Bài 37: Mác – Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 1. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA  HỌC
 2. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen. a. Ñôi nét về Mác –Ănghen: ­  Các Mác sinh ngày 05/05/1818 tại thành phố Tơriô ở Đức  trong một gia đình luật sư gốc Do Thái tiến bộ. Năm 1842 làm tổng biên tập  báo Sông Ranh.  ­  Ăngghen sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Bácmen (Đức) trong một gia đình chủ xưởng giàu có.
 3. Các Mác Ăngghen.
 4. C.Mác và Ăngghen.
 5. Lênin học trò xuất sắc nhất của Mác
 6. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen. a. Ñôi nét về Mác –Ănghen: b.  Cơ sở hình thành tình bạn Max –Enghen: ­  Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phTrình bày nh ản động nhấ ữt.ng cơ  sở hình thành tình  ­ Đều có học vấn uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động bạn vĩ đại giữa Max  cùng chí hướng giải phóng nhân dân lao độvà Enghen? ng thốt khỏi áp bức bóc lột.
 7. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen. a. Ñôi nét về C.Mác và Ăngghen. b.  Cơ sở hình thành tình bạn C.Mác và Ăngghen. c. Hoạt động cách mạng c : ủa C.Mác và Ăngghen. ­ Hoạt động của C.Mác: + Năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh. +  Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Đức.  Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng lồi  người khỏi áp bức bóc lột. ­ Hoạt động của Ăngghen : + Năm 1842 Viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của      cấp tư sản, thấy được vài trò của g/c công nhân.
 8. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen. a. Ñôi nét về C.Mác và Ăngghen. b.  Cơ sở hình thành tình bạn C.Mác và Ăngghen. c. Hoạt động cách mạng c : ủa C.Mác và Ăngghen. ­  Năm 1844 – 1847 C.Mác và Ăngghen cho ra đời những tác phẩm về  triết học, kinh tế – chiùnh trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở  hình thành chủ nghĩa Mác.
 9. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.  2. T  ch Hoạ ổ c ứ đồng minh những người cộng s ảt đ ộng nhóm: ủa   n và tuyên ngôn c Đảng cộng sản Nhoùm 1:Tìm hiểu tổ chức  a.Tổ chức đồng minh những người cộng sản ­ Nguyên nhân ra đời. ĐM những ngươiø cộng sản. +Ngồi việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăngghen đặc biệt quan tâm xây  Nhóm 2:Tìm hi dựng m ểu n ột chính Đảng đ ộc lộậi dung p cho giai cấp vô sản.  tuyên ngôn ĐCS + Tháng 6 – 1847 Đồng minh những người cộng sản ra đời. Tìm hiểu ý nghĩa của  ­ Mục đích hoạt động tuyên ngôn ĐCS Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã  hội tư sản cũ.
 10. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.  2. T  ch ổ c ứ đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của   Đảng cộng sản a.Tổ chức đồng minh những người cộng sản b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản ­ Tháng 2/1848 TNĐCS ra đời, do C.Mác và Ăngghen soạn thảo. ­ Nội dung: +Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều  mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa Tb và VS tất yếu phải nổ ra. + Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của g/c vô sản là lãnh đạo cách  mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của  mình. + Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng  sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi  của chủ nghĩa cộng sản.
 11. Bài 37 MÁC – ĂNGGHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XàHỘI KHOA HỌC 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăngghen.  2. T  ch ổ c ứ đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của   Đảng cộng sản ­ Nội dung: ­ Ý nghĩa: + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học  đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân. + Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
 12. CỦNG CỐ Câu 1:Ngày sinh của Các Mác là: a.19/5/1890 c. 28/11/1820 b. 05/05/1818 d.22/4/1870 Câu 2:Nội dung tuyên ngôn ĐCS là: a. Khẳng định chủ nghĩa tư bản ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều  mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa Tb và VS tất yếu phải nổ ra. b. Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của g/c vô sản là lãnh đạo cách  mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của  mình. c. Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng  sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi  của chủ nghĩa cộng sản. d.Tất cả đáp án trên.
 13. BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2