intTypePromotion=1

Bài giảng Linh kiện và Mạch điện tử: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
10
download

Bài giảng Linh kiện và Mạch điện tử: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 5 Transistor lưỡng bức trong bài giảng Linh kiện và Mạch điện tử nhằm trình bày về cấu tạo và chức năng hoạt động của Transistor. Tùy theo điện áp đặt vào các nhân BJT mà BJT có thể hoạt động ở một trong 3 chế độ chế độ ngắt, chế độ bão hòa, chế độ khuếch đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Linh kiện và Mạch điện tử: Chương 5 - Nguyễn Văn Thọ

  1. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t I H C DUY TÂN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN CH NG 5 TRANSISTOR L NG C C BJT Nguy n V n Th B môn i n t vi n thông Khoa Công ngh thông tin, i h c Duy Tân – 2009 Nguyen Van Tho – Duy Tan University. C UT O c c mi n Baz c c c c mi n Baz c c Emit P N P Colect Emit N P N Colect E C E C mi n Emit B mi n Colect mi n Emit B mi n Colect c c Baz c c Baz C C B PNP B NPN E E • E- Emit1 : c3c phát • B- Baz1 : c3c n7n • C- Colector : c3c góp • Ti:p xúc p-n gi=a l>p E và B g i là ti:p xúc phát (jE ) • Ti:p xúc p-n gi=a l>p B và C là ti:p xúc thu (jC) Nguyen Van Tho – Duy Tan University. C UT O Chú ý : Hai Diode m)c n,i ti.p không t34ng 534ng v7i 1 BJT
  2. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. HO T 9NG TuC theo i n áp Dt vào các chân BJT mà BJT có thF ho t ng G m t trong 3 ch: sau ây : • Ch: ngIt • Ch: bão hoà • Ch: khu:ch i Nguyen Van Tho – Duy Tan University. CH: 9 BÃO HÒA RC E C N P N +E B C EB + + + BJT ch bão hòa • Jc phân c3c thuLn • Je phân c3c thuLn • M ch: bão hòa, dòng qua BJT rQt l>n, i n th: 3 c3c gRn bSng nhau Nguyen Van Tho – Duy Tan University. CH: 9 NG=T E C RC N P N + EC B + + EB + • Jc phân c3c ngTUc • Je phân c3c ngTUc • ChV tWn t i dòng rV rQt nhX ch y qua c3a B & C
  3. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. CH: 9 KHU:CH I IB C IC E C NPN + N P N B E + B IE + + IE = IC + IB • JE phân c@c thuBn IC IC • JC phân c@c ng3Cc = = IE IB I E = I B (1 + ) • D : hE s, truyIn 5Jt dòng 5iEn • L : hE s, khuy.ch 5Ji dòng 5iEn = 1+ Nguyen Van Tho – Duy Tan University. DÒNG BÃO HÒA NG MC • ICBO có trY sZ rQt nhX (~ nA) • IC = DIE + ICBO ~ DIE • ICBO ]nh hTGng nhi7u bGi nhi t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. CÁC Y:U TO PNH H QNG :N HO T 9NG BJT • TRn s, hoJt 5Sng • NhiEt 5S • NhiTu âm
  4. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. CÁC CÁCH M=C M CH C BPN B chung C chung E chung Nguyen Van Tho – Duy Tan University. VC TUY:N VON-AMPE • Zc tuy.n ngõ vào • Zc tuy.n ngõ ra • Zc tuy.n truyIn 5Jt Nguyen Van Tho – Duy Tan University. VC TUY:N VÀO
  5. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. VC TUY:N RA Nguyen Van Tho – Duy Tan University. VC TUY:N TRUY^N T Nguyen Van Tho – Duy Tan University. _NG TPI T`NH VÀ IaM LÀM VI C • UCE = ECC – IC.RC
  6. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. _NG TPI T`NH VÀ IaM LÀM VI C iFm làm vi c t_nh T^ng t]i t_nh Nguyen Van Tho – Duy Tan University. KIaU MeU 1 CHI^U CfA BJT • UBE (Si) = 0.3 UBE (Ge) = 0.7 Nguyen Van Tho – Duy Tan University. BJT VlI TÍN HI U XOAY CHI^U iB (t) = I BDC + ibAC iC (t) = ICDC + icAC iE (t) = I EDC + ieAC uBE (t) = UBEDC + ubeAC uCB(t) = UCBDC + ucbAC • Thành phRn toc thpi = thành phRn DC + thành phRn xoay chiIu
  7. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. MÔ HÌNH XOAY CHI^U CfA BJT • Ttng tru vào uV r V = iV • Ttng tru nhìn tw c@ E rb rV = re + +1 • Ttng tru nhìn tw c@c B rV = rb + ( + 1)re Nguyen Van Tho – Duy Tan University. PHÂN C C BJT • Phân c@c byng dòng c, 5znh • Phân c@c byng 5iEn áp ph|n h}i • Phân c@c byng dòng emit4 Nguyen Van Tho – Duy Tan University. PHÂN C C B~NG DÒNG CO •NH - M CH 1 NGU€N Ecc E CC = I B . R B + U BE E CC U Rb RC IB = BE RB IC = IB UBE UCE U CE = ECC I C .RC
  8. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. PHÂN C C B~NG DÒNG CO •NH - M CH 2 NGU€N IC Rt E B = I B .RB + U BE IB EB U BE Rb IB = + Ec RB EB + IE IC = IB U CE = ECC I C .RC Nguyen Van Tho – Duy Tan University. PHÂN C C B~NG I N ÁP PHPN H€I Ecc Rc IB U CC U BE IC IB = Rb UCE (1 + ) RC + R B NPN IC = I B UBE UCC = (I B + I C )RC + UCE UCE = UCC (I B + I C ).RC Nguyen Van Tho – Duy Tan University. PHÂN C C B~NG DÒNG EMIT Ecc U U B = CC .R 2 IC R 1 + R 2 R B = R 1 // R 2 R1 Rc U B = I B .R B + U BE + I E .R E = I B [R B + (1 + )R E ] + U BE IB U B U I B = BE R B + (1 + )R E U CC = I C .RC + U CE + I E .R E R2 UB U CC = I C .RC + U CE + I E .R E U CE =U CC I C .RC I C .RC
  9. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. TRANSISTOR CHÂU ÂU • Kí hiEu 2 chƒ s, 5Ru và 3 chƒ s, sau • Ý ngh…a chƒ 5Ru : ch† ch‡t ch. tJo A= Gecmani B=Silic • Ý ngh…a chƒ tho 2 : ch† công su‡t và d|i tRn làm viEc C : công su‡t th‡p và trung bình, tRn s, th‡p D : công su‡t cao, tRn s, th‡p F : công su‡t th‡p, tRn s, cao L : cao tRn công su‡t S : chuy‹n mJch U : chuy‹n mJch công su‡t (5iEn áp cao) P : Transistor quang • Ví du : AF420 : transistor loJi Gecmani, tRn s, cao BC107 : transistor loJi Silic, tRn s, th‡p Nguyen Van Tho – Duy Tan University. TRANSISTOR NHŽT BPN • Kí hiEu 2 chƒ s, 5Ru và 3 chƒ s, sau • Chƒ s, 5Ru tiên 5‹ phân biEt diode hay transistor 1 = Diod 2 = Transistor • Chƒ tho 2 (S): ch† 5ó là vBt liEu bán d‘n • Chƒ tho 3 ch† loJi và 5Zc tính tRn s, 2SA : transistor PNP, tRn s, cao 2SB : transistor PNP, tRn s, th‡p 2SC : transistor PNP, tRn s, cao 2SD : transistor NPN, tRn s, th‡p • Ví d’ : 2SC1815 , 2SD146,…. Nguyen Van Tho – Duy Tan University. TRANSISTOR M– & LIÊN XÔ • TRANSISTOR M– • Ký hiEu : 1N ch† diode, 2N ch† Transistor • Ví d’ : 2N • TRANSISTOR LIÊN XÔ • 2 chƒ 5Ru • Chƒ tho nh‡t ch† ch‡t ch. tao = Gecmani K = Silic • Chƒ tho hai (T) là chƒ vi.t t)t ch† Transistor
  10. DuyTan University Linh ki n & M ch i n t Nguyen Van Tho – Duy Tan University. O KIaM BJT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2