Bài giảng LTVC: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Chia sẻ: Nguyễn Phương Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
348
lượt xem
38
download

Bài giảng LTVC: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa vào bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái, so sánh giúp học sinh tìm được các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường; trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em. Nắm thêm được một kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng LTVC: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - Tiếng việt 3 - GV.N.Phương Mai

 1. Bài giảng Tiếng việt 3 MÔN: Luyện Từ và Câu ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG, TRẠNG THÁI, SO SÁNH
 2. Các từ sau, từ nào là loại từ so sánh? Hãy chọn đáp án a,b hoặc c trước ý em cho là đúng a/ đã, đang, sẽ b/ tựa, hơn, giống c/ cao, thấp, bé KẾT QUẢ
 3. Dùng bảng Đ - S Câu: “ Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng” Các sự vật được so sánh trong câu trên là: S những đêm trăng sáng Đ dòng sông; một đường trăng lung linh dát vàng S là
 4. Tìm một từ chỉ hoạt động
 5. Luyện từ và câu ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG,TRẠNG THÁI SO SÁNH
 6. Hoạt động 1: Tìm hiểu các hình ảnh so sánh. Hoạt động 2: Ôn lại các loại từ chỉ hoạt động,trạng thái. Hoạt động 3: Củng cố.
 7. Hoạt động 1:Tìm hiểu thêm về các hình ảnh so sánh.
 8. 1.> Tìm và ghi lại các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau a/ Treû emnhö buùp treân caønh Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan. b/ Ngoâi nhaø nhö treû nhoû Lôùn leân vôùi trôøi xanh. c/ Caây pô – m ñaàu doác u Im nhö ngöôøi lính canh Ngöïa tuaàn tra bieân giôùi Döøng ñæ ñeøo hí vang. nh d/ Baø nhö quaû ngoït chín roài Caøng theâm tuoåi taùc caøng töôi loøng vaøng.
 9. HÌNH ẢNH 1 HÌNH ẢNH 2 Trẻ em Búp trên cành a/ Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan
 10. HÌNH ẢNH 1 HÌNH ẢNH 2 Ngôi nhà Trẻ nhỏ b/ Ngôi nhà như trẻ nhỏ Ngôi nhà Lớn lên với trời xanh
 11. HÌNH ẢNH 1 HÌNH ẢNH 2 Cây pơ - mu Người lính canh c/ Cây pơ – mu đầu dốc Im như ngườii lính canh ngườ lính canh Ngựa tuần tra biên giới Dừng đỉnh đèo hí vang.
 12. HÌNH ẢNH 1 HÌNH ẢNH 2 Bà Quả ngọt d/ Bà như quả ngọt chín rồi Bà Càng thêm tuổi tác càng tươi lòng vàng.
 13. Hoạt động 2: Ôn lại các từ chỉ họat động và trạng thái.
 14. Bài 2: Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường( sách Tiếng Việt 3, tập 1, trang 54), Ghi lại các từ ngữ vào chỗ trống thích hợp ? M : baám boùng a/ Chæ hoïat ñoäng chôi boùng cuûa caùc baïn nhoû. M: hoaûng sôï b/ Chæ thaùi ñoä cuûa Quang vaø caùc baïn khi voâ tình gaây ra tai naïn cho cuï giaø
 15. Bài 2: Đọc lại bài tập đọc Trận bóng dưới lòng đường( sách Tiếng Việt 3, tập 1, trang 54), Ghi lại các từ ngữ vào chỗ trống thích hợp ? M : baám boùng,p bóng, cướ a/ Chæ hoïat ñoäng bấm bóng, dẫn bóng, chôi boùng cuûa caùc chuyền bóng, dốc bóng, baïn nhoû. chơi bóng, sút bóng. M: hoaûng sôï b/ Chæ thaùi ñoä cuûa sợ tái người. Quang vaø caùc baïn khi voâ tình gaây ra tai naïn cho cuï giaø
 16. Bài 3: Tìm và viết lại những từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 6 của em?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản