intTypePromotion=1

Bài giảng: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Hoang Phuoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:381

0
458
lượt xem
180
download

Bài giảng: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của học phần: Trang bị lý luận về các phạm trù, nội dung, đặc điểm, các quy luật vận động của thị trường tài chính - tiền tệ; Nhận thức đầy đủ, chính xác và có khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức tài chính tiền tệ vào thực tiễn; Cơ sở để tiếp cận các môn học chuyên ngành có liên quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Tín dụng ngân hàng

 1. Lyù thuyeát TAØI CHÍNH – TIEÀN TEÄ TÍN DUÏNG - NGAÂN HAØNG Co NAM HUONG Giaûng vieân : Taøi chính – Ngaân haøng
 2. chöông trình cuûa hoïc phaàn 1- Soá ñôn vò hoïc trình: 4 2- Trình ñoä: daønh cho naêm thöù 2 3- Phaân boå thôøi gian: - Lyù thuyeát: 45 tieát -Thöïc haønh: 15 tieát
 3. Yeâu caàu cuûa hoïc phaàn Ñieàu kieän tieân quyeát: - Sau caùc moân Kinh teá chính trò, kinh teá hoïc. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn: - Trang bò lyù luaän veà caùc phaïm truø, noäi dung, ñaëc ñieåm, caùc quy luaät vaän ñoäng cuûa thò tröôøng taøi chính - tieàn teä, - Nhaän thöùc ñaày ñuû, chính xaùc vaø coù khaû naêng vaän duïng toång hôïp kieán thöùc taøi chính tieàn teä vaøo thöïc tieãn. - Cô sôû ñeå tieáp caän caùc moân hoïc chuyeân ngaønh coù lieân quan.
 4. Noäi dung cuûa hoïc phaàn 1- Toång quan veà taøi chính vaø heä thoáng taøi chính 2- Taøi chính coâng 3- Taøi chính Doanh nghieäp 4- Thò tröôøng taøi chính 5- Toång quan veà tieàn teä 6- Cung caàu tieàn teä,chính saùch tieàn teä 7- Laïm phaùt tieàn teä
 5. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân 1- Tham khaûo taøi lieäu tröôùc khi leân lôùp 2- Coù maët ñaày ñuû treân lôùp ñaày ñuû theo soá tieát ñaõ quy ñònh 3- Ñoïc baùo chí, taøi lieäu, thoâng tin lieân quan. 4- Tham döï ñaày ñuû caùc buoåi Cemina 5- Thöïc hieän ñaày ñuû caùc baøi vieát 6- Tham döï caùc buoåi thuyeát trình
 6. Taøi lieäu tham khaûo 1- Tieàn teä – Ngaân haøng - PGS.TS.Leâ Vaên Tö – NXB Thoáng Keâ 2006 2- Tieàn teä vaø thò tröôøng taøi chính – Mihskin – NXB Thoáng Keâ 1995 3- Nhaäp moân taøi chính tieàn teä – PGS.TS.Döông Thò Bình Minh vaø PGS.TS Söû Ñình Thaønh – NXB Thoáng Keâ 2008 4- Tieàn teä – Ngaân haøng - TS.Nguyeãn Minh Kieàu – NXB Thoáng Keâ 2008 5- Kinh teá hoïc – David Begg – Ñaïi hoïc KTQD – NXB GDQG 2008
 7. Tieâu chuaån ñaùnh giaù 1- Ñaùnh giaù quaù trình: - Tyû leä chieám 30% ñieåm, Baèng caùc hình thöùc + Vieát baøi + Thuyeát trình + Thaûo luaän nhoùm (Cemina) 2- Ñaùnh giaù keát thuùc hoïc phaàn: - Tyû leä chieám 70% ñieåm - Baèng hình thöùc Thi traéc nghieäm 3- Thang ñieåm: 10 ñieåm
 8. TOÅNG QUAN VEÀ TAØI CHÍNH CHÖÔNG 1 VAØ HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ TAØI CHÍNH 2. KHAÙI QUAÙT VEÀ HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH 3. TOÅ CHÖÙC HUY ÑOÄNG, SÖÛ DUÏNG VAØ QUAÛN LYÙ NGUOÀN TAØI CHÍNH 4. CHÍNH SAÙCH TAØI CHÍNH QUOÁC GIA
 9. Khaùi quaùt VEÀ TAØI CHÍNH Muïc 1 1.1. Nguoàn goác hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa taøi chính 1.2. Khaùi nieäm veà taøi chính 1.3. Baûn chaát cuûa taøi chính: 1.4. Chöùc naêng cuûa taøi chính
 10. Nguoàn goác hình thaønh vaø Muïc 1.1 Phaùt trieån cuûa TAØI CHÍNH - Gaén lieàn vôùi lòch söû phaùt trieån vaø phaân coâng LÑXH - Quaù trình hình thaønh cheá ñoä chieám höõu tö nhaân vaø nhaø nöôùc - Söï xuaát hieän cuûa tieàn teä vaø neàn saûn xuaát haøng hoùa - Vieäc taïo laäp vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä cho tieâu duøng vaø ñaàu tö
 11. Khaùi nieäm VEÀ TAØI CHÍNH Muïc 1.2 - Taøi chính laø caùc quan heä tieàn teä (P.J.Drake) - Taøi chính laø caùc quan heä phaân phoái (Töø ñieån Kinh teá hoïc) - Taøi chính laø caùc quan heä kinh teá Noùi chung, Taøi chính laø toång theå caùc moái quan heä kinh teá lieân quan ñeán quaù trình phaân phoái TSPXH döôùi hình thöùc giaù trò, thoâng qua vieäc taïo laäp vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu tích luõy vaø tieâu duøng cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá.
 12. Baûn chaát cuûa TAØI CHÍNH Muïc 1.3 - Quan heä kinh teá giöõa Nhaø nöôùc vôùi doanh nghieäp vaø daân cö - Quan heä giöõa caùc ÑCTCTG vôùi caùc toå chöùc phi taøi chính vaø daân cö - Quan heä giöõa caùc doanh nghieäp, giöõa caùc daân cö vaø trong noäi boä - Quan heä giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi
 13. Tö duy: - Caùc quan heä treân theå hieän qua caùc hình thöùc naøo? - Laøm theá naøo ñeå toång hoøa caùc quan heä? - Vai troø cuûa nhaø nöôùc trong vieäc caân baèng caùc quan heä treân. - Thöïc tieãn hieän nay maø baïn bieát? - Quan ñieåm rieâng cuûa baïn?
 14. Chöùc naêng cuûa TAØI CHÍNH Muïc 1.4 1- Taïo laäp nguoàn taøi chính 2- Phaân boå nguoàn taøi chính 3- Kieåm tra taøi chính
 15. Khaùi quaùt VEÀ heä thoáng tAØI CHÍNH Muïc 2 2.1. Khaùi nieäm heä thoáng taøi chính 2.2. Chöùc naêng cuûa heä thoáng taøi chính. 2.3. Caáu truùc cuûa heä thoáng taøi chính, bao goàm:
 16. Khaùi nieäm heä thoáng TAØI CHÍNH Muïc 2.1 Heä thoáng taøi chính laø toång theå caùc quan heä taøi chính gaén lieàn vôùi quaù trình hình thaønh vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä, laø caàu noái gaén keát caùc quan heä cung caàu voán trong neàn kinh teá.
 17. Khaùi nieäm heä thoáng TAØI CHÍNH Muïc 2.1 Heä thoáng taøi chính caáu thaønh bôûi ba boä phaän 1- Thò tröôøng taøi chính 2- Caùc ñònh cheá taøi chính 3- Cô sôû haï taàng taøi chính.
 18. Chöùc naêng cuûa heä thoáng TAØI CHÍNH Muïc 2.2 1- Taïo ra caùc keânh chuyeån taûi voán, thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá 2- Cung caáp caùc dòch vuï vaø thoâng tin taøi chính, taêng tính thanh khoûan vaø chia seû ruûi ro
 19. Caáu truùc cuûa heä thoáng TAØI CHÍNH Muïc 2.3 1- Ngaân saùch nhaø nöôùc 5- Taøi chính daân cö vaø hoä gia ñình 6- Baûo hieåm xaõ hoäi 7- Baûo hieåm taøi saûn vaø nhaân thoï
 20. Toå chöùc huy ñoäng, söû duïng Muïc 3 Vaø quaûn lyù TAØI CHÍNH 3.1. Toå chöùc huy ñoäng nguoàn taøi chính 3.1.1. Huy ñoäng nguoàn taøi chính cuûa nhaø nöôùc 3.1.2. Huy ñoäng taøi chính cuûa doanh nghieäp 3.1.3. Huy ñoäng taøi chính cuûa daân cö vaø hoä gia ñình 3.2. Toå chöùc söû duïng nguoàn taøi chính 3.3. Quaûn lyù nguoàn taøi chính
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2