intTypePromotion=3

Bài giảng Mạng máy tính - Ngô Hồng Sơn

Chia sẻ: Nguen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
190
lượt xem
77
download

Bài giảng Mạng máy tính - Ngô Hồng Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết thúc môn học này , các sinh viên ngành CNTT sẽ có khả năng nêu và giải thích các công nghệ liên quan đến mạng máy tính và internet.Nguyên lý cơ bản của mạng máy tính. Họ giao thức TCO/ IP .Giai thích được internet hoạt động như thế nào .Sử dụng hiệu quả internet, vận dụng để có thể cài đặt các công nghệ và dịch vụ mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Ngô Hồng Sơn

 1. M ng máy tính Gi ng viên: Ngô H ng Sơn B môn Truy n thông và M ng máy tính Khoa CNTT- ðHBK Hà N i 1
 2. N i dung Gi i thi u môn h c Cơ b n v m ng máy tính Lư c s m ng máy tính và Internet Internet Vi t Nam 2
 3. Gi i thi u môn h c M c ñích Ch ñ và l ch h c ðánh giá Liên h giáo viên 3
 4. M c ñích môn h c 4 Source: Hung Q Ngo’ course
 5. M c ñích môn h c K t thúc môn h c này, các sinh viên ngành CNTT s có kh năng: Nêu và gi i thích các công ngh liên quan ñ n m ng máy tính và Internet Nguyên lý cơ b n c a m ng máy tính H giao th c TCP/IP Gi i thích ñư c Internet ho t ñ ng như th nào S d ng hi u qu Internet, v n d ng ñ có th cài ñ t các công ngh và d ch v m i 5
 6. L ch h c d ki n 1 22-Aug-08 Gi i thi u môn h c, l ch s m ng máy tính Cơ b n v m ng máy tính 2 29-Aug-08 3 5-Sep-08 T ng m ng, IP Bài toán và các giao th c ch n ñư ng ñi 4 12-Sep-08 5 19-Sep-08 T ng giao v n, TCP, UDP 6 26-Sep-08 T ng ng d ng, Web, Mail, FTP, DNS 7 3-Oct-08 T ng liên k t d li u 6
 7. L ch h c d ki n 8 10-Oct-08 LAN (VLAN, WLAN), WAN (...) T ng v t lí, các v n ñ v truy n s li u 9 17-Oct-08 10 24-Oct-08 Advanced topic: M ng th h m i 11 31-Oct-08 Advanced topic: An toàn an ninh m ng 12 7-Nov-08 Topic presentation 13 14-Nov-08 Topic presentation 14 21-Nov-08 Topic presentation 15 28-Nov-08 T ng k t và ôn t p 7
 8. ðánh giá k t qu Bài t p l n 40% Hai bài Thi cu i kỳ 60% 8
 9. Cách làm vi c ð h ct t ð c tài li u trư c khi ñ n l p Tham gia tích c c vào bài gi ng Th o lu n, tr l i và ð T câu h i. Tìm ki m câu tr l i trên Web ho c th o lu n v i b n bè Liên h v i giáo viên 8:30 – 10:00 sáng th 2 hàng tu n. B môn TTM – Khoa CNTT, 329 C1 ðT: 8680896 Mail: sonnh@it-hut.edu.vn 9
 10. Tài li u tham kh o [1] Nguy n Thúc H i, “M ng máy tính và các h th ng m” [2] W. Stallings, “Data and Computer Communications”, Mac Millan, [3] James F. Kurose, Keith W. Ross, “Computer networks: a top-down approach featuring the Internet”, Addison Wesley. 10
 11. Cơ b n v m ng máy tinh Khái ni m m ng máy tính Ki n trúc m ng Chuy n m ch gói vs. chuy n m ch kênh 11
 12. M ng máy tính là gì 12
 13. Cái gì ñây? 13
 14. Khái ni m T p h p các máy tính k t n i v i nhau d a trên m t ki n trúc nào ñó ñ có th trao ñ i d li u Máy tính: máy tr m, máy ch , b ñ nh tuy n K t n i b ng m t phương ti n truy n Theo m t ki n trúc m ng Các d ng máy tính? 14
 15. Ví d v m ng máy tính M ng Internet M ng Ethernet M ng LAN không dây: 802:11 H th ng m ng ngân hàng: m ng lư i máy rút ti n H th ng bán vé tàu qua m ng … 15
 16. Internet ngày nay Hàng tri u thi t b k t n i: Mobile network PC hosts = end systems server Global ISP ch y các ng d ng wireless m ng laptop cellular Home network handheld Regional ISP ðư ng truy n Cáp quang, ñ ng, access points v tinh, … Institutional network wired T c ñ truy n = links băng thông B ñ nh tuy n: chuy n router ti p các gói tin (d li u) 16
 17. X lý t p trung hay phân tán PSTN Internet Máy tính có kh năng l n hơn M ng ñi n tho i công c ng, H u h t các ch c năng t p t p trung: m ng x lý m i trung m ng máy tính th M ng: Truy n d li u 17 PSTN: Public Switch Telephone Network
 18. Ki n trúc m ng Ki n trúc m ng: Hình tr ng (topology) và giao th c (protocol) Hình tr ng m ng Tr c (Bus), Vòng (Ring), Sao (Star)… Th c t là s k t h p c a nhi u hình tr ng khác nhau 18
 19. Giao th c là gì? yêu c u Hi tr l i Hi Anh cho h i request m y gi r i ? response 2:00 Th i gian Giao th c ngư i-ngư i Giao th c máy-máy 19
 20. Giao th c m ng Protocol: Quy t c ñ truy n thông G i m t thông ñi p v i yêu c u ho c thông tin Nh n m t thông ñi p v i thông tin, s ki n ho c hành ñ ng ð nh nghĩa khuôn d ng và th t truy n, nh n thông ñi p gi a các th c th trên m ng ho c các hành ñ ng tương ng khi nh n ñư c thông ñi p Ví d v giao th c m ng: TCP, UDP, IP, HTTP, Telnet, SSH, Ethernet, … 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản