intTypePromotion=3

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 3.2 - Đào Đức Thịnh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

0
66
lượt xem
11
download

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 3.2 - Đào Đức Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp chương 3.2 trình bày các nội dung chính như: Môi trường truyền dẫn và chuẩn vật lý, cáp hai dây không xoắn, cáp hai dây xoắn, cáp hai dây xoắn, cáp quang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính và hệ thống thông tin công nghiệp: Chương 3.2 - Đào Đức Thịnh

 1. M¹ng m¸y tÝnh & HÖ thèng th«ng tin c«ng nghiÖ §µo §øc ThÞnh BM Kü thuËt ®o & THCN
 2. M«i tr−êng truyÒn dÉn vµ chuÈn vËt lý * Tæng quan: §Ó truyÒn d÷ liÖu nhÞ ph©n qua mét ®−êng d©y, c¸c bit nhÞ ph©n truyÒn ®i ph¶i ®−îc chuyÓn thµnh c¸c tÝn hiÖu ®iÖn. VÝ dô cã thÓ truyÒn mét bit nhÞ ph©n 1 b»ng c¸ch ®Æt lªn ®−êng d©y biªn ®é ®iÖn thÕ +V vµ truyÒn bit nhÞ ph©n 0 víi møc ®iÖn thÕ -V. Khi nhËn c¸c tÝn hiÖu ®iÖn nµy, thiÕt bÞ thu sÏ dÞch +V thµnh 1 vµ -V thµnh 0. Trong thùc tÕ, c¸c tÝn hiÖu ®iÖn ®−îc truyÒn ®i bÞ suy gi¶m vµ mÐo d¹ng bëi m«i tr−êng truyÒn, ®«i khi bé thu kh«ng thÓ ph©n t¸ch ®©u lµ tÝn hiÖu 1 vµ ®©u lµ tÝn hiÖu 0.
 3. M«i tr−êng truyÒn dÉn vµ chuÈn vËt lý
 4. M«i tr−êng truyÒn dÉn vµ chuÈn vËt lý Møc ®é suy gi¶m vµ mÐo d¹ng chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu nhÊt bëi: - Lo¹i m«i tr−êng truyÒn - Tèc ®é bit ®ang truyÒn - Cù ly gi÷a hai thiÕt bÞ truyÒn. V× sù suy gi¶m vµ mÐo d¹ng trong c¸c lo¹i m«i tr−êng truyÒn vµ c¸c thµnh phÇn vËt lý kh¸c nhau lµ kh¸c nhau, nªn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®· ®−îc ®Þnh nghÜa cho giao tiÕp ®iÖn gi÷a hai chñng lo¹i thiÕt bÞ truyÒn d÷ liÖu.
 5. M«i tr−êng truyÒn dÉn vµ chuÈn vËt lý C¸c chuÈn nµy kh«ng chØ ®Þnh nghÜa c¸c møc tÝn hiÖu ®iÖn ®−îc dïng mµ cßn chØ ra c¸ch thøc ¸p dông vµ ý nghÜa cña bÊt kú tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nµo cïng víi c¸c tiªu chuÈn ®−îc dïng t¹i giao tiÕp vËt lý.Trong hÇu hÕt c¸c tr−êng hîp chóng ta sÏ xem xÐt lµ giao tiÕp cña mét m¸y tÝnh víi c¸c thµnh phÇn giao tiÕp truyÒn sè liÖu kh¸c nhau, nh−ng th−êng dïng thuËt ng÷ 'thiÕt bÞ ®Çu cuèi' DTE (Da ta Terminal Equipment) thay cho 'm¸y tÝnh', ®ã lµ ngô ý cho bÊt kú lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi nµo.
 6. C¸p hai d©y kh«ng xo¾n
 7. C¸p hai d©y kh«ng xo¾n Mét ®−êng truyÒn 2 d©y kh«ng xo¾n lµ m«i tr−êng truyÒn dÉn ®¬n gi¶n nhÊt. Mçi d©y c¸ch ly víi d©y kia vµ c¶ hai xuyªn tù do (kh«ng xo¾n nhau) qua m«i tr−êng kh«ng khÝ. Lo¹i ®−êng d©y nµy thÝch hîp cho kÕt nèi hai thiÕt bÞ c¸ch xa nhau ®Õn 50m dïng tèc ®é bit nhá h¬n 19,2kbps. TÝn hiÖu th−êng lµ møc ®iÖn thÕ hay c−êng ®é dßng ®iÖn dùa vµo tham chiÕu ®iÖn thÕ ®Êt (Ground, kh«ng c©n b»ng) ®Æt lªn mét d©y trong khi ®iÖn thÕ ®Êt ®−îc ®Æt vµo d©y kia.
 8. C¸p hai d©y kh«ng xo¾n MÆc dï mét ®−êng hai d©y cã thÓ ®−îc dïng ®Ó nèi hai m¸y tÝnh mét c¸ch trùc tiÕp, nh−ng th−êng dïng nhÊt lµ cho kÕt nèi mét DTE ®Õn mét thiÕt bÞ kÕt nuèi m¹ch d÷ liÖu côc bé DCE (Data Communication Equipment), vÝ dô nh− Modem. C¸c kÕt nèi nh− vËy th−êng dïng d©y ®a ®−êng, c¸ch tæ chøc th«ng th−êng lµ c¸ch ly riªng mét d©y cho mçi tÝn hiÖu vµ mét d©y nèi ®Êt (Ground). Bé d©y hoµn chØnh ®−îc bäc trong mét c¸p nhiÒu lâi ®−îc b¶o vÖ hay d−íi d¹ng mét hép c¸p.
 9. C¸p hai d©y kh«ng xo¾n Víi lo¹i d©y nµy cÇn ph¶i cÈn thËn tr¸nh can nhiÔu gi÷a c¸c tÝn hiÖu ®iÖn trong c¸c d©y dÉn kÒ nhau trong cïng mét c¸p. HiÖn t−îng nµy gäi lµ nhiÔu xuyªn ©m. Ngoµi ra cÊu tróc kh«ng xo¾n khiÕn chóng dÔ bÞ th©m nhËp bëi c¸c tÝn hiÖu nhiÔu b¾t nguån tõ c¸c nguån tÝn hiÖu kh¸c do bøc x¹ ®iÖn tõ. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng nµy ®ång thêi t¹o ra giíi h¹n vÒ cù ly còng nh− tèc ®é truyÒn.
 10. C¸p hai d©y xo¾n
 11. C¸p hai d©y xo¾n Chóng ta cã thÓ lo¹i bá c¸c tÝn hiÖu nhiÔu b»ng c¸ch dïng c¸p xo¾n ®«i, trong ®ã mét cÆp d©y xo¾n l¹i víi nhau. Sù xÊp xØ c¸c ®−−êng d©y tham chiÕu ®Êt vµ d©y tÝn hiÖu cã ý nghÜa khi bÊt kú tÝn hiÖu nhiÔu nµo th©m nhËp th× sÏ vµo c¶ hai d©y, ¶nh h−ëng cña chóng sÏ gi¶m ®i bëi sù triÖt lÉn nhau. H¬n n÷a, nÕu cã nhiÒu cÆp xo¾n trong cïng mét c¸p th× sù xo¾n cña mçi cÆp trong c¸p còng lµm gi¶m nhiÔu xuyªn ©m.
 12. C¸p hai d©y xo¾n C¸c ®−êng d©y xo¾n ®«i cïng víi m¹ch ph¸t vµ thu thÝch hîp lîi dông c¸c −u ®iÓm cã ®−îc tõ ph−¬ng ph¸p h×nh häc sÏ lµ ®−êng truyÒn tèc ®é xÊp xØ 1 Mbps qua cù ly ng¾n (ng¾n h¬n l00m) vµ tèc ®é thÊp h¬n qua cù ly dµi h¬n. C¸c m¹ch thu ph¸t phøc t¹p cho phÐp tèc ®é cao h¬n qua cù ly dµi h¬n. C¸c ®−êng d©y nµy ®−îc gäi lµ c¸p xo¾n ®«i kh«ng b¶o vÖ UTP (Unshielded Twisted Pair), ®−îc dïng réng r·i trong m¹ng ®iÖn tho¹i vµ trong nhiÒu øng dông truyÒn sè liÖu. §èi víi c¸c cÆp xo¾n ®−îc b¶o vÖ STP (Shielded Twisted Pair), cã dïng thªm mét l−íi b¶o vÖ ®Ó gi¶m h¬n n÷a ¶nh h−ëng cña nhiÔu.
 13. C¸p ®ång trôc
 14. C¸p ®ång trôc - C¸c yÕu tè giíi h¹n chÝnh ®èi víi c¸p xo¾n lµ kh¶ n¨ng truyÒn vµ hiÖn t−îng ®−îc gäi lµ 'hiÖu øng ngoµi da'. Khi tèc ®é bit truyÒn gia t¨ng, dßng ®iÖn ch¹y trªn ®−êng d©y cã khuynh h−íng chØ ch¹y trªn bÒ mÆt ngoµi cña d©y dÉn, do ®ã dïng rÊt Ýt phÇn d©y cã s½n. §iÒu nµy l¹i lµm t¨ng trë kh¸ng cña ®−êng d©y ®èi víi c¸c tÝn hiÖu cã tÇn sè cao, dÉn ®Õn suy hao lín ®èi víi tÝn hiÖu. - Ngoµi ra, víi tÇn sè cao th× n¨ng l−îng tÝn hiÖu bÞ tiªu hao nhiÒu do ¶nh h−ëng bøc x¹. C¸p ®ång trôc tèi thiÓu ®−îc hai ¶nh h−ëng trªn.
 15. C¸p ®ång trôc D©y tÝn hiÖu trung t©m ®−îc b¶o vÖ hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c tÝn hiÖu xuyªn nhiÔu tõ ngoµi nhê l−íi d©y bao quanh bªn ngoµi ChØ suy hao l−îng tèi thiÓu do bøc x¹ ®iÖn tõ vµ hiÖu øng ngoµi da do cã líp d©y dÉn bao quanh. C¸p ®ång trôc cã thÓ dïng víi mét sè lo¹i tÝn hiÖu kh¸c nhau, nh−ng th«ng dông nhÊt lµ dïng cho tèc ®é 10 Mbps trªn cù ly vµi tr¨m mÐt, nÕu dïng ®iÒu chÕ tèt th× cã thÓ ®¹t ®−îc th«ng sè cao h¬n.
 16. C¸p quang
 17. C¸p quang - MÆc dï cã nhiÒu c¶i tiÕn nh−ng c¸c lo¹i c¸p kim lo¹i vÉn bÞ giíi h¹n vÒ tèc ®é truyÒn dÉn. C¸p quang kh¸c xa víi c¸c lo¹i c¸p tr−íc ®©y, c¸p quang mang th«ng tin d−íi d¹ng c¸c chïm dao ®éng cña ¸nh s¸ng trong sîi thñy tinh. Sãng ¸nh s¸ng cã b¨ng th«ng réng h¬n sãng ®iÖn tõ, ®iÒu nµy cho phÐp c¸p quang ®¹t ®−îc tèc ®é truyÒn kh¸ cao lªn ®Õn hµng tr¨m Mbps. - Sãng ¸nh s¸ng còng "miÔn dÞch" ®èi víi c¸c nhiÔu ®iÖn tõ vµ nhiÔu xuyªn ©m. C¸p quang còng cùc kú h÷u dông trong viÖc truyÒn c¸c tÝn hiÖu tèc ®é thÊp trong m«i tr−êng xuyªn nhiÔu nÆng vÝ dô nh− ®iÖn cao thÕ, chuyÓn m¹ch. - Ngoµi ra cßn dïng trong c¸c n¬i cã nhu cÇu b¶o mËt, v× rÊt khã m¾c xen rÏ (c©u trém) vÒ mÆt vËt lý.
 18. C¸p quang - Mét c¸p quang bao gåm mét sîi thñy tinh cho mçi tÝn hiÖu ®−îc truyÒn, ®−îc bäc bëi mét líp phñ b¶o vÖ ng¨n ngõa bÊt kú nguån s¸ng nµo tõ bªn ngoµi. TÝn hiÖu ¸nh s¸ng ph¸t ra bëi mét bé ph¸t quang, thiÕt bÞ nµy thùc hiÖn chuyÓn ®æi c¸c tÝn hiÖu ®iÖn th«ng th−êng tõ mét ®Çu cuèi d÷ liÖu thµnh tÝn hiÖu quang. Mét bé thu quang ®−îc dïng ®Ó chuyÓn ng−îc l¹i (tõ quang sang ®iÖn) t¹i m¸y thu. Th«ng th−êng bé ph¸t quang lµ diode ph¸t quang hay laser thùc hiÖn chuyÓn ®æi tÝn hiÖu ®iÖn thµnh tÝn hiÖu quang. C¸c bé thu dïng c¸c photodiode c¶m quang hay photo transistor.
 19. C¸p quang B¶n th©n sîi quang gåm hai phÇn: lâi thñy tinh vµ líp phñ thñy tinh cã hÖ sè khóc x¹ thÊp. ¸nh s¸ng lan truyÒn däc theo lâi thñy tinh theo mét trong ba c¸ch phô thuéc lo¹i vµ bÒ réng cña vËt liÖu lâi ®−îc dïng. ¸nh s¸ng cã thÓ truyÒn trªn c¸p theo ba chÕ ®é truyÒn:
 20. C¸p quang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản