intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Địa lý 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Chia sẻ: Nguyễn Minh Khôi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

176
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Địa lý 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất giúp các bạn biết được khái niệm địa hình; các phương pháp nghiên cứu địa mạo học; khái niệm về hình thái địa hình; nguồn gốc địa hình; tuổi địa hình; tính đa dạng của cảnh quan địa mạo; giá trị độc đáo của cảnh quan Karst Đồng Văn.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Địa lý 6 bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

  1. ®Þa h×nh bÒ mÆt tr¸i ®Êt
  2. kh¸i niÖm ®Þa h×nh Địa hình là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong khoa học và đời sống để mô tả diện mạo bề mặt lớp vỏ cứng của Trái đất. Nó là tập hợp của vô vàn những thể gồ ghề, lồi lõm hoặc tương đối bằng phẳng, phân cách với nhau bởi những đường ranh giới ít nhiều rõ ràng, tức là tập hợp của các dạng địa hình (ví dụ quả đồi, con sông, gò đất, quả núi, đụn cát, bãi bồi, doi cát, v.v.).
  3. Bề mặt cao nguyên Mộc Châu – Phía xa là dãy núi đá vôi với đỉnh dạng nón
  4. Trît ®Êt ë Ph×n Ngan th¸ng 9 n¨m 2004
  5. Địa hình phải được nghiên cứu trong mối liên hệ cụ thể và chặt chẽ với đặc điểm của môi trường địa lí, xem nó như là một trong những hợp phần của môi trường vốn có khả năng tự điều chỉnh, nghĩa là nó luôn luôn có quan hệ tương hỗ và quan hệ chi phối nhân-quả với những hợp phần khác của môi trường địa lí. Nói cách khác, khi nghiên cứu địa hình ta phải chú ý đầy đủ đến toàn bộ quan hệ qua lại phức tạp giữa các địa quyển: thạch quyển, khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, kể cả những tác động của con người.
  6. Xói lở bờ sông Hậu Xói lở bờ sông Long Đại
  7. CÁC PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỊA MẠO HỌC Trong hệ thống các phương pháp nghiên cứu địa mạo còn phải kể đến một số phương pháp, đúng hơn là những kĩ thuật, hiện đại rất hữu hiệu. Đó là kĩ thuật viễn thám và công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lí). . Nhờ những kĩ thuật này, người ta có dược những thông tin quý giá, vừa nhanh chóng, vừa giảm được giá chi phí, vừa bao quát được những không gian rộng lớn, đôi khi là những không gian khó hoặc không thể tiếp cận được bằng những phương pháp truyền thống và đặc biệt là thu được những thông tin lặp lại sau những khoảng thời gian tùy ý rất hữu ích cho việc nghiên cứu địa mạo động lực.
  8. 31-10-03 22-10-2004
  9. Dạng địa hình có thể là một khối nhô cao so với bề mặt nằm ngang, gọi là địa hình dương, hoặc có thể lõm xuống, gọi là địa hình âm. Mỗi dạng địa hình lại bao gồm những yếu tố thành phần, đó là bề mặt (như bề mặt đỉnh, các bề mặt sườn, gọi là các bề mặt sơ đẳng), các đường và các điểm đặc trưng Tập hợp các dạng địa hình liên kết với nhau một cách có quy luật, có quan hệ mật thiết với nhau về nguồn gốc phát sinh và cùng tồn tại trên cùng một không gian mặt đất nhất định được gọi là kiểu địa hình, ví dụ kiểu địa hình đồng bằng sông (gọi là đồng bằng aluvi), kiểu địa hình đồng bằng biển, kiểu địa hình đồi xâm thực - bóc mòn, kiểu địa hình cao nguyên dung nham, v.v. Nhiều kiểu địa hình có thể được gộp lại với nhau theo những dấu hiệu giống nhau về nguồn gốc phát sinh và phát triển thành nhóm kiểu địa hình.
  10. H×nh 1. C¸c d¹ng ®Þa h×nh vµ nh÷ng yÕu tè h×nh th¸i cña chóng trªn b×nh ®å vµ trong mÆt c¾t. 1. V¸ch dèc; 2. Sên dèc - thÓ hiÖn b»ng nh÷ng ®êng b×nh ®é dµy- vµ bÒ mÆt t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®êng b×nh ®é tha; 3. §êng b×nh ®é phô ®Ó thÓ hiÖn nh÷ng chç uèn trªn mÆt ®Êt; 4. Dêng ph©n thñy; 5. ®êng tô thñy (a) vµ lßng s«ng (b); 6. D¹ng ®Þa h×nh ©m ®¬n gi¶n khÐp kÝn; 7. D¹ng ®Þa h×nh d¬ng ®¬n gi¶n; 8-9. D¹ng ®Þa h×nh d¬ng kÐo dµi (8. BËc thÒm, 9. B·i båi) 10. §êng sèng nói; 11. §iÓm ®Ønh nói; 12. §iÓm ch©n sên; 13. §iÓm thay ®æi ®é dèc; 14. MÐp v¸ch dèc. A. D¹ng ®Þa h×nh ©m phøc t¹p (thung lòng); B. D¹ng ®Þa h×nh d¬ng phøc t¹p (qu¶ nói).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2