intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
43
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 5 trình bày khái niệm thiết kế phần mềm. Nội dung bài học này bao gồm: Khái niệm thiết kế phần mềm, nguyên lý thiết kế, chất lượng thiết kế, nội dung thiết kế và chất lượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

 1. Kỹ nghệ phần mềm Software Engeneering NguyÔn V¨n Vþ Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCN Email: vynv@coltech.vnu.vn
 2. Bài 5: Khái niệm thiết kế phần mềm NguyễnVănVỵ Nội dung „ Kh¸i niÖm, nguyªn lý, chÊt l−îng „ Néi dung thiÕt kÕ vμ chÊt l−îng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 2
 3. TÀI LiỆU THAM KHẢO NguyễnVănVỵ 1. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2008 2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998. 3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999. 4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001. 5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison- Wasley, 2001. 6. Nguyễn Văn Vỵ. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê, 2002, Hà Nội. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 3
 4. Kh¸i niÖm thiết kế phÇn mÒm NguyễnVănVỵ „ Thiết kế lμ chuyÓn ®Æc t¶ yªu cÇu thμnh m« t¶ thiÕt kÕ mμ người lập tr×nh cã thể chuyển thμnh chương tr×nh víi 1 ng«n ng÷, vËn hμnh ®−îc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ®Æt ra „ Lμ 1 qu¸ tr×nh s¸ng t¹o:  T×m gi¶i ph¸p c«ng nghÖ (c¸ch thøc, ph−¬ng ¸n)  BiÓu diÔn c¸ch thøc, ph−¬ng ¸n  Xem xÐt l¹i, chi tiÕt hãa ®ñ chi tiÕt ®Ó ng−êi lËp tr×nh biÕt ph¶i lμm nh− thÕ nμo ®Ó chuyÓn thμnh ch−¬ng tr×nh Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 4
 5. Vai trß thiÕt kÕ NguyễnVănVỵ „ t¹o m« h×nh cμi ®Æt cña phÇn mÒm „ lμ c«ng cụ giao tiếp giữa c¸c nh÷ng ng−êi tham gia ph¸t triển, c¬ së ®¶m b¶o chÊt l−îng hÖ thèng  dÔ ®äc, dÔ hiÓu, dÔ söa ®æi h¬n m· ch−¬ng trinh  cã nhiÒu møc chi tiÕt; cung cÊp c¸i nh×n tæng thÓ  lμm c¬ së ®Ó trao ®æi, c¶i tiÕn „ Cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin cho viÖc b¶o tr× sau nμy: „ Gi¶m c«ng søc m· hãa khi söa ®æi „ TiÖn b¶o tr× ph¸t triÓn, më réng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 5
 6. CÊu tróc thiÕt kÕ NguyễnVănVỵ „ PhÇn mÒm lμ tËp c¸c m« ®un t−¬ng t¸c lÉn nhau „ M« ®un hãa lμ ch×a khãa cho phÇn mÒm tèt „ Môc tiªu thiÕt kÕ lμ x¸c ®Þnh:  c¸c m« ®un chøc n¨ng  c¸ch thøc cμi ®Æt m« ®un  t−¬ng t¸c gi÷a c¸c m« ®un Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 6
 7. Nguyªn lý thiÕt kÕ NguyễnVănVỵ 1. kh«ng bÞ bã buéc vμo mét c¸ch nhin h¹n chÕ nμo  nã cÇn ®−îc lùa chän tõ c¸c gi¶i ph¸p cã thÓ 2. cho phÐp lÇn ng−îc l¹i m« hinh ph©n tÝch  c¸c m« ®un & c¸c yªu cÇu kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i t−¬ng øng 1-1  nh−ng ph¶i kiÓm tra ®−îc sù tháa m·n c¸c yªu cÇu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 7
 8. Nguyªn lý thiÕt kÕ (t) NguyễnVănVỵ 3. Kh«ng nªn t¹o l¹i c¸c thiÕt kÕ (gi¶i ph¸p) ®· cã, mμ cÇn t¸i sö dông tèi ®a chóng 4. M« h×nh thiÕt kÕ (gi¶i ph¸p) nªn tiÕn gÇn ®Õn m« hinh thÕ giíi thùc (bμi to¸n) 5. BiÓu diÔn thiÕt kÕ ph¶i nhÊt qu¸n vμ cã tÝnh tÝch hîp:  thiÕt kÕ do nhiÒu ng−êi tiÕn hμnh song song  ph¶i thèng nhÊt c¸ch biÓu diÔn, thèng nhÊt giao diÖn 6. ThiÕt kÕ cÇn cã cÊu tróc ®Ó dÔ hiÓu, dÔ thay ®æi  ph¶i ®−îc modun hãa, ph©n cÊp Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 8
 9. Nguyªn lý thiÕt kÕ (t) NguyễnVănVỵ 7. ThiÕt kÕ kh«ng ph¶i lμ m· hãa  thiÕt kÕ lu«n cã møc trõu t−îng h¬n m· hãa, ®¶m b¶o dÔ hiÓu, dÔ thay ®æi 8. ThiÕt kÕ cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng ngay trong khi ®−îc t¹o ra  tÝnh kÕt dÝnh, tÝnh ghÐp nèi, hiÖu qu¶ thuËt to¸n 9. ThiÕt kÕ cÇn ®−îc thÈm ®Þnh ®Ó tr¸nh c¸c lçi mang tÝnh hÖ thèng  thiÕu chøc n¨ng, chøc n¨ng kh«ng râ, m©u thuÉn... Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 9
 10. N«i dung & chÊt l−îng thiÕt kÕ NguyễnVănVỵ Néi dung thiÕt kÕ „ ThiÕt kÕ kiÕn tróc  ph©n r· hÖ thèng thμnh hÖ thèng conc¸c m« ®un,  x¸c ®Þnh giao diÖn t−¬ng t¸c gi−a c¸c m« ®un „ ThiÕt kÕ cÊu tróc d÷ liÖu  x©y dùng m« hinh biÓu diÔn th«ng tin „ ThiÕt kÕ thñ tôc (thuËt to¸n)  x¸c ®Þnh c¸c b−íc thùc hiÖn xö lý „ ThiÕt kÕ giao diÖn ng−êi dïng  nªn nhin nhËn giao diÖn lμ mét bμi to¸n ®éc lËp Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 10
 11. M« h×nh tæng qu¸t tiÕn tr×nh thiÕt kÕ NguyễnVănVỵ „ TiÕn tr×nh thiÕt kÕ lμ qu¸ tr×nh t¨ng c−êng h×nh thøc hãa vμ lu«n quay l¹i c¸c thiÕt kÕ ®óng ®¾n vμ Ýt h×nh thøc hãa h¬n tr−íc ®ã ®Ó kiÓm tra vμ hoμn chØnh phác thảo thiết kế thiết kế thiết kế chi thiết kế phi phi hình hình thức tiết cuối hình thức thức hơn(bán) cùng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 11
 12. TiÕn tr×nh hoạt động thiÕt kÕ vμ sản phẩm NguyễnVănVỵ Đặc tả các yêu cầu thiết kế kiến trúc kiến trúc hệ thống Đặc tả trừu tượng đặc tả phần mềm thiết kế giao diện đặc tả giao diện thiết kế thành phần đặc tả thành phần thiết kế dữ liệu đặc tả cấu trúc dữ liệu thiết kế thuật toán đặc tả thuật toán Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 12
 13. ThiÕt kÕ kiÕn tróc NguyễnVănVỵ Sö dông biÓu ®å cÊu tróc (structure chart), m« t¶: c¸i nh×n tæng thÓ vÒ hÖ thèng mèi quan hÖ gi÷a c¸c m« ®un giao diÖn gi÷a c¸c m« ®un kh«ng cÇn chØ ra: thø tù thùc hiÖn sè lÇn thùc hiÖn chi tiÕt thiÕt kÕ Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 13
 14. ThiÕt kÕ cÊu tróc dữ liÖu NguyễnVănVỵ Chän c¸ch biÓu diÔn c¸c ®èi t−îng thiÕt kÕ cã ¶nh h−ëng m¹nh mÏ ®Õn chÊt l−îng phÇn mÒm C¸c møc thiÕt kÕ ThiÕt kÕ cÊu tróc l« gic ThiÕt kÕ cÊu tróc vËt lý C¸c quan hÖ chuÈn - C¸c file C¸c khãa - C¸c kiÓu C¸c tham chiÕu - KÝch cì C¸c cÊu tróc thao t¸c d÷ liÖu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 14
 15. ThiÕt kÕ thñ tôc NguyễnVănVỵ M« t¶ c¸c b−íc ho¹t ®éng cña m« ®un Ph−¬ng ph¸p m« t¶ - gi¶ m· (pseudo code) - s¬ ®å luång (flow chart) - biÓu ®å (diagram) Nassi-Shneiderman - biÓu ®å ho¹t ®éng (activity diagram) - JSP Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 15
 16. C¸c kh¸i niÖm thiÕt kÕ c¬ së NguyễnVănVỵ „ Trõu t−îng hãa: trõu t−îng hãa d÷ liÖu, thñ tôc, ®iÒu khiÓn „ Lµm mÞn: chi tiÕt hãa c¸c trõu t−îng theo ý ®å „ TÝnh m«dun: ph©n chia d÷ liÖu vμ chøc n¨ng „ KiÕn tróc: cÊu tróc tæng thÓ cña phÇn mÒm „ Thñ tôc: thuËt to¸n ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng „ Che dÊu: ®iÒu khiÓn b»ng giao diÖn Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 16
 17. Trõu t−îng hãa (abstraction) NguyễnVănVỵ „ Kh¸i niÖm c¬ së trong t− duy cña con ng−êi „ Lμ qu¸ trinh ¸nh x¹ mét sù vËt/hiÖn t−îng cña thÕ giíi thùc thμnh 1 kh¸i niÖm logic „ Cã nhiÒu møc trõu t−îng kh¸c nhau „ cho phÐp con ng−êi tËp trung (t− duy) vμo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mμ kh«ng cÇn bËn t©m ®Õn chi tiÕt „ biÓu diÔn vÊn ®Ò b»ng mét cÊu tróc tù nhiªn Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 17
 18. Trõ t−îng d÷ liÖu NguyễnVănVỵ Cửa mã sô: 256AD loại: của ra vào hướng mở: ra bên trái cao: 2.3 rộng: 0.85 trong lượng: 120 màu: nâu cánh dán Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 18
 19. Trõ t−îng thñ tôc NguyễnVănVỵ Mở cửa Mô tả chi tiến quá trình vào phòng qua của Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 19
 20. Lμm mÞn tõng b−íc NguyễnVănVỵ Mở cửa Bước đến gần cửa Đưa chìa khóa vào ổ xoay Mở cửa Lặp lại cho đến khi chốt khóa bật ra Nếu chổt không mở thì Bước qua vào phòng Rút khóa ra, tìm chìa khác phù Đóng cửa lại hợp, cắm váo ổ khóa, tiếp tục xoay cho đến khi mở được Bước qua cuửa vào phòng Đóng cửa lại Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản