Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
40
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 3 trình bày tiến trình và mô hình tiến trình của kỹ nghệ phần mềm, các giai đoạn của tiến trình, tiến trình và các vấn đề liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 3 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

 1. Kỹ nghệ phần mềm Software Engeneering NguyÔn V¨n Vþ Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCN Email: vynv@coltech.vnu.vn
 2. Bài 3: Tiến trình phần mềm NguyễnVănVỵ Nội dung „ TiÕn tr×nh vμ m« h×nh tiÕn tr×nh „ C¸c giai ®o¹n cña tiÕn tr×nh „ TiÕn tr×nh vμ vÊn ®Ò liªn quan Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 2
 3. TÀI LiỆU THAM KHẢO NguyễnVănVỵ 1. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2008 2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998. 3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999. 4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001. 5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison- Wasley, 2001. 6. Nguyễn Văn Vỵ. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê, 2002, Hà Nội. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 3
 4. C¸c lo¹i m« h×nh tiÕn tr×nh NguyễnVănVỵ 5 lo¹i m« h×nh tiÕn tr×nh phÇn mÒm tiªu biÓu: ƒ M« h×nh th¸c n−íc ƒ C¸c m« h×nh ph¸t triÓn tiÕn hãa ƒ C¸c m« h×nh ph¸t triÓn h×nh thøc ƒ Ph¸t triÓn dùa trªn sö dông l¹i ƒ Kh¸c Mçi lo¹i bao gåm mét sè c¸c m« h×nh tiÕn tr×nh. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 4
 5. M« h×nh vßng ®êi truyÒn thèng NguyễnVănVỵ Ngiªn cøu lËp KHDA ph©n tÝch yªu cÇu& ®Æc t¶ thiÕt kÕ HT & phÈn mÒm M· ho¸ &kiÓm thö ®¬n vÞ kiÓm thö tÝch hîp & HT VËn hμnh & b¶o tr× M« h×nh th¸c n−íc – waterfall model Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 5
 6. M« h×nh th¸c n−íc: ®Æc ®iÓm NguyễnVănVỵ ■ T¸ch biÖt gi÷a c¸c pha, tiÕn hμnh tuÇn tù  Khã tu©n thñ tuÇn t−: dù ¸n lín th−êng ph¶i quay l¹i  Khã ®¸p øng yªu cÇu th−êng thay ®æi cña kh¸ch ■ ChËm cã phiªn b¶n thùc hiÖn ®−îc  ®ßi hái kh¸ch hμng ph¶i kiªn nhÉn  sai sãt ph¸t hiÖn muén cã thÓ lμ th¶m häa ■ §Æc t¶ kü, ph©n c«ng chuyªn tr¸ch, h−íng tμi liÖu  Tμi liÖu qu¸ nhiÒu, tèn søc ng−êi, thêi gian dμi ™ Cã sím vμ ®−îc sö dông réng r·i (tèt > tù nhiªn) ™ ThÝch hîp khi yªu cÇu hiÓu tèt, hÖ lín & phøc t¹p ™ B¶o tr× thuËn lîi Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 6
 7. M« h×nh ph¸t triÓn tiÕn hãa b1. L−îc ®å chung nhÊt NguyễnVănVỵ §Æc t¶ Phiªn b¶n khëi ®Çu §Æctlt¶ e Ph¸t triÓn Phiªn b¶n s ri kh¸i qu¸to trung gian ThÈm ®Þnh Phiªn b¶n cuèi cïng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 7
 8. L−îc ®å chung nhÊt NguyễnVănVỵ ■ Ph¸t triÓn ban ®Çu ƒ Lμm viÖc víi kh¸ch, ®Æc t¶ kh¸i qu¸t hÖ thèng (b¾t ®Çu víi hiÓu biÕt cã thÓ ch−a ®Çy ®ñ) ■ Thùc hiÖn ph¸t triÓn b»ng c¸ch lμm mÉu ƒ Môc tiªu lμ ®Ó hiÓu hÖ thèng. B¶n mÉu ban ®Çu cã thÓ cßn s¬ sμi. ■ ThÈm ®Þnh phiªn b¶n cã ®−îc, lÆp l¹i c¸c b−íc cho ®Õn khi cã phiªn b¶n cuèi cïng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 8
 9. L−îc ®å chung NguyễnVănVỵ „ H¹n chÕ  Kh«ng trùc quan  HÖ thèng th−êng cã cÊu tróc nghÌo nμn  §ßi hái cã kü n¨ng ®Æc t¶ (ng«n ng÷ lμm mÉu) „ Kh¶ n¨ng øng dông  Cho c¸c hÖ t−¬ng t¸c võa, nhá  Cho nh÷ng phÇn cña hÖ lín  HÖ cã vßng ®êi ng¾n Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 9
 10. M« h×nh lμm b¶n mÉu NguyễnVănVỵ B¾t ®Çu x¸c yªu cÇu- thu thËp tt. s¬ bé KÕt thóc s¶n phÈm thiÕt kÕ cuèi cïng nhanh lμm mÞn x©y dùng b¶n mÉu b¶n mÉu ®¸nh gi¸ cña kh¸ch M« h×nh lµm b¶n mÉu - Prototyping model Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 10
 11. M« h×nh lμm b¶n mÉu NguyễnVănVỵ Lo¹i mÉu:  mÉu trªn giÊy  mÉu m« t¶ mét phÇn chøc n¨ng  mÉu giao diÖn  mÉu h−íng tíi s¶n phÈm Møc ®é mÉu:  mÉu dïng xong bá ®i (throw-away approach)  mÉu dïng tiÕp cho b−íc sau (CASE chuyªn dông)  mÉu lμ phÇn hÖ thèng vËn hμnh ®−îc (dùa trªn thμnh phÇn dïng l¹i) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 11
 12. M« h×nh lμm b¶n mÉu NguyễnVănVỵ Nh−îc ®iÓm: ƒ tÝnh cÊu tróc kh«ng cao ƒ kh¸ch hμng Ýt tin t−ëng −u thÕ:  nhanh chãng x¸c ®Þnh ®−îc yªu cÇu, tèt  t¹o c¬ së ký kÕt hîp ®ång  gióp ®μo t¹o huÊn luyÖn ng−íi sö dông ThÝch hợp: ƒ c¸c yªu cÇu ch−a râ rμng ƒ input/output ch−a râ rμng ƒ khã ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ thuËt to¸n Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 12
 13. M« h×nh xo¾n èc (spiral model) NguyễnVănVỵ „ C¶i tiÕn cña m« h×nh tuÇn tù vμ lμm mÉu „ Thªm ph©n tÝch rñi ro „ Lμ qu¸ tr×nh lÆp h−íng më réng, hoμn thiÖn dÇn  LËp kÕ ho¹ch: x¸c lËp vÊn ®Ò, tμi nguyªn, thêi h¹n.  Ph©n tÝch rñi ro: xem xÐt m¹o hiÓm, t×m gi¶i ph¸p  Kü nghÖ: ph¸t triÓn mét phiªn b¶n cña phÇn mÒm (chän m« h×nh thÝch hîp: lμm mÉu, th¸c n−íc,..)  §¸nh gi¸ cña kh¸ch: kh¸ch ®¸nh gi¸ phiªn b¶n ph¸t triÓn; Æ lμm mÞn, söa ®æi Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 13
 14. M« h×nh xo¾n èc NguyễnVănVỵ tËp hîp yªu lËp kÕ ho¹ch ph©n tÝch rñi ro ph©n tÝch rñi ro, cÇu ban ®Çu, tim giai ph¸p lËp kÕ ho¹ch dù ¸n ph©n tÝch rñi ro, l©y ý kiÕn kÕ ho¹ch kh¸ch hμng dùa trªn yªu cÇu cña tiÕp tuc hay kh¸ch kh«ng? ®¸nh gi¸ b¶n mÉu / ¸p cña kh¸ch, söa ®æi, dông p.ph¸p ph¸t hoμn thiÖn ®¸nh gi¸ kü nghÖ triÓn thÝch hîp spiral model Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 14
 15. M« h×nh xo¾n èc: ®Æc ®iÓm NguyễnVănVỵ „ Hîp víi hÖ lín cã thÓ ph©n chia phÇn cèt lâi Æ thø yÕu „ Cã thÓ kiÓm so¸t rñi ro ë tõng møc tiÕn hãa „ Khã thuyÕt phôc kh¸ch lμ kiÓm so¸t ®−îc sù tiÕn hãa linh ho¹t (®ßi hái n¨ng lùc qu¶n lý, n¨ng lùc ph©n tÝch rñi ro -> chi phi chuyªn gia lín) „ Ch−a ®−îc dïng réng r·i nh− m« h×nh th¸c n−íc hoÆc lμm mÉu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 15
 16. M« h×nh ph¸t triÓn øng dông nhanh Rapid Application Development- RAD NguyễnVănVỵ ®éi 3 ®éi 2 M« h×nh nghiÖp ®éi 1 M« h×nh vô M« h×nh d÷ nghiÖp liÖu M« h×nh vô M« h×nh M« h×nh xö nghiÖp d÷ liÖu lý T¹o sinh vô M« h×nh øng dông M« h×nh xö lý KiÓm thö d÷ liÖu chuyÓn giao T¹o sinh M« h×nh øng dông xö lý KiÓm thö chuyÓn T¹o sinh giao øng dông KiÓm thö chuyÓn giao 60-90 ngμy Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 16
 17. RAD - ®Æc ®iÓm NguyễnVănVỵ „ Hîp víi c¸c hÖ thèng cã kh¶ n¨ng m«®un hãa cao „ h−íng thμnh phÇn, t¸i sö dông „ sö dông c«ng cô tù ®éng „ Thêi gian ph¸t triÓn s¶n phÈm ng¾n (60~90 ngμy) „ Kh«ng phï hîp víi s¶n phÈm: „ khã ph©n chia thμnh c¸c thμnh phÇn „ ®ßi hái hiÖu n¨ng cao Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 17
 18. M« h×nh t¨ng tr−ëng (incremental model) NguyễnVănVỵ System/information B¶n t¨ng 1 engineering Ph©n ThiÕt M∙ KiÓm ChuyÒn tÝch kÕ ho¸ thö giao b¶n t¨ng 1 B¶n t¨ng 2 Ph©n ThiÕt M∙ KiÓm ChuyÒn tÝch kÕ ho¸ thö giao b¶n t¨ng 2 Ph©n ThiÕt M∙ KiÓm ChuyÒn B¶n t¨ng 3 tÝch kÕ ho¸ thö giao b¶n t¨ng 3 Ph©n ThiÕt M∙ B¶n t¨ng 4 KiÓm ChuyÒn tÝch kÕ ho¸ thö giao b¶n t¨ng 4 Thêi gian Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 18
 19. M« h×nh t¨ng tr−ëng NguyễnVănVỵ „ ChuyÓn giao dÇn tõng phÇn cña hÖ thèng ƒ S¶n phÈm chia thμnh tõng phÇn t¨ng theo yªu cÇu chøc n¨ng ƒ Yªu cÇu ng−êi dïng −u tiªn theo thø tù phÇn t¨ng „ Cho s¶n phÈm dïng trong thêi gian ng¾n  ®¸p øng nhanh yªu cÇu cña kh¸ch  chiÕm lÜnh thÞ tr−êng  kh¸c víi b¶n mÉu „ C«ng ty ph¸t triÓn ph¶i cã tiÒm lùc cao (c«ng nghÖ, tμi s¶n phÇn mÒm) Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 19
 20. LËp tr×nh cùc ®oan (Extreme Programming-XP) NguyễnVănVỵ „ C¸ch tiÕp cËn dùa trªn viÖc ph¸t triÓn, chuyÓn giao dÇn tõng phÇn nhá chøc n¨ng „ T¹o c¸c ca thö nghiÖm tr−íc khi lËp tr×nh ƒ ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng yªu cÇu; giao diÖn tr−íc khi b¾t tay vμo m· hãa „ LËp tr×nh ®éi ƒ tr¸nh lçi, n©ng cao chÊt l−îng ƒ ®¶m b¶o sù tu©n theo c¸c chuÈn XP ®· ®Ò ra „ ViÕt l¹i khi cã thÓ ƒ chñ ®éng tÊn c«ng lçi Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản