intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 11 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
103
lượt xem
15
download

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 11 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 11 trình bày các nội dung của lập kế hoạch dự án và lập lịch, theo dõi thực hiện dự án. Các nội dung cụ thể được trình bày trong bài bao gồm: Khái niệm lập kế hoạch dự án, các nguồn lực cho dự án, hoạt động triển khai dự án, cấu trúc của kế hoạch dự án và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kỹ nghệ phần mềm: Bài 11 - PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ

 1. Kỹ nghệ phần mềm Software Engeneering NguyÔn V¨n Vþ Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm- Khoa CNTT- §HCN Email: vynv@coltech.vnu.vn
 2. Bài 11: lập kế hoạch dự án NguyễnVănVỵ Nội dung „ LËp kÕ ho¹ch dù ¸n „ LËp lÞch vμ theo dâi thùc hiÖn dù ¸n Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 2
 3. TÀI LiỆU THAM KHẢO NguyễnVănVỵ 1. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà. Giáo trình kỹ nghệ phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2008 2. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. The Unified Modeling language User Guid. Addison-Wesley, 1998. 3. M. Ould. Managing Software Quality and Business Risk, John Wiley and Sons, 1999. 4. Roger S.Pressman, Software Engineering, a Practitioner’s Approach. Fifth Edition, McGraw Hill, 2001. 5. Ian Sommerville, Software Engineering. Sixth Edition, Addison- Wasley, 2001. 6. Nguyễn Văn Vỵ. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê, 2002, Hà Nội. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 3
 4. LËp kÕ ho¹ch dù ¸n NguyễnVănVỵ a. Kh¸i niÖm „ KÕ ho¹ch lμ b¶n dù kiÕn c«ng viÖc (c¸i g×), ng−êi lμm (ai), thêi gian lμm (khi nμo, bao l©u), ph−¬ng tiÖn dïng (c¸i gi, bao nhiªu), s¶n phÈm ra (c¸i g×), tiªu chÝ cÇn cã (chÊt l−îng) „ Lμ c«ng viÖc lÆp l¹i suèt qu¸ tr×nh dù ¸n „ Cã nhiÒu kÕ ho¹ch cÇn lËp ®Ó qu¶n lý dù ¸n „ Lμ c«ng cô chÝnh ®Ó qu¶n lý Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 4
 5. C¸c nguån lùc cho dù ¸n NguyễnVănVỵ „ Con ng−êi  nh©n tè quan träng nhÊt  cÇn cã n¨ng lùc nhÊt ®Þnh, c¬ cÊu phï hîp  mçi giai ®o¹n nhu cÇu kh¸c nhau „ PhÇn mÒm dïng l¹i ®−îc  thμnh phÇn ®ãng gãi (dïng l¹i ngay)  thμnh phÇn đ· kiểm nghiÖm tèt (söa ch÷a dïng ®−îc)  thμnh phÇn cã thÓ dïng (chi phÝ söa lín) „ PhÇn cøng/c«ng cô phÇn mÒm chia sÎ Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 5
 6. C¸c kÕ ho¹ch kh¸c cña dù ¸n NguyễnVănVỵ Tªn kÕ ho¹ch M« t¶ KÕ ho¹ch chÊt l−îng M« t¶ thñ tôc vμ c¸c chuÈn chÊt l−îng ¸p dông KÕ ho¹ch thÈm ®Þnh M« t¶ c¸ch thøc, nguån lùc vμ lÞch tr×nh thÈm ®Þnh KÕ ho¹ch qu¶n lý cÊu M« t¶ cÊu h×nh, thñ tôc vμ tiÕn trinh h×nh qu¶n lý cÊu h×nh KÕ ho¹ch b¶o tr× ChØ ra yªu cÇu, chi phÝ vμ nguån lùc cÇn cho b¶o tr× KÕ ho¹ch ph¸t triÓn M« t¶ sè l−îng, kü n¨ng vμ kinh ®éi ngò nghiÖm cña thμnh viªn dù ¸n cÇn Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 6
 7. Ho¹t ®éng triÓn khai dù ¸n NguyễnVănVỵ C¸c häat ®éng lÆp l¹i suèt tiÕn tr×nh  X¸c ®Þnh b¶ng c¸c c«ng viÖc  LËp lÞch tr×nh dù ¸n  Khëi ®éng ho¹t ®éng theo lÞch tr×nh  Theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn  ¦íc l−îng l¹i c¸c tham sè dù ¸n  CËp nhËt tiÕn tr×nh  Tho¶ thuËn l¹i vÒ c¸c h¹n chÕ vμ xuÊt phÈm víi kh¸ch  NÕu cã vÊn ®Ò: xem l¹i kü thuËt vμ phiªn b¶n Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 7
 8. TiÕn tr×nh triÓn khai kÕ ho¹ch dù ¸n NguyễnVănVỵ x¸c ®Þnh xö lý rñi ro b¶ng c«ng lËp lÞch viÖc (nÕu cã) −¬c l−îng x¸c ®Þnh khëi ®éng tho¶ thuËn ThiÕt lËp cv theo lÞch l¹i h¹n chÕ, b−íc ®Çu m«c, xuÊt rµng buéc tham sè phÈm xuÊt phÈm X¸c ®Þnh dù ¸n theo dâi thùc hiÖn cËp nhËt tiÕn tr×nh ®¸nh gi¸ ®Þnh kú −íc luîng l¹i tham sè Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 8
 9. CÊu tróc cña kÕ häach dù ¸n NguyễnVănVỵ „ Më ®Çu „ Tæ chøc dù ¸n „ Ph©n tÝch rñi ro „ C¸c yªu cÇu vÒ nguån lùc:  Nh©n lùc  fÇn cøng, fÇn mÒm „ Ph©n ®o¹n c«ng viÖc „ LÞch tr×nh dù ¸n „ C¬ chÕ ®iÒu hμnh vμ b¸o c¸o Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 9
 10. Tæ chøc ho¹t ®éng dù ¸n NguyễnVănVỵ „ Tæ chøc bé m¸y vμ c¬ chÕ cho ho¹t ®éng: ban qu¶n lý, c¸c ®éi, c¬ chÕ b¸o c¸o „ Ho¹t ®éng dù ¸n cÇn tæ chøc t¹o ra c¸c ®Çu ra thÊy ®−îc cña mçi tr×nh qu¶n lý „ Cét mèc (milestone) lμ ®iÓm cuèi cña 1 tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cã xuÊt phÈm vμ c¸c b¸o c¸o yªu cÇu „ XuÊt phÈm (deliverables) lμ kÕt qu¶ cña dù ¸n göi tíi kh¸ch hμng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 10
 11. VÝ dô cét mèc tiÕn tr×nh x¸c ®Þnh yªu cÇu NguyễnVănVỵ cét nghiªn cøu ph©n tÝch ph¸t triÓn nghiªn cøu ®Æc t¶ yªu mèc kh¶ thi yªu cÇu mÉu ThiÕt kÕ cÇu xuÊt B¸o c¸o Yªu cÇu hÖ B¸o c¸o ThiÕt kÕ B¶n B¶n ®Èc ®Æc t¶ t¶ phÈm kh¶ thi thèng tiÕn ho¸ kiÕn tróc yªu yªu cÇu cÇu Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 11
 12. Mô hình tổ chức – quản lý dự án NguyễnVănVỵ „ Dự án thực hiện 1 lần, giới hạn thời gian, ngân sách Æ cần có mô hình tổ chức quản lý riêng „ Đa số tổ chức thực hiện chủ yếu hoạt động nghiệp vụ (thường xuyên), bên cạnh có các dự án. 1 số ít tổ chức được thành lập chuyên thực hiện các dự án (công ty phần mềm, xây dựng,...) „ Một số mô hình tổ chức quản lý dự án điển hình tương ứng với các loại hình tổ chức hiện có (được đúc kết từ thực tiễn). Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 12
 13. Mô hình tổ chức – quản lý dự án NguyễnVănVỵ người tài trợ Ban dự án người quản lý (Văn phòng DÁ) Bộ phận tư vấn Đội 1: lãnh đạo đội Đội 2: lãnh đạo đội … nhân viên nhân viên nhân viên nhân viên … … Mô hình tổ chức điển hình thực hiện 1 dự án Với dự án lớn, phía khách cũng có 1 cơ cấu tương tự, có thể đơn giản hơn Æ cần có sự phối hợp của 2 tổ chức này Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 13
 14. Mô hình tổ chức – quản lý dự án NguyễnVănVỵ Tổng giám đốc giám đốc giám đốc giám đốc sản xuất công nghệ CNTT Bộfận q.lý Bộfận q.lý Bộfận q.lý Bộfận q.lý Bộfận q.lý Bộfận q.lý nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên người qlý nhânviên dự án nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên nhânviên Nhân viên tham gia dự án Truyền thông trong dự án Mô hình tổ chức theo chức năng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 14
 15. Mô hình tổ chức – quản lý dự án NguyễnVănVỵ Giám đốc điều hành Người quản lý Người quản lý Người quản lý nghiệp vụ nghiệp vụ nghiệp vụ A Người quản lý Bộ phận1 dự án A B Bộ phận1 A Bộ phận1 A B Người quản lý Bộ phận2 A Bộ phận2 Bộ phận2 B dự án B C B Bộ phận3 C Bộ phận3 C Bộ phận3 Người quản lý C dự án C bộ phận có người tham gia dự dự án C K Dự án K Mô hình tổ chức theo ma trận Thành viên mỗi bộ phân phải báo cáo cho cả người quản lý nghiệp vụ và quản lý dự án. Quản lý dự án có quyền như quản lý chức năng Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 15
 16. LËp lÞch (scheduling) dù ¸n NguyễnVănVỵ a. Néi dung ho¹t ®éng lËp lÞch  Ph©n dù ¸n thμnh c¸c c«ng viÖc vμ −íc l−îng thêi gian, nguån lùc thùc hiÖn chóng  Tæ chøc thùc hiÖn ®ång thêi c¸c nhiÖm vô ®Ó tèi −u luång c«ng viÖc  H¹n chÕ sù phô thuéc gi÷a c¸c nhiÖm vô tr¸nh t¸c ®éng g©y chËm trÔ lÉn nhau  S¾p xÕp c¸c nhiÖm vô ®Ó tËn dông c¸c nguån lùc kh¸c: ng−êi, thiÕt bÞ,.. Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 16
 17. Tiến trình xác định bảng công viêc NguyễnVănVỵ Sản phẩm dự án Tên sản phẩm: danh từ Tên công việc: động từ + liệt kê các sản bổ ngữ phẩm cụ thể ƒ theo giai đọan ƒ theo vai trò ƒ theo chức năng chi tiết hóa từng sản phẩm Lập danh sách phân rã ghi mã số xét duyệt công việc cho công việc công việc lại bảng sản phẩm chi tiết chi tiết hơn theo mức công việc Hoạt động chính Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 17
 18. Ví dụ: xác định bảng công việc NguyễnVănVỵ Sản phẩm công việc công việc chi tiết xác định thu thập yêu cầu phần mềm yêu cầu đặc tả Bản thiết Thiết kế Phần kế phần mềm mềm ™ Cấu trúc bảng công việc: mã nguồn Lập trình ƒ Tên công việc Kiểm thử ƒ Thời gian thực hiện chương ƒ Mối quan hệ trình làm tài liệu ƒ Các nguồn lực cần Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 18
 19. ChuÈn c«ng viÖc vμ −íc l−îng NguyễnVănVỵ „ C«ng viÖc x¸c ®Þnh ph¶i:  Cã kÕt qu¶ bμn giao  Qui ®−îc tr¸ch nhiÖm cho c¸ nh©n  Cã h¹n ®Þnh vÒ thêi gian  Cã thÓ ®o ®−îc (tiÕn ®é, chÊt l−îng) „ ¦íc l−îng thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc: t(cv) = (MO +4ML +MP)/6 Trong ®ã: y MO: −íc l−îng l¹c quan y ML: −íc l−îng b×nh th−êng y MP: −íc l−îng bi quan Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 19
 20. X¸c ®Þnh rμng buéc NguyễnVănVỵ „ C¸c rμng buéc vÒ tμi nguyªn liªn quan „ Rμng buéc vÒ tiÕn trinh:  c¸c nhiÖm vô cÇn ®−îc kÕt thóc tr−íc  c¸c nhiÖm vô cã thÓ ®−îc thùc thi kÕ tiÕp  thêi gian thùc hiÖn muén nhÊt „ Gi¶m tèi ®a c¸c nhiÖm vô phô thuéc „ Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô song song khi cã thÓ Bộ môn Công nghệ phần mềm – ĐHCN 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2