intTypePromotion=1

Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
9
lượt xem
1
download

Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

 1. BÀI GIẢNG MÔN: MẠNG MÁY TÍNH Giảng viên: Hoàng Thanh Hòa
 2. CHƢƠNG 2. MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI 2.1. Giao thức mạng máy tính 2.2. Mô hình kiến trúc đa tầng 2.3. Mô hình tham chiếu OSI 2.4. Quá trình vận chuyển dữ liệu 2
 3. 2.1. Giao thức mạng máy tính  Khái niệm: - Giao thức (Protocol): Là tập hợp các quy ƣớc truyền thông mà các thực thể trên mạng phải tuân thủ để có thể giao tiếp với nhau.  Gồm 2 thành phần: - Cú pháp: định dạng dữ liệu, phƣơng thức mã hóa và các mức tín hiệu. - Ngữ nghĩa: thông tin điều khiển, điều khiển lƣu lƣợng và xử lý lỗi
 4. 2.1. Giao thức mạng máy tính (tt)  Chức năng của giao thức: - Đóng gói: thêm các thông tin điều khiển gồm địa chỉ nguồn, đích, mã phát hiện lỗi, điều khiển giao thức… - Phân đoạn và hợp lại: cắt dữ liệu thành các gói cố định, bên thu dữ liệu đƣợc hợp lại - Điều khiển liên kết: gồm có 2 phƣơng thức Hướng liên kết: yêu cầu độ tin cậy cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận. Không liên kết: không yêu cầu độ tin cậy cao, không yêu cầu chất lượng và không có xác nhận
 5. 2.1. Giao thức mạng máy tính (tt)  Chức năng của giao thức: - Giám sát: trong phƣơng thức hƣớng liên kết, các gói tin yêu cầu phải giám sát. - Điều khiển lưu lượng: đảm bảo cho bên thu không bị tràn ngập, đảm bảo tốc độ lớn nhất. - Điều khiển lỗi: đảm bảo dữ liệu không bị mất đi hoặc hỏng trong quá trình truyền. Gồm phát hiện và sửa lỗi.
 6. 2.1. Giao thức mạng máy tính (tt)  Chức năng của giao thức: - Đồng bộ hóa: Hai thực thể truyền thông trong giao thức cần phải đồng thời trong cùng một trạng thái xác định. - Địa chỉ hóa: hai thực thể muốn liên lạc đƣợc với nhau cần phải nhận dạng đƣợc nhau → Địa chỉ
 7. 2.2. Mô hình kiến trúc đa tầng  Mạng máy tính đƣợc thiết kế và cài đặt theo quan điểm cấu trúc đa tầng.  Mỗi thành phần mạng là một hệ thống gồm nhiều tầng, mỗi tầng gồm các chức năng truyền thông.  Các tầng đƣợc chồng lên nhau, số lƣợng và chức năng của các tầng phụ thuộc vào các nhà sản xuất và thiết kế
 8. 2.2. Mô hình kiến trúc đa tầng 2.2.1. Các quy tắc phân tầng Lƣu chuyển thông tin trong kiến trúc 2.2.2. đa tầng 2.2.3. Nguyên tắc truyền thông đồng tầng Giao diện tầng, quan hệ các tầng gần 2.2.4. nhau và dịch vụ 2.2.5. Dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ
 9. 2.2.1. Các quy tắc phân tầng  Không định nghĩa quá nhiều tầng, chức năng các tầng độc lập nhau.  Xác định rõ quan hệ giữa các tầng kề nhau.  Xác định mối quan hệ giữa các đồng tầng.  Dữ liệu không truyền trực tiếp từ tầng n của hệ thống gửi đến tầng n của hệ thống nhận.  Dữ liệu truyền từ tầng cao xuống tầng thấp nhất bên hệ thống phát→ đƣờng truyền vật lý→ tầng thấp nhất hệ thống nhận và truyền lên các tầng trên.
 10. 2.2.1. Các quy tắc phân tầng
 11. 2.2.2. Lƣu chuyển thông tin trong kiến trúc đa tầng
 12. 2.2.3. Nguyên tắc truyền thông đồng tầng  Gói tin khi chuyển xuống qua các tầng sẽ đƣợc bổ sung thông tin điều khiển của tầng (Header).  Bên nhận tiến hành theo chiều ngƣợc lại.  Đơn bị dữ liệu sử dụng trong các tầng: - Thông tin điều khiển giao thức PCI - Đơn vị dữ liệu dịch vụ SDU - Đơn vị dữ liệu giao thức PDU: PDU= PCI + SDU
 13. 2.2.4. Giao diện tầng, quan hệ các tầng kề nhau và dịch vụ
 14. 2.2.5. Dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ Nguyên tắc: - Tầng N phải biết sử dụng dịch vụ nào của tầng N-1 và cung cấp dịch vụ gì cho tầng N+1. - Quá trình cung cấp dịch vụ thông qua các điểm truy nhập dịch vụ SAP trên các giao diện tầng N/N+1. - Gồm có 2 loại dịch vụ:  Dịch vụ hướng liên kết  Dịch vụ không liên kết
 15. 2.2.5. Dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ Dịch vụ hướng liên kết (Connection Oriented): Các dịch vụ và giao thức thực hiện truyền thông qua 3 giai đoạn theo thời gian: - Thiết lập liên kết - Truyền dữ liệu - Giải phóng liên kết
 16. 2.2.5. Dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ  Dịch vụ không liên kết (Connectionless): - Không cần tiêu tốn thời gian để thiết lập liên kết và giải phóng liên kết giữa các thực thể đồng tầng. - Không yêu cầu kiểm soát luồng dữ liệu, dữ liệu đƣợc truyền với tốc độ cao nhƣng độ tin cậy thấp. - Không truyền lại trong trƣờng hợp xẩy ra lỗi đƣờng truyền.
 17. 2.3. Mô hình tham chiếu OSI
 18. 2.3.1. Giới thiệu mô hình OSI  OSI ra đời năm 1984 dựa trên kiến trúc phân tầng, gồm có 7 tầng (layer).  Hai hệ thống, dù khác nhau đề có thể truyền thông với nhau một cách hiệu quả nếu chúng đảm bảo những điều kiện sau: - Cài đặt cùng một tập hợp các chức năng truyền thông. - Các tầng đồng mức phải cung cấp các chức năng nhƣ nhau. - Các tầng đông mức phải dùng chung một giao thức.
 19. 2.3.2. Sự ghép nối giữa các mức
 20. 2.3.2. Sự ghép nối giữa các mức
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2