Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
239
lượt xem
95
download

Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo gồm những nội dung chính: Cơ sở lý luận; Vai trò, chức năng của nhà lãnh đạo; biện pháp để nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn nghệ thuật lãnh đạo (PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn) - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo

 1. LOGO NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
 2. Tài liệu tham khảo : 1. Nghệ thuật lãnh đạo – TS.Nguyễn Hữu Lam NXB Giáo Dục – 2007. 2. Nghệ thuật lãnh đạo – Auren Uris – NXB Thông tin 3. Leadership in Organizations – Gary A.Yukl – Prentice Hall International Editions, 2005 4. Creative Leadership – Rustom S.Davear – S.S Mubanruk & Brother Pte.Ltd Editions 2002 5. Phát triển kỹ Năng lãnh đạo – John C.Maxwell NXB Thống kê, 2007
 3. CẤU TRÚC HỌC PHẦN Chương 1 : Tổng quan về lãnh đạo Chương 2 : Quyền lực và sự ảnh hưởng Chương 3 : Phong cách lãnh đạo Chương 4 : Các thuyết về lãnh đạo Chương 5 : Lãnh đạo theo tình huống. Chương 6 : Lãnh đạo theo nhóm  CASE STUDIES
 4. CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ LÃNH ĐẠO 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.2 VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO BIỆN PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 1.3 TRONG LÃNH ĐẠO
 5. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Lãnh đạo Quản trị Đến con người Tác động Đến công việc Những cái đúng Làm Đúng Thông qua hệ thống Thông qua việc cổ vũ, Đạt mục tiêu chính sách, mệnh lệnh, động viên yêu cầu công việc Đề ra phương hướng, viễn Xây dựng kế hoạch, tổ chức cảnh, chủ trương và sách Công việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra lược giám sát,…
 6. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo Theo hiệp hội lãnh đạo quốc tế •Theo Rauch & (International Behling: “Lãnh Leadership đạo là quá trình Associates): “ Lãnh ảnh hưởng tới đạo dường như là các hoạt động một thứ nghệ thuật của nhóm có tổ chức để đạt tới khiến người khác có mục tiêu” mong muốn làm được những điều thực sự nên làm.
 7. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo Theo Field Marshall Montgomery ( chỉ huy •Theo Tannenbaum, quân sự của Anh trong Weschler& Masarik : “ thế chiến thứ2) : “Lãnh Lãnh đạo là sự ảnh hưởng mang tính đạo là khả năng và ý tương tác, được thực chí để tập hợp mọi hiện trong một tình người nhằm tiến tới huống, được chỉ đạo một mục đích chung là thông qua quá trình thông tin để đạt tới tính cách truyền sự tự mục tiêu cụ thể tin cho người khác.”
 8. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo Lãnh đạo là quá • Lãnh đạo là nghệ trình gây ảnh thuật tập hợp các hưởng đến hoạt cá nhân để họ trở động của cá nhân thành những thành viên trung thành hoặc một nhóm trong tổ chức và là nhằm thực hiện quá trình tác động một mục tiêu liên tục để họ nỗ lực hoàn thành các chung của tổ mục tiêu của tổ chức trong những chức đã đề ra điều kiện nhất (Ng.M.Tuấn) định
 9. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo chức vị có thật sự dùng quyền hành tài năng, do vị trí, nghi phẩm chất thức, truyền để gây ảnh thống và các hưởng tới cơ cấu tổ mọi người, chức đem lại. và lôi cuốn họ.
 10. 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.2 Phong cách lãnh đạo Phong cách lãnh đạo mệnh lệnh, độc đoán Phong cách lãnh đạo dân chủ K.Lewin (Mỹ) Phong cách lãnh đạo tự do Phong cách quản lý “quyết đoán - áp chế” Phong cách lãnh đạo “quyết đoán - nhân từ” Rensis Likert (Mỹ) Phong cách quản lý “tham vấn” Phong cách quản lý “tham gia - theo nhóm” Phong cách lãnh đạo “tự quyết định” Victor H.Room (Canada) Phong cách lãnh đạo “hiệp thương” Phong cách lãnh đạo “tập thể” Chịu ảnh hưởng sâu sắc của triết học Khổng giáo Hiroshi Mannari (Nhật Bản) và yếu tố thuộc truyền thống dân tộc
 11. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN Nhà lãnh đạo giỏi Dám nghe, dám nói, dám làm, dám chịu Các luồng thông tin trách nhiệm, tạo điều trong quản lý phải kiện thuận lợi để cấp luôn được đảm bảo dưới phát huy hết theo các kênh từ năng lực, trí lực, óc trên xuống dưới, từ sáng tạo, lòng nhiệt cấp dưới lên trên. tình vào công việc, có hệ thống chế độ đãi ngộ.
 12. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.3 Nghệ thuật lãnh đạo 1 Nghệ thuật động viên 2 Nghệ thuật quản lý thời gian 3 Nghệ thuật ủy quyền 4 Nghệ thuật ra quyết định
 13. 1.1.3.1.Nghệ thuật động viên 1.Làm phong phú, 5.Giao trách nhiệm mở rộng công việc 2.Tạo đk cho nhân viên 6.Thăng chức/ Thăng tiến tham gia 7.Hỗ trợ, cải 3.Thành tích từ thử thách thiện MT làm việc 4.Biểu 8. Tạo đk NV dương, khen thỏa thưởng mãn thu nhâp
 14. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.3.2. Nghệ thuật quản lý thời gian 1.Awareness 2.Analysis 3.Attack 4.Assignment 5.Arrangement Save time, better use
 15. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.3.3. Nghệ thuật ủy quyền 1. Chuẩn bị 2. Lựa chọn 6. Kiểm điểm 5. Giám sát 3. Gặp gỡ 4. Hợp đồng
 16. 1.1.3.4.Nghệ thuật ra quyết định 1 Xác định vấn đề và nguyên nhân của nó. Tiến 2 Phân tích chi tiết vấn đề và đưa ra kết quả mong muốn. trình 3 Khảo sát nhiều phương án giải pháp để đưa ra QĐ. ra quyết 4 Chọn giải pháp tối ưu. định 5 Thực hiện và thông đạt quyết định. 6 Xem xét hiệu quả của QĐ, nâng cao chất lượng lần sau.
 17. 1.2.VAI TRÒ, CHỨC NĂNG CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 1.2.1 Vai trò của nhà lãnh đạo 1.2.1.1 Vai trò trong hoạch định chiến lược 1 2 3 Đưa ra phương Cung cấp các Phân tích tài hướng, tổ chức chính sách và chính và phân và tập hợp sức hướng dẫn tích thị trường. mạnh để thực thực hiện cho Phân tích đối hiện chiến các cán bộ thủ cạnh tranh lược phát triển quản lý khác. và công nghệ DN. mới.
 18. 1.2.1 Vai trò của nhà lãnh đạo 1.2.1.2 Vai trò quan hệ với con người - Khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ với người khác một cách hiệu quả. - Vai trò đại diện gắn liền với vị trí trong sự phân cấp quản trị. - Vai trò lãnh đạo đòi hỏi việc xây dựng mối quan hệ với cộng sự, tiếp xúc và thúc đẩy họ làm việc. - Vai trò quan hệ với con người giúp các nhà quản trị xây dựng mạng lưới làm việc cần thiết để thực hiện các vai trò quan trọng khác.
 19. Vai Trò Đại Diện Chào mừng khách, ký văn bản, luật lệ … Vai Trò Lãnh Đạo Phối hợp & kiểm tra thuộc cấp … Vai Trò Liên Lạc Quan hệ với người khác trong & ngoài tổ chức … 19
 20. 2.1.VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO 2.1.3 Vai trò thông tin 2.1.3 Vai trò thông tin -Vai trò thông tin gắn liền với việc tiếp nhận thông tin và truyền đạt thông tin sao cho nhà lãnh đạo thể hiện là trung tâm đầu não của tổ chức. -Vai trò thu thập thông tin là nắm bắt thông tin cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản