intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Language focus)

Chia sẻ: Thái Từ Khôn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Language focus) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc câu hỏi đuôi dạng: câu nói khẳng định, đuôi phủ định và câu nói phủ định, đuôi khẳng định; ôn tập danh động từ trong tiếng Anh; luyện tập điền từ hoàn thành hội thoại;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 9 - Unit 5: The media (Language focus)

 1. A B 1. You read books,… a. reading newspapers. 2. I  enjoy chatting…  b. don’t you? 3. I like… c. hasn’t he ? 4. Mr John has seen that film on  d. with my friends. TV, …
 2. Unit 5: Language focus. They like playing soccer, don’t they ?
 3. Period 31: Unit 5: Language focus. TAG­QUESTIONS GV giải thích bằng phấn ở bảng Câu hỏi đuôi gồm có hai phần: Câu nói (statement) + phần đuôi (tag) ? Có hai loại câu hỏi đuôi: 1. Câu nói khẳng định, đuôi phủ định?                                         2. Câu nói phủ định, đuôi khẳng định? Ex: Mr Ha is tall, isn’t he ? 1. Thì hiện tại đơn với tobe sử dụng : am, is, are. Ex: Ba was friendly, wasn’t he ? 2. Thì quá khứ đơn với động từ tobe sử dụng: was, were. Ex: Ba plays soccer, doesn’t he ? 3. Thì hiện tại đơn với động từ thường mượn: do, does. Ex: Lan didn’t plant that tree, did she ? 4. Thì quá khứ đơn với động từ thường mượn: did. Ex: Ba and Lan have left, haven’t they ? 5. Thì hiện tại hoàn thành sử dụng: have, has.
 4. Unit 5: Language focus. 1. Complete the dialogues with the correct tag: a. Jim: You have read this article on the website, haven’t you? Lina: Not yet. didn’t he b. Minh: Baird produced the first TV picture in 1926,…………………? Thao: Yes, he did. c. Thu: A daily newspaper was published in Germany in 1550,….… wasn’t ………………?it Tri: No, it wasn’t. It was in 1650. do you d. Ha: You don’t like playing computer games,………………………..? Thanh: Yes, I do. But I don’t have much time for it. aren’t we e. Mai: We are going to have cable TV soon,………………………..? Thang: Yes, I think so.
 5. Unit 5: Language focus. He likes playing soccer, doesn’t he? - Yes, he does.
 6. Unit 5: Language focus. 2. Work with a partner. Look at the table. Ask and answer questions about television programs these people like and dislike. Use tag questions. Key: = like  = do not like a) A: Tuan likes news, doesn’t he ? b) A: Mai and Anh don’t like news, do they? B: Yes, he does. B: No, they don’t. Programs Tuan Hanh Mai Anh 1 News     2 Movies     3 Music     4 Sports     5 Quizzes     6 Game     7 English Lessons     8 Cartoons    
 7. Unit 5: Language focus. c. Mai and Hanh like movies, don’t they? – Yes, they do. d. Hanh and Tuan like news, don’t they?- Yes, they do. e. Mai and Hanh don’t like sports, do they? – No, they don’t. f. Tuan and Hanh don’t like games, do they? – No, they don’t. g. Mai and Anh don’t like English lessons, do they?- No, they don’t. h. Hanh and Mai like cartoons, don’t they? – Yes, they do. i. Anh doesn’t like games, does she? – No, she doesn’t.
 8. Unit 5: Language focus. Do you enjoy fishing? Does he like playing soccer ?
 9. Unit 5: Language focus. Giáo viên giải thích, đưa ví dụ và gợi ý cho học sinh lấy ví dụ. (giáo  viên viết bằng phấn giải thích ở bảng). Gerund love ........ like enjo S + dislike y + V- hate ing Ex : People love reading newspapers and magazines.
 10. Unit 5: Language focus. soccer fishing movies detective stories candy music playing Lan: Do you like  ……………. soccer? Mai: No, I hate it. watching Lan: Do you enjoy ………………..TV? Mai: Yes, I love it. enjoy Lan: Do you ……………….fishing? Mai: I don’t know. I’ve never tried it.
 11. a. Do you like reading detective stories? - No, I hate it. It’s a waste of time. About you? – I don’t like, either. b. Do you enjoy listening to music? - Yes, I like it very much, especially classical music. - I enjoy listening to it, too. c. Do you like going to the movies ? - No, I hate it. I enjoy watching films. - I love watching films, too.
 12. Unit 5: Language focus. 4. Use the words in the three boxes to write true sentences about your parents, siblings, relatives, friends and yourself. Example: My father likes watching sports but my mother doesn’t. She loves listening to music. games like watch music love listen ẹnjoy play articles dislike write letters hate read advertisements sports I myself dislike writing letters but I love listening to music.
 13. -My father likes watching sports, but my mother doesn’t. she loves listening to music. -My brother enjoy playing computer games, but my sister doesn’t. She likes listening to music. -My uncle likes reading articles, but my aunt doesn’t. She loves writing letters - My friend Ba loves playing soccer, but my classmate doesn’t.
 14. Unit 5: Language focus. People/ love/ read/ newspapers and magazines. Ex : People love reading newspapers and magazines. - Lan / like / walk / to She likes walking to schoo school. - We / enjoy / learn / We enjoy learning English. English . I love reading - I / love / read /books. books.
 15. Unit 5: Language focus. Fill tag questions for the following sentences 1.You like cartoon,…………….? don’t you 2. She doesn’t like watching sports programs on TV,……………? does she doesn’t he 3. Your brother likes watching TV,………….......? 4. There are many interesting programs tonight, aren’t there ……………...? didn’t she 5. She gave you a magazine………………?
 16. Unit 5: Language focus. Mr Nam/ dislike/ use the Internet. Mr Nam dislikes using the Internet.
 17. Unit 5: Language focus. 3 Mr John/ like/ read/ magazines. Mr John likes reading magazines.
 18. Unit 5: Language focus. 1 Peter and Mary/ enjoy/ watch/ TV. Peter and Mary enjoy watching TV.
 19. Unit 5: Language focus. c ho o s e  the  be s t ans we r.   1. Mis s  Ho a has  writte n that le tte r,……………….? A. haven’t she B. hadn’t she C. hasn’t she 2. Nam dis like s  ……………….. g ame s  ? A. playing B. plays C. played 3. Do  yo u e njo y……………..….. to  mus ic  ? A. listen B. listening C. listened 4. My aunt like s  re ading  artic le s , but my unc le ………………. A. don’t B. didn’t C. doesn’t 5. Yo u………………. watc he d that film o n TV,  have n't yo u ? A. have B. has C. had
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2