Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 9 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
45
lượt xem
3
download

Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 9 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 9 "Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh" thuộc bài giảng Mỹ thuật 9 cung cấp cho các bạn cách, các bước phóng tranh ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật 9: Bài 9 - GV. Nguyễn Thị Kim Ghi

 1. M OÂN    MÓ    THUAÄT    9
 2. âu caùc böôùc veõ hình böùc töôïng chaân du Veõ caùc boä  Veõ chi tieát,  Veõ phaùc  Veõ phaùc  phaän: toùc,  nhìn maãu  khung hình  phaàn ñaàu,  traùn, maét,  hoaøn chænh  chung, ñöôøng  coå, beä  muõi, mieäng,  baøi. truïc. töôïng. caèm, tai… 1 2 3 4
 3. Tieát 9: Baøi 9: Veõ trangTAÄP trí: PHOÙNG TRANH AÛNH I-Quan saùt nhaän xeùt: 2 4 1 3 5 6 +Em haõy choïn ra caùc tranh gioáng nhau?
 4. 1 3 2 4 +Haõy so saùnh kích thöôùc caùc böùc tranh gioáng Böùc nhau?tranh 2 lôùn hôn böùc tranh 1 Böùc tranh 4 lôùn hôn böùc tranh 3
 5. 1 3 2 4 -Böùc tranh 2 -Böùc tranh 4 ñöôïc phoùng to ñöôïc phoùng to hôn böùc tranh hôn böùc tranh 1 3
 6. Tieát 9: Baøi 9: Veõ trangTAÄP trí: PHOÙNG TRANH AÛNH  I­Quan saùt nhaän xeùt:  II­ Caùch phoùng tranh aûnh: Coù nhöõng caùch phoùng tranh nhö theá  naøo? Keû oâ  Keû ñöôøng  vuoâng cheùo
 7. Thảo luận nhoùm: 4 nhoùm (3 phuùt)                         *Nhoùm 1,3: Nghieân cöùu  caùch 1 *Nhoùm 2,4: Nghieân cöùu  caùch 2  Heát giôø thaûo  3 phút luaän
 8. Caùch 1: Keû oâ vuoâng Böôùc 1: 2: Ño 3: Veõchieàu Döïa vaøo cao caùcchieàu oâ keûngang ôû tranh cuûa maãu,hình maøu veõñònh hình.phoùng, sau ñoù keû caùc oâ vuoâng baèng nhau.
 9. Caùch 2: Keû oâ ñöôøng cheùo. Böôùc 1: Keû caùc oâ cheùo vaøo hình Böôùc maãu. 2: Ñaët hình maãu vaøo goùc döôùi Böôùc 3: Duøng beân traùi thöôùc keû keùo daøi tôø giaáy. ñöôøng cheùo cuûa tranh, aûnh, choïn ñieåm baát kyø treân ñöôøng cheùo, keû Böôùc 4:vuoâng ñöôøng Keû oâgoùc hình ñeán lôùn. caïnh ngang doïc.
 10. Böôùc 5: Nhìn maãu veõ Böôùc hình. phaùc 6 Nhìn maãu ñieàu chænh tyû leä, hoaøn chænh hình vaø veõ maøu.
 11. Tieát 9: Baøi 9: Veõ trang trí:TAÄP PHOÙNG TRANH  AÛNH I­ Quan saùt nhaän xeùt: II­ Caùch phoùng tranh aûnh: III­ Thực hành: Baøi taäp ôû lôùp: Veõ caùch 2     Em haõy choïn vaø phoùng to moät tranh, aûnh  theo yù thích. 
 12. Câu hỏi, bài tập cuûng  coá: Hoïc sinh nhaän xeùt: ­Boá cuïc ­Hình veõ ­Caùch keû oâ
 13. Tieát 9: Baøi 9: Veõ trang trí:TAÄP PHOÙNG TRANH  AÛNH GHI NHÔÙ: Caùch phoùng tranh Caùch 1: Keû oâ vuoâng. Caùch 2: Keû oâ ñöôøng cheùo.
 14. Höôùng daãn hoïc sinh tự học: Baøi taäp veà  nhaø: ­Taäp phoùng tranh, aûnh theo caùch 1: Keû oâ  vuoâng. ­Chuaån bò Baøi 10:  *Veõ tranh Ñeà taøi leã hoäi –Kieåm tra 1 tieát Duïng cuï: Giaáy 4, buùt chì, maøu veõ, veõ  phaùc thaûo 1, 2 baøi veà Ñeà taøi leã hoäi  chuaån bò kieåm tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản