intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 9: Bài 1 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:54

0
172
lượt xem
4
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 9: Bài 1 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 9: Bài 1 - Thường thức mỹ thuật do Nguyễn Thị Kim Chi biên soạn trình bày về sơ lược mỹ thuật thời Nguyễn (1802- 1945). Bài giảng phục vụ cho các em yêu thích môn học này cũng như các thầy cô giáo giảng dạy môn Mỹ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 9: Bài 1 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1.  TRÖÔØNG THCS BÌNH TAÂN M OÂN MÓ THUAÄT 9 Giaùo vieân thöïc hieân: Nguyeãn Thò Kim Ghi Naêm hoïc: 2014­ 2015
 2. Bảo Đại (1916-1945)
 3. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: THẢO LUẬN NHÓM ( CẶP ĐÔI ) 1. Trieàu ñaïi cuoái cuøng cuûa cheá ñoä phong kieán trong lòch söû Vieät Nam laø trieàu ñaïi naøo? 2. Nguyeân nhaân maát nöôùc ta ôû thôøi Nguyeãn? 3. Nhà Nguyeãn chọn nơi nào làm kinh ñoâ? THỜI GIAN THẢO LUẬN: 3Phút HẾT GIỜ
 4. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû:  -   Nhà  Nuyễn  là  triều  đại  cuối  cùng  của  chế  độ  phong  kiến  trong  lịch sử Việt Nam. ­ Do chính saùch “ beá quan toaû caûng”, ít giao thieäp vôùi beân ngoaøi laøm cho ñaát nöôùc chaäm phaùt trieån daãn ñeán nguy cô maát nöôùc. ­ Nhà Nguyeãn chọn Huế làm kinh ñoâ.
 5. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: Phòng thành Hoàng thành Tử cấm thành Ban đô ̉ ̀  kinh thà nh Huế
 6. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: Kinh thành Huế nhìn từ hướng đông bắc
 7. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: Kể tên một số công trình mĩ thuật thời Lê. Chùa Keo Chùa Bút Tháp  Điện Kính Thiên Cần Chánh Vạn Thọ Khu Lam Kinh,…
 8. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Toàn cảnh Chùa Đại Nội
 9. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Cửa Hiển Nhơn
 10. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật:
 11. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Tượng quan hầu, lăng Khải Định
 12. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Laêng Minh Maïng Tượng chầu trong laêng  Minh Maïng
 13. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Tượng Hô pha ̣ ́ p và  Kim cương
 14. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: • Tranh thôø Thaäp Ñieän ­ Trieàu Nguyeãn
 15. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Tranh Ñoâng Hoà  Tranh Haøng Troáng
 16. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: • Tranh Kim Hoaøng • Tranh Laøng Sình
 17. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: Mĩ thuật thời Nguyễn coù nhöõng loaïi hình ngheä thuaät Mĩ thuật naøo? coù nhöõng loaïi hình thời Nguyễn ngheä thuaät: Kieán truùc Đieâu khaéc Đoà hoaï và hoäi hoaï.
 18. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: 1. Kiến trúc kinh đô  Huế 2. Điêu khắc 3. Đồ họa, hội họa
 19. Baøi 1: Thöôøng thöùc mó thuaät SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI NGUYEÃN ( 1802­ 1945) I) Boái caûnh lòch söû: II) Moät soá thaønh töïu về mĩ thuật: THẢO LUẬN NHÓM Câu 1: Nêu đặc điểm của kiến trúc kinh đô Huế?  Câu 2: Keå teân moät soá laêng ôû thôøi Nguyeãn? Câu 3: Ñieâu khắc thöôøng gaén vôùi loaïi hình ngheä thuaät naøo? Ñöôïc laøm baèng nhöõng chaát lieäu gì? Câu 4: Vì sao noùi ñieâu khaéc cung ñình Hueá mang tính töôïng tröng cao? Câu 5: Neâu caùc doøng tranh daân gian tieâu biểu ở thời  Nguy Câu 6:ễnNgoài tranh dân gian th ? ời Nguyễn còn có bộ tranh khắc.  Tên và nội dung của bộ tranh khắc đó là gì? THỜI GIAN THH ẢẾ T GI O LU Ờ ẬN: 5Phút
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2