intTypePromotion=1

Bài giảng Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp

Chia sẻ: PHAM PHAM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
122
lượt xem
25
download

Bài giảng Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp" trình bày nguyên tắc, tiêu chuẩn, qui ước vẽ điện để đọc, phân tích các sơ đồ điện thuộc các lĩnh vực như: chiếu sáng, cung cấp điện, thiết bị điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp

bé lao ®éng - th-¬ng binh vµ x· héi<br /> Tæng côc d¹y nghÒ<br /> <br /> Dù ¸n Gi¸o dôc Kü thuËt vµ D¹y nghÒ (VTEP)<br /> <br /> Logo<br /> <br /> S¸ch h-íng dÉn gi¸o viªn<br /> <br /> M«n häc: vÏ ®iÖn<br /> M· sè: CIE 01 11 00<br /> <br /> NghÒ söa ch÷a thiÕt bÞ<br /> ®iÖn c«ng nghiÖp<br /> Tr×nh ®é lµnh nghÒ<br /> <br /> Hµ Néi - 2007<br /> <br /> (MÆt sau trang b×a)<br /> <br /> Tuyªn bè b¶n quyÒn :<br /> Tµi liÖu nµy thuéc lo¹i s¸ch gi¸o tr×nh<br /> Cho nªn c¸c nguån th«ng tin cã thÓ ®-îc<br /> phÐp dïng nguyªn b¶n hoÆc trÝch dïng cho<br /> c¸c môc ®Ých vÒ ®µo t¹o vµ tham kh¶o .<br /> Mäi môc ®Ých kh¸c cã ý ®å lÖch l¹c hoÆc<br /> sö dông víi môc ®Ých kinh doanh thiÕu lµnh<br /> m¹nh sÏ bÞ nghiªm cÊm.<br /> Tæng Côc D¹y nghÒ sÏ lµm mäi c¸ch ®Ó b¶o<br /> vÖ b¶n quyÒn cña m×nh.<br /> Tæng Côc D¹y NghÒ c¸m ¬n vµ hoan nghªnh<br /> c¸c th«ng tin gióp cho chóng t«I söa<br /> ch÷a,hiÖu ®Ýnh vµ hoµn thiÖn tèt h¬n tµI liÖu<br /> nµy.<br /> <br /> §Þa chØ liªn hÖ:<br /> Dù ¸n gi¸o dôc kü thuËt vµ nghÒ nghiÖp<br /> TiÓu Ban Ph¸t triÓn Ch-¬ng tr×nh Häc liÖu<br /> <br /> ................<br /> <br /> M· tµi liÖu<br /> <br /> M· quèc tÕ ISBN : ......<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lêi tùa<br /> <br /> (Vµi nÐt giíi thiÖu xuÊt xø cña ch-¬ng tr×nh vµ tµi liÖu)<br /> Tµi liÖu nµy lµ mét trong c¸c kÕt qu¶ cña Dù ¸n GDKT-DN …..<br /> (Tãm t¾t néi dung cña Dù ¸n)<br /> <br /> (Vµi nÐt giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh tµi liÖu vµ c¸c thµnh phÇn tham gia)<br /> <br /> (Lêi c¶m ¬n c¸c c¬ quan liªn quan, c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n ®· tham gia … )<br /> <br /> (Giíi thiÖu tµi liÖu vµ thùc tr¹ng)<br /> S¸ch h-íng dÉn gi¸o viªn lµ tµi liÖu h-íng dÉn gi¶ng d¹y cho tõng m« ®un/m«n häc trong hÖ thèng<br /> m« ®un vµ m«n häc ®µo t¹o cho<br /> nghÒ Söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn c«ng nghiÖp ë cÊp tr×nh ®é lµnh nghÒ<br /> C¸c th«ng tin trong tµi liÖu cã gi¸ trÞ h-íng dÉn gi¸o viªn thiÕt kÕ vµ tæ chøc c¸c bµi d¹y cho m«<br /> ®un/m«n häc mét c¸ch hîp lý. Gi¸o viªn vÉn cã thÓ thay ®æi hoÆc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ<br /> bèi c¶nh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o .<br /> §©y lµ tµi liÖu thö nghiÖm sÏ ®-îc hoµn chØnh ®Ó trë thµnh S¸ch h-íng dÉn gi¸o viªn chÝnh thøc trong<br /> hÖ thèng d¹y nghÒ.<br /> <br /> Hµ néi, ngµy ...... th¸ng...... n¨m....<br /> Gi¸m ®èc Dù ¸n quèc gia<br /> <br /> 3<br /> <br /> Môc lôc<br /> TT<br /> <br /> Néi dung<br /> <br /> TRAN<br /> G<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lêi tùa ................................................................................................<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Môc lôc...............................................................................................<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giíi thiÖu vÒ m«n häc.......................................................................<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> C¸c h×nh thøc day vµ häc..................................................................<br /> <br /> 7<br /> <br /> 5<br /> <br /> C¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho m«n häc ............................................<br /> <br /> 8<br /> <br /> 6<br /> <br /> Bµi 1: Kh¸i niÖm chung vÒ b¶n vÏ ®iÖn ..........................................<br /> <br /> 10<br /> <br /> 7<br /> <br /> Bµi 2: VÏ c¸c ký hiÖu qui -íc dïng trong vÏ ®iÖn .........................<br /> <br /> 13<br /> <br /> 8<br /> <br /> Bµi 3: VÏ s¬ ®å ®iÖn ..........................................................................<br /> <br /> 24<br /> <br /> 9<br /> <br /> KÕ ho¹ch vµ c¸ch thøc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m«n häc ..........<br /> <br /> 60<br /> <br /> 10<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................<br /> <br /> 61<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giíi thiÖu vÒ m« ®un<br /> VÞ trÝ, ý nghÜa, vai trß m«n häc:<br /> VÏ ®iÖn lµ mét trong nh÷ng m«n häc c¬ së thuéc nhãm nghÒ ®iÖn - ®iÖn tö d©n dông<br /> vµ c«ng nghiÖp. M«n häc nµy cã ý nghÜa bæ trî cÇn thiÕt cho c¸c m« ®un/ m«n häc chuyªn<br /> m«n kh¸c. Sau khi häc tËp m«n häc nµy, häc viªn cã ®ñ kiÕn thøc c¬ së ®Ó ®äc, ph©n tÝch<br /> vµ thùc hiÖn c¸c b¶n vÏ, s¬ ®å ®iÖn chuyªn ngµnh ®Ó häc tËp tiÕp c¸c m« ®un/ m«n häc<br /> chuyªn mén nh-: M¸y ®iÖn, Cung cÊp ®iÖn, Kü thuËt l¾p ®Æt ®iÖn, Trang bÞ ®iÖn 1, Trang bÞ<br /> ®iÖn 2...<br /> M«n häc nµy ph¶i ®-îc häc ngay ë häc kú ®Çu tiªn song song víi c¸c m«n häc §iÖn<br /> kü thuËt, An toµn lao ®éng...<br /> Môc tiªu cña m«n häc:<br /> Sau khi hoµn tÊt m«n häc nµy, häc viªn cã n¨ng lùc:<br /> VËn dông c¸c nguyªn t¾c, tiªu chuÈn qui -íc cña vÏ ®iÖn ®Ó ®äc, ph©n tÝch c¸c s¬ ®å<br /> ®iÖn thuéc c¸c lÜnh vùc nh- : chiÕu s¸ng, cung cÊp ®iÖn, trang bÞ ®iÖn, ®iÖn tö d©n dông vµ<br /> c«ng nghiÖp... Thùc hiÖn hoµn chØnh c¸c d¹ng b¶n vÏ trªn theo yªu cÇu cho tr-íc.<br /> Môc tiªu thùc hiÖn cña m«n häc:<br /> Häc xong m«n häc nµy, häc viªn cã n¨ng lùc:<br />  VÏ vµ nhËn d¹ng ®-îc c¸c ký hiÖu ®iÖn, c¸c ký hiÖu mÆt b»ng x©y dùng trªn b¶n<br /> vÏ ®iÖn theo Việt nam (TCVN) vµ Tiªu chuÈn IEC (International Electrotechnical<br /> Commission).<br />  Thùc hiÖn b¶n vÏ ®iÖn theo TCVN vµ IEC.<br />  VÏ, ®äc ®-îc c¸c b¶n vÏ ®iÖn chiÕu s¸ng; b¶n vÏ l¾p ®Æt ®iÖn; cung cÊp ®iÖn; s¬ ®å<br /> m¹ch ®iÖn tö ...<br />  Ph©n tÝch ®-îc c¸c b¶n vÏ ®iÖn ®Ó thi c«ng ®óng nh- thiÕt kÕ.<br />  Dù trï ®-îc khèi l-îng vËt t- cÇn thiÕt phôc vô qu¸ tr×nh thi c«ng.<br />  §Ò ra ph-¬ng ¸n thi c«ng phï hîp, thi c«ng ®óng víi thiÕt kÕ kü thuËt.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2