Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
9
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Một số vấn đề chung về kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu sau khi học xong chương này sinh viên có thể biết phân biệt các phân hệ kế toán, biết phân loại đối tượng kế toán, hiểu và vận dụng các yêu cầu nguyên tắc và phương pháp kế toán, hiểu những nội dung cơ bản của luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

 1. Nguyên lý k toán 18/09 2011 NGUYÊN LÝ K TOÁN Quy nh chung 1. i h c úng gi 2. M c ng ph c, eo th SV 3. Không nói chuy n riêng, ư c phát bi u, Gi ng viên : C Th Thanh Hương ư c trao i khi cho phép S ti t : 45 ti t (3 tín ch ) 4. Không s d ng TD Email : huongct78@gmail.com 5. D l p t 80% s ti t tr lên I U KI N ánh giá - Xác nh ư c m c tiêu + Thi gi a kỳ: 20% (T lu n) - Giáo trình Nguyên lý K toán + Ti u lu n, th o lu n, bài t p l n, - Bài t p Nguyên lý K toán i m thư ng cho SV tích c c h c - Xem bài trư c t p: 30% - Làm bài t p nhà + Thi cu i kỳ: 50% (Tr c nghi m tr c - Mang theo máy tính tuy n) NGUYÊN LÝ K TOÁN NGUYÊN LÝ K TOÁN CHƯƠNG 5: CH NG T K TOÁN VÀ KI M KÊ CHƯƠNG 1: M T S V N CHUNG V K TOÁN CHƯƠNG 6: K TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CH Y U CHƯƠNG 2: B NG CÂN I K TOÁN VÀ BÁO CÁO K T TRONG HO T NG S N XU T KINH DOANH QU HO T NG KINH DOANH CHƯƠNG 7: S K TOÁN VÀ HÌNH TH C K TOÁN CHƯƠNG 3: TÀI KHO N K TOÁN VÀ GHI S KÉP CHƯƠNG 4: TÍNH GIÁ CÁC I TƯ NG K TOÁN Th.S C Th Thanh Hương 1
 2. Nguyên lý k toán 18/09 2011 TÀI LI U THAM KH O M TS TÀI TI U LU N 1. Các nguyên t c k toán qu c t và v n d ng 1. LU T K TOÁN (2003) Vi t Nam 2. H TH NG CHU N M C K TOÁN VN 2. T ch c h th ng ch ng t k toán và v n 3. PGS.TS VÕ VĂN NH (2007), NGUYÊN LÝ K d ng doanh nghi p TOÁN, NXB TH NG KÊ, TP.HCM 3. T ch c h th ng tài kho n k toán và v n 4. Website: www.mof.gov.vn, d ng doanh nghi p www.tapchiketoan.com, www.webketoan.vn, 4. T ch c h th ng s k toán và v n d ng www.vaa.vn, ketoantruong.com.vn, … doanh nghi p 5. M i quan h gi a k toán chi ti t và k toán t ng h p và v n d ng doanh nghi p M TS TÀI TI U LU N 6. Vi ph m trong lĩnh v c k toán, th c tr ng và gi i pháp kh c ph c 7. Chu n m c k toán s 01 (ho c 02, 03, …) và v n d ng doanh nghi p 8. Báo cáo k t qu kinh doanh và v n d ng doanh nghi p 9. B ng cân i k toán và v n d ng doanh nghi p 10. Phương pháp tính giá m t s i tư ng k toán ch y u và v n d ng doanh nghi p Th.S C Th Thanh Hương 2
 3. NLKT – Chương 1 18/09 2011 Chương 1 M TS V N CHUNG V K TOÁN CHƯƠNG 1 M c tiêu: H c xong chương 1, sinh viên có th : M TS V N CHUNG V K TOÁN 1. Bi t phân bi t các phân h k toán 2. Bi t phân lo i i tư ng k toán 3. Hi u và bi t v n d ng các yêu c u, nguyên t c và phương pháp k toán. 4. Hi u nh ng n i dung cơ b n c a Lu t k toán, h th ng chu n m c k toán Vi t Nam Chương 1 M TS V N CHUNG V K TOÁN TÌNH HU NG N i dung: Qu n lý kinh doanh 1 c a hàng bán hoa tươi 1. Khái ni m k toán “BYH” 2. Phân lo i k toán 3. i tư ng k toán 4. Yêu c u c a k toán 5. Nhi m v c a k toán 6. Nguyên t c k toán 7. Lu t k toán và chu n m c k toán 8. Phương pháp k toán TÌNH HU NG TÌNH HU NG C a hàng “BYH” - Thành l p: 1/1/2011 Yêu c u: - V n: Ph m Th Hoa N : 20 tr. ti n m t, trong ó - Xác nh k t qu kinh doanh tháng 1/2011? ti n ti t ki m c a b n thân: 10 tr. , vay m : 10 tr. - Xác nh s ti n m t c a c a hàng cu i tháng - Tháng 1/2011: 1/2011? + Chi b ng ti n: Thuê c a hàng: 5 tr. ; mua hoa - Xác nh ch tiêu “L i nhu n/V n” và cho bi t ý tươi: 5 tr. ; mua gi , gi y gói: 2 tr. ; làm băng rôn, nghĩa? t rơi: 0,5 tr. ; mua bàn gh , k trưng bày và m t - N u em là b n Hoa N , em làm như th nào có s v t d ng khác: 2,5 tr. ; ti n thuê nhân viên bán ư c áp án c a 3 câu h i trên và làm như v y và giao hàng: 2 tr. làm gì? + Bán h t s hàng ã mua, thu ư c 25 tr. ti n m t. Th.S C Th Thanh Hương 1
 4. NLKT – Chương 1 18/09 2011 KHÁI N M PHÂN LO I K toán Là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân K toán tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính dư i hình th c giá tr , hi n v t và th i gian lao ng. K toán tài K toán K toán chi chính qu n tr phí PHÂN LO I PHÂN LO I K toán tài chính K toán qu n tr Là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích Là vi c thu th p, x lý, phân tích và và cung c p thông tin kinh t , tài chính cung c p thông tin kinh t , tài chính theo b ng BCTC cho i tư ng có nhu c u s yêu c u qu n tr và quy t nh kinh t , tài d ng thông tin c a ơn v k toán. chính trong n i b ơn v k toán. PHÂN LO I I TƯ NG K TOÁN i K toán chi phí tư ng k toán Là m t lĩnh v c giao thoa gi a k toán qu n tr và k toán tài chính nh m ghi chép, phân tích các kho n m c chi phí và d toán S v n Ngu n ng chi phí cho kỳ k ho ch. Tài s n v n c a tài s n Doanh Tài s n V n thu và Tài s n N ph i ng n ch s thu Chi phí dài h n tr h n h u nh p khác Th.S C Th Thanh Hương 2
 5. NLKT – Chương 1 18/09 2011 TÀI S N TÀI S N Do DN ki m soát TÀI S N Là ngu n l c TÀI S N NG N H N Có th thu (Th i gian thu h i ho c ư c l i ích KT thanh toán ≤ 1 năm) trong tương lai TÀI S N TÀI S N DÀI H N (Th i h n thu h i ho c i ngũ nhân viên lành ngh c a thanh toán > 1 năm) doanh nghi p có ph i là tài s n? TÀI S N NG N H N TÀI S N DÀI H N Ti n và các kho n 1 • Các kho n ph i thu dài h n tương ương ti n 2 • Tài s n c nh h u hình Các kho n u tư • Tài s n c nh vô hình 3 ch ng khoán ng n h n 4 • Tài s n c nh thuê tài chính TÀI S N Các kho n ph i thu • Chi phí XDCB d dang 5 NG N H N 6 •B t ng s n u tư Hàng t n kho 7 • u tư tài chính dài h n 8 • Tài s n dài h n khác TSNH khác NGU N V N N PH I TR (NGU N HÌNH THÀNH TÀI S N) N ph i tr N PH I TR Là nghĩa v hi n t i c a DN phát sinh NGU N V N t các giao d ch và s ki n ã qua mà DN ph i thanh toán t các ngu n l c V N CH S H U c a mình. Th.S C Th Thanh Hương 3
 6. NLKT – Chương 1 18/09 2011 N PH I TR N NG N H N 1 • Vay và n ng n h n N NG N H N 2 • Ph i tr ngư i bán (Th i h n thanh toán • Ngư i mua tr ti n trư c 3 ≤ 1 năm) N PH I TR 4 • Thu và các kho n ph i n p nhà nư c N DÀI H N 5 • Ph i tr công nhân viên (Th i h n thanh toán • Ph i tr n i b 6 > 1 năm) 7 • Chi phí ph i tr 8 • Kho n ph i tr , ph i n p khác N DÀI H N V N CH S H U 1 • Ph i tr dài h n ngư i bán V n ch s h u 2 • Ph i tr dài h n n i b Là giá tr v n c a DN, ư c tính b ng s 3 • Ph i tr dài h n khác chênh l ch gi a giá tr Tài s n c a DN tr (-) N ph i tr . 4 • Vay và n dài h n 5 • Thu thu TNDN hoãn l i ph i tr V n N ph i ch s Tài s n tr h u V N CH S H U S V N NG C A TÀI S N 1 •V n u tư c a ch s h u 2 • Th ng dư v n c ph n • C phi u ngân qu DOANH THU VÀ 3 THU NH P KHÁC 4 • Chênh l ch ánh giá l i tài s n S V N NG C A TÀI S N 5 • Chênh l ch t giá h i oái CHI PHÍ 6 • Các qu c a doanh nghi p 7 • L i nhu n chưa phân ph i 8 • Ngu n kinh phí ã hình thành TSC Th.S C Th Thanh Hương 4
 7. NLKT – Chương 1 18/09 2011 DOANH THU VÀ THU NH P KHÁC DOANH THU C t c, l i nhu n ư c chia Doanh thu và thu nh p khác: DOANH THU BÁN HÀNG VÀ Là t ng giá tr các l i ích kinh t CCDV Lãi ti n g i ngân DOANH hàng DN thu ư c trong kỳ k toán (t THU DOANH THU các ho t ng SXKD thông thư ng HO T NG Lãi chênh l ch t giá và các ho t ng khác c a DN), làm TÀI CHÍNH tăng v n ch s h u, không bao Chi t kh u thanh toán ư c hư ng g m kho n góp v n c a c ông ho c ch s h u. … THU NH P KHÁC CHI PHÍ Thu nh p t thanh lý, như ng bán TSC Chi phí là t ng giá tr các kho n làm Thu ti n ph t gi m l i ích kinh t trong kỳ k toán d n khách hàng vi n làm gi m v n ch s h u (không bao ph m h p ng THU NH P KHÁC g m kho n phân ph i cho c ông ho c Thu ư c kho n n khó òi ã ch s h u). xóa s … CHI PHÍ M I QUAN H GI A CÁC I TƯ NG K TOÁN Giá v n hàng bán * M i quan h gi a tài s n và ngu n v n Chi phí bán hàng CHI PHÍ H SXKD Chi phí QLDN TÀI S N = NGU N V N CHI PHÍ Chi phí H TC * M i quan h gi a doanh thu và chi phí Chi phí như ng bán, thanh lý TSC L i nhu n = DT và TN khác - Chi phí CHI PHÍ Chi ti n ph t do vi KHÁC pham h p ng … Th.S C Th Thanh Hương 5
 8. NLKT – Chương 1 18/09 2011 I TƯ NG S D NG THÔNG TIN K TOÁN VAI TRÒ C A K TOÁN - i tư ng bên trong DN: - i v i doanh nghi p: K toán +H i ng Qu n Tr + Có ư c s li u theo dõi thư ng + Ban giám c xuyên tình hình bi n ng c a các i tư ng + Các nhân viên trong công ty k toán - i tư ng bên ngoài DN: + Cung c p tài li u cho DN nh m qu n lý, i u hành. + Cơ quan NN (thu , th ng kê...) + Cho k t qu tài chính rõ r t… + Nhà u tư + Các ch n + Nh ng i th c nh tranh VAI TRÒ C A K TOÁN YÊU C U CHUNG C A K TOÁN (1) Ph n ánh y nghi p v kinh t , tài chính - i v i Nhà nư c: K toán phát sinh vào ch ng t k toán, s k toán và BCTC. + Có ư c s li u theo dõi s phát (2) S k p th i, úng th i gian quy nh thông tri n c a các ngành SX. tin, s li u k toán. + Cung c p các d ki n h u ích ưa (3) S rõ ràng, d hi u và chính xác thông tin, s ra các chính sách kinh t . li u k toán. + Là cơ s gi i quy t các tranh ch p (4) S trung th c hi n tr ng, b n ch t s vi c, n i dung và giá tr c a nghi p v kinh t , tài kinh t . chính. (5)Thông tin, s li u k toán ph i ư c ph n ánh liên t c. (6) Phân lo i, s p x p thông tin, s li u k toán theo trình t , có h th ng và có th so sánh ư c. YÊU C U CƠ B N C A K TOÁN YÊU C U CƠ B N C A K TOÁN 1 • Trung th c (1) Trung th c Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi 2 • Khách quan chép và báo cáo trên cơ s các b ng ch ng y , khách quan và úng v i th c t v hi n • y tr ng, b n ch t n i dung và giá tr c a nghi p v 3 kinh t phát sinh. • K p th i (2) Khách quan 4 Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi chép và báo cáo úng v i th c t , không b 5 • D hi u xuyên t c, không b bóp méo. 6 • Có th so sánh ư c Th.S C Th Thanh Hương 6
 9. NLKT – Chương 1 18/09 2011 YÊU C U CƠ B N C A K TOÁN YÊU C U CƠ B N C A K TOÁN (3) y (5) D hi u M i nghi p v kinh t , tài chính phát sinh liên Các thông tin và s li u k toán trình bày trong quan n kỳ k toán ph i ư c ghi chép và báo BCTC ph i rõ ràng, d hi u i v i ngư i s cáo y , không b b sót. d ng (ngư i có hi u bi t v kinh doanh, v kinh (4) K p th i t , tài chính, k toán m c trung bình). Các thông tin và s li u k toán ph i ư c ghi (6) Có th so sánh chép và báo cáo k p th i, úng ho c trư c th i Các thông tin và s li u k toán gi a các kỳ k h n quy nh, không ư c ch m tr . toán trong m t DN và gi a các DN ch có th so sánh ư c khi tính toán và trình bày nh t quán. Trư ng h p không nh t quán thì ph i gi i trình trong ph n thuy t minh. NHI M V C A K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN - Thu th p, x lý thông tin, s li u k toán theo i tư ng và n i dung công vi c k toán, theo • Cơ s d n tích 1 chu n m c và ch k toán. - Ki m tra, giám sát các kho n thu, chi tài chính, 2 • Ho t ng liên t c các nghĩa v thu, n p, thanh toán n ; vi c qu n lý, • Giá g c s d ng tài s n và ngu n hình thành tài s n; phát 3 hi n và ngăn ng a các hành vi vi ph m phát lu t 4 • Nh t quán v tài chính, k toán. 5 • Phù h p - Phân tích thông tin, s li u k toán; tham mưu, xu t các gi i pháp ph c v yêu c u qu n tr và • Th n tr ng 6 quy t nh kinh t , tài chính c a ơn v k toán. - Cung c p thông tin, s li u k toán theo quy 7 • Tr ng y u nh c a pháp lu t. NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN (1) Cơ s d n tích (1) Cơ s d n tích Tình hu ng: M i nghi p v KT, TC c a DN ph i ư c ghi s vào - Ngày 05/01/N, doanh nghi p X mua NVL nh p kho th i i m phát sinh, không căn c vào th i i m chưa tr ti n ngư i bán Y tr giá 30 tr. th c t thu ho c th c t chi ti n ho c tương ương ti n. - Ngày 10/01/N, DN X tr ti n mua NVL cho ngư i bán Y: 30 tr. b ng ti n m t. BCTC l p trên cơ s d n tích ph n nh tình hình tài Là nhân viên k toán c a doanh nghi p X, b n ph n chính c a doanh nghi p trong quá kh , hi n t i và tương lai. ánh các nghi p v phát sinh trên vào s sách k toán t i th i i m nào? Th.S C Th Thanh Hương 7
 10. NLKT – Chương 1 18/09 2011 NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN (2) Ho t ng liên t c (2) Ho t ng liên t c BCTC ph i ư c l p trên cơ s gi nh là M t doanh nghi p s p phá s n v i 1 doanh DN ang ho t ng liên t c và s ti p t c ho t nghi p ang ho t ng bình thư ng có gì ng KD bình thư ng trong tương lai g n, khác nhau? nghĩa là DN không có ý nh cũng như không bu c ph i ng ng ho t ng ho c ph i thu h p áng k quy mô ho t ng c a mình. NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN (3) Giá g c (3) Giá g c DN mua 1 ô tô 4 ch có giá mua 500 tr, l phí TS ph i ư c ghi nh n theo giá g c (Giá tr trư c b 10 tr, chi phí ch y th : 5 tr. Khi mua ban u c a tài s n). xong, nhi u ngư i cho r ng giá tr chi c xe ph i là 600 tr. Là k toán c a DN trên, b n s Giá tr ban u c a tài s n là toàn b các chi ghi nh n chi c ô tô v i giá tr là bao nhiêu? phí mà doanh nghi p b ra có ư c tài s n ó, tính t i th i i m ưa tài s n ó vào s d ng. NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN (4) Phù h p (4) Phù h p Vi c ghi nh n doanh thu và chi phí ph i phù h p v i nhau. DN tr trư c ti n thuê c a hàng 1 năm t Khi ghi nh n m t kho n doanh thu thì ph i ghi 1/1/N n 31/12/N s ti n 120 tr . Tháng nh n m t kho n chi phí tương ng có liên quan 1/N, doanh nghi p ghi nh n chi phí thuê c a n vi c t o ra doanh thu ó. hàng là bao nhiêu? Vì sao? CHI PHÍ TƯƠNG NG V I DOANH THU CP c a kỳ CP kỳ trư c liên quan CP ph i tr liên t o ra DT n DT kỳ này quan n DT kỳ này Th.S C Th Thanh Hương 8
 11. NLKT – Chương 1 18/09 2011 NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN (6) Th n tr ng (5) Nh t quán Th n tr ng là vi c xem xét, cân nh c, phán oán c n thi t l p các ư c tính k toán trong các i u ki n Các chính sách và phương pháp k toán không ch c ch n. Nguyên t c th n tr ng òi h i: doanh nghi p ã ch n ph i ư c áp d ng a/ Ph i l p các kho n d phòng nhưng không l p quá th ng nh t ít nh t trong m t kỳ k toán năm. l n; Trư ng h p có thay i chính sách và b/ Không ánh giá cao hơn giá tr c a các tài s n và các kho n thu nh p; phương pháp k toán ã ch n thì ph i gi i c/ Không ánh giá th p hơn giá tr c a các kho n n trình lý do và nh hư ng c a s thay i ó ph i tr và chi phí; trong ph n thuy t minh BCTC. d/ Doanh thu và thu nh p ch ư c ghi nh n khi có b ng ch ng ch c ch n v kh năng thu ư c l i ích kinh t , còn chi phí ph i ư c ghi nh n khi có b ng ch ng v kh năng phát sinh chi phí. NGUYÊN T C K TOÁN NGUYÊN T C K TOÁN Tr ng y u Trong năm N, k toán ã quên không ph n Tr ng y u ánh doanh thu bán s n ph m c a 2 hóa ơn Thông tin ư c coi là tr ng y u trong trư ng GTGT v i t ng doanh thu là 500 tr , làm cho h p n u thi u thông tin ho c thi u chính xác năm N doanh nghi p b l 100 tr mà áng c a thông tin ó có th làm sai l ch áng l ph i lãi 100 tr m i úng. B n hãy cho k BCTC, làm nh hư ng n quy t nh bi t sai sót này c a k toán có nh hư ng kinh t c a ngư i s d ng báo cáo tài chính. như th nào n quy t nh c a ngư i s d ng BCTC? LU T K TOÁN LU T K TOÁN N i dung cơ b n: Lu t k toán Chương I: Nh ng quy nh chung Là m t văn b n pháp quy do Qu c h i ban hành trong ó quy nh v n i dung công tác k Chương II: N i dung công tác k toán toán, t ch c b máy k toán, ngư i làm k toán Chương III: T ch c b máy k toán và và ho t ng ngh nghi p k toán. ngư i làm k toán Lu t k toán ư c Qu c h i nư c C ng hoà Chương IV: Ho t ng ngh nghi p k toán XHCN Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 3 thông qua Chương V: Qu n lý nhà nư c v k toán ngày 17/6/2003 bao g m 7 chương và 64 i u. Chương VI: Khen thư ng và x lý vi ph m Chương VII: i u kho n thi hành Th.S C Th Thanh Hương 9
 12. NLKT – Chương 1 18/09 2011 CHU N M C K TOÁN VI T NAM CHU N MƯC K TOÁN VI T NAM Chu n m c k toán bao g m nh ng nguyên t c và phương pháp k toán cơ b n ghi s k toán và l p - t II: báo cáo tài chính. + Chu n m c s 01 - Chu n m c chung Hi n nay (tính n 28/12/2005), B tài chính ã ban hành 26 chu n m c k toán. + Chu n m c s 06 - Thuê tài s n t I: + Chu n m c s 10 - nh hư ng c a vi c thay i + Chu n m c s 02 - Hàng t n kho t giá h i oái + Chu n m c s 03 - Tài s n c nh h u hình + Chu n m c s 15 - H p ng xây d ng + Chu n m c s 04 - Tài s n c nh vô hình + Chu n m c s 16 - Chi phí vay + Chu n m c s 14 - Doanh thu và thu nh p khác + Chu n m c s 24 -Báo cáo lưu chuy n ti n t . CHU N M C K TOÁN VI T NAM CHU N M C K TOÁN VI T NAM - t III: - t IV: + Chu n m c s 05 - B t ng s n u tư + Chu n m c s 17 - Thu thu nh p doanh nghi p + Chu n m c s 07 - K toán các kho n u tư vào + Chu n m c s 22 - Trình bày b sung báo cáo tài công ty liên k t chính c a các ngân hàng và t ch c tài chính tương t + Chu n m c s 08 - Thông tin tài chính v nh ng + Chu n m c s 23 - Các s ki n phát sinh sau ngày kho n v n góp liên doanh k t thúc kỳ k toán năm + Chu n m c s 21 - Trình bày báo cáo tài chính + Chu n m c s 27 - Báo cáo tài chính gi a niên + Chu n m c s 25 - Báo cáo tài chính h p nh t và k + Chu n m c s 28 - Báo cáo b ph n toán kho n u tư vào công ty con + Chu n m c s 29 - Thay i chính sách k toán, + Chu n m c s 26 - Thông tin v các bên liên quan. ư c tính k toán và các sai sót. CHU N M C K TOÁN VI T NAM PHƯƠNG PHÁP K TOÁN - t V: (1) Phương pháp ch ng t k toán + Chu n m c s 11 - H p nh t kinh doanh (2) Phương pháp tính giá + Chu n m c s 18 - Các kho n d phòng, (3) Phương pháp tài kho n k toán tài s n và n ti m tàng (4) Phương pháp ghi kép + Chu n m c s 19 - H p ng b o hi m (5) Phương pháp ghi s k toán + Chu n m c s 30 - Lãi trên c phi u (6) Phương pháp cân i k toán (7) Phương pháp ki m kê (8) Phương pháp l p BCTC Th.S C Th Thanh Hương 10
 13. NLKT – Chương 1 18/09 2011 VÍ D T NG H P VÍ D T NG H P Xác nh tài s n và ngu n v n t i m t DN s n xu t 9. Dây chuy n s n xu t 86.000 bánh k o có tài li u sau: 10. S a b t 90.000 1. ư ng kính 70.000 11. Ti n g i ngân hàng 110.000 2. Ti n vay ng n h n 150.000 12. Ph i thu khách hàng 58.000 3. Nhà xư ng s n xu t 200.000 13. Qu u tư phát tri n 190.000 4. Ph tùng thay th 25.000 14. Trái phi u u tư 159.000 5. Thu TNDN ph i n p cho nhà nư c 10.000 15. Ph i tr công nhân viên 40.000 6. Ti n ng trư c c a khách hàng 20.000 16. ng trư c ti n cho ngư i bán 35.000 7. V n u tư c a ch s h u 330.000 17. M ch nha 30.000 8. B t mỳ 67.000 VÍ D T NG H P VÍ D T NG H P 18. Ph i tr nhà cung c p 150.000 25. Các kho n ph i thu khác 63.000 19. T m ng 10.000 26. Các lo i d ng c nh khác 29.000 20. Lãi chưa phân ph i 326.000 27. Bánh k o s n xu t hoàn thành 260.000 21. Nhà văn phòng 250.000 28. T ng s sách 10.000 22. Qu khen thư ng phúc l i 100.000 29. Ti n m t t n qu 32.000 23. S n ph m d dang 28.000 30. Phương ti n v n t i 168.000 24. Qu d phòng tài chính 90.000 31. Bánh k o mua v bán 130.000 25. N dài h n 78.000 26. Hương li u t ng h p 40.000 Th.S C Th Thanh Hương 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản