intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thị Hằng Nga

Chia sẻ: Phạm Hồng Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
119
lượt xem
20
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thị Hằng Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý kế toán do giáo viên Nguyễn Thị Hằng Nga biên soạn trình bày về tổng quan về kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê tài sản, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, tổng hợp – cân đối kế toán, kế toán quá trình sản xuất kinh doanh chủ yếu của đơn vị sản xuất, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác kế toán và kiểm tra kế toán. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Nguyễn Thị Hằng Nga

 1. Trư ng ñ i h c ngân hàng TP.HCM Khoa k toán – ki m toán BÀI GI NG Môn: NGUYÊN LÝ K TOÁN GV: Nguy n Th H ng Nga
 2. TÀI LI U H C T P • Giáo trình Nguyên lý k toán (Lý thuy t, bài t p và bài gi i) – Trư ng ñ i h c ngân hàng TP. H Chí Minh. XB 2007 • Nguyên lý k toán – Trư ng ñ i h c Kinh t Tp. H Chí Minh. • Lu t k toán. • Chu n m c k toán Vi t Nam. 2
 3. N I DUNG MÔN H C • Chương 1: T ng quan v k toán • Chương 2: Ch ng t k toán và ki m kê tài s n • Chương 3: Tài kho n và ghi s kép • Chương 4: Tính giá các ñ i tư ng k toán • Chương 5: T ng h p – Cân ñ i k toán • Chương 6: K toán quá trình s n xu t kinh doanh ch y u c a ñơn v s n xu t • Chương 7: S k toán và hình th c k toán • Chương 8: T ch c công tác k toán và ki m tra k toán 3
 4. Chương 1: T NG QUAN V K TOÁN
 5. CHƯƠNG 1: T NG QUAN V K TOÁN I. M t s v n ñ chung v k toán II. ð i tư ng c a k toán III. Các phương pháp k toán IV. Yêu c u và các nguyên t c k toán cơ b n 5
 6. I. M T S V N ð CHUNG V K TOÁN 1.1 Khái ni m và phân lo i h ch toán 1.2 Khái ni m k toán 1.3 L ch s ra ñ i c a k toán 1.4 Ch c năng c a k toán 1.5 Phân lo i k toán 6
 7. 1.1 Khái ni m và Phân lo i H ch toán HT là ho t ñ ng quan sát, ño lư ng, tính toán, ghi chép c a con ngư i ñ i v i các ho t ñ ng kinh t x y ra trong quá trình TSX xã h i, nh m thu nh n nh ng thông tin v quá trình ñó ph c v cho công tác ki m tra ch ñ o các h at ñ ng kinh t ñ m b o cho quá trình TSX xã h i ñem l i hi u qu cao ñáp ng nhu c u s n xu t và ñ i s ng xã h i. 7
 8. CÁC LO I H CH TOÁN • H ch toán nghi p H ch toán th ng kê: các hi n v : Là s quan sát, tư ng kinh t xã h i theo quy ph n ánh và giám lu t s l n nh m rút ra ñư c tính ñ c tr c ti p t ng quy lu t trong s v n ñ ng và nghi p v kinh t phát tri n c a các ht này k thu t c th . H ch toán k toán: Qsát, ño lư ng, tính toán và ghi chép l i tình hình Tài s n và v n ñ ng c a tài s n các ñơn v , t ch c kinh t . 8
 9. Chæ tieâu Haïch Toaùn Haïch Toaùn Thoáng Keâ Haïch Toaùn Keá Toaùn Nghieäp Vuï Noäi dung Laø coâng vieäc Laø coâng vieäc ng/cöùu caùc hình Laø coâng vieäc ghi cheùp, tính quan saùt ghi thaùi XH soá lôùn trong moái toaùn tình hình taøi saûn cuûa cheùp töøng lieân heä maët chaát vôùi maët DN trong quaù trình söû duïng loaïi nghieäp löôïng theo th/gian vaø ñòa vaøo hoaït ñoäng SXKD vuï kyõ thuaät. ñieåm cuï theå. Phaïm vi - Lónh vöïc kyõ M i lónh vöïc (kinh teá, xaõ hoäi, Lónh vöïc kinh teá thuaät cuï theå moâi tröôøng, vaên hoùa) Thöôùc ño Hieän vaät (chuû Tuøy ñoái töôïng Giaù trò (chuû yeáu) yeáu) Phöông Quan saùt tröïc Ñieàu tra – choïn maãu – phaân Ph i h p heä thoáng caùc p/phaùp phaùp tieáp tích – toång hôïp – ruùt ra như: l p chöùng töø, kieåm keát luaän tra, tính giaù thaønh, ghi soå keùp, l p baùo caùo taøi chính. Chöùc Ruùt ra ñònh möùc Ruùt ra quy luaät Phaûn aùnh vaø giaùm saùt naêng Keát quaû Cuï theå Töông ñoái Chính xaùc, mang tính phaùp lyù. 9
 10. 1.2 Khái ni m K toán “K toán là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và “K toán là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh tt ,, tài chính dư ii hình th c cung c p thông tin kinh tài chính dư hình th c giá tr ,,hi n v ttvà th iigian lao ñ ng”. giá tr hi n v và th gian lao ñ ng”. (ði u 4 – Lu ttk toán) (ði u 4 – Lu k toán) “K toán là ngh thu tt ghi chép, phân lo ii và tt ng “K toán là ngh thu ghi chép, phân lo và ng h p m tt cách có ý nghĩa dư ii hình th c ti n tt các h p m cách có ý nghĩa dư hình th c ti n các nghi p v kinh tt phát sinh và gi ii trình k tt qu ghi nghi p v kinh phát sinh và gi trình k qu ghi chép này”. chép này”. (Vi n k toán công ch ng m --1941) (Vi n k toán công ch ng m 1941) 10
 11. + Theo cuèn Tõ ®iÓn thuËt ng kÕ to¸n cña PGS.TS ðÆng Văn Thanh: “KÕ to¸n lµ quy trình ghi chÐp, ®¸nh gi¸, chuyÓn ®æi vµ th«ng tin vÒ c¸c sè liÖu tµi chÝnh”. + Theo Ronald thacker – tác gi cu n Nguyên lý k toán M : K toán là phương pháp cung c p thông tin c n thi t cho qu n lý có hi u qu và ñ ñánh giá ho t ñ ng c a m t t ch c + Trong cuèn KÕ to¸n - c¬ së cña c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, cña c¸c t¸c gi¶ Walter.B.Meisg, Robert F.Meigs cho r ng: “ KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ®o l−êng, ph¶n ¸nh, truyÒn ®¹t vµ gi¶i thÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ”. “ K toán là: Ngôn ng c a kinh doanh” 11
 12. Như v y: ð ng trên các góc ñ khác nhau có nh ng quan ñi m khác nhau v k toán + Theo quan ñi m c a các nhà khoa h c: KT là khoa h c ... T ñó ph i nghiên c u v k toán có cơ s phương pháp lu n + Theo quan ñi m các nhà qu n lý: KT là công c c a qu n lý T ñó ph i s d ng k toán như m t công c ph c v qu n lý + Theo quan ñi m các nhà kinh doanh: KT là ngôn ng kinh doanh T ñó ph i t ch c cung c p s li u cho ngư i s d ng thông tin ... + Theo quan ñi m c a nh ng ngư i làm công vi c KT : KT là công vi c ghi chép... T ñó ph i th c hiên công vi c k toán như m t ngh nghi p trong xã h i. 12
 13. H th ng k toán kép 1.3. L ch s ra ñ i c a k toán H ch toán k toán theo ki u ghi ñơn. Keá toaùn thöïc söï ra ñôøi vaø phaùt trieån khi coù söï hình thaønh cuûa chöõ vieát K toán ra ñ i cách vaø soá hoïc sô caáp. ñây kho ng 3000, 4000 năm trư c CN 13
 14. • Luca Pacioli và tác ph m Summa de Arimethica Geomatria Proportioni et Proportionalità (1494) • S phát tri n c a n n kinh t th k 16 d n ñ n s phát tri n các k thu t k toán tài Luca Paciloi (1445-1510) chính và k toán qu n tr ph c v cho n n kinh t . 14
 15. 1.4 Ch c năng c a K toán Thông tin Ki m tra - Tình hình tài chính - Tính trung th c, h p - K t qu ho t ñ ng lý c a thông tin s n xu t kinh doanh - Tình hình ch p hành - Thông tin b sung chính sách, ch ñ k toán c a ñơn v 15
 16. 1.4 Ch c năng c a K toán Các ho ñ ng kinh doanh Ngư i s d ng Các ho ttñ ng kinh doanh thông tin H TH NG K TOÁN Ph n ánh X lý Thông tin Ghi chép Phân lo i, Báo cáo, D li u s px p truy n tin 16
 17. 1.4 Ch c năng c a K toán Ngư i s d ng thông tin NGƯ I CÓ L I ÍCH NGƯ I CÓ L I ÍCH NHÀ QU N TR TR C TI P GIÁN TI P -ðánh giá tình hình -T ng h p s li u -ðánh giá k t qu ho t ñ ng SXKD. -ð ra chính sách, -Ra quy t ñ nh -Quy t ñ nh ñ u tư lu t l … kinh t , cho vay 17
 18. Quá trình k toán K toán “k t n i” ngư i ra quy t Các ho t ñ nh v i các ho t Thông tin ñ ng kinh ñ ng kinh t - và k toán t v i k t qu c a các quy t ñ nh c a h . Các hành ñ ng (các NGư i ra quy t ñ nh) quy t ñ nh 18
 19. Các ch c năng cơ b n c a m t h th ng k toán Phân tích Phân nhóm và ghi nh n các giao d ch các giao tương t ñ t o các báo d ch kinh t . cáo h u ích Tóm t t và truy n ñ t thông tin ñ n ngư i ra quy t ñ nh. 19
 20. 1.5 Phân lo ii k toán 1.5 Phân lo k toán 1.5.1. Phân lo i theo tính ch t và ñ i tư ng s d ng thông tin 1.5.2. Phân lo i theo lĩnh v c ho t ñ ng 1.5.3. Phân lo i theo phương pháp ghi nh n 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2