Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
47
lượt xem
5
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Một số vấn đề chung về kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu nghiên cứu của chương này nhằm giúp người học hiểu được bản chất, chức năng của kế toán, phân biệt các phân hệ kế toán, tìm hiểu các đối tượng kế toán, tìm hiểu các phương pháp kế toán, làm quen với một số thuật ngữ, hiểu được các nguyên tắc kế toán, hiểu được các yêu cầu của kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Cao Thị Cẩm Vân

 1. Company KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN LOGO NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Giảng viên: Th.S Cao Thị Cẩm Vân (tqvan1611@yahoo.com) 1 Company LOGO QUI ĐỊNH CHUNG • Đi học đúng giờ • Tham gia trên 80% số tiết • Mặc đồng phục, thẻ sinh viên • Không nói chuyện, làm việc riêng • Tham gia phát biểu • Không sử dụng ĐTDĐ • Ngồi theo nhóm, điểm danh hằng ngày 2 Company GIỚI THIỆU & TRAO ĐỔI LOGO • Những câu hỏi mà nhà quản trị thường đặt ra đối với tổ chức là: + Tình hình tài chính của công ty + Tình hình kinh doanh của công ty + Khả năng sinh lợi của sản phẩm + Hiệu quả hoạt động của công ty…… Làm sao để trả lời những câu hỏi này???? 3 1
 2. Company MỤC TIÊU MÔN HỌC LOGO • Học kế toán để làm gì? • Nghề nghiệp kế toán. • Kế toán – công cụ trợ giúp cho các quyết định của nhà quản trị • Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán làm cơ sở cho các học phần kế toán tiếp theo 4 Company ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC LOGO 1 Qua kiểm tra 70%: - Kiểm tra giữa kỳ 20% (Tự luận) - Kiểm tra cuối kỳ 50% (Trắc nghiệm) 2 Qua quá trình học tập 30%: - Tiểu luận, thảo luận - Bài tập về nhà và bài tập tại lớp 3 Điểm thưởng cho sinh viên tích cực tham gia 5 Company LOGO KẾT CẤU MÔN HỌC 1 Một số vấn đề chung về kế toán 2 Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả HĐKD 3 Tài khoản và ghi sổ kép 4 Tính giá các đối tượng kế toán 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê 6 Kế toán các quá trình chủ yếu trong HĐSXKDDN 7 Sổ kế toán và các hình thức kế toán 6 2
 3. Company LOGO Yêu cầu môn học • Đọc bài trước khi đến lớp • Tham gia vào nội dung bài, đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi • Làm đầy đủ bài tập GV giao • Hoàn thành tiểu luân theo nhóm • Tự làm thêm những bài tập khác • Tham khảo thêm tài liệu liên quan đến môn học 7 Company LOGO TÀI LIỆU HỌC TẬP GIÁO TRÌNH CHÍNH + Bài giảng PowerPoint + Giáo trình NLKT – ĐHCN TS Trần Phước TÀI LIỆU THAM KHẢO + Giáo trình NLKT – ĐHKT TPHCM + Chuẩn mực kế toán + Các Thông tư, Quyết định 8 Company LOGO MỘT SỐ GỢI Ý ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN • Nghiên cứu các sai phạm trong kế toán và hướng xử lý • Nghiên cứu các chuẩn mực kế toán, những khó khăn trong việc vận dụng các chuẩn mực • Sự khác biệt của chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế • Nghiên cứu về Luật kế toán • Sự khác biệt của các thông tư (105, 201) • Những điểm mới của thông tư 244… 9 3
 4. ̣ CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN Company LOGO Th.S. Cao Thị Cẩm Vân 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU • Hiểu được bản chất, chức năng của kế toán • Phân biệt các phân hệ kế toán • Tìm hiểu các đối tượng kế toán • Tìm hiểu các phương pháp kế toán • Làm quen với một số thuật ngữ • Hiểu được các nguyên tắc kế toán • Hiểu được các yêu cầu của kế toán 2 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.1.KHÁI NIỆM Là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động (Luật Kế toán) Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp một cách có ý nghĩa và dưới hình thức bằng tiền các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh (Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ ) 3 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1
 5. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN Beân ngoaøi DN ? Beân trong DN ? 4 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.PHÂN LOẠI 1 Kế toán Tài chính 2 Kế toán Quản trị 3 Kế toán Chi phí 5 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.2.PHÂN LOẠI Những điểm giống nhau + Sử dụng chung hệ thống chứng từ kế toán tài chính + Đều quan tâm đến tài sản, nguồn hình thành nên tài sản, chi phí, thu nhập, công nợ và quá trình lưu chuyển tiền + Đều quan tâm trách nhiệm của người quản lý 6 2
 6. 1.2.PHÂN LOẠI Những điểm khác nhau + Đặc điểm thông tin + Đối tượng sử dụng thông tin + Tính pháp lệnh + Phạm vi báo cáo + Kỳ báo cáo Còn gì nữa?????? 7 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KẾ TOÁN + Tài sản, sự vận động của tài sản + Nguồn hình thành tài sản + Doanh thu, chi phí 8 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN & SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN Tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai Tiền và các khoản tương đương tiền Tài sản Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 9 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 3
 7. TÀI SẢN & SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Tài sản Tài sản cố định thuê tài chính dài hạn Chi phí xây dựng cơ bản dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Các tài sản dài hạn khác Tài sản thay đổi hình thái trong quá trình HĐSXKD của doanh nghiệp 10 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ + Nợ ngắn hạn Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát + Nợ dài hạn sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình 11 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn Phải trả người bán NỢ PHẢI TRẢ Các khoản phải nộp cho nhà nước Các khoản phải trả người lao động Các khoản phải trả khác…. Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 12 4
 8. NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Là số vốn của các chủ sở hữu góp vốn thành lập DN từ ban đầu và các khoản lợi nhuận sau thuế, các quỹ DN,… của quá trình kinh doanh mang lại. 13 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN Nguồn vốn kinh doanh ban đầu Lợi nhuận sau thuế thu nhập của DN NGUỒN VỐN Chênh lệch đánh giá lại tài sản CHỦ SỞ HỮU Chênh lệch tỷ giá hối đoái Các quỹ của doanh nghiệp Nguồn kinh phí và nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 14 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN Nguyên tắc cân đối Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Nợ phải trả phả trả TÀI SẢN = SẢ + Vốn chủ sở hữu chủ 15 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 5
 9. DOANH THU Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế DN thu được trong kỳ kế toán (từ các hoạt động SX, KD thông thường và các hoạt động khác của DN, làm tăng vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu). 16 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU Bán hàng, cung cấp dịch vụ DOANH THU Doanh thu hoạt động tài chính Thu nhập khác 17 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU Doanh thu hoạt động tài chính: + Lãi tiền gởi ngân hàng + Lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái + Chiết khấu thanh toán được hưởng + Cổ tức được chia….. 18 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 6
 10. DOANH THU Thu nhập khác: + Thu nhập từ bán, thanh lý tài sản + Thu từ các khoản nợ đã xóa sổ + Các khoản thu nhập khác…… 19 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ - Chi phí: : Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu (không bao gồm khoản phân phối cho cổ đông hoặc chủ sở hữu) 20 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh: + Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ + Chi phí quản lý doanh nghiệp 21 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 7
 11. CHI PHÍ Chi phí hoạt động đầu tư tài chính: + Khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái + Chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng + Lãi phát sinh do DN vay ngân hàng 22 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ Chi phí khác: + Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản + Các khoản phạt do vi phạm hợp đồng +…. 23 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN Nguyên tắc cân đối Chi phí phí DOANH THU = + Lợi nhuận nhuậ 24 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 8
 12. 1.4. VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN VAI TRÒ KẾ TOÁN Đối với Đối với doanh nhà nước ? nghiệp? 25 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 1.5 CHỨC NĂNG KẾ TOÁN • Chức năng thông tin • Chức năng kiểm tra 26 1.6 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN Để đáp ứng các yêu cầu của kế toán, nhiệm vụ của kế toán là gì? 27 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 9
 13. 1.6 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN • + Thu thaäp, xöû lyù thoâng tin, soá lieäu keá toaùn theo ñoái töôïng vaø noäi dung coâng vieäc keá toaùn • + Kieåm tra, giaùm saùt caùc khoaûn thu, chi taøi chính, caùc nghóa vuï thu, noäp, thanh toaùn nôï; kieåm tra vieäc quaûn lyù, söû duïng taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn; phaùt hieän vaø ngaên ngöøa caùc haønh vi vi phaïm phaùp luaät veà taøi chính, keá toaùn. 28 1.6 NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN • + Phaân tích thoâng tin, soá lieäu keá toaùn; tham möu, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp phuïc vuï yeâu caàu quaûn trò vaø quyeát ñònh kinh teá, taøi chính cuûa ñôn vò keá toaùn. • + Cung caáp thoâng tin, soá lieäu keá toaùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 29 1.7 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN + Cơ sở dồn tích ( Accrual Basis) + Hoạt động liên tục (Going Concern) + Giá gốc (Historical Cost) + Thận trọng (Convervatism) + Phù hợp (Matching) + Nhất quán ( Consistency) + Trọng yếu (Materiality) 30 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 10
 14. NGUYEÂN TAÉC CƠ SỞ DỒN TÍCH • Moïi nghieäp vuï kinh teá taøi chính lieân quan ñeán taøi sản, Nôï phaûi traû, doanh thu, chi phí, … phaûi ñöôïc ghi soå vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh, khoâng caên cöù vaøo thôøi ñieåm thöïc teá thu hoaëc chi tieàn. • Laø nguyeân taéc keá toaùn cô baûn, neàn taûng. 31 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEÂN TAÉC PHUØ HÔÏP • Vieäc ghi nhaän doanh thu vaø chi phí phaûi phuø hôïp vôùi nhau. Khi ghi nhaän moät khoaûn doanh thu thì phaûi ghi nhaän moät khoaûn chi phí töông öùng coù lieân quan ñeán vieäc taïo ra doanh thu ñoù ñoù. • CP töông öùng vôùi DT goàm: – CP cuûa kyø taïo ra DT – CP cuûa caùc kyø tröôùc – CP phaûi traû nhöng lieân quan ñeán DT cuûa kyø ñoù. 32 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN Cô sôû doàn tích vaø phuø hôïp Thôøi ñieåm Thôøi ñieåm Thôøi ñieåm chi tieàn tieâu thuï thu tieàn Nieân ñoä X-1 Nieân ñoä X Nieân ñoä X+1 Chi phí Doanh thu 33 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 11
 15. NGUYEÂN TAÉC GIAÙ GOÁC • Taøi saûn phaûi ñöôïc ghi nhaän theo giaù goác. • Giaù goác cuûa taøi saûn ñöôïc tính theo soá tieàn hoaëc khoaûn töông ñöông tieàn ñaõ traû, phaûi traû hoaëc tính theo giaù trò hôïp lyù cuûa taøi saûn ñoù vaøo thôøi ñieåm taøi saûn ñöôïc ghi nhaän. • Baûo ñaûm tính khaùch quan vaø haïn cheá vieäc ñieàu chænh soá lieäu theo chuû quan ñôn vò. • 34 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEÂN TAÉC NHAÁT QUAÙN • Caùc chính saùch vaø phöông phaùp keá toaùn doanh nghieäp ñaõ choïn phaûi ñöôïc aùp duïng thoáng nhaát ít nhaát trong moät kyø keá toaùn naêm. • Tröôøng hôïp coù thay ñoåi chính saùch vaø phöông phaùp keá toaùn ñaõ choïn thì phaûi giaûi trình lyù do vaø aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi ñoù trong phaàn thuyeát minh BCTC. • Baûo ñaûm khaû naêng so saùnh ñöôïc vaø haïn cheá ñieàu chænh soá lieäu theo chuû quan ñôn vò. 35 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEÂN TAÉC THAÄN TROÏNG • Thaän troïng laø vieäc xem xeùt, caân nhaéc, phaùn ñoaùn caàn thieát ñeå laäp caùc öôùc tính keá toaùn trong caùc ñieàu kieän khoâng chaéc chaén. – Laäp döï phoøng; – Ghi nhaän vaø ñaùnh giaù thu nhaäp, chi phí, taøi saûn vaø nôï phaûi traû. • BCTC sẽ trung thöïc vaø hôïp lyù, khoâng “thoåi phoàng” tình hình taøi chính vaø keát quaû hoaït ñoäng. 36 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 12
 16. NGUYEÂN TAÉC TROÏNG YEÁU • Thoâng tin ñöôïc coi laø troïng yeáu trong tröôøng hôïp neáu thieáu thoâng tin hoaëc thieáu chính xaùc cuûa thoâng tin ñoù coù theå laøm sai leäch ñaùng keå BCTC, laøm aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh kinh teá cuûa ngöôøi söû duïng BCTC. • Khi laäp baùo caùo taøi chính caùc khoûan muïc troïng yeáu phaûi ñöôïc trình baøy rieâng bieät. 37 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC • BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô sôû giaû ñònh laø doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng lieân tuïc vaø seõ tieáp tuïc hoaït ñoäng kinh doanh bình thöôøng trong töông lai gaàn, nghóa laø doanh nghieäp khoâng coù yù ñònh cuõng nhö khoâng buoäc phaûi ngöøng hoaït ñoäng hoaëc phaûi thu heïp ñaùng keå quy moâ hoaït ñoäng cuûa mình. • Tröôøng hôïp thöïc teá khaùc vôùi giaû ñònh hoaït ñoäng lieân tuïc thì BCTC phaûi laäp treân moät cô sôû khaùc vaø phaûi giaûi thích cô sôû ñaõ söû duïng ñeå laäp BCTC. 38 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN Yêu cầu đối với công việc kế toán: + Khách quan (Objectivity) + Trung thực ( Integrity) Yêu cầu đối với thông tin kế toán: + Kịp thời (Timeless) + Dể hiểu (Understandability) + Có thể so sánh được (Comparability) + Đầy đủ (Completeness) 39 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 13
 17. CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN Phương pháp chứng từ Phương pháp tính giá Phương pháp tài khoản kế toán Phương pháp tổng hợp và cân đối 40 Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản