intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
7
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Văn Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Một số vấn đề chung về kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Trong chương học này yêu cầu những nội dung cần nắm sau: kế toán là gì?, chức năng của kế toán, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị, nguyên tắc cơ bản của kế toán, đối tượng của kế toán, phương trình cơ bản của kế toán, khái quát về hệ thống các phương pháp và phương tiện kế toán, chu trình kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Ths. Nguyễn Văn Thịnh

  1. 13/09/2011 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Giảng viên: Th.S Nguyễn Văn Thịnh Email: thinhfetp@gmail.com LOGO GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  Mục đích môn học:  Trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và làm cơ sở, nền tảng cho các học phần kế toán tiếp theo  Thời lượng: 60 tiết  Yêu cầu đối với người học:  Tham gia các buổi học trên lớp nhằm tiếp nhận kiến thức  Hoàn thành các tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên  Đọc thêm giáo trình, tài liệu liên quan đến môn học để hiểu sâu kiến thức môn học  Đọc bài trước khi lên lớp; Làm bài tập để củng cố lý thuyết đã học và rèn luyện kỹ năng thực hành LOGO GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  Hình thức đánh giá: (Áp dụng cho lớp Cao đẳng nghề) Kết quả học tập các học phần của sinh viên được đánh giá bằng điểm số, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Đ.TKHP = 60% Đ.KTHP + 20% Đ.GK + 20% Đ.TBKTTX 1
  2. 13/09/2011 LOGO Nội dung: 1 Một số vấn đề chung về kế toán 2 Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 Tài khoản kế toán và Ghi sổ kép 4 Tính giá các đối tượng kế toán 5 Chứng từ kế toán và Kiểm kê 6 Kế toán các quy trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7 Sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán LOGO GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  Tài liệu tham khảo  T.S Trần Phước (2010), Giáo trình nguyên lý kế toán, Nhà xuất bản thống kê, TP.HCM  Giáo trình Nguyên lý kế toán của các trường đại học trong và ngoài nước  Luật kế toán, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các văn bản pháp quy liên quan đến kế toán do Bộ Tài chính ban hành. LOGO Chƣơng 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN 2
  3. 13/09/2011 LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  Những yêu cầu cần nắm trong nội dung chương 1:  Kế toán là gì ?  Chức năng của kế toán  Đối tượng sử dụng thông tin kế toán  Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị  Nguyên tắc cơ bản của kế toán  Đối tượng của kế toán  Phương trình cơ bản của kế toán  Khái quát về hệ thống các phương pháp và phương tiện kế toán  Chu trình kế toán LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  KẾ TOÁN LÀ GÌ ?  Năm 1941, Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA): “Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tổng hợp một cách có ý nghĩa và dưới hình thức bằng tiền các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh”  Năm 1970, AICPA lại cho rằng: “Kế toán là một hệ thống thông tin dùng để đo lường, xử lý, và truyền đạt những thông tin về tài chính của một đơn vị kinh tế”  (Một hoạt động có tính chất dịch vụ)  Theo Luật kế toán của Việt Nam được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2003: “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động” LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  Chức năng của kế toán:  Chức năng phản ánh  Chức năng giám đốc  Sơ đồ chức năng của Kế toán: CÁC HOẠT ĐỘNG NGƯỜI RA KINH DOANH QUYẾT ĐỊNH HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHẢN ÁNH XỬ LÝ THÔNG TIN GHI CHÉP PHÂN LOẠI, BÁO CÁO DỮ LIỆU SẮP XẾP TRUYỀN TIN 3
  4. 13/09/2011 LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  ĐỐI TƢỢNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 1. Tài sản: • Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai 2. Sự tuần hoàn của tài sản  Phân loại đối tƣợng của kế toán theo đặc điểm về hình thái và kỳ hạn chu chuyển vốn • Tài sản ngắn hạn • Tài sản dài hạn  Phân loại đối tƣợng kế toán theo nguồn hình thành  Nợ phải trả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình  Vốn chủ sở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giá trị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả LOGO Chæång 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN TÀI SẢN NGẮN HẠN + TÀI SẢN DÀI HẠN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  Đối tƣợng sử dụng thông tin kế toán HOAÛT ÂÄÜNG KINH DOANH KẾ TOÁN BAN LÃNH ĐẠO: NHỮNG NGƯỜI NHỮNG NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI GIÁN TIẾP - Chủ doanh nghiệp CÓ QUYỀN LỢI - HĐQT CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP: - Ban Giám đốc CÓ LIÊN QUAN: KHÁC: - Nhà đầu tư - Trưởng các phòng - Thuế - CNVC ban trong đơn vị - Chủ nợ - Tài chính - Khách hàng - UBCK,Ngân hàng... - Quần chúng... Các hành động, quyết định có ảnh hưởng đến hoạt động KD 4
  5. 13/09/2011 LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  PHÂN BIỆT GIỮA KTTC VÀ KTQT  Điểm giống nhau:  KTQT và KTTC đều đề cập đến các nghiệp vụ kinh tế, đều quan tâm đến tài sản, nguồn hình thành nên tài sản, chi phí, thu nhập, công nợ và quá trình lưu chuyển tiền của doanh nghiệp  KTQT và KTTC đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán  KTQT và KTTC đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý. KTTC thể hiện trách nhiệm đối với các nhà quản lý cấp cao, KTQT biểu hiện trách nhiệm với các nhà quản trị bên trong doanh nghiệp. LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  PHÂN BIỆT GIỮA KTTC VÀ KTQT  Điểm khác nhau: Các chỉ tiêu Kế toán tài chính Kế toán quản trị 1. Đối tượng sử dụng thông tin - Những đối tượng bên ngoài DN - Nhà quản trị bên trong DN 2. Đặc điểm của thông tin cung - Phản ánh quá khứ, chính xác - Hướng về tương lai cấp - Báo cáo tổng quan về hoạt - Dùng để hoạch định và kiểm soát động của DN - Biểu hiện dưới hình thái giá trị và - Biểu hiện dưới hình thái giá trị vật chất 3. Tính bắt buộc của thông tin, - Tuân thủ GAAPs - Không tuân thủ GAAPs báo cáo 4. Phạm vi báo cáo - Toàn thể doanh nghiệp - Từng bộ phận, khâu công việc 5. Kỳ báo cáo - Định kỳ hàng tháng, quý, năm - Bất cứ khi nào cần cho quản lý 6. Tính pháp lệnh - Có tính pháp lệnh - Không có tính pháp lệnh 7. Quan hệ với các môn học - Ít quan hệ với các môn học - Quan hệ với nhiều môn học khác khác LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN 1. TRUNG THỰC 2. KHÁCH QUAN 3. ĐẦY ĐỦ 4. KỊP THỜI 5. DỄ HIỂU 6. CÓ THỂ SO SÁNH 5
  6. 13/09/2011 LOGO Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN 1. NGUYÊN TẮC CƠ SỞ DỒN TÍCH 2. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC 3. NGUYÊN TẮC GIÁ GỐC 4. NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP 5. NGUYÊN TẮC NHẤT QUÁN 6. NGUYÊN TẮC THẬN TRỌNG 7. NGUYÊN TẮC TRỌNG YẾU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LOGO  HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH Tính đến 06/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành 26 CMKT VN và hướng dẫn áp dụng 02 chuẩn mực kế toán quốc tế: SỐ. TÊN CHUẨN MỰC SỐ. TÊN CHUẨN MỰC 08. Thông tin tài chính về những khoản 01. Chuẩn mực chung vốn góp liên doanh 10. Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối 02. Hàng tồn kho đoái 03. Tài sản cố định hữu hình 14. Doanh thu và thu nhập khâc 04. Tài sản cố định vô hình 15. Hợp đồng xây dựng 05. Bất động sản đầu tư 11. Hợp nhất kinh doanh 06. Thuê tài sản 19. Hợp đồng bảo hiểm 07. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN LOGO SỐ. TÊN CHUẨN MỰC SỐ. TÊN CHUẨN MỰC 16. Chi phí đi vay 26. Thông tin về các bên liên quan 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp 27. Báo cáo tài chính giữa niên độ 21. Trình bày báo cáo tài chính 28. Báo cáo bộ phận 22. Trình bày bổ sung BCTC của 29. Thay đổi chính sách kế toán, ước tính các NH và tổ chức TC tương tự kế toán và các sai sót 23. Các sự kiện phát sinh sau ngày 18. Các khoản dự phòng, tài sản và nợ kết thúc kỳ kế toán năm tiềm tăng 24. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 30. Lãi trên cổ phiếu 25. BCTC hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con IAS 32. Trình bày công cụ tài chính IAS 07. Báo cáo tài chính quốc tế 6
  7. 13/09/2011 LOGO Chæång 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN  HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN KẾ TOÁN  HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 1. Phương pháp chứng từ 2. Phương pháp tính giá 3. Phương pháp tài khoản kế toán 4. Phương pháp ghi sổ kép 5. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán  HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG TIỆN KẾ TOÁN 1. Hệ thống chứng từ kế toán 2. Hệ thống sổ sách kế toán 3. Hệ thống các báo cáo kế toán LOGO Chæång 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KD LẬP CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN KHÓA SỔ KẾ TOÁN VÀO CUỐI KỲ LẬP BÁO CÁO KẾ TOÁN 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2