intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
140
lượt xem
16
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng nguyên lý kế toán. Mục tiêu chương này nhằm giúp người học biết phân biệt chứng từ kế toán, biết vận dụng nội dung, ý nghĩa, các yếu tố và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán, biết phân loại kiểm kê, các bước tiến hành kiểm kê và phương pháp kiểm kê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. NLKT - Chương 5 18/09 2011 M C TIÊU CHƯƠNG 5 Bi t phân lo i ch ng t k toán Bi t v n d ng n i dung, ý nghĩa, các y u t c a ch ng t k toán l p ch ng t k CH NG T K TOÁN VÀ KI M KÊ toán và trình t luân chuy n ch ng t k toán. Bi t phân lo i ki m kê, các bư c ti n hành ki m kê, phương pháp ki m kê. N I DUNG CH NG T K TOÁN Khái ni m Ch ng t k toán Ý nghĩa, tác d ng Ki m kê Tính ch t pháp lý Phân lo i Trình t luân chuy n KHÁI NI M Ch ng t k toán là nh ng gi y t và v t mang tin ph n ánh nghi p v kinh t , tài chính phát sinh và ã hoàn thành, làm căn c ghi s k toán. Ví d v CTKT: M u phi u thu ti n, th ATM Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. NLKT - Chương 5 18/09 2011 Ý NGHĨA, TÁC D NG Ý nghĩa: Ch ng t k toán là kh i i m c a công tác k toán => nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng c a công tác k toán. Ph i nh úng m t kh u m i Tác d ng: rút ư c Truy n t m nh l nh gi a các c p trong ơn v ti n... và ch ng minh cho vi c hoàn thành công vi c ư c giao. PHÂN LO I TÍNH CH T PHÁP LÝ CT b ng - Thông tin trên ch ng t là căn c ghi s gi y Hình th c k toán. bi u hi n CT i n t - Ch ng t k toán ph i do ngư i có th m quy n ký duy t. CT b t bu c Phân lo i CT Y/c Qlý và => Ch ng t k toán là cơ s xác nh k toán Ktra CT hư ng trách nhi m i v i nh ng sai ph m trong k d n toán, là cơ s gi i quy t nh ng tranh ch p, khi u t phát sinh. CT g c Trình t x lý và công d ng CT ghi s CĂN C VÀO HÌNH TH C BI U HI N CĂN C VÀO Y/C QU N LÝ VÀ KI M TRA Ch ng t Ch ng t Ch ng t b t Ch ng t b ng gi y i nt bu c hư ng d n Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. NLKT - Chương 5 18/09 2011 CĂN C VÀO TRÌNH T X LÝ VÀ CÔNG D NG TRÌNH T LUÂN CHUY N Ch ng t g c Ch ng t ghi s 2 4 •L P • GHI • KI M S • LƯU TRA TR 1 3 L P CH NG T K TOÁN N i dung ch y u c a ch ng t k toán 1 • Tên và s hi u c a ch ng t 2 • Ngày, tháng năm l p ch ng t 3 • Tên, a ch ơn v l p ch ng t 4 • Tên, a ch ơn v nh n ch ng t 5 • N i dung nghi p v kinh t phát sinh 6 • Quy mô NVKT phát sinh (b ng s , b ng ch ) 7 • Ch ký c a nh ng ngư i có liên quan KI M TRA CH NG T K TOÁN GHI S K TOÁN Kieåm tra tính roõ raøng, trung thöïc, ñaày ñuû. Kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa nghieäp Căn c vào ch ng t ã l p và nguyên vuï phaùt sinh. t c ghi s , k toán ti n hành ghi s k Kieåm tra tính chính xaùc soá lieäu, thoâng tin toán. treân ch ng t . Kieåm tra vieäc chaáp haønh quy cheá quaûn lyù noäi boä. Neáu phaùt hieän coù söï sai soùt vaø gian laän phaûi baùo caùo cho ngöôøi coù traùch nhieäm tröôùc khi ghi soå. Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. NLKT - Chương 5 18/09 2011 LƯU TR CH NG T K TOÁN KI M KÊ Quy nh v th i h n lưu tr ch ng t k toán Tài li u KT dùng cho Khái ni m qu n lý, i u hành T i thi u 5 năm (c CT ko dùng tr c Phân lo i ti p ghi s KT) M t s phương pháp ki m kê Ch ng t dùng tr c Th i h n lưu tr T i thi u 10 năm ti p ghi s KT và l p Vai trò c a k toán trong ki m kê BCTC, s KT, BCTC năm Các bư c ti n hành ki m kê Tài li u KT có tính s li u, có ý nghĩa quan L u tr vĩnh vi n tr ng v kinh t , an ninh, qu c phòng KHÁI NI M PHÂN LO I Ki m kê là vi c ki m tra các lo i tài s n hi n có nh m xác nh chính th c s hi n có c a tài Ki m kê t ng ph n s n th c t và s li u ghi trên s sách k toán. Ph m vi ki m kê Ki m kê toàn PP ph n CH NG T Phân lo i PP ki m kê TS TRÊN KI M KÊ Ki m kê nh S SÁCH kỳ TS HI N CÓ Th i gian ki m kê Ki m kê b t thư ng CHÊNH L CH M TS PHƯƠNG PHÁP KI M KÊ KI M KÊ V N B NG TI N 1 • PP ki m kê v n b ng ti n 2 4 2 • PP ki m kê hàng t n kho • m • SS v i • L p BB s qu , • i u tra ki m kê s CT nguyên 3 • PP ki m kê tài s n c nh 1 3 nhân CL Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. NLKT - Chương 5 18/09 2011 KI M KÊ HÀNG T N KHO KI M KÊ HÀNG T N KHO (1) Thöïc hieän caùc thuû tuïc quan saùt kieåm keâ (2) Xem xeùt chaát löôïng haøng toàn kho: HTK: - Xem xeùt haøng môùi nhaäp, hay nhaäp ñaõ laâu. - Ki m tra các hư ng d n v HTK - Xem xeùt caùc loaïi haøng toàn kho vaøo thôøi - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä hoaëc choïn maãu ñieåm cuoái naêm veà tuoåi thoï, veà caùc ñaëc ñieåm haøng toàn kho. lyù, hoùa, deã hö hoûng cuûa töøng chuûng loaïi. - Xaùc ñònh haøng toàn kho hö hoûng, loãi thôøi. - Xem xeùt caùc ñieàu kieän löu kho, baûo quaûn, - So saùnh keát quaû kieåm keâ vaät chaát vôùi soå chi saép xeáp taïi kho. tieát, ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa caùc sai soùt. KI M KÊ TÀI S N C NH VAI TRÒ C A K TOÁN TRONG KI M KÊ - Thöïc hieän kieåm keâ toaøn boä taøi saûn coá ñònh hieän coù taïi DN. - Daùn nhaõn taøi saûn coá ñònh sau khi kieåm keâ. 2 - Ñoái chieáu giöõa soá lieäu soå saùch vôùi soá lieäu • TRƯ C • SAU kieåm keâ ñeå xem coù bò maát maùt, thieáu huït taøi KI M KÊ • TRONG KI M KÊ saûn hay khoâng. KI M KÊ - Ñieàu tra nguyeân nhaân cuûa caùc sai leäch. Laäp 1 3 baùo caùo ñeå laõnh ñaïo DN ñöa ra quyeát ñònh xöû lyù nhöõng taøi saûn thöøa hoaëc thieáu neáu coù. CÁC BƯ C TI N HÀNH KI M KÊ VAI TRÒ C A K TOÁN TRONG KI M KÊ Tröôùc khi kieåm keâ: Thành l p Caên cöù tình hình thöïc teá ñeà ra phöông phöôùng, ban KK phaïm vi kieåm keâ, höôùng daãn nghieäp vuï chuyeân moân cho ngöôøi laøm coâng taùc kieåm keâ. Trong khi kieåm keâ: T/hi n các công vi c trư c KK Phaûi tham gia ghi cheùp soá lieäu kieåm keâ, ñoái chieáu phaùt hieän cheânh leäch thöøa thieáu. Sau khi kieåm keâ: T/hi n KK Caên cöù vaøo keát quaû kieåm keâ vaø yù kieán giaûi quyeát khoaûn cheânh leäch maø tieán haønh ñieàu chænh soå keá toaùn cho phuø hôïp vôùi soá lieäu thöïc X lý teá kieåm keâ. k t qu KK Th.S C Th Thanh Hương 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2