intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu

Chia sẻ: Hgiang Hgiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1.074
lượt xem
227
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo ngân lưu cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh một cách tổng quát của công ty qua các giai đoạn phát triển khác nhau, đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn, dự báo dòng ngân lưu tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu

  1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Niên khoá: 2006-2007 Nguyeân lyù keá toaùn 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 1 Bài giảng 9 Phân tích Báo cáo ngân lưu 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 2 Nguyễn Tấn Bình 1
  2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 Báo cáo ngân lưu quan trọng như thế nào? • Thể hiện bức tranh hoàn chỉnh hơn về hiện trạng tài chính của doanh nghiệp. • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại do không quản lý được dòng ngân lưu của họ. • Và hãy nhớ, báo cáo ngân lưu là báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế toán quốc tế và của nhiều quốc gia. • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 3 Phân tích báo cáo ngân lưu • Báo cáo ngân lưu cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh một cách tổng quát của công ty qua các giai đoạn phát triển khác nhau. • Đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn • Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 4 Nguyễn Tấn Bình 2
  3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu của 04 Công ty I, II, III, IV Hoaït ñoäng I II III VI Hoaït ñoäng kinh doanh (6) 12 35 8 Hoaït ñoäng ñaàu tö (14) (22) (10) (2) Hoaït ñoäng taøi chính 20 10 (25) (6) Toång ngaân löu roøng (1) 0 0 0 0 (1) Giaû ñònh khoâng coù cheânh leäch (Cuoái kyø – Ñaàu kyø) trong tieàn maët toàn quyõ. 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 5 Phân tích báo cáo ngân lưu Công ty I Hoaït ñoäng I II III VI Hoaït ñoäng kinh doanh (6) 12 35 8 Hoaït ñoäng ñaàu tö (14) (22) (10) (2) Hoaït ñoäng taøi chính 20 10 (25) (6) Toång ngaân löu roøng 0 0 0 0 Coâng ty I, laø moät minh hoïa cuûa moät doanh nghieäp môùi thaønh laäp hoaëc ñang coù saûn phaåm môùi, taêng tröôûng nhanh. Ñaây laø giai ñoaïn chöa coù laõi nhieàu, khoaûn phaûi thu taêng (do chính saùch baùn chòu) vaø haøng toàn kho taêng. Ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh aâm (-6) laø do chi nhieàu hôn thu. Coâng ty ñaõ huy ñoäng voán khaù lôùn (20) ñeå phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh vaø ñaàu tö (-14) trong giai ñoaïn naøy 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 6 Nguyễn Tấn Bình 3
  4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 Phân tích báo cáo ngân lưu Công ty II Hoaït ñoäng I II III VI Hoaït ñoäng kinh doanh (6) 12 35 8 Hoaït ñoäng ñaàu tö (14) (22) (10) (2) Hoaït ñoäng taøi chính 20 10 (25) (6) Toång ngaân löu roøng 0 0 0 0 Coâng ty II, theå hieän moät doanh nghieäp coù thôøi gian hoaït ñoäng laâu hôn coâng ty I, nhöng nhìn chung vaãn laø doanh nghieäp ñang giai ñoaïn phaùt trieån nhöng toác ñoä phaùt trieån ñaõ chaäm laïi. Hoaït ñoäng coù laõi vaø ñaõ taïo ñöôïc doøng ngaân löu roøng döông töø hoaït ñoäng kinh doanh (12). Tuy nhieân ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh khoâng ñuû ñeå ñaàu tö nhaø xöôûng thieát bò (-22), neân vaãn caàn phaûi huy ñoäng theâm voán (10). 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 7 Phân tích báo cáo ngân lưu Công ty III Hoaït ñoäng I II III VI Hoaït ñoäng kinh doanh (6) 12 35 8 Hoaït ñoäng ñaàu tö (14) (22) (10) (2) Hoaït ñoäng taøi chính 20 10 (25) (6) Toång ngaân löu roøng 0 0 0 0 Coâng ty III, theå hieän moät doanh nghieäp ñaõ phaùt trieån ñænh cao vaø oån ñònh, taïo ñöôïc doøng ngaân löu roøng töø hoaït ñoäng kinh doanh lôùn (35). Doanh nghieäp duøng tieàn thu ñöôïc naøy ñaàu tö theâm taøi saûn coá ñònh vaø (coù theå) ñaàu tö vaøo coâng ty khaùc (-10), thanh toaùn nôï vay, vaø (coù theå) chia coå töùc, moät caùch traû voán laïi cho coå ñoâng (-25). 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 8 Nguyễn Tấn Bình 4
  5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 Phân tích báo cáo ngân lưu Công ty IV Hoaït ñoäng I II III VI Hoaït ñoäng kinh doanh (6) 12 35 8 Hoaït ñoäng ñaàu tö (14) (22) (10) (2) Hoaït ñoäng taøi chính 20 10 (25) (6) Toång ngaân löu roøng 0 0 0 0 Coâng ty IV, hình aûnh cuûa moät doanh nghieäp baét ñaàu ñi xuoáng (sau khi ñaït ñeán ñænh). Ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh vaãn döông nhöng ñaõ baét ñaàu giaûm (8). Coâng ty cuõng giaûm ñaàu tö vaøo nhaø xöôûng thieát bò do ngaønh haøng ñang treân ñaø giaûm suùt (-2). Ñaõ söû duïng doøng ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh ñeå traû nôï vay vaø chi traû coå töùc (-6). 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 9 Coâng ty REE (ñôn vò: 1000 VNÑ) Khoaûn muïc REE (Ngaøy 31/12) 2002 2003 Laõi tröôùc thueá 36,222,037 48,390,198 Ñieàu chænh khaáu hao 6,223,311 15,687,516 (+/-) Thay ñoåi trong voán löu ñoäng -9,073,344 -11,970,108 I. Ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh 33,372,004 52,107,606 II. Ngaân löu töø hoaït ñoäng ñaàu tö -125,987,097 -52,178,690 III. Ngaân löu töø hoaït ñoäng taøi chính 67,860,884 -9,439,747 Toàng ngaân löu roøng (I+II+III) -24,754,209 -9,510,831 Tieàn toàn quyõ ñaàu kyø 50,087,490 25,333,281 Tieàn toàn quyõ cuoái kyø 25,333,281 15,822,450 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 10 Nguyễn Tấn Bình 5
  6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Nguyên lý kế toán Bài giảng 9 2006-2007 BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU (trieäu ñoâ-la) Microsoft Corporation 2003 2004 2005 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận ròng 7,531 8,168 12,254 Khấu hao 1,393 1,186 855 Các khoản điều chỉnh vốn lưu động 6,873 5,272 3,496 Ngân lưu ròng từ hoạt động kinh doanh 15,797 14,626 16,605 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ngân lưu ròng từ hoạt động đầu tư (7,495) (3,342) 15,027 HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Ngân lưu ròng từ hoạt động tài chính (5,223) (2,364) (41,078) Tổng ngân lưu ròng 3,079 8,920 (9,446) Thay đổi tỷ giá hối đoái 61 27 (7) Tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ 2,217 5,357 14,304 Tồn quỹ tiền mặt cuối kỳ 5,357 14,304 4,851 8/17/2006 Nguyeãn Taán Bình 11 Nguyễn Tấn Bình 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2