intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
332
lượt xem
93
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG II CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1. Lịch sử hình thành và phát triển ? Từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19 có những thay đổi ? Cuộc các mạng công nghiệp lần 1 vào thế kỷ 18. ? Việc sử dụng máy móc vào sản xuất nhiều hơn. ? Qui mô sản xuất của các xí nghiệp lớn hơn. ? Hình thức tổ chức công ty đa dạng hơn. ? Sự thay đổi làm xuất hiện các lý thuyết quản trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 2 Các lý thuyết quản trị

 1. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 1. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån  Töø theá kyû 18 ñeán giöõa theá kyû 19 coù nhöõng thay ñoåi  Cuoäc caùc maïng coâng nghieäp laàn 1 vaøo theá kyû 18.  Vieäc söû duïng maùy moùc vaøo saûn xuaát nhieàu hôn.  Qui moâ saûn xuaát cuûa caùc xí nghieäp lôùn hôn.  Hình thöùc toå chöùc coâng ty ña daïng hôn.  Söï thay ñoåi laøm xuaát hieän caùc lyù thuyeát quaûn trò.
 2. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2. CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ COÅ ÑIEÅN 2.1. Lyù thuyeát quaûn trò khoa hoïc 2.1.1.charler Babbage (1792 – 1871) Chuû tröông chuyeân moân hoùa lao ñoäng. Duøng toaùn hoïc ñeå tính toan caùch söû duïng nguyeân vaät lieäu toái öu. Nghieân cöùu thôøi gian caàn thieát ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc. Ñeà nghò chia lôïi nhuaän cho coâng nhaân.
 3. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.1.2.Fank & lillian Gilbreth  Nghieân cöùu ñoäng taùc laøm vieäc.  Coù theå boû bôùt caùc ñoäng taùc dö thöøa.  Phaùt trieån heä thoáng caùc thao taùc hoaøn thaønh coâng vieäc.  Xaùc ñònh caùc ñoäng taùc dö thöøa coù aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi naêng löôïng laøm vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng.  Chuù taâm vaøo caùc coâng vieäc chính.
 4. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.1.3.Herry Gantt ( 1861 – 1919 )  Moâ taû doøng coâng vieäc caàn ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï.  Vaïch ra nhöõng giai ñoaïn cuûa coâng vieäc theo keá hoaïch.  Quan taâm ñeán caùch laøm vieäc cuûa nhaø quaûn trò.  Nhaø quaûn trò ra quyeát ñònh döïa treân neàn taûng khoa hoïc chöù khoâng theo caûm tính.  coù cheá ñoä khen thöôûng cho caù nhaân laøm vöôït chæ tieâu.
 5. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.1.4.Frederick Winslow Taylor ( 1856 – 1915 )  Ñöa ra moät soá nhöôïc ñieåm cuûa caùch quaûn trò cuõ nhö:  Thueâ möôùn coâng nhaân theo nguyeân taéc ai ñeán tröôùc thì thueâ tröôùc.  Khoâng coù heä thoáng huaán luyeän cho nhaân vieân môùi.  Coâng nhaân laøm vieäc theo thoùi quen, khoâng coù tieâu chuaån rieâng.  Giao heát coâng vieäc vaø traùch nhieäm cho nhaân vieân.  Nhaø quaûn trò laøm vieäc khoâng ñuùng chöùc naêng.
 6. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Ñöa ra 4 nguyeân taéc quaûn trò khoa hoïc môùi laø:  Aùp duïng khoa hoïc thay theá cho kinh nghieäm cho  töøng yeáu toá coâng vieäc. Tuyeån coâng nhaân coù tay ngheà vaø ñaøo taïo laïi cho  hoï. Phaùt trieån coâng vieäc ñuùng nhö tieán ñoä ñaõ ñònh.  Phaân ñònh roõ raøng coâng vieäc cuûa coâng nhaân vaø nhaø  quaûn trò.
 7. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.1.5. Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa thuyeát quaûn trò khoa hoïc  Öu ñieåm:  Phaùt trieån kyõ naêng vaø tö töôûng quaûn trò.  Phaân coâng chuyeân moân hoùa lao ñoäng laøm taêng naêng suaát .  Xaùc ñònh taàm quan troïng cuûa vieäc tuyeån choïn vaø huaán luyeän nhaân vieân.  Xem quaûn trò laø ñoái töôïng nghieân cöùu.
 8. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Nhöôïc ñieåm:  Caùc nguyeân taéc naøy chæ aùp duïng trong moâi tröôøng  oån ñònh. Chæ quan taâm ñeán hieäu quaû kinh teá maø khoâng quan  taâm ñeán nhu caàu xaõ hoäi cuûa ngöôøi lao ñoäng. Aùp duïng nguyeân taéc quaûn trò cöùng nhaéc thieáu linh  ñoäng
 9. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.2. Lyù thuyeát quaûn trị haønh chính 2.2.1.Fayol (1841-1925)  Phaân chia coâng vieäc phuø hợp Quyeàn haïn phải gaén lieàn traùch nhieäm   Duy trì kyû luaät trong tổ chức  Thoáng nhaát chæ huy và điều khiển Taäp trung quyeàn haønh  Lôïi ích caù nhaân phuï thuoäc lôïi ích toå chöùc
 10. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Thuø lao töông xöùng   Tuyeán laõnh ñaïo  Traät töï ngöôøi vaø vaät  Coâng baèng trong ñoái xử  Boá trí coâng vieäc oån ñònh  Khuyeán khích saùng kieán  Tinh thaàn ñoàng ñoäi
 11. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.2.2. Max Weber ( 1864 – 1920 )  Phaân coâng lao ñoäng vôùi thaåm quyeàn vaø phaân ñònh roõ traùch nhieäm cuûa töøng ngöôøi.  Thieát laäp heä thoáng chöùc vuï.  Tuyeån duïng nhaân vieân coù chuyeân moân vaø thaêng chöùc theo khaû naêng vaø naêng löïc.  Ban haønh quyeát ñònh baèng vaên baûn.  Quaûn trò phaûi taùch rôøi vôùi sôû höõu
 12. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 2.2.3. Öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa thuyeát quaûn trò haønh chaùnh  Öu ñieåm  Ñeà cao vieäc saép xeáp trong toå chöùc.  Quan taâm ñeán vieäc phaân caáp, uûy quyeàn giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh nhanh hôn.
 13. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Nhöôïc ñieåm:  Quan ñieåm cöùng nhaéc.  Khoâng aùp duïng ñöôïc cho moïi hoaøn caûnh.  Khoâng chuù yù ñeán nhu caàu xaõ hoïi cuûa ngöôøi lao  ñoäng.
 14. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI : Caùc taùc giaû tieâu bieåu   Mary Parker Follet (1868-1933) nhaø nghieân cöùu taâm lyù quaûn trò  Elton Mayo (1880-1949) giaùo sö ñaïi hoïc havard ngöôøi Myõ.  Douglas Mc Gregor (1906-1964)  Abraham Maslow (1908-1970) Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )
 15. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3.1.Hugo Munsterberg ( 1863 – 1916 )  Nghiên cứu tâm lý ứng dụng trong môi trường tổ chức.  Nghiên cứu một cách khoa học tác phong của con người trong tổ chức.  Năng suất lao động sẽ cao hơn qua việc nghiên cứu kỷ những kỹ năng của con người.
 16. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3.2.Mary Parker Follett ( 1868 – 1933 )  Đứng về mặt tâm lý, triết học, chính trị và luật các nhà quản trị sẽ nhận thức được mỗi người lao động là một thế giới phức tạp.  Các nhà quản trị phải nhận biết những động cơ làm việc của họ.  Các nhà quản trị nên động viên sẽ hiệu quả hơn là yêu cầu.  Hợp tác và kiểm tra sẽ đem lại thành công cho nhà quản trị
 17. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3.3.Abraham Maslow (1908 – 1970 )  Xây dựng thuyết nhu cầu của con người  Thuyết này gồm 5 bậc từ thấp tới cao  Giúp cho nhà quản trị hiểu rõ hơn động cơ hành động của người la động.  Nhà quản trị sẽ thành công khi vận dụng đúng thuyết nhu cầu đối với mỗi người trong tổ chức.
 18. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3.4.Douglas Gregor ( 1906 – 1964 )  Các nhà quản trị trước đây sử dụng những giả thuyết sai lầm về tác phong và hành vi của con người.  Vì thế họ xây dựng bộ máy tổ chức với quyền hành tập trung nhiều quy tắc.  Người lao động sẽ thích thú lao động khi họ được thuận lợi.  Nhà quản trị sẽ thành công nếu quan tâm nhiều hơn đén sự phối hợp hoạt động
 19. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ 3.5.Elton Mayo (1880 – 1949 )  Tạo điều thuận lợi cho người lao động thỏa mãn nhu cầu tâm lý của họ sẽ cho năng suất lao động cao hơn.  Yếu tố tinh thần có tác động mạnh đến năng suất lao động.  Nên thay đổi quan điểm về công nhân
 20. CHÖÔNG II CAÙC LYÙ THUYEÁT QUAÛN TRÒ Öu ñieåm  Quan taâm ñeán nhu caàu xaõ hoäi cuûa con ngöôøi. Quan tâm tới yếu tố tập thể trong tổ chức. Các nhà quản trị thay đổi cách nhìn của nhà quản trị về công nhân  Nhöôïc ñieåm  Quaù chuù yù ñeán nhu caàu xaõ hoäi cuûa con ngöôøi.  Chöa quan taâm ñeán moâi tröôøng xung quanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản