intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 8 Điều khiển

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

1
370
lượt xem
85
download

Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 8 Điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu khái niệm điều khiển, lãnh đạo và động viên. Biết các phẩm chất và kỹ năng của người lãnh đạo. Biết các mô hình phong cách lãnh đạo thông dụng. Hiểu các lý thuyết động viên và biết cách ứng dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý Quản trị học - Chương 8 Điều khiển

 1. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG VIII Hieåu khaùi nieäm ñieàu khieån, laõnh ñaïo vaø ñoäng vieân.  Bieát caùc phaåm chaát vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo.  Bieát caùc moâ hình phong caùch laõnh ñaïo thoâng duïng.  Hieåu caùc lyù thuyeát ñoäng vieân vaø bieát caùch öùng duïng. 
 2. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 1. Khaùi nieäm Ñieàu khieån laø chöùc naêng lieân quan ñeán caùc coâng vieäc  Tuyeån duïng vaø huaán luyeän nhaân vieân.  Laõnh ñaïo nhaân vieân.  Ñoäng vieân nhaân vieân.  Nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. 
 3. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 2. Laõnh ñaïo 2.1. Khaùi nieäm  George Terry “ Laõnh ñaïo laø hoaït ñoäng gaây aûnh höôûng ñeán con ngöôøi ñeå hoï phaán ñaáu moät caùch töï nguyeän cho nhöõng muïc tieâu cuûa nhoùm”. Paul Hersey “ Laõnh ñaïo laø quaù trình gaây aûnh höôûng  ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa moät caù nhaân hay moät nhoùm nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chung”.
 4. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Harold Koontz vaø Cyril O’Donell “ Laõnh ñaïo laø söï  gaây aûnh höôûng ñeán con ngöôøi nhaèm theo ñuoåi vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu chung”. Hemphill & Coons “ Laõnh ñaïo laø cö xöû cuûa moät caù  nhaân khi chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng cuûa nhoùm nhaèm ñaït tôùi muïc tieâu chung”.
 5. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 2.2. Ñaëc ñieåm cuûa laõnh ñaïo  Gaây aûnh höôûng ñeán caù nhaân hay nhoùm ngöôøi.  Nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.  Chæ thöïc hieän ñöôïc khi coù ñoái töôïng bò laõnh ñaïo. 2.3. 2.3. Ngöôøi laõnh ñaïo thöïc hieän vieäc laõnh ñaïo khi  Giao vieäc cho nhaân vieân.  Höôùng daãn nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc.  Cuøng nhaân vieân thöïc hieän muïc tieâu cuûa toå chöùc.
 6. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 3. Ngöôøi laõnh ñaïo 3.1. Khaùi nieäm  Laø ngöôøi nhaän ñöôïc söï uûng hoä cuûa nhieàu ngöôøi.  Laø ngöôøi gaây ñöôïc aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc.  Ngöôøi laõnh ñaïo khoâng nhaát thieát phaûi laø nhaø quaûn lyù.
 7. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 3.2. Caùc phaåm chaát vaø kyõ naêng cuûa ngöôøi laõnh ñaïo  Khaû naêng gaây aûnh höôûng ñeán ngöôøi khaùc.  Khaû naêng khôi daäy nieàm tin ôû ngöôøi khaùc.  Kyõ naêng quaûn lyù.  Kieân ñònh.  Ñaùng tin caäy  Chính tröïc  Coâng baèng  Bieát laéng nghe.
 8. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Nhaát quaùn Quan taâm ñeán moïi ngöôøi chaân thaønh Boäc loä söï tin töôûng vaøo taäp theå Ñaùnh giaù coâng traïng ñuùng ngöôøi Saùt caùnh vôùi taäp theå khi khoù khaên Cung caáp thoâng tin kòp thôøi cho taäp theå Coù moät quaù trình phaán ñaáu vaø thaønh coâng
 9. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Beà daøy thaønh tích Kyõ naêng quan heä Ngöôøi laõnh Kyõ naêng quaûn lyù vôùi con ngöôøi ñaïo Phaåm chaát caù nhaân toát
 10. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 4. Phong caùch laõnh ñaïo 4.1. Khaùi nieäm  Laø caùch ngöôøi laõnh ñaïo taùc ñoäng ñeán caáp döôùi khi thuùc ñaåy hoï thöïc hieän muïc tieâu.
 11. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 4.2. 4.2. Moâ hình Kust Lewin 4.2.1. Phong caùch laõnh ñaïo ñoäc ñoaùn  Ñaëc ñieåm  Ngöôøi laõnh ñaïo ra quyeát ñònh döïa vaøo kinh nghieäm.  Quyeàn löïc taäp trung ôû ngöôøi laõnh ñaïo.  Nhaân vieân laø ngöôøi nhaän vaø thi haønh meänh leänh.  Ngöôøi laõnh ñaïo thöôøng xuyeân kieåm tra caáp döôùi.  Thoâng tin trong toå chöùc laø moät chieàu töø treân xuoáng.
 12. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Öu ñieåm   Giuùp cho vieäc ra quyeát ñònh nhanh.  Nhöôïc ñieåm  Khoâng phaùt huy naêng löïc cuûa caáp döôùi.
 13. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 4.2.2. Phong caùch laõnh ñaïo daân chuû  Ñaëc ñieåm  Coù tham khaûo yù kieán caáp döôùi tröôùc khi ra quyeát ñònh.  Ngöôøi laõnh ñaïo phaân quyeàn cho caáp döôùi nhieàu hôn.  Thöôøng laáy yù kieán cuûa ñaïi ña soá ñeå ra quyeát ñònh.  Thoâng tin trong toå chöùc laø hai chieàu.
 14. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Öu ñieåm   Phaùt huy naêng löïc cuûa caáp döôùi.  Nhöôïc ñieåm  Toán nhieàu thôøi gian ñeå ra quyeát ñònh.
 15. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 4.2.3. Phong caùch laõnh ñaïo töï do  Ñaëc ñieåm  Ngöôøi laõnh ñaïo ít can thieäp vaøo coâng vieäc caáp döôùi.  Caáp döôùi ñöôïc töï do trong coâng vieäc.  Ngöôøi laõnh ñaïo söû duïng raát ít quyeàn löïc.  Ngöôøi laõnh ñaïo hoã trôï phöông tieän vaø thoâng tin.  Thoâng tin trong toå chöùc laø thoâng tin ngang.
 16. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Öu ñieåm   Phaùt huy toát naêng löïc cuûa caáp döôùi.  Nhöôïc ñieåm  Deã xaûy ra tình traïng hoãn loaïn, voâ toå chöùc.
 17. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 5. Cô sôû ñeå löïa choïn phong caùch laõnh ñaïo  Ñaëc ñieåm cuûa caáp döôùi : tuoåi taùc, trình ñoä, kinh nghieäm, giôùi tính, caù tính.  Giai ñoaïn phaùt trieån cuûa taäp theå vaø nhoùm.  Phaåm chaát caù nhaân cuûa ngöôøi laõnh ñaïo.  Tình huoáng cuï theå.
 18. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 6. Ñoäng vieân : 6.1. Khaùi nieäm Laø laøm cho nhaân vieân haêng haùi, nhieät tình vaø coù traùch nhieäm vôùi coâng vieäc ñeå naâng cao hieäu quaû thöïc hieän coâng vieäc. 6.2. Quaù trình taïo ra ñoäng cô laøm vieäc Nhu Mong Thoâi Haønh Söï thoûa caàu muoán thuùc ñoäng maõn
 19. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN 6.3. Caùc lyù thuyeát ñoäng vieân 6.3.1. Lyù thuyeát caùc baäc thang nhu caàu cuûa Maslow  Chia nhu caàu cuûa con ngöôøi thaønh 5 caáp baäc.  Caùc caáp baäc nhu caàu ñöôïc xeáp töø thaáp ñeán cao.  Caùc nhu caàu baäc thaáp laø nhu caàu sinh hoïc vaø an toaøn.  Caùc nhu caàu baäc cao laø nhu caàu xaõ hoäi, nhu caàu ñöôïc toân troïng vaø töï theå hieän.  Con ngöôøi chæ chuù yù ñeán nhu caàu baäc cao, neáu nhu caàu thaáp hôn ñöôïc thoûa maõn.
 20. CHÖÔNG VIII ÑIEÀU KHIEÅN Nhu caàu Nhu caàu töï thaân Nhu caàu ñöôïc toân vaän ñoäng xaõ hoäi troïng -Ñöôïc chaáp Nhu caàu Nhu caàu - Phaùt trieån -Thaønh ñaït nhaän an toaøn sinh hoïc caù nhaân -Töï tin -Tình baïn -Hoøa bình - Töï hoaøn -Thöïc phaåm -Töï troïng -Ñöôïc yeâu thieän -Söï oån ñònh -Khoâng khí -Ñöôïc coâng Thöông -Söï ñaûm baûo -Nöôùc nhaän -Ñöôïc laøthaønh -Giaác nguû vieân taäp theå

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản