Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 1 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
40
lượt xem
12
download

Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 1 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1: Phân bố quy hoạch và xây dựng các XNCN trình bày các khái niệm chung, vai trò xây dựng công nghiệp, khái quát tình hình phát triển công nghiệp trên thế giới,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 1 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Moân hoïc:<br /> NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ KIEÁN TRUÙC COÂNG NGHIEÄP<br /> <br /> THS.KTS. ÑINH TRAÀN GIA HÖNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHAÀN 1: PHAÂN BOÁ QUY HOAÏCH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC XNCN<br /> CHÖÔNG 1 : KHAÙI NIEÄM CHUNG - PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN<br /> CHÖÔNG 2 : QUY HOAÏCH KHU COÂNG NGHIEÄP<br /> CHÖÔNG 3 : MB TOÅNG THEÅ VAØ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN XNCN<br /> <br /> PHAÀN 2: NGUYEÂN LYÙ THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT.<br /> CHÖÔNG 4 :<br /> CHÖÔNG 5 :<br /> CHÖÔNG 6 :<br /> CHÖÔNG 7 :<br /> <br /> QUY ÑÒNH CHUNG<br /> THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT 1 TAÀNG<br /> THIEÁT KEÁ NHAØ SAÛN XUAÁT NHIEÀU TAÀNG<br /> THIEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH PHUÏC VUÏ - PHUÙC LÔÏI<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHAÀN I:<br /> <br /> PHAÂN BOÁ QUY HOAÏCH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC XNCN<br /> <br /> CHÖÔNG 1 : KHAÙI NIEÄM CHUNG - PHAÂN BOÁ CAÙC XNCN<br /> I.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> I.2. VAI TROØ XAÂY DÖÏNG COÂNG NGHIEÄP<br /> I.3. KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH PHAÙT TRIEÅN COÂNG NGHIEÄP<br /> TREÂN THEÁ GIÔÙI<br /> I.4. PHAÂN BOÁ CAÙC XÍ NGHIEÄP COÂNG NGHIEÄP<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản