intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - GV. Trương Minh Thái

Chia sẻ: Lê Bảo Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
83
lượt xem
20
download

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - GV. Trương Minh Thái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Quản lý nhân sự là một chương nằm trong bộ bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm. Các vấn đề được đặt ra trong chương này là việc chọn nhân sự trong quá trình xây dựng phần mềm, thúc đẩy nhân sự, quản lý nhóm. Chọn nhân sự là công việc quan trọng trong quá trình quản lý dự án, chính vì thế chương này cung cấp cho người đọc các thông tin cần thiết và hữu ích cũng như những lưu ý cho việc lựa chọn nhân sự. Bên cạnh chương này còn cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về việc thúc đẩy nhân sự và quản lý nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - GV. Trương Minh Thái

 1. NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM CHƯƠNG 4 – QUẢN LÝ NHÂN SỰ 1
 2. Nội dung Chän nh©n sù Thóc ®Èy nh©n sù Qu¶n lý nhãm 2
 3. Chän nh©n sù Mét c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n quan träng lµ chän nhãm nhãm lµm viÖc C¸c th«ng tin cÇn cho sù lùa chän nh©n sù gåm: Th«ng tin ®−îc cung cÊp bëi øng viªn Th«ng tin do pháng vÊn vµ nãi chuyÖn víi øng viªn Th«ng tin tõ th− tiÕn cö hay sù giíi thiÖu cña nh÷ng ng−êi biÕt hay nh÷ng ng−êi lµm viÖc víi øng viªn 3
 4. Chän nh©n sù Mét sè l−u ý trong viÖc chän nh©n sù C¸c nhµ qu¶n lý trong c«ng ty kh«ng muèn mÊt ng−êi cho c¸c dù ¸n míi. V× vËy, ta ph¶i chÊp nhËn nh÷ng ng−êi chØ cã thÓ lµm viÖc b¸n thêi gian trong dù ¸n. C¸c kü n¨ng cÇn thiÕt cho dù ¸n lµ khan hiÕm. V× vËy, ta kh«ng cã ®−îc nhiÒu øng viªn ®Ó chän. Nh÷ng sinh viªn míi ra tr−êng kh«ng cã nhiÒu kinh nghiÖm cô thÓ nh−ng hä th−êng nhiÖt t×nh vµ dÔ häc c«ng nghÖ míi Sù thµnh th¹o vÒ kü thuËt cã thÓ Ýt quan träng h¬n c¸c kü n¨ng x· héi 4
 5. Chän nh©n sù C¸c yÕu tè t¸c ®éng lªn viÖc chän nh©n sù Kinh nghiÖm vÒ lÜnh vùc øng dông Kinh nghiÖm vÒ nÒn t¶ng Kinh nghiÖm vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh Kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò NÒn t¶ng gi¸o dôc Kh¶ n¨ng giao tiÕp TÝnh thÝch øng Th¸i ®é TÝnh c¸ch 5
 6. Thúc đẩy nhân sự Mét vai trß quan träng cña nhµ qu¶n lý lµ thóc ®Èy nh©n sù lµm viÖc trong dù ¸n §éng c¬ thóc ®Èy lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p. C¸c lo¹i ®éng c¬ thóc ®Èy ®−îc dùa trªn: C¸c nhu cÇu c¬ b¶n (l−¬ng thùc, thêi gian ngñ, v.v); C¸c nhu cÇu c¸ nh©n (sù t«n träng, sù quý träng, v.v); C¸c nhu cÇu x· héi (®−îc chÊp nhËn lµ mét thµnh viªn cña nhãm, v.v) 6
 7. Thúc đẩy nhân sự Sù ph©n cÊp c¸c nhu cÇu cña con ng−êi 7
 8. Thúc đẩy nhân sự §¶m b¶o tháa m·n c¸c nhu cÇu vÒ: X· héi Cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn giao tiÕp Cho phÐp c¸c giao tiÕp kh«ng h×nh thøc Sù quý träng C«ng nhËn c¸c thµnh tÝch C¸c phÇn th−ëng t−¬ng xøng Sù nhËn thøc râ cña b¶n th©n §µo t¹o – nh÷ng ng−êi muèn häc nhiÒu h¬n Tr¸ch nhiÖm 8
 9. Thúc đẩy nhân sự §éng c¬ thóc ®Èy cßn quan t©m tíi c¸c kiÓu tÝnh c¸ch: H−íng tíi c«ng viÖc H−íng tíi b¶n th©n H−íng tíi sù t−¬ng t¸c 9
 10. Thúc đẩy nhân sự TÝnh c¸ch h−íng tíi c«ng viÖc §éng c¬ thóc ®Èy cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc lµ chÝnh c«ng viÖc TÝnh c¸ch h−íng tíi b¶n th©n C«ng viÖc lµ mét ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®−îc thµnh tùu cña c¸c môc tiªu c¸ nh©n TÝnh c¸ch h−íng tíi sù t−¬ng t¸c §éng c¬ chñ yÕu lµ sù hiÖn diÖn vµ c¸c hµnh ®éng cña nh÷ng ng−êi cïng lµm viÖc 10
 11. Thúc đẩy nhân sự C©n b»ng ®éng c¬ thóc ®Èy C¸c ®éng c¬ thóc ®Èy c¸ nh©n ®−îc t¹o thµnh tõ nhiÒu yÕu tè Sù c©n b»ng cã thÓ thay ®æi tïy thuéc vµo hoµn c¶nh c¸ nh©n vµ c¸c sù kiÖn bªn ngoµi Con ng−êi kh«ng chØ ®−îc thóc ®Èy bëi c¸c yÕu tè c¸ nh©n mµ cßn bëi viÖc trë thµnh mét phÇn cña nhãm hay v¨n hãa Con ng−êi lµm viÖc v× hä ®−îc thóc ®Èy bëi nh÷ng ng−êi mµ hä lµm cïng 11
 12. Quản lý nhóm HÇu hÕt ho¹t ®éng phÇn mÒm lµ ho¹t ®éng nhãm v× mét dù ¸n phÇn mÒm kh«ng thÓ hoµn thµnh bëi duy nhÊt mét ng−êi Sù t−¬ng t¸c nhãm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh then chèt sù thùc hiÖn cña nhãm TÝnh linh ®éng trong kÕt cÊu nhãm bÞ h¹n chÕ do c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i lµm c¸i tèt nhÊt mµ hä cã thÓ b»ng nh÷ng nh©n viªn hiÖn 12
 13. Quản lý nhóm C¸c yÕu tè chi phèi ®Õn c«ng viÖc nhãm KÕt cÊu nhãm Sù g¾n kÕt nhãm C¸c giao tiÕp nhãm Tæ chøc cña nhãm 13
 14. Quản lý nhóm KÕt cÊu nhãm Nhãm ®−îc t¹o thµnh tõ nh÷ng thµnh viªn nh÷ng ng−êi chia sÎ cïng ®éng c¬ thóc ®Èy cã thÓ lµ khã gi¶i quyÕt H−íng c«ng viÖc – mçi ng−êi muèn lµm c«ng viÖc cña chÝnh hä H−íng b¶n th©n – mçi ng−êi ®Òu muèn l·nh ®¹o H−íng t−¬ng t¸c – nãi qu¸ nhiÒu chuyÖn 14
 15. Quản lý nhóm KÕt cÊu nhãm Mét nhãm hiÖu qu¶ ph¶i cã sù c©n b»ng cña tÊt c¶ c¸c tÝnh c¸ch Ng−êi h−íng tíi c«ng viÖc th−êng m¹nh vÒ kü thuËt Ng−êi h−íng tíi b¶n th©n th−êng thóc ®Èy sù hoµn thµnh c«ng viÖc Ng−êi h−íng tíi sù t−¬ng t¸c gióp cho sù giao tiÕp trong nhãm thuËn tiÖn h¬n 15
 16. Quản lý nhóm KÕt cÊu nhãm L·nh ®¹o nhãm Tr¸ch nhiÖm cña l·nh ®¹o nhãm lµ: Cung cÊp c¸c chØ dÉn kü thuËt vµ c¸c qu¶n lý dù ¸n Ph¶i n¾m ®−îc c«ng viÖc hµng ngµy cña nhãm ®Ó ®¶m b¶o mäi ng−êi lµm viÖc hiÖu qu¶ vµ lµm viÖc víi nhµ qu¶n lý dù ¸n theo kÕ ho¹ch cña dù ¸n Trong mét nhãm, cã thÓ cã c¶ 1 l·nh ®¹o kü thuËt vµ 1 l·nh ®¹o qu¶n lý Sù l·nh ®¹o nhãm dùa trªn sù t«n träng, sù l·nh ®¹o d©n chñ hiÖu qu¶ h¬n sù l·nh ®¹o chuyªn quyÒn 16
 17. Sự gắn kết nhóm Trong mét nhãm g¾n kÕt, c¸c thµnh viªn xem nhãm lµ quan träng h¬n bÊt cø c¸ nh©n nµo trong nhãm ThuËn lîi cña nhãm g¾n kÕt: ChuÈn vÒ chÊt l−îng nhãm ®−îc ph¸t triÓn C¸c thµnh viªn trong nhãm lµm viÖc cïng víi nhau v× thÕ c¸c h¹n chÕ vÒ sù kh«ng biÕt gi¶m C¸c thµnh viªn trong nhãm häc lÉn nhau vµ biÕt ®−îc c«ng viÖc cña nhau 17
 18. Sự gắn kết nhóm Ph¸t triÓn tÝnh g¾n kÕt TÝnh g¾n kÕt bÞ ¶nh h−ëng bëi c¸c yÕu tè nh− v¨n hãa cña tæ chøc, c¸c tÝnh c¸ch trong nhãm TÝnh g¾n kÕt cã thÓ ®−îc khuyÕn khÝch th«ng qua Tæ chøc c¸c sù kiÖn x· héi Ph¸t triÓn mét tªn riªng vµ mét lÜnh vùc cña nhãm Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng x©y dùng nhãm TÝnh më cña th«ng tin lµ mét c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó ®¶m b¶o tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong nhãm c¶m thÊy lµ mét phÇn cña nhãm 18
 19. Sự gắn kết nhóm Nh÷ng vÊn ®Ò cã thÓ x¶y ra trong c¸c nhãm g¾n kÕt: Chèng l¹i ng−êi l·nh ®¹o míi ®−îc chØ ®Þnh tõ bªn ngoµi nhãm. Gi¶i quyÕt: chän l·nh ®¹o míi lµ ng−êi trong nhãm Suy nghÜ nhãm => c¸c kh¶ n¨ng phª b×nh bÞ xãi mßn Gi¶i quyÕt: tæ chøc c¸c buæi häp chÝnh thøc vµ mêi chuyªn gia tõ bªn ngoµi phª b×nh c¸c quyÕt ®Þnh cña nhãm 19
 20. Giao tiếp nhóm C¸c giao tiÕp tèt lµ cÇn thiÕt cho lµm viÖc nhãm hiÖu qu¶ C¸c th«ng tin ph¶I ®−îc trao ®æi: t×nh tr¹ng c«ng viÖc, c¸c quyÕt ®Þnh thiÕt kÕ, nh÷ng thay ®æi ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh tr−íc ®ã C¸c giao tiÕp tèt cßn lµm gia t¨ng tÝnh g¾n kÕt nhãm v× nã thóc ®Èy sù hiÓu biÕt 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản