intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật đại cương - Phần 1: Những vấn đề chung vế nhà nước

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:74

0
87
lượt xem
4
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - Phần 1: Những vấn đề chung vế nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng của ThS. Lữ Lâm Uyên trình bày nguồn gốc ra đời của nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Phần 1: Những vấn đề chung vế nhà nước

PHAÀN 1<br /> NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ NHAØ NÖÔÙC<br /> Th.S Löõ Laâm Uyeân<br /> <br /> Noäi dung<br /> -<br /> <br /> Nguoàn goác ra ñôøi nhaø nöôùc<br /> Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc<br /> Ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc<br /> Chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc<br /> Hình thöùc nhaø nöôùc<br /> Boä maùy nhaø nöôùc CHXHCN Việt Nam<br /> <br /> I- Nguoàn goác, ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc<br /> 1. Nguoàn goác ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc<br /> 1.1 Một vaøi quan ñieåm lyù giaûi veà nguoàn goác<br /> ra ñôøi nhaø nöôùc<br /> Thuyeát “Thaàn hoïc”: NN do Thöôïng ñeá saùng taïo ra<br /> Tồn tại trong mọi xaõ hội<br /> <br /> Hệ quả<br /> <br /> Sự phục tuøng quyeàn löïc NN<br /> laø ñöông nhieân<br /> <br /> Thuyeát kheá öôùc: Nhaø nöôùc ra ñôøi laø keát quaû cuûa<br /> moät kheá öôùc ñöôïc kyù keát giöõa nhöõng con ngöôøi<br /> soáng trong traïng thaùi töï nhieân khoâng coù nhaø<br /> nöôùc.<br /> YÙ chí<br /> <br /> Söï thoaû<br /> thuaän<br /> <br /> NHAØ NÖÔÙC<br /> <br /> YÙ chí<br /> <br /> Söï thoaû<br /> thuaän<br /> <br /> 1.2 Quan ñieåm cuûa CN Maùc-Leânin: Nhaø nöôùc laø<br /> moät hieän töôïng xaõ hoäi mang tính lòch söû.<br /> Nguyeân nhaân daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa nhaø<br /> nöôùc naûy sinh töø trong loøng xaõ hoäi coäng saûn<br /> nguyeân thuyû.<br /> Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuyû vaø toå chöùc Thò toäc –<br /> Boä laïc<br /> - Cô sôû kinh teá : Cheá ñoä sôû höõu chung veà tö lieäu<br /> saûn xuaát vaø saûn phaåm lao ñoäng.<br /> - Ñôøi soáng xaõ hoäi: Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân<br /> thuyû ñöôïc toå chöùc döôùi hình thöùc Thò toäc.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2