intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
88
lượt xem
8
download

Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền trình bày về kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương III: Kế toán vốn bằng tiền

 1. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 1. Khái niệm ̣       Tiền măt (TM) la ̉ ̀ các khoan tiền đang  có ở quỹ có thê du ̉ ̀ng đê thanh toa ̉ ́n  ̣ ̣ ̣ ngay, bao gồm: Tiền Viêt Nam, ngoai tê,  ̣ vàng bac, kim khi ́ quý, đá quý.
 2. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 2. Tà i khoan s ̉ ử dung ̣ TK 111 – Tiền măṭ ̉ Tài khoan na ̉ ̀y có ba tài khoan cấp 2: ̣ ­ TK 1111 – Tiền Viêt Nam ­ TK 1112 – Ngoai tệ ̣ TK 111 ­ TK 1113 – Vàng Tiền tệ 
 3. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 01 01 Vay  ngắn  hạn,  Nợ TK 111 dài  hạn  về  nhâp  ̣ Có TK 341 quỹ tiền măṭ 02 02 Thu  hồi  các  Nợ TK 111 ̉ ợ phai thu khoan n ̉        Có TK 131,  136, 1388, 141
 4. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 03 Thu  hồi  các  khoan ̉ 03 Nợ TK 111 đầu  tư  ngắn  han,  ̣ Có TK 121,  các khoản ký quỹ, ký  128, 244 cược: 04 04 Nhận  các  khoan  ̉ Nợ TK 111 ký  cược,  ký  Có TK 344 quỹ  của  đơn  vị  khác
 5. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 05 05 ̉ Thu tiền bán san  Nợ TK 111 ̉ phâm, ha ̀ng hóa  Có TK 511 ̣ dich vu ̣ Có TK 3331 06 Kiêm  ̉ kê  phát  hiên  ̣ 06Khi  xác  định  được  thừa  chưa  rõ  nguyên nhân và xử lý: nguyên nhân Nợ TK 3381           Nợ TK 111  Có  TK  liên                Có TK 3381 quan VD1 Trang 29
 6. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 01    Xuất quỹ tiền mua  01 Nợ TK 152, 153, … NVL,  CCDC,  HH,… Nợ TK 133 (Nếu có) ̣ kho  đê ̉ dùng  về  nhâp  Có TK 111 vào SX,KD 02 02 Xuất  quỹ  tiền  mua  chứng  khoán  Nợ TK 121,228 ngắn hạn, dài hạn Có TK 111
 7. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 03 03 Xuất  quỹ  tiền  Nợ TK 331, 333,  ̣ thanh  toán  măt  334, 338 ̉ ̉ các khoan phai tra ̉ Có TK 111 04 04 ̣ Xuất quỹ tiền măt  Nợ TK 244 đem  ký  quỹ,  ký  Có TK 111 cược
 8. I. KẾ  TOÁ N TIỀ N MĂT ̣ 3. Phương pháp hạch toán 05 05 Hoàn  lai ̣ các  Nợ TK 344 ̉ ký  quỹ,  khoan                      Có  ký  cược  bằng  TK 111 tiền măṭ 06Tiền măt pha ̣ ̣ ́t hiên  06 Khi xác định được  thiếu khi kiêm kê ch ̉ ưa  nguyên nhân:  ̣ xác đinh nguyên nhân Nợ TK liên quan  Nợ TK 1381 Có  Có TK 111 TK 1381 VD2 Trang 30
 9. II. KẾ TOÁN TIỀ N GỬI NGÂN HÀ NG 1. Khái niệm Là số vốn bằng tiền DN gửi  ở ngân hàng, kho  bạc,  công  ty  tài  chính,  …  (chỉ  bao  gồm  tài  khoản  tiền  gửi  không  kỳ  hạn  dùng  để  thanh  toán không bao gồm các tiền gửi có kỳ hạn)
 10. II. KẾ TOÁN TIỀ N GỬI NGÂN HÀ NG 2. Tài khoản sử dụng:  TK 112: tiền gửi ngân hàng Chi tiết: ­ 1121: tiền việt nam TK 112 ­ 1122: ngoại tệ ­ 1123: vàng tiền tệ
 11. II. KẾ  TOÁ N TIỀ N GỬI NGÂN HÀNG 3. Phương pháp hạch toán ̣ dung  phát  sinh  liên  quan  đến  TGNH  Các  nôi  tương tự như  đối với tiền măt tai qu ̣ ̣ ỹ thay thế  TK 111 bằng TK 112 (riêng các trường hợp thiếu  thừa TGNH khi kiểm kê chưa rõ nguyên nhân thay  1381, 3381 bằng 1388,3388) VD3 trang 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2