intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
156
lượt xem
21
download

Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương IV giúp sinh viên nắm rõ các kiến thức cơ bản về kế toán nguyên vật liệu, kế toán công cụ - dụng cụ, các phương pháp kế toán loại này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp kế toán - Chương IV: Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ

 1. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 1. Khái niệm Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp  là  những  đối  tượng  lao  động  mua  ngoài  hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản  xuất,  kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 2. Nhiệm vụ Cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác số liệu  về tình hình: ­Nhập ­Xuất ­Tồn của nguyên vật liệu ­Đồng thời kiểm tra chặt chẽ tình hình sử dụng  và dự trữ nguyên vật liệu.
 3. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 3. Tài khoản sử dụng ­ ̣ TK 152 – Nguyên vât liêu ̣ ­ ̉ Kết cấu tài khoan 152: 152 SDĐK: Tri giạ ́ vât ̣ ̣ liêu tô ̀n kho đầu  kỳ SDCK: Tri giạ ́ vât  ̣ ̣ liêu tô ̀n kho cuối  kỳ
 4. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 1 ̣ Khi mua NVL về nhâp kho đ ủ căn cứ hóa  đơn, phiếu nhâp kho va ̣ ̀ chứng từ có liên  quan 1 Nợ TK 152                  Nợ TK 133 (Nếu có)                       Có TK 111,112,141,331…
 5. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 1 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ..nếu có 1 Nợ TK 152                  Nợ TK 133 (Nếu có)                       Có TK 111,112,141,331… VD 1 trang 35
 6. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 2 Mua NVL có phát sinh chiết khấu  thương mai, gi ̣ ảm giá, trả lại hàng 2 Nợ TK 111,112,331…                      Có TK 152                       Có TK 133 (Nếu có) VD 2 trang 35
 7. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 3 ̉ Cuối kỳ, kiêm kê pha ̣ ́t hiên thiê ́u NVL  chưa xác đinh nguyên nhân,  ̣             3 Nợ TK 1381                  Có TK 152
 8. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 3 Khi xác định được nguyên nhân: 3 Nợ TK 111, 1388, 334,…  Có TK 1381 VD 3 trang 35
 9. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 4 ̉ Cuối kỳ, kiêm kê pha ̣ ́t hiên th ừa  NVL chưa xác đinh nguyên nhân ̣ 4 Nợ TK 152                      Có TK 3381 VD 4 trang 36
 10. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 5 ̉ Xuất NVL dùng vào san xuất kinh doanh 5 Nợ TK 621,627,641,642…                      Có TK 152 VD 5 trang 36
 11. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 2. 6 Trường hợp nhập lại kho nguyên vật liệu do  đã xuất sử dụng cho SX nhưng dùng không  hết 6 Nợ TK 152 Có TK 621
 12. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 7  Xuất NVL đưa đi góp vốn liên doanh: TH giá đánh giá lại> giá xuất kho 7 Nợ TK 222 (theo giá đánh giá lai) ̣ Có TK 152. (giá xuất kho)             Có TK 711 (CL giữa đánh giá  ̣ lai  > giá xuất kho)
 13. I. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU 4. Phương pháp hạch toán 2. 7    Xuất NVL đưa đi góp vốn liên doanh: TH giá đánh giá lại 
 14. II. KẾ TOÁN CÔNG CỤ ­ DỤNG CỤ 1. Khái niệm Công  cụ,  dụng  cụ  là  những  tư  liệu  lao  động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị  và  thời  gian  sử  dụng  quy  định  đối  với  tài  sản cố định.
 15. II. KẾ TOÁN CÔNG CỤ ­ DỤNG CỤ 2. Tà i khoan s ̉ ử dung ̣ ­ TK 153 – Công cụ dụng cụ ­ ̉ Kết cấu tài khoan 153: 153 SDĐK: Tri gia ̣ ́  CCDC tồn kho đầu  kỳ SDCK: Tri gia ̣ ́  CCDC tồn kho  cuối kỳ
 16. II. KẾ TOÁN CÔNG CỤ ­ DỤNG CỤ 3. Phương pháp hạch toán Các trường hợp tăng công cu, dung cu nhâp  ̣ ̣ ̣ ̣ kho tương tự như đối với NVL, chi thay  ̉ TK 152 bằng TK 153. Tuy nhiên khi xuất  ̣ ̣ ̣ ́ môt sô công cu, dung cu co ̣ ́ chú ý sau:  ­ Công cu, dung cu phân bô môt lâ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̀n. ­ Công cu, dung cu phân bô nhiê ̣ ̣ ̣ ̉ ̀u lần.
 17. II. KẾ TOÁN CÔNG CỤ ­ DỤNG CỤ 3. Phương pháp hạch toán 1 ̉ ̣ ̀n  Xuất kho CCDC cho SXKD phân bô môt lâ 1 Nợ TK 627, 641,642              Có TK 153
 18. II. KẾ TOÁN CÔNG CỤ ­ DỤNG CỤ 3. Phương pháp hạch toán 2 ̉  Xuất kho CCDC cho SXKD phân bô nhi ều  lần 2 ­ Khi xuất kho CCDC:          Nợ TK 242 / Có TK 153 ­ Khi phân bô gia ̉ ́ tri CCDC: ̣          Nợ TK 627,641,642,…/ Có TK,242 VD 7 trang37
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2