intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học - GS.TSKH. Hoàng Kiếm

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

0
253
lượt xem
70
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học - GS.TSKH. Hoàng Kiếm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học nhằm giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội …, trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học - GS.TSKH. Hoàng Kiếm

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC Research Methodology in Computer Science GS.TSKH. Hoàng Kiếm 1
 2. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO 1. Tóm tắt môn học : Giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề trong khoa học công nghệ, kinh tế xã hội …, trao đổi một số kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. 2. Tóm tắt bằng tiếng Anh : This course provides students general knowledge about research methodology and creative thinking for solving scientific, technological, social and economic problems … It also discusses research experiences and innovations based on applications of informatic technology. 2
 3. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 3. Nội dung môn học: CHƯƠNG 1 : KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. KHOA HỌC LÀ GÌ ? 1.1 Khoa học 1.2 Quy luật hình thành và phát triển khoa học 1.3 Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học 1.4 Phân loại khoa học 3
 4. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2. KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ LÀ GÌ ? 2.1 Công nghệ 2.2 Kỹ thuật 2.3 Phân biệt khoa học, kỹ thuật và công nghệ 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ ? 3.1 Chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học 3.2 Tri thức khoa học 3.3 Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học 4
 5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 3.4 Các loại hình nghiên cứu khoa học 4. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 4.1 Khái niệm đề tài 4.2 Nghiệm vụ nghiên cứu 4.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.4 Mục tiêu nghiên cứu 4.5 Đặt tên đề tài 5
 6. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHƯƠNG 2 : TƯ DUY SÁNG TẠO & CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. VẤN ĐỀ KHOA HỌC 1.1 Khái niệm 1.2 Phân loại 1.3 Các tình huống vấn đề 1.4 Các phương pháp phát triển vấn đề khoa học 6
 7. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ-BÀI TOÁN PHÁT MINH, SÁNG CHẾ 2.1 Năm phương pháp 2.2 Bốn mươi thủ thuật 3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ- BÀI TOÁN TỔNG QUÁT 3.1 Mô hình thông tin ban đầu 3.2 Các phương pháp phân tích vấn đề 3.3 Các phương pháp tổng hợp vấn đề 7
 8. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ-BÀI TOÁN TRÊN CƠ SỞ TIN HỌC 4.1 Phương pháp trực tiếp 4.2 Phương pháp gián tiếp 4.3 Các ví dụ minh họa CHƯƠNG 3 : SÁU MŨ TƯ DUY 1. MŨ TRẮNG 2. MŨ ĐỎ 8
 9. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 3. MŨ ĐEN 4. MŨ VÀNG 5. MŨ XANH LỤC 6. MŨ XANH LAM 5. Tài liệu tham khảo : [1] Vũ Cao Dàm, Phương pháp nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà nội – 2001 9
 10. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC [2] Phan Dũng, Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật, Nhà xuất bản TP.HCM-1998 [3] Hoàng Kiếm, Giải một bài toán trên máy tính như thế nào (tập 1, 2, 3), Nhà xuất bản Giáo dục 2001, 2002, 2004 [4] Atshuler, Giải một bài toán phát minh sáng chế, Nhà xuất bản thống kê – 1991 10
 11. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC [5] Lê Tử Thành, Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học , Nhà xuất bản TP.HCM – 1992 [6] Laurire Promblem Solving & Al, Nhà xuất bản Mac Milan –1997 [7] Wayne C.Booth, The craft of research. The University of Chicago Press – 1995 [8] Fabb, How to write essays, dissertation and thesis – 1993 11
 12. PHẦN I KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I. KHOA HỌC LÀ GÌ? 1. Khoa học 2. Quy luật hình thành và phát triển khoa học 3. Tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học 4. Phân loại khoa học II. KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ LÀ GÌ? 1. Công nghệ 2. Kỹ thuật 3. Phân biệt khoa học, kỹ thuật và công nghệ12
 13. PHẦN I (tt) III. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ? 1. Chức năng cơ bản của nghiên cứu khoa học 2. Tri thức khoa học 3. Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học 4. Các loại hình nghiên cứu khoa học IV. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA KỌC 1. Khái niệm đề tài 2. Nhiệm vụ nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Mục tiêu nghiên cứu 5. Đặt tên đề tài 13
 14. KHOA HỌC LÀ GÌ? 1. Các định nghĩa và khái niêm • Hệ thống tri thức về mọi loại qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy ( Pierre Auger UNESCO-PARIS) • Các tiêu chí nhận biết một bộ môn khoa học - Có đối tượng nghiên cứu? - Có hệ thống lý thuyết? - Có hệ thống phương pháp luận ? - Có mục đích sử dụng ? 14
 15. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) • Sự phân công và tích hợp các khoa học Toán học -> Số học, Đại số, Hình học… Hóa + Lý -> Hóa lý… 15
 16. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) • Sự phân loại các khoa học - Nguồn gốc (Lý thuyết, thực nghiệm, thực chứng…) - Mục đích ứng dụng ( mô tả, phân tích, tổng hợp, sáng tạo…) - Mức độ khái quát ( Cụ thể, trừu tượng, tổng quát…) - Tính tương liên ( Liên ngành, đa ngành…) - Cơ cấu hệ thống tri thức ( Cơ sở, cơ bản, chuyên ngành…) - Đối tượng nghiên cứu ( Tự nhiên, kỹ thuật, xã hội nhân văn, công nghệ, nông nghiệp, y học…) 16
 17. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) 2. Khoa học và kỹ thuật, công nghệ • Kỹ thuật: Kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng có tính chất hệ thống, Phương pháp trình tự tác nghiệp, phương tiện • Công nghệ: technoware + infoware + humanware + organware • Khoa học và nghệ thuật • Khoa học và tôn giáo • Khoa học sáng tạo. Ngoài ra còn có nhiều phân loại khác như độ khái quát hóa, tính liên tương hoặc theo đối tượng nghiên cứu... 17
 18. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) Phân loai ARISTOTE(384-322 trước công nguyên) Khoa học Khoa học Khoa học lý thuyết sáng tạo thực hành Mục Tìm hiểu Sáng tạo Hướng dẫn đích thực tại tác phẩm đời sống - Siêu hình học - Từ từ học - Đạo đức học - vật lý học - Thi pháp - Kinh tế học - Biện chứng pháp - Chính trị học 18
 19. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) Phân loại của COMTE ( 1798-1857) Tính trừu tượng và phổ quát tăng dần Tính cụ thể và phức tạp tăng dần Tóan học Thiên văn học Vật lý học Hóa học Sinh vật học Xã hội học 19
 20. KHOA HỌC LÀ GÌ? (tt) Phân loại Marx (1818 - 1883) Marx chia khoa học ra làm nhóm: - Khoa học tự nhiên có đối tượng là các dạng vật chất và hình thức vận động của các dạng vật chất đó được thể hhiện trong giới tự nhiên cũng như mối liên hệ và quy luật của chúng : cơ học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, toán học,… - Khoa học xã hội hay khoa học về con người có đối tượng là những sinh họat của con người, những quan hệ xã hội… cùng các quy luật và những động lực của sự phát triển xã hội : sử học, kinh tế học, chính trị học đạo đức học, mỹ học,… bao trùm tất cả các khoa học vừa kể chính là chủ nghĩa duy vật lịch sử. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2